حقوق عمومی

ماهیّت و تقسیم بندی قرارداد کار

مقدمه حقوق کار مجموعه ی قوانین و مقررات است که بر روابط کارگر و کارفرما حاکم است و در آن کارگر از کارفرما تبعیت می کند و روابطشان ناشی از تبعیت است. قرار داد کار : طبق ماده ی ۷ قانون کار، قرار داد کار عبارت است از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در مقابل دریافت …

ادامه نوشته »

رژیم های سیاسی

الف- مفهوم رژیم سیاسی رژیم سیاسی به معنای عام کلمه نمودار بافت نهاد های سیاسی و شیوه اعمال قدرت سیاسی است . از این دیدکاه قدرت سیاسی که در جامعه پا به عرصه وجود می گذارد به هر حال باید بتواند به گونه ای اعمال شود شخص یا اشخاص معین و همچنین نهادها و سازمانهای و دستگاه مشخصیآن را در …

ادامه نوشته »

حاکمیت و مفهوم آن

  دولت تنها یک شحص حقوقی و یک ماهیت دارای اراده مستقل نیست بلکه یک شخص حقوقی حاکم است. مفهوم حاکمیت که بوسیله ی ژان بدن (jean Bodin) حقوقدان در واکنش به تجزیه ی قدرت سیاسی در دوران فئودالیته در سده شانزدهم میلادی ابداع شده، بنیان دولت مردان را پی ریزی کرده است . از دیدگاه وی در کتاب شش …

ادامه نوشته »

فدرال و فدرالیسم

ریشه‌ی واژه‌ی فدرالیسم، کلمه لاتینی «foedus » است. این واژه به معنای «پیمان» آمده است. در برخی منابع دیگر از معنای این واژه به صورت «اجتماع» ( League)، «معاهده دو گروه یا بیشتر» ( Treaty)، «پیمان»  (Compact)، «هم پیمانی» (Alliance) ، «قرارداد بستن» (contract) یا «انعقاد قرارداد» (Marrige contract) سخن به میان آمده است. گمان می‌رود واژه‌ی لاتینی (foedus) با …

ادامه نوشته »

جایگاه قوه مجریه

بخش اول:کلیات بہ کلیہ متصدیان ودسگاھایی کہ کارویژہ آنھا جنبہ ((اجرایی)) دارد،در حقوق اساسی قوہ مجریہ می گویند.تمایز بین واضعان قواعد قانونی مجریان یکی از نخستین ضوابط مہم برای تفکیک قوہ مقننہ از قوہ ی مجریہ بہ شمار امدہ است وکارگزاران اجرایی یعنی سیاستمردان اھل دیوان را وظیفہ تنہا اجرای این قوانین است وبس. اھمیت قوہ مجریہ در جہان امروز …

ادامه نوشته »

قوه قضائیه و جایگان آن

سیر تکاملی سیستم قضایی قضاوت و دادرسی از روزگار قدیم که به صورت ساده و ابتدایی و در قالب داوری و قضاوت خصوصی جریان داشته و تا به امروز به صورت نظام پیچیده در آمده است و متناسب با درجه تمدن نوع حکومت و مقتضیات و ملاحظات سیاسی اجتماعی و علمی جوامع تغییر و تحول یافته است به عبارت دیگر …

ادامه نوشته »

تضمین حقوق و آزادی‌های اساسی شهروندان در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

حقوق اساسی مبین دیدگاه کلان حاکمیت به نحوه حکمرانی و اداره ی امور شهروندان با اجرای قواعد حقوقی است.  این قواعد با دو رویکرد مهم حقوقی مواجه است.حقوق شهروند و حق حاکمیت دولت. اما هنر حقوق اساسی در این است که بین این دو رویکرد تعادلی منطقی برقرار سازد. بر اساس این منطق، یکی از عمده‌ترین مباحث حقوق اساسی هر …

ادامه نوشته »