حقوق عمومی

در قراردادکار چه مواردی باید ذکر شود

محل انجام کار محل انجام کار یعنی محلی که کارگر می بایست مطابق قرارداد کار در آنجا حضور یافته و بر اساس وظایف محوله به انجام کار بپردازد و می بایست به صورت دقیق در قرارداد کار مشخص شود . ضمن اینکه مشخص نمودن محل کار در هنگام انعقاد کار از این حیث نیز می تواند حائز اهمیت باشد که …

ادامه نوشته »

طبقه بندی مزد

  در قانون پیشین اعضای یک خانواده یک مرد و یک زن و یک فرزند ۱۲ ساله بود، اما در بند ۲ ماده‌ی ۴۱ با توجه به سیاست‌های دولت کنترل جمعیت را موکول به اعلام مراجع رسمی کرده‌اند. حداقل مزد تعیین شده باید به صورت نفری پرداخت شود و پرداخت‌های غیر نقدی باید اضافه بر حداقل مزد باشد. و کارکرد …

ادامه نوشته »

اوصاف قرارداد کار

درقانون مدنی عقود به” لازم  جایز  خیاری منجرومعلق”تقسیم شده اند.دکترکاتوزیان به جزعقودفوق تقسیم بندی هایی چون”عقود تکمیلی و عهدی رضایی وعینی وتشریفاتی.جمعی وفردی.عقود ازادوتحمیلی رادر تقسیم بندی حقوق اورده است گفتاراول :لازم یاجایز بودن قرارداد کار هیچ یک از طرفین حق فسخ وبرهم زدن ان راجز درموارد خاص که در عقدلازم:درماده۱۸۵قانون مدنی امده است”عقد لازم عقدی است که قانون معین …

ادامه نوشته »

خاتمه قرارداد کار

الف:خاتمه قرار داد کار در قرار داد های کار با مدت موقت یا برای انجام کار معین-در این نوع قراردادهای کار مقررات مربوط به پایان قرارداد تفاوتی با مقررات کلی مربوط به عقود در قانون مدنی ندارد.به این معنا که پیش از پایان مدت قرارداد در قراردادهای کار با مدت موقت یا پیش از پایان کار در قراردادهایی ک مربوط …

ادامه نوشته »

ماهیّت و تقسیم بندی قرارداد کار

مقدمه حقوق کار مجموعه ی قوانین و مقررات است که بر روابط کارگر و کارفرما حاکم است و در آن کارگر از کارفرما تبعیت می کند و روابطشان ناشی از تبعیت است. قرار داد کار : طبق ماده ی ۷ قانون کار، قرار داد کار عبارت است از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در مقابل دریافت …

ادامه نوشته »

رژیم های سیاسی

الف- مفهوم رژیم سیاسی رژیم سیاسی به معنای عام کلمه نمودار بافت نهاد های سیاسی و شیوه اعمال قدرت سیاسی است . از این دیدکاه قدرت سیاسی که در جامعه پا به عرصه وجود می گذارد به هر حال باید بتواند به گونه ای اعمال شود شخص یا اشخاص معین و همچنین نهادها و سازمانهای و دستگاه مشخصیآن را در …

ادامه نوشته »

حاکمیت و مفهوم آن

  دولت تنها یک شحص حقوقی و یک ماهیت دارای اراده مستقل نیست بلکه یک شخص حقوقی حاکم است. مفهوم حاکمیت که بوسیله ی ژان بدن (jean Bodin) حقوقدان در واکنش به تجزیه ی قدرت سیاسی در دوران فئودالیته در سده شانزدهم میلادی ابداع شده، بنیان دولت مردان را پی ریزی کرده است . از دیدگاه وی در کتاب شش …

ادامه نوشته »