حقوق عمومی

ویژگی های ذاتی و عرضی قانون در پرتو اصل حاکمیت قانون

ویژگی های ذاتی و عرضی قانون در پرتو اصل حاکمیت قانون ابوالقاسم شم آبادی پژوهشگر حوزه حقوق عمومی نظریه حاکمیت قانون، به عنوان یک اصل و حتی ارزش سیاسی و حقوقی، در واکنش به حکومت های فردی، خودکامه و استبدادی و به منظور سوء استفاده از قدرت سیاسی و ممنوع ساختن و جلوگیری از اتخاذ تصمیمات و اقدامات خودسرانه از …

ادامه نوشته »