سرخط خبرها

حقوق عمومی

اهداف قانونگذار از نسخ قوانین

اهداف قانونگذار از نسخ قوانین مفهوم نسخ یک پژوهشگر در حوزه حقوق عمومی درباره نسخ قوانین می‌گوید: اگر مرجعی که در گذشته مصوبه‌ای را تصویب کرده با توجه به تغییر وضعیت محیطی و یا گذشت زمان احساس کند که آن مصوبه دیگر نیاز‌های جامعه را برطرف نخواهد کرد یا دیدگاهش در مورد مصوبه تغییر کند و مصوبه‌ای بگذارد که مصوبه …

ادامه نوشته »

منابع و جزوات دکتری حقوق عمومی

منابع دکتری حقوق عمومی منابع دکتری حقوق عمومی سراسری   ۱۳۹۲ ۱۳۹۳ اساسی: بایسته های قاضی شریعت پناهی- کتب کلیات و مبانی حقوق اساسی عمید زنجانی(البته تا سال ۱۳۹۱ قطعا مفید و مثمر ثمر بوده اما اکنون هم به عنوان پایه مفید به نظر می رسد) – سه جلد دکتر سید محمد هاشمی- مقالات به روز حقوق عمومی اداری: دوجلد …

ادامه نوشته »

بررسی مفهوم و ضرورت بازنگری قانون اساسی

 بررسی مفهوم و ضرورت بازنگری قانون اساسی ابوالقاسم شم آبادی پژوهشگر سوالاتی که در زمینه بازنگری مطرح می باشد این است که کشورهای دارای قانون اساسی مدون و غیر مدون موضوع تجدید نظر در قانون اساسی را چگونه حل کرده اند و چه راه هایی در پیش گرفته اند. آیا اصولاً قانون اساسی باید قانونی قابل تجدید نظر و تغییر …

ادامه نوشته »

  ابوالقاسم شم آبادی پژوهشگر مقدمه حکمای ایام باستان و نویسندگان و فلاسفه قرن هجدهم و همچنین حقوقدانان دیروز و امروز، در جهت این مسأله کوشیده اند، که از تمرکز فسادانگیز و خودکامه زای قوا در یک شخص یا گروه جلوگیری کنند، چرا که برحسب طبیعت اشیاء و احوال و اقتضای مزاج مرکزگرایی، کسی که قدرت را به دست دارد، …

ادامه نوشته »

ای مالک من تو را روانه کردم به سرزمینی که حکومت های پیش از تو در آنها گاهی ظلم کرده اند و گاهی عدل و مردم می نگرند در کارهای تو همان طور که تو می نگری در کارهای حاکمان پیش از خودت … پس هوی و هوس خود را در اختیار بگیر و دریغ کن درباره ی نفست به …

ادامه نوشته »

جایگاه اصل حاکمیت قانون در ساختار حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران

مقاله

جایگاه اصل حاکمیت قانون در ساختار حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران نویسنده: ابوالقاسم شم آبادی پژوهشگر حوزه حقوق عمومی در مورد تعریف حاکمیت قانون، تعریف مشخصی وجود ندارد و هر یک از اندیشمندان با توجه به الگوهای موجود سعی در ارائه ویژگی هایی از آن می باشند،اما می توان گفت که، حاکمیت قانوندر برابر حکومت خودکامه قرار می گیرد و …

ادامه نوشته »

ویژگی های ذاتی و عرضی قانون در پرتو اصل حاکمیت قانون

ویژگی های ذاتی و عرضی قانون در پرتو اصل حاکمیت قانون ابوالقاسم شم آبادی پژوهشگر حوزه حقوق عمومی نظریه حاکمیت قانون، به عنوان یک اصل و حتی ارزش سیاسی و حقوقی، در واکنش به حکومت های فردی، خودکامه و استبدادی و به منظور سوء استفاده از قدرت سیاسی و ممنوع ساختن و جلوگیری از اتخاذ تصمیمات و اقدامات خودسرانه از …

ادامه نوشته »