X کلید سوالات وکالتX وکالت 93X پاسخنامه سوالات وکالتX آزمون وکالتX پاسخنامه آزمونX پاسخنامه آزمون وکالتX ;hgj 93X hso

کلید و پاسخنامه سوالات آزمون وکالت ۹۳

 oonternet-8222150555173

پاسخنامه دفترچه c:

شماره سوالگزینه صحیح
۱۱
۲۳
۳۴
۴۲
۵۳
۶۱
۷۲
۸۲
۹۴
۱۰۳
۱۱۳
۱۲۱
۱۳۴
۱۴۲
۱۵۴
۱۶۱
۱۷۳
۱۸۲
۱۹۴
۲۰۳
۲۱۳
۲۲۴
۲۳۱
۲۴۳
۲۵۴
۲۶۲
۲۷۱
۲۸گزینه۱ با تاثیر مثبت
۲۹۲
۳۰۴

 

شماره سوالگزینه صحیح
۳۱۲
۳۲۱
۳۳۲
۳۴۴
۳۵۱
۳۶۴
۳۷۳
۳۸۳
۳۹۱
۴۰۱
۴۱۴
۴۲۲
۴۳۲
۴۴۴
۴۵۱
۴۶۳
۴۷۴
۴۸۲
۴۹۱
۵۰۳
۵۱۱
۵۲۲
۵۳۴
۵۴۱
۵۵۲
۵۶۱
۵۷۳
۵۸۳
۵۹۲
۶۰حذف
شماره سوالگزینه صحیح
۶۱۱
۶۲۴
۶۳۲
۶۴۳
۶۵۱
۶۶۳
۶۷۲
۶۸۴
۶۹۲
۷۰۱
۷۱۳
۷۲۴
۷۳۲
۷۴۳
۷۵۳
۷۶۱
۷۷۴
۷۸۱
۷۹۲
۸۰۴
۸۱۱
۸۲۲
۸۳۴
۸۴۱
۸۵۳
۸۶۲
۸۷۴
۸۸۳
۸۹۱
۹۰۴

 

شماره سوالگزینه صحیح
۹۱۲
۹۲۱
۹۳۳
۹۴۴
۹۵۳
۹۶۱
۹۷۲
۹۸۴
۹۹۲
۱۰۰۳
۱۰۱۱
۱۰۲۴
۱۰۳۳
۱۰۴۳
۱۰۵۲
۱۰۶۴
۱۰۷۲
۱۰۸۱
۱۰۹۳
۱۱۰۴
۱۱۱۱
۱۱۲۲
۱۱۳۴
۱۱۴۱
۱۱۵۴
۱۱۶۲
۱۱۷۳
۱۱۸۳
۱۱۹۱
۱۲۰۲

————————-

پاسخنامه دفترچه D:

شماره سوالگزینه صحیح
۱۳
۲۱
۳۲
۴۲
۵۱
۶۳
۷۴
۸۴
۹۲
۱۰۱
۱۱۱
۱۲۳
۱۳۲
۱۴۴
۱۵۲
۱۶۳
۱۷۱
۱۸۴
۱۹۲
۲۰۱
۲۱۱
۲۲۲
۲۳۳
۲۴۱
۲۵۲
۲۶۴
۲۷۳
۲۸گزینه۳ با تاثیر مثبت
۲۹۴
۳۰۲

 

شماره سوالگزینه صحیح
۳۱۴
۳۲۳
۳۳۴
۳۴۲
۳۵۳
۳۶۲
۳۷۱
۳۸۱
۳۹۳
۴۰۳
۴۱۲
۴۲۴
۴۳۴
۴۴۲
۴۵۳
۴۶۱
۴۷۲
۴۸۴
۴۹۳
۵۰۱
۵۱۳
۵۲۴
۵۳۲
۵۴۳
۵۵۴
۵۶۳
۵۷۱
۵۸۱
۵۹۴
۶۰حذف
شماره سوالگزینه صحیح
۶۱۳
۶۲۲
۶۳۴
۶۴۱
۶۵۳
۶۶۱
۶۷۴
۶۸۲
۶۹۴
۷۰۳
۷۱۱
۷۲۲
۷۳۴
۷۴۱
۷۵۱
۷۶۳
۷۷۲
۷۸۳
۷۹۴
۸۰۲
۸۱۳
۸۲۴
۸۳۲
۸۴۳
۸۵۱
۸۶۴
۸۷۲
۸۸۱
۸۹۳
۹۰۲
شماره سوالگزینه صحیح
۹۱۴
۹۲۳
۹۳۱
۹۴۲
۹۵۱
۹۶۳
۹۷۴
۹۸۲
۹۹۴
۱۰۰۱
۱۰۱۳
۱۰۲۲
۱۰۳۱
۱۰۴۱
۱۰۵۴
۱۰۶۲
۱۰۷۴
۱۰۸۳
۱۰۹۱
۱۱۰۲
۱۱۱۳
۱۱۲۴
۱۱۳۲
۱۱۴۳
۱۱۵۲
۱۱۶۴
۱۱۷۱
۱۱۸۱
۱۱۹۳
۱۲۰۴

——————————————–

پاسخنامه دفترچه E:

شماره سوالگزینه صحیح
۱۲
۲۴
۳۱
۴۳
۵۴
۶۲
۷۳
۸۳
۹۱
۱۰۴
۱۱۴
۱۲۲
۱۳۱
۱۴۳
۱۵۱
۱۶۲
۱۷۴
۱۸۳
۱۹۱
۲۰۴
۲۱۴
۲۲۱
۲۳۲
۲۴۴
۲۵۱
۲۶۳
۲۷۲
۲۸گزینه۲ با تاثیر مثبت
۲۹۳
۳۰۱
شماره سوالگزینه صحیح
۳۱۳
۳۲۲
۳۳۳
۳۴۱
۳۵۲
۳۶۱
۳۷۴
۳۸۴
۳۹۲
۴۰۲
۴۱۱
۴۲۳
۴۳۳
۴۴۱
۴۵۲
۴۶۴
۴۷۱
۴۸۳
۴۹۲
۵۰۴
۵۱۲
۵۲۳
۵۳۱
۵۴۲
۵۵۳
۵۶۲
۵۷۴
۵۸۴
۵۹۳
۶۰حذف
شماره سوالگزینه صحیح
۶۱۲
۶۲۱
۶۳۳
۶۴۴
۶۵۲
۶۶۴
۶۷۳
۶۸۱
۶۹۳
۷۰۲
۷۱۴
۷۲۱
۷۳۳
۷۴۴
۷۵۴
۷۶۲
۷۷۱
۷۸۲
۷۹۳
۸۰۱
۸۱۲
۸۲۳
۸۳۱
۸۴۲
۸۵۴
۸۶۳
۸۷۱
۸۸۴
۸۹۲
۹۰۱
شماره سوالگزینه صحیح
۹۱۳
۹۲۲
۹۳۴
۹۴۱
۹۵۴
۹۶۲
۹۷۳
۹۸۱
۹۹۳
۱۰۰۴
۱۰۱۲
۱۰۲۱
۱۰۳۴
۱۰۴۴
۱۰۵۳
۱۰۶۱
۱۰۷۳
۱۰۸۲
۱۰۹۴
۱۱۰۱
۱۱۱۲
۱۱۲۳
۱۱۳۱
۱۱۴۲
۱۱۵۱
۱۱۶۳
۱۱۷۴
۱۱۸۴
۱۱۹۲
۱۲۰۳

———————————

پاسخنامه دفترچه f

شماره سوالگزینه صحیح
۱۴
۲۲
۳۳
۴۱
۵۲
۶۴
۷۱
۸۱
۹۳
۱۰۲
۱۱۲
۱۲۴
۱۳۳
۱۴۱
۱۵۳
۱۶۴
۱۷۲
۱۸۱
۱۹۳
۲۰۲
۲۱۲
۲۲۳
۲۳۴
۲۴۲
۲۵۳
۲۶۱
۲۷۴
۲۸گزینه۴ با تاثیر مثبت
۲۹۱
۳۰۳
شماره سوالگزینه صحیح
۳۱۱
۳۲۴
۳۳۱
۳۴۳
۳۵۴
۳۶۳
۳۷۲
۳۸۲
۳۹۴
۴۰۴
۴۱۳
۴۲۱
۴۳۱
۴۴۳
۴۵۴
۴۶۲
۴۷۳
۴۸۱
۴۹۴
۵۰۲
۵۱۴
۵۲۱
۵۳۳
۵۴۴
۵۵۱
۵۶۴
۵۷۲
۵۸۲
۵۹۱
۶۰حذف
شماره سوالگزینه صحیح
۶۱۴
۶۲۳
۶۳۱
۶۴۲
۶۵۴
۶۶۲
۶۷۱
۶۸۳
۶۹۱
۷۰۴
۷۱۲
۷۲۳
۷۳۱
۷۴۲
۷۵۲
۷۶۴
۷۷۳
۷۸۴
۷۹۱
۸۰۳
۸۱۴
۸۲۱
۸۳۳
۸۴۴
۸۵۲
۸۶۱
۸۷۳
۸۸۲
۸۹۴
۹۰۳
شماره سوالگزینه صحیح
۹۱۱
۹۲۴
۹۳۲
۹۴۳
۹۵۲
۹۶۴
۹۷۱
۹۸۳
۹۹۱
۱۰۰۲
۱۰۱۴
۱۰۲۳
۱۰۳۲
۱۰۴۲
۱۰۵۱
۱۰۶۳
۱۰۷۱
۱۰۸۴
۱۰۹۲
۱۱۰۳
۱۱۱۴
۱۱۲۱
۱۱۳۳
۱۱۴۴
۱۱۵۳
۱۱۶۱
۱۱۷۲
۱۱۸۲
۱۱۹۴
۱۲۰۱

 

برای اینکه بدانید کدام سوالات از آزمون وکالت ۹۳ حذف شده اند مطلب زیر را مطالعه کنید:

بهمن کشاورز: جزئیات ۲ سوال ایراد دار آزمون وکالت ۹۳

سوال ۶۰ آزمون کلا حذف و نمرۀ آن بین سایر سوالات تقسیم شده است در مورد سوال ۲۸ نیز، نمره کسانی که گزینه “دادگاه عمومی محل اجرای سند” را انتخاب کرده باشند محاسبه می شود و برای انتخاب گزینه های دیگر نمره منفی در نظر گرفته نخواهد شد

کلید نهایی سوالات ظرف دو روز آینده در سایت سنجش منتشر خواهد شد

رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) به بیان جزئیات دو ایراد در سئوالات آزمون وکالت سال ۹۳ پرداخت.

بهمن کشاورز در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان این مطلب اظهار کرد: سئوال ۶۰ آزمون وکالت ۹۳ که مربوط به حقوق تجارت است و مقرر می‌دارد:

«تاجر ورشکسته مدعی اعاده اعتبار است. دادخواست خود را به کدام مرجع باید تسلیم کند؟

۱. دادگاه تجدیدنظر استان

۲. دادگاه صادرکننده حکم ورشکستی

۳. رییس دادگستری

۴.اداره تصفیه امور ورشکستگی»،

حذف و نمره آن بین سوالات دیگر تقسیم شده است.

وی ادامه داد: در مورد سوال ۲۸ آزمون درباره آیین دادرسی مدنی با این مضمون که

«شکایت نسبت به دستور اجرای سند رسمی در صلاحیت کدام مرجع است:

الف-دادگاه عمومی محل تنظیم سند

ب-هیأت نظارت منطقه اجرای سند

ج-دادگاه عمومی محل اجرای سند

د-دادگاه عمومی محل اقامت خوانده»

، به دلیل این‌که در گزینه «دادگاه عمومی محل اجرای سند»، دو کلمه «صدور دستور» جا افتاده است، چنین اتخاذ تصمیم شد که در راستای رعایت عدالت به داوطلبانی که این گزینه را انتخاب کرده باشند، نمره تعلق خواهد گرفت و به کسانی که گزینه دیگری را انتخاب کرده باشند نمره منفی تعلق نمی‌گیرد.

رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا)، تاکید کرد: پس از اعلام نتایج آزمون وکالت چنان‌چه داوطلبی به پاسخنامه خود اعتراض داشته باشد، طبق روال عادی می‌تواند کتباً اعتراض خود را اعلام کند، البته این اعتراضات نمی‌تواند نسبت به ماهیت سوالات باشد و صرفاً در حد بررسی مجدد پاسخنامه قابل رسیدگی است.

کشاورز با ابراز امیدواری از این‌که تا ۷ دی‌ماه نتایج آزمون وکالت ۹۳ اعلام شود، گفت: به احتمال قوی سازمان سنجش در زمان اعلام نتایج به نحوی عمل خواهد کرد که مانند سال گذشته هر داوطلب با مراجعه به سایت علاوه بر ریزنمرات خود بتواند تصویر پاسخنامه‌اش را ببیند. به این ترتیب اعتراضات احتمالی داوطلبان باید با دقت و مطالعه کافی صورت گیرد.

وی یادآور شد که ظرف یکی دو روز آینده کلید سوالات بر روی سایت سنجش قابل مشاهده است.

——————-

—————————————

——————————————————-

X ;hgj 93X \hsoX آزمون وکالتX آزمون وکالت دادگستریX وکالتX وکالت ۹۳X وکالت دادگستریX پاسخنامه آزمونX پاسخنامه آزمون وکالتX پاسخنامه سوالات وکالتX کلید سوالات وکالتX کانون وکلاX کانون وکلای مرکزX پاسخنامهX پاسخ نامه وکالتX امتحان وکالت ۱۳۹۳X امتحان وکال ۹۳X دانلود پاسخ نامه آزمون وکالت ۹۳X دانلود کلید سوالات وکالتX کانون وکلای دادگستریX نتایج آزمون کانون وکلای ۹۳X دفترچه سوالاتX سوالات DX سوالات EX سوالات FX سوالات C-X ;hgj 93X \hsoX آزمون وکالتX آزمون وکالت دادگستریX وکالتX وکالت ۹۳X وکالت دادگستریX پاسخنامه آزمونX پاسخنامه آزمون وکالتX پاسخنامه سوالات وکالتX کلید سوالات وکالتX کانون وکلاX کانون وکلای مرکزX پاسخنامهX پاسخ نامه وکالتX امتحان وکالت ۱۳۹۳X امتحان وکال ۹۳X دانلود پاسخ نامه آزمون وکالت ۹۳X دانلود کلید سوالات وکالتX کانون وکلای دادگستریX نتایج آزمون کانون وکلای ۹۳X دفترچه سوالاتX سوالات DX سوالات EX سوالات FX سوالات C-X ;hgj 93X \hsoX آزمون وکالتX آزمون وکالت دادگستریX وکالتX وکالت ۹۳X وکالت دادگستریX پاسخنامه آزمونX پاسخنامه آزمون وکالتX پاسخنامه سوالات وکالتX کلید سوالات وکالتX کانون وکلاX کانون وکلای مرکزX پاسخنامهX پاسخ نامه وکالتX امتحان وکالت ۱۳۹۳X امتحان وکال ۹۳X دانلود پاسخ نامه آزمون وکالت ۹۳X دانلود کلید سوالات وکالتX کانون وکلای دادگستریX نتایج آزمون کانون وکلای ۹۳X دفترچه سوالاتX سوالات DX سوالات EX سوالات FX سوالات C-X ;hgj 93X \hsoX آزمون وکالتX آزمون وکالت دادگستریX وکالتX وکالت ۹۳X وکالت دادگستریX پاسخنامه آزمونX پاسخنامه آزمون وکالتX پاسخنامه سوالات وکالتX کلید سوالات وکالتX کانون وکلاX کانون وکلای مرکزX پاسخنامهX پاسخ نامه وکالتX امتحان وکالت ۱۳۹۳X امتحان وکال ۹۳X دانلود پاسخ نامه آزمون وکالت ۹۳X دانلود کلید سوالات وکالتX کانون وکلای دادگستریX نتایج آزمون کانون وکلای ۹۳X دفترچه سوالاتX سوالات DX سوالات EX سوالات FX سوالات C- SHCLHK SK[A- کلید سوالات وکالت سازمان سنج+وکالت- سنجش+ وکالت ۹۳-X ;hgj 93X \hsoX آزمون وکالتX آزمون وکالت دادگستریX وکالتX وکالت ۹۳X وکالت دادگستریX پاسخنامه آزمونX پاسخنامه آزمون وکالتX پاسخنامه سوالات وکالتX کلید سوالات وکالتX کانون وکلاX کانون وکلای مرکزX پاسخنامهX پاسخ نامه وکالتX امتحان وکالت ۱۳۹۳X امتحان وکال ۹۳X دانلود پاسخ نامه آزمون وکالت ۹۳X دانلود کلید سوالات وکالتX کانون وکلای دادگستریX نتایج آزمون کانون وکلای ۹۳X دفترچه سوالاتX سوالات DX سوالات EX سوالات FX سوالات C-X ;hgj 93X \hsoX آزمون وکالتX آزمون وکالت دادگستریX وکالتX وکالت ۹۳X وکالت دادگستریX پاسخنامه آزمونX پاسخنامه آزمون وکالتX پاسخنامه سوالات وکالتX کلید سوالات وکالتX کانون وکلاX کانون وکلای مرکزX پاسخنامهX پاسخ نامه وکالتX امتحان وکالت ۱۳۹۳X امتحان وکال ۹۳X دانلود پاسخ نامه آزمون وکالت ۹۳X دانلود کلید سوالات وکالتX کانون وکلای دادگستریX نتایج آزمون کانون وکلای ۹۳X دفترچه سوالاتX سوالات DX سوالات EX سوالات FX سوالات C-X ;hgj 93X \hsoX آزمون وکالتX آزمون وکالت دادگستریX وکالتX وکالت ۹۳X وکالت دادگستریX پاسخنامه آزمونX پاسخنامه آزمون وکالتX پاسخنامه سوالات وکالتX 
X ;hgj 93X \hsoX آزمون وکالتX آزمون وکالت دادگستریX وکالتX وکالت ۹۳X وکالت دادگستریX پاسخنامه آزمونX پاسخنامه آزمون وکالتX پاسخنامه سوالات وکالتX کلید سوالات وکالتX کانون وکلاX کانون وکلای مرکزX پاسخنامهX پاسخ نامه وکالتX امتحان وکالت ۱۳۹۳X امتحان وکال ۹۳X دانلود پاسخ نامه آزمون وکالت ۹۳X دانلود کلید سوالات وکالتX کانون وکلای دادگستریX نتایج آزمون کانون وکلای ۹۳X دفترچه سوالاتX سوالات DX سوالات EX سوالات FX سوالات C-X ;hgj 93X \hsoX آزمون وکالتX آزمون وکالت دادگستریX وکالتX وکالت ۹۳X وکالت دادگستریX پاسخنامه آزمونX پاسخنامه آزمون وکالتX پاسخنامه سوالات وکالتX کلید سوالات وکالتX کانون وکلاX کانون وکلای مرکزX پاسخنامهX پاسخ نامه وکالتX امتحان وکالت ۱۳۹۳X امتحان وکال ۹۳X دانلود پاسخ نامه آزمون وکالت ۹۳X دانلود کلید سوالات وکالتX کانون وکلای دادگستریX نتایج آزمون کانون وکلای ۹۳X دفترچه سوالاتX سوالات DX سوالات EX سوالات FX سوالات C-X ;hgj 93X \hsoX آزمون وکالتX آزمون وکالت دادگستریX وکالتX وکالت ۹۳X وکالت دادگستریX پاسخنامه آزمونX پاسخنامه آزمون وکالتX پاسخنامه سوالات وکالتX کلید سوالات وکالتX کانون وکلاX کانون وکلای مرکزX پاسخنامهX پاسخ نامه وکالتX امتحان وکالت ۱۳۹۳X امتحان وکال ۹۳X دانلود پاسخ نامه آزمون وکالت ۹۳X دانلود کلید سوالات وکالتX کانون وکلای دادگستریX نتایج آزمون کانون وکلای ۹۳X دفترچه سوالاتX سوالات DX سوالات EX سوالات FX سوالات C-X ;hgj 93X \hsoX آزمون وکالتX آزمون وکالت دادگستریX وکالتX وکالت ۹۳X وکالت دادگستریX پاسخنامه آزمونX پاسخنامه آزمون وکالتX پاسخنامه سوالات وکالتX کلید سوالات وکالتX کانون وکلاX کانون وکلای مرکزX پاسخنامهX پاسخ نامه وکالتX امتحان وکالت ۱۳۹۳X امتحان وکال ۹۳X دانلود پاسخ نامه آزمون وکالت ۹۳X دانلود کلید سوالات وکالتX کانون وکلای دادگستریX نتایج آزمون کانون وکلای ۹۳X دفترچه سوالاتX سوالات DX سوالات EX سوالات FX سوالات C- SHCLHK SK[A- کلید سوالات وکالت سازمان سنج+وکالت- سنجش+ وکالت ۹۳-X ;hgj 93X \hsoX آزمون وکالتX آزمون وکالت دادگستریX وکالتX وکالت ۹۳X وکالت دادگستریX پاسخنامه آزمونX پاسخنامه آزمون وکالتX پاسخنامه سوالات وکالتX کلید سوالات وکالتX کانون وکلاX کانون وکلای مرکزX پاسخنامهX پاسخ نامه وکالتX امتحان وکالت ۱۳۹۳X امتحان وکال ۹۳X دانلود پاسخ نامه آزمون وکالت ۹۳X دانلود کلید سوالات وکالتX کانون وکلای دادگستریX نتایج آزمون کانون وکلای ۹۳X دفترچه سوالاتX سوالات DX سوالات EX سوالات FX سوالات C-X ;hgj 93X \hsoX آزمون وکالتX آزمون وکالت دادگستریX وکالتX وکالت ۹۳X وکالت دادگستریX پاسخنامه آزمونX پاسخنامه آزمون وکالتX پاسخنامه سوالات وکالتX کلید سوالات وکالتX کانون وکلاX کانون وکلای مرکزX پاسخنامهX پاسخ نامه وکالتX امتحان وکالت ۱۳۹۳X امتحان وکال ۹۳X دانلود پاسخ نامه آزمون وکالت ۹۳X دانلود کلید سوالات وکالتX کانون وکلای دادگستریX نتایج آزمون کانون وکلای ۹۳X دفترچه سوالاتX سوالات DX سوالات EX سوالات FX سوالات C-X ;hgj 93X \hsoX آزمون وکالتX آزمون وکالت دادگستریX وکالتX وکالت ۹۳X وکالت دادگستریX پاسخنامه آزمونX پاسخنامه آزمون وکالتX پاسخنامه سوالات وکالتX 
X ;hgj 93X \hsoX آزمون وکالتX آزمون وکالت دادگستریX وکالتX وکالت ۹۳X وکالت دادگستریX پاسخنامه آزمونX پاسخنامه آزمون وکالتX پاسخنامه سوالات وکالتX کلید سوالات وکالتX کانون وکلاX کانون وکلای مرکزX پاسخنامهX پاسخ نامه وکالتX امتحان وکالت ۱۳۹۳X امتحان وکال ۹۳X دانلود پاسخ نامه آزمون وکالت ۹۳X دانلود کلید سوالات وکالتX کانون وکلای دادگستریX نتایج آزمون کانون وکلای ۹۳X دفترچه سوالاتX سوالات DX سوالات EX سوالات FX سوالات C-X ;hgj 93X \hsoX آزمون وکالتX آزمون وکالت دادگستریX وکالتX وکالت ۹۳X وکالت دادگستریX پاسخنامه آزمونX پاسخنامه آزمون وکالتX پاسخنامه سوالات وکالتX کلید سوالات وکالتX کانون وکلاX کانون وکلای مرکزX پاسخنامهX پاسخ نامه وکالتX امتحان وکالت ۱۳۹۳X امتحان وکال ۹۳X دانلود پاسخ نامه آزمون وکالت ۹۳X دانلود کلید سوالات وکالتX کانون وکلای دادگستریX نتایج آزمون کانون وکلای ۹۳X دفترچه سوالاتX سوالات DX سوالات EX سوالات FX سوالات C-X ;hgj 93X \hsoX آزمون وکالتX آزمون وکالت دادگستریX وکالتX وکالت ۹۳X وکالت دادگستریX پاسخنامه آزمونX پاسخنامه آزمون وکالتX پاسخنامه سوالات وکالتX کلید سوالات وکالتX کانون وکلاX کانون وکلای مرکزX پاسخنامهX پاسخ نامه وکالتX امتحان وکالت ۱۳۹۳X امتحان وکال ۹۳X دانلود پاسخ نامه آزمون وکالت ۹۳X دانلود کلید سوالات وکالتX کانون وکلای دادگستریX نتایج آزمون کانون وکلای ۹۳X دفترچه سوالاتX سوالات DX سوالات EX سوالات FX سوالات C-X ;hgj 93X \hsoX آزمون وکالتX آزمون وکالت دادگستریX وکالتX وکالت ۹۳X وکالت دادگستریX پاسخنامه آزمونX پاسخنامه آزمون وکالتX پاسخنامه سوالات وکالتX کلید سوالات وکالتX کانون وکلاX کانون وکلای مرکزX پاسخنامهX پاسخ نامه وکالتX امتحان وکالت ۱۳۹۳X امتحان وکال ۹۳X دانلود پاسخ نامه آزمون وکالت ۹۳X دانلود کلید سوالات وکالتX کانون وکلای دادگستریX نتایج آزمون کانون وکلای ۹۳X دفترچه سوالاتX سوالات DX سوالات EX سوالات FX سوالات C- SHCLHK SK[A- کلید سوالات وکالت سازمان سنج+وکالت- سنجش+ وکالت ۹۳-X ;hgj 93X \hsoX آزمون وکالتX آزمون وکالت دادگستریX وکالتX وکالت ۹۳X وکالت دادگستریX پاسخنامه آزمونX پاسخنامه آزمون وکالتX پاسخنامه سوالات وکالتX کلید سوالات وکالتX کانون وکلاX کانون وکلای مرکزX پاسخنامهX پاسخ نامه وکالتX امتحان وکالت ۱۳۹۳X امتحان وکال ۹۳X دانلود پاسخ نامه آزمون وکالت ۹۳X دانلود کلید سوالات وکالتX کانون وکلای دادگستریX نتایج آزمون کانون وکلای ۹۳X دفترچه سوالاتX سوالات DX سوالات EX سوالات FX سوالات C-X ;hgj 93X \hsoX آزمون وکالتX آزمون وکالت دادگستریX وکالتX وکالت ۹۳X وکالت دادگستریX پاسخنامه آزمونX پاسخنامه آزمون وکالتX پاسخنامه سوالات وکالتX کلید سوالات وکالتX کانون وکلاX کانون وکلای مرکزX پاسخنامهX پاسخ نامه وکالتX امتحان وکالت ۱۳۹۳X امتحان وکال ۹۳X دانلود پاسخ نامه آزمون وکالت ۹۳X دانلود کلید سوالات وکالتX کانون وکلای دادگستریX نتایج آزمون کانون وکلای ۹۳X دفترچه سوالاتX سوالات DX سوالات EX سوالات FX سوالات C-X ;hgj 93X \hsoX آزمون وکالتX آزمون وکالت دادگستریX وکالتX وکالت ۹۳X وکالت دادگستریX پاسخنامه آزمونX پاسخنامه آزمون وکالتX پاسخنامه سوالات وکالتX 

No votes yet.
Please wait...
X کلید سوالات وکالتX وکالت 93X پاسخنامه سوالات وکالتX آزمون وکالتX پاسخنامه آزمونX پاسخنامه آزمون وکالتX ;hgj 93X hso

درباره ی ابوالقاسم شم آبادی

(حقوق عمومی) -مدرس دانشگاه-صاحب امتیاز انتشارات حقوقی عدلیه-ارتباط با ابوالقاسم شم آبادی: shamabadi.abolghasem@yahoo.com تلفن: ۰۲۱۶۶۹۲۱۰۰۲ ۰۲۱۶۶۵۸۱۷۴۸

همچنین ببینید

کتاب جامع و کاربردی حقوق اساسی(مخصوص آزمون دکتری ۱۳۹۹)

این کتاب مخصوص آزمون دکتری 99 بوده که در تالیف آن از جزوات و کتب اساتید طراح مانند کتب حقوق اساسی و جزوات دکتری دکتر هاشمی- جزوه حقوق اساسی و کتاب بایسته های حقوق اساسی دکتر قاضی- کتاب مبانی حقوق اساسی و حقوق اساسی تطبیقی دکتر بیژن عباسی- کتاب حقوق اساسی دکتر محمدرضا ویژه- کتاب کلیات حقوق اساسی دکتر خیرالله پروین استفاده شده است. ضمنا جهت به روز بودن کتاب، اکثر مقالات مهم اساتید حقوق عمومی ، نظرات تفسیری شورای نگهبان و جزوه های درسی این اساتید مورد بررسی قرار گرفته است. در نهایت اینکه بهترین راه حل جهت آشنایی با این کتاب مطالعه مقدمه کتاب و یا مشاهده نمونه صفحاتی از این کتاب است که باعث می شود قضاوتی دقیق تر در مورد محتوای این کتاب برای آزمون دکتری حقوق عمومی 99 داشته باشید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *