پایان نامه های دفاع شده

تاثیرآموزه های حقوق بشربرنهاینه کردن حقوق شهروندی

 

نوع نوشتار: پایان نامه های ۸۷ به بعد

سال انتشار: ۱۳۸۹

عنوان نشر: پایان نامه کارشناسی ارشد

سازمان (ها): دانشگاه علامه طباطبایی –

استاد راهنما : | استاد مشاور : سیدقاسم زمانی | دانشجو : رضوان افشین پور |

دراین رساله به بررسی تاثیر آموزه های حقوق بشر بر حقوق شهروندی پرداخته شده است.این موضوعکه آیامیتواناز طریق حقوقبشر وآموزش آن در جوامعبههدفدیگری که همان نهادینه شدن حقوق شهروندیاست رسید وآیاحقوق بشر و حقوق شهرئندی با همدیگر ارتباط دارندو اگر دارند چگونه ارتباطی است

 

کرامت انسانی در تفسیرهای حقوق بشر

 

نوع نوشتار: پایان نامه های ۸۷ به بعد

سال انتشار: ۱۳۸۹

عنوان نشر: پایان نامه کارشناسی ارشد

سازمان (ها): دانشکده علوم انسانی –

استاد راهنما : مصطفی تقی زاده انصاری | استاد مشاور : | دانشجو : سید حسن شرفی |

در حقیقت حقوق بشر انعکاسی از اخلاق، ادبیات، ایدئولوژی و عملکرد سیاسی لیبرالیسم غربی است. حقوق بشر مانند حقوق داخلی در نظام¬های حقوقی کشورهای مختلف ظرفیت¬هایی دارد که موضوعات آن در این ظرفیت¬ها مطلوب تعدادی از انسان¬ها و جوامع بشری و منفور برخی دیگر است. طرفداران و مخالفینی دارد. برداشت¬های مختلفی را می¬توانم از حقوق بشر مورد نقد و بررسی قرار داد که یکی از آنها مولفه¬ی جهانی بود

 

بانک جهانی و حقوق بشر و بازتاب های آن در حقوق بین الملل

 

نوع نوشتار: پایان نامه های ۸۷ به بعد

سال انتشار: ۱۳۹۰

عنوان نشر: پایان نامه کارشناسی ارشد

سازمان (ها): دانشگاه گیلان –

استاد راهنما : رضا سیمبر | استاد مشاور : ارسلان قربانی | دانشجو : محمد رفیعی |

یکی از مهم ترین موضوعات امروزه پاسخگویی سازمان های بین المللی درقبال اعمال خود می باشد. یکی از این سازمان ها بانک جهانی است که نقش مهمی در وضعیت داخلی کشورهای فقیر و نیازمند بازی می کند که نقش آن جهت اصلاحات اعطای وام است. بانک جهانی موجب تغییرات وسیعی در اقتصاد و سیاست کشورها می شود و گاه موجب نقض گسترده و یا محدود حقوق بشر می شوددر حالی که متعهد به احترام حقوق بشر بوده و در

 

بررسی منازعات مسلحانه در فلسطین از منظر حقوق بین الملل

 

نوع نوشتار: پایان نامه های ۸۷ به بعد

سال انتشار: ۱۳۹۰

عنوان نشر: پایان نامه کارشناسی ارشد

سازمان (ها): دانشکده حقوق –

استاد راهنما : توکل حبیب زاده | استاد مشاور : رضا موسی زاده | دانشجو : معصومه امامیان |

چکیده: اشغال سرزمین فلسطین و تشکیل رژیم صهیونیستی در این سرزمین، نتیجه نظام سلطه و استعمار جهانی است که واقعیت تاریخی فلسطین، حق تعیین سرنوشت ساکنان اصلی این سرزمین را نادیده انگاشته و زمینه برپایی دولتی بیگانه استعمارگر، اشغالگر و نژادپرست را در فلسطین فراهم نمود. مخاصمات مسلحانه سالهای ۱۹۴۸م، ۱۹۶۷ م، ۱۹۷۳ و ۲۰۰۸ م مطابق با مقررات، اصول و قواعد حقوق بین‌الملل از جمله منشور

 

محدودیتهای حقوق خصوصی اتباع بیگانه در حقوق ایران

 

نوع نوشتار: پایان نامه های ۸۷ به بعد

سال انتشار: ۱۳۹۰

عنوان نشر: پایان نامه کارشناسی ارشد

سازمان (ها): دانشگاه مازندران –

استاد راهنما : فخرالدین اصغری آقمشهدی | استاد مشاور : | دانشجو : خدیجه جعفری لاهیجانی |

ورود بیگانگان به یک کشور به هر دلیلی که صورت پذیرد آثار و پیامدهایی را به لحاظ سیاسی، امنیتی، اقتصادی، فرهنگی و حتی به لحاظ جغرافیایی و ریخت¬شناسی جمعیت به دنبال دارد. خصوصاً چنانچه قبول آن¬ها بدون توجه به امکانات و نیازهای جامعه صورت پذیرد، اثرات سوء ناشی از حضور این افراد بر عوامل حیاتی کشور به مراتب بیشتر خواهد بود. همین امر باعث می¬شود که دولت و در مقام بالاتر قانونگذار به

 

مبانی حقوق شهروندی مدنی از دیدگاه حضرت علی (ع)

 

نوع نوشتار: پایان نامه های ۸۷ به بعد

سال انتشار: ۱۳۹۰

عنوان نشر: پایان نامه کارشناسی ارشد

سازمان (ها): دانشکده ادبیات و علوم انسانی –

استاد راهنما : مجتبی سپاهی | استاد مشاور : | دانشجو : افروز والی زاده |

حقوق شهروندی از مفاهیم مدرن و از لوازم زندگی دموکراتیک افراد در یک جامعه ی محسوب می شود. این مفهوم با اعلامیه بشر و حقوق شهروند فرانسه تجلی عینی کامل یافت و تبدیل به یکی از مباحث مطرح و مهم جهان کنونی و مورد توجه اندیشمندان و صاحبان مکاتب حقوقی مختلف قرار گرفت. در رابطه با این حقوق دو دیدگاه وجود دارد. یک نظر دین را ناتوان از وضع قواعدی به عنوان حقوق شهروندی می داند. دیدگاه دیگ

 

تعامل جمهوری اسلامی ایران با نظام حقوق بشر جهانی باتاکید بر حقوق کودک در چارچوب فقه اسلامی

 

نوع نوشتار: پایان نامه های ۸۷ به بعد

سال انتشار: ۱۳۹۰

عنوان نشر: پایان نامه کارشناسی ارشد

سازمان (ها): دانشکده علوم سیاسی –

استاد راهنما : زهره بالازاده | استاد مشاور : طاهره ابراهیمی فر | دانشجو : مریم مویدی‌فر |

باتوجه به اهمّیت یافتن روزافزون حقوق بشر در دنیای امروز در جهت افزایش اعتبار و حیثیت منطقه ای وبین المللی کشورهاوهمچنین اهمّیت نقش حقوق بشر دربرقراری ارتباطات سیاسی واقتصادی کشورهای غربی و برخی ازاتحادیه ها با کشورهای دیگر و نیز تعهدات بین المللی جمهوری اسلامی ایران نسبت به اعلامیه های حقوق بشری از یک سو و عدم تطابق برخی از تعهدات حقوق بشری توسط جمهوری سلامی ایران از سوی دیگر ،

 

بررسی حقوق وروابط غیر مالی زوجین با تکیه بر آراء امام خمینی(س)

 

نوع نوشتار: پایان نامه های ۸۷ به بعد

سال انتشار: ۱۳۹۰

عنوان نشر: پایان نامه کارشناسی ارشد

سازمان (ها): پژوهشکده امام خمینی (ره) و انقلاب اسلامی –

استاد راهنما : سید محمد موسوی بجنودی | استاد مشاور : مرتضی شهبازی نیا | دانشجو : لیلا جهانیان |

حقوق در یک تقسیم بندبی کلی به دو گروه مالی و غیر مالی تقسیم می شودحقوق خانواده هم از این تقسیم بندی مستثنی نیست .حقوق غیرمالی زوجین یا مشترک بین آن دواست و یا مخصوص یکی از زوجین می باشد. ازجمله حقوق غیر مالی مشترک میتوان به حقوق عاطفی حقوق جنسی و.. اشاره کرد.بخش دیگری از حقوق غیر مالی خانواده نیز به حق ریاست و قوامیت مرد در خانواده ،و آثار آن برای زوجه می پردازد

 

بررسی تطبیقی کنوانسیون های لاهه و ژنو(۱۹۴۹) با توجه به مقررات مخاصمات مسلحانه در حقوق اسلام

 

نوع نوشتار: پایان نامه های ۸۷ به بعد

سال انتشار: ۱۳۹۰

عنوان نشر: پایان نامه کارشناسی ارشد

سازمان (ها): دانشکده حقوق –

استاد راهنما : مهدی عباسی سرمدی | استاد مشاور : حسن سواری | دانشجو : علی اصغر اقالر |

حقوق بشردوستانه یکی از مباحث مهم حقوق بین الملل و مورد تأکید ادیان آسمانی، مخصوصاً دین مبین اسلام است. تبیین و تشریح ابعاد مختلف این مسأله در گسترش اصول حقوق بشردوستانه نقش بسیار سازنده ای دارد و در این میان بیان دیدگاه اسلام واجد اهمیت است و می تواند در روند تکاملی آن مفید و مؤثّر باشد.

نمایه ها:

 

 

کنوانسیون های ژنو Rss

No votes yet.
Please wait...

درباره ی ابوالقاسم شم آبادی

(حقوق عمومی) -مدرس دانشگاه-صاحب امتیاز انتشارات حقوقی عدلیه-ارتباط با ابوالقاسم شم آبادی: shamabadi.abolghasem@yahoo.com تلفن: ۰۲۱۶۶۹۲۱۰۰۲ ۰۲۱۶۶۵۸۱۷۴۸

همچنین ببینید

کتاب مجموعه سوالات شبیه سازی شده جهاد ولایت(آزمون دکتری)

با سلام این کتاب حاوی مجموعه سوالات شبیه سازی شده جهاد و ولایت برای آزمون …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *