پیشگیری از بزه دیدگی زنان در جرایم جنسی

به نام خدا

با توجه به گسترش مباحث حقوقی در شبکه های اجتماعی، لازم است که ماهیت مطالب بحث شده در این شبکه ها غنیمت شمرده شود و به صورت دایمی حفظ شود. از این رو مطالب حقوقی یکی از شبکه های اجتماعی تلگرام با نام صفحه پیشگیری از جرم با مدیریت خانم سمیرا تقی دماوندی در ذیل منتشر می شود.

موضوع هفته پنجم صفحه پیشگیری از جرم ۲

ارائه  دهنده: آقای محمد رضوانی

محمد رضوانی:

قصد دارم امشب بحث را به صورت متفاوت اغاز کنم به گونه ای که کلیاتی از بحث را اغاز می کنم و پرونده ای را با توجه به داده های جرمشناسانه در راستای موضوع به بررسی و تبیین بپردازیم. پیشگیری از بزه دیدگی یکی از موضوعات محوری علم بزه دیده شناسی است که می توان با شناخت بزه دیدگان و علل بزه دیدگی انها، الگوی مناسبی در راستای پیشگیری از بزه دیدگی در جرایم مختلف از جمله جرایم جنسی ارائه نمود

در میان بزه دیدگان مختلف ،زنان با توجه به قشر اسیب پذیر بالا جامعه ، مستلزم حمایت بیشتری و نگاه ویژه ای این گروه از جامعه می باشد،به دیگر سخن،زنان بزه دیده شایسته حمایت ویژه ای هستند

سو استفاده جنسی، تجاوز جنسی و مزاحمت جنسی را می توان ازمصادیق جرایم جنسی بانوان دارد

سو استفاده جنسی، تجاوز جنسی و مزاحمت جنسی را می توان ازمصادیق جرایم جنسی بانوان نام برد

بزه دیده شناسی زنان، به عنوان شاخهای از دانش بزه دیده شناسی در صدد ایجاد سیاست جنایی مطلوب و آرمانی است که در آن اقشار آسیب پذیر مانند زنان، مورد توجه سیاست گذاران قرار گیرند، این مهم تنها با شناخت نقش زنان بزه دیده در شکل گیری جرم، شناخت علل بزه دیدگی آنان، ارایٔه راه حلهایی برای پیشگیری از بزه دیدگی آنها و ایجاد آماجهای غیرقابل اصابت در مقابل بزهکاران بالقوه، امکان پذیر است

با توجه به کلیاتی که در خصوص بزه دیده شناسی زنان بیان شد، سوالی که به ذهن متبادر میشود از نظرگاه علت شناسانه می باشد،یعنی اینکه چه عواملی باعث بزه دیدگی بانوان در جرایم جنسی می باشد؟؟

مزاحمت جنسی حیطه وسیعی از رفتارهای ناخوشایند را در بر می گیرد که اگر قرار باشد جزیی تر به آن پرداخته شود می تواند در سطوح مختلف، کلامی، ‌غیر کلامی و جسمی صورت گیرد و نوع کلامی آن عبارت است از: گفتن داستان ها، ‌شوخی ها و طنزی های جنسی، پرسیدن سؤالاتی درباره زندگی شخصی یا جنسی فرد، کنایه های جنسی در گفتار، اظهار نظر در مورد ظاهر و پوشش فرد، دادن پیشنهاد یا دعوت جنسی ناخواسته و درخواست های مکرر برای قرار ملاقات یا رابطه خارج از محیط کار. نوع غیر کلامی نیز این موارد را در بر می گیرد: نشان دادن تصاویر نامناسب جنسی، چشم چرانی و چشمک زدن و فرستادن و ارسال نامه، یادداشت، پیام الکترونیکی یا تصاویر جنسی. نوع جسمی نیز شامل این موارد می شود: لمس کردن ناجور و نامناسب و نوازش کردن، ‌سر راه شخص ایستادن و مانع از عبور او شدن و برخورد جنسی به زور

بیان کردیم که با توجه به کلیاتی که در خصوص بزه دیده شناسی زنان بیان شد، سوالی که به ذهن متبادر میشود از نظرگاه علت شناسانه می باشد،یعنی اینکه چه عواملی باعث بزه دیدگی بانوان در جرایم جنسی می باشد؟؟

در خصوص پاسخ اخیر، باید خاطر نشان کنم که، از علل اصلی در بزه دیدگی زنان در جرایم جنسی ،شیوه زندگی و فعالیت روزمره دمی باشد

نظریه سبک زندگی همانطور که بزرگواران من به موضوع واقفند در خصوص موضوع مذکور باید اشاره به این نکته داشته باشم که هر قدر شیوه زندگی یک زن موسع باشد یعنی فعالیت های شغلی و تفریحی و اوقات فراغت ان در خارج از خانه بیشتر باشد به عبارت دیگر در دسترس تررباشد معرض بزه دیدگی جنسی ان همبیشتر خواهد بود

حال در خصوص فعالیت روزانه دارای سه عنصر می باشد:

حضور مرتکبین با انگیزه

وجود اماج مناسب

نبود محافظ

S.A.Musavi,

سلام آرایشهای غلیظ ورفتارها ولباسهای تحریک آمیز و… از عوامل بزه دیدگی هستند

محمد رضوانی,

مصادیق شما در قالب نظریه فعالیت روزانه می باشد

محمد رضوانی,

من امشب بحث را با ابتدا بر نظریه های فوق در زمینه علت شناسانه پرداختم و ادامه بحث را در قالب پیشگیری به تشحیذ وتنویر این موضوع خواهم پرداخت

در این پرونده خانم ه

برای خرید گوشت مرغ به مغازه آقای »الف« و »م« مراجعه میکند و بهدلیل نداشتن پـول، آنـان بـه او در قبال دادن پول و مرغ پیشنهاد رابطه جنسی میدهند. بدین ترتیب، آنها وی را پشت یخچال مغـازه برده و با وی رابطه جنسی بر قرار میکنند و پس از آن مبلغ مورد نظر خانم »م« را بـه وی نـداده و وی نیز به اتهام تجاوز بهعنف از آنها شکایت میکند. دادگاه نیز با عنایت به فقدان ادلـه اثبـاتی در رابطـه با زنای بهعنف، متهمان را از اتهام انتسابی تبرئه نموده و فقط به دلیـل زنـای غیرمحصـن و بـا رضـایت طرفین، هر سه نفر را به صد ضربه شلاق حدی محکوم نمود.

برای شروع پرونده را تحلیل می کنم:

نکته مهم در این پرونده فقدان مالی خانم ه که از نگاه اقایان الف و ب اماج مناسبی برای تسهیل عمل نامتعارض قانون انان می باشد

نخست آنکه، بزهکار و بزهدیده باید موقعیت برخورد بـا یکـدیگر در زمـان و مکـان را دارا

باشند، مانند مراجعه خانم »م« به مغازه آقای »الف« و »م« برای خرید. دوم آنکه، نوعی تـنش یـا ادعا میان آنان باید بهوجود آمده باشد تا بر این اساس، بزهکار، بزهدیـده را بـه چشـم موضـوعی مناسب برای بزهدیده واقعشدن بنگرد، مانند این پرونده که خانم »م« به دلیل نیاز مالی و نداشـتن شغل از نظر آقای »الف« و »م« آماج مناسبی برای ارتکاب جرم بوده است. سوم آنکه، بـزهکـار باید تمایل و توانایی بهکارگیری زور و تهدید برای دستیابی به هدف مورد نظر را داشته باشد، در این پرونده آقای »الف« و »م« که دو نفر بودهاند و پشت مغازه مکـان مناسـبی بـرای ارتکـاب جرم توسط آنها بوده است، تمایل زیادی برای دستیابی بـه هـدفشـان داشـتهانـد. در نهایـت آنکه شرایط باید طوری باشد که بزهکـار، آن را موقعیـت مناسـبی بـرای اسـتفاده یـا تهدیـد بـه استفاده از زور در راه رسیدن به هدف تشخیص دهد. در پرونده مزبور نیز آقای »الـف« و »م« بـا توجه به فراهم بودن شرایط ارتکاب جرم، پس از رابطه جنسی، با تهدید حتـی مبلـغ مـورد نظـرخانم »م« را به وی ندادند.

نکته مهم در این پرونده فقدان مالی خانم ه که از نگاه اقایان الف و ب اماج مناسبی برای تسهیل عمل متعارض قانون انان می باشد

S.A.Musavi,

باسلام میتوان اذعان کرد که عامل فقر در این پرونده موجب بزه دیدگی جنسی زن شده است

محمد رضوانی

دقیقا موافقم

اقای موسوی برای پیشگیری از این جرایم چه راهکاری اراىه می دهید؟

S.A.Musavi,

پیشگیری اجتماعی وآموزش زنان ودختران.تقویت بنیه مذهبی آنان.ایجاد رفاه وامکانات اقتصادی برای زنان روسپی وکمک اقتصادی مردم ومتمولین به هم نوعان خود از این قشراز زنان جامعه میتواند درپیشگیری از این جرایم موثر باشد

نقش بهزیستی ونهادهای مردم نهاد وموسسات خیریه ومددکاری اجتماعی نیز قهرا موثر است

Samira,damavandi

ﺩﺭﺍﯾﺮﺍﻥ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺣﯿﻄﻪ ﮐﺎﺭ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

ﺍﯾﺠﺎﺩ ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ ﺑﺮﺍﯼ ﺯﻧﺎﻥ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ

محمد رضوانی,

با نظرات اقای موسوی و خانم دماوندی موافقم و انان از نظرگاه پیشگیری اجتماعی ارائه دادند

S.A.Musavi,

پیشگیری اجتماعی موثرتر است

محمد رضوانی,

هر کدام در جایگاه خود می تواند ایفای نقش کند

بله.ولی پیشگیری اجتماعی تقدم دارد واگر در این نوع پیشگیری موفق شویم نیازی به پیشگیری وضعی که دچار چالشهای بسیاری است نخواهیم شد

Samira damavandi

ﺧﺐ ﻧﻤﯽ ﺗﻮﺍﻥ ﮐﺴﯽ ﺭﺍ ﻭﺍﺩﺍﺭ ﮐﺮﺩ ﻣﺮﻍ ﻧﺨﺮﺩ ﯾﺎ ﺑﻪ ﻣﻐﺎﺯﻩ ﻫﺎﯼ ﻣﺮﻍ ﻓﺮﻭﺷﯽ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻧﮑﻨﺪ.

ﭼﺮﺍ ﮐﻪ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺩﺭﺍﯾﻦ مورﺩ ﺧﺎﺹ، ﻓﺮﺩ ﺧﻮﺩ ﺭﺿﺎﯾﺖ ﺩﺭ ﺁﻣﺎﺝ ﺑﻮﺩﻥ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ.

ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ ﺭﺳﺪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺭﺍﻩ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮﯼ ﺍﺯ ﺑﺰﻩ ﺩﯾﺪﮔﯽ ﺯﻧﺎﻥ ﺑﻪ ﮐﺎﺭ ﮔﯿﺮﯼ ﻫﺮ ﺩﻭ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮﯼ ﻭﺿﻌﯽ ﻭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺍﺳﺖ.

ﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮﻡ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻫﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺯﻧﺎﻥ ﺻﻮﺭﺕ ﺑﮕﯿﺮﺩ.

محمد رضوانی,

دقیقا چون امار رقم سیاه در این جرایم والاست

محمد رضوانی

برای پیشگیری از این جرایم که در کنترل ان موثر می باشد خنثی سازی فرصت مجرمانه و سخت کردن اماج جرم می باشد که راهبرد ان پیشکیری وضعی می باشد، به صورت عنوانی در قالب ایت راهبرد ارائه می کنم:

١)دوری زنان از محیط های جرم زا یا محلات کثیف

٢)پرهیز از تحریک بزهکاران بالقوه از سوی بانوان

٣)حمایت از زنان به عنوان اماج جرایم جنسی

پیشگیری اجتماعی بدون پیشگیری وضعی موثر موثر نخواهد بود و همینطور عکس ان

نکته پایانی در خصوص این موضوع را خاطر نشان کنم:

هرچنـد، بـدحجابی بـرای پیشـگیری از جـرم تجـاوز جنسـی، جـرمانگـاری نشـده اسـت و جرمانگاری آن جنبه شرعی دارد،اما میتوان گفت قانونگذار علاوه بـر هـدف مزبـور، شـاید ناخودآگاه به پیشگیری از جرایم جنسی علیـه زنـان نیـز توجـه نمـوده اسـت. زیـرا پوشـشهـای تحریک کننده و نامناسب ممکن است موجب وسوسه انگیزی و ترغیب افرادی شود که انگیـزه ارتکاب جرایم جنسی را دارند. در کشور ما، این علت، در کنار سـایر عوامـل، صـرفاً مـیتوانـد زمینه بزهدیدگی جنسی زنان را فراهم کند و آن را تسهیل نماید، همانگونـه کـه گـاهی عکـس آن نیز ممکن است مصداق پیدا کند.اگر به امر پوشش و حجـاب– بـه همـان صـورتی کـه در آموزههای دینی آمده است- با رویکرد پیشگیری از جرایم جنسی بنگریم، مـیتـوان ادعـا کـرد که یکی از دلایل آن کارکرد پیشگیرانه برای حمایت از زنان در مقابل بزهدیدگی جنسی اسـت. هرچند ممکن است این تصور ایجاد شود که ادعای مزبور بهدنبال جذابیت زدایی مطلـق از زنـان و خانهنشین کردن آنان و عدم حضور آنان در اجتماع بـه بهانـه امکـان ارتکـاب جـرایم جنسـی توسط مردان است، اما اتفاقاً باید گفت که پوشش مناسـب زمینـه سـاز حضـور امـن تـ ِر زنـان درجامعه و کاهش بزهدیدگی آنان در این دسته از جرایم است.

امیدوارم مطالب مقبول طبع واقع شده باشد

منابع مقاله بیشگیری از بزه دیدگی زنان از منظر اموزه های اسلامی مجله اموزه های حقوق کیفری

کتاب تعرضات جنسی علیرضا طهرانی

مقاله درامدی بر رویکرد جنسیتی جرمشناسی استاد لمیا رستمی

پایان

No votes yet.
Please wait...

درباره ی ابوالقاسم شم آبادی

(حقوق عمومی) -مدرس دانشگاه-صاحب امتیاز انتشارات حقوقی عدلیه-ارتباط با ابوالقاسم شم آبادی: shamabadi.abolghasem@yahoo.com تلفن: ۰۲۱۶۶۹۲۱۰۰۲ ۰۲۱۶۶۵۸۱۷۴۸

همچنین ببینید

دانلود سوالات دکتری حقوق بین الملل ۹۸

برای دانلود سوالات روی عبارت ذیل کلیک کنید: سوالات دکتری حقوق بین الملل ۹۸دریافت Rate …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *