حقوق عمومی

ای مالک من تو را روانه کردم به سرزمینی که حکومت های پیش از تو در آنها گاهی ظلم کرده اند و گاهی عدل و مردم می نگرند در کارهای تو همان طور که تو می نگری در کارهای حاکمان پیش از خودت … پس هوی و هوس خود را در اختیار بگیر و دریغ کن درباره ی نفست به …

بیشتر بخوانید »

جایگاه اصل حاکمیت قانون در ساختار حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران

مقاله

جایگاه اصل حاکمیت قانون در ساختار حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران نویسنده: ابوالقاسم شم آبادی پژوهشگر حوزه حقوق عمومی در مورد تعریف حاکمیت قانون، تعریف مشخصی وجود ندارد و هر یک از اندیشمندان با توجه به الگوهای موجود سعی در ارائه ویژگی هایی از آن می باشند،اما می توان گفت که، حاکمیت قانوندر برابر حکومت خودکامه قرار می گیرد و …

بیشتر بخوانید »

ویژگی های ذاتی و عرضی قانون در پرتو اصل حاکمیت قانون

ویژگی های ذاتی و عرضی قانون در پرتو اصل حاکمیت قانون ابوالقاسم شم آبادی پژوهشگر حوزه حقوق عمومی نظریه حاکمیت قانون، به عنوان یک اصل و حتی ارزش سیاسی و حقوقی، در واکنش به حکومت های فردی، خودکامه و استبدادی و به منظور سوء استفاده از قدرت سیاسی و ممنوع ساختن و جلوگیری از اتخاذ تصمیمات و اقدامات خودسرانه از …

بیشتر بخوانید »