پایان نامه های دفاع شده پردیس فارابی دانشگاه تهران

تصویب مشاور راهنما عنوان شماره دانشجوئی رشته دانشجو
۱۳۸۴/۱۱/۰۴ استاد حسینی کوهساری دکتر میر حسینی «بررسی مشروعیت راههای فرار از ربا» ۲٫۲۱E+08 الهیات اکبر احمدی
۱۳۸۵/۰۳/۰۹ دکتر الهیان دکتر آهنگران «بررسی فقهی و حقوقی شروع به جرم و مصادیق قانونی آن در حقوق جزای ایران» ۲٫۲۱E+08 الهیات اعظم سادات فاطمی
۱۳۸۴/۰۲/۲۱ استاد حسینی کوهساری دکتر میر حسینی « پژوهش در وحدت افق در رویت هلال ماههای قمری » ۲٫۲۱E+08 الهیات سیّد علی حسینی طباطبایی
۱۳۸۵/۱۲/۲۰ دکتر حکمت نیا دکتر طاهری «شناسائی مسئول و میزان مسئولیت در حوادث رانندگی از دیدگاه فقه و حقوق» ۲٫۲۱E+08 الهیات علی تقی خانی
۱۳۸۴/۰۲/۲۱ سیّد حمید جزائری دکتر آهنگران «نقد و بررسی تطبیقی تساوی حقوق زنان در کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان» ۲٫۲۱E+08 الهیات فاطمه احمدی قراگزلو
۱۳۸۴/۱۲/۰۲ دکتر آهنگران دکتر الهیان «بررسی فقهی موارد مجازو قانونی سقط جنین» ۲٫۲۱E+08 الهیات زهرا سادات موسوی حسینی
۱۳۸۴/۰۹/۱۳ دکتر آهنگران ودکتر میر حسینی دکتر الهیان « جایگاه حقوق بشر در فقه امامیه با نگرش به قانون مجازات اسلامی ( قصاص )» ۲٫۲۱E+08 الهیات سیّد محسن حسینی فشارکی
۱۳۸۶/۰۳/۱۷ دکتر آهنگران دکتر طاهری «بررسی حقوق زندانی از منظر فقه و حقوق موضوعه» ۲٫۲۱E+08 الهیات سیّد مهدی رضائی
۱۳۸۶/۰۴/۲۳ دکتر آهنگران دکتر الهیان «بررسی تطبیقی ارث بلاوارث از دیدگاه فریقین» ۲٫۲۱E+08 الهیات اعظم نوبخت ایرانی
۱۳۸۶/۰۳/۲۲ دکتر آهنگران دکتر الهیان «بررسی تطبیقی احکام بلوغ و رشد در فقه و حقوق اسلام و مسیحیّت » ۲٫۲۱E+08 الهیات نیلوفر خانی اوشانی
۱۳۸۵/۱۲/۲۰ دکتر الهیان و دکتر حکمت نیا دکتر طاهری «مشروعیت و عدم مشروعیت قرار داد سفارش ساخت کالا» ۲٫۲۱E+08 الهیات مجید تلخابی
۱۳۸۶/۰۱/۲۷ دکتر آهنگران دکتر طاهری «بررسی فقهی و حقوقی حبس محکومین ملی» ۲٫۲۱E+08 الهیات علیرضا زارع میرک
۱۳۸۶/۰۱/۲۷ دکتر الهیان و دکتر آهنگران دکتر بطحایی «بررسی فقهی و حقوقی تعدد و تکرار جرم در حدود » ۲٫۲۱E+08 الهیات محدّثه اصولی
۱۳۸۶/۰۷/۱۴ استاد حسینی کوهساری دکتر آهنگران «بررسی حقوق زوجین از دیدگاه اسلام و مسیحیت» ۲٫۲۱E+08 الهیات انسیه هاشمی
۱۳۸۶/۰۱/۲۷ استاد حسینی کوهساری دکتر میر حسینی «(حجاب و حد ضرورت آن (از دیدگاه فقه شیعه و اهل سنت)» ۲٫۲۱E+08 الهیات سماویه میر حسینی نیری
۱۳۸۵/۱۲/۱۲ دکتر میر حسینی دکتر آهنگران «شروط ضمن عقد نکاح و آثار تخلف آن» ۲٫۲۱E+08 الهیات صدیقه عسکری باقر آبادی
۱۳۸۶/۰۳/۲۲ دکتر میر حسینی دکتر الهیان «بررسی تطبیقی مسئولیت عاقله در پرداخت دیه یا بیمه» ۲٫۲۱E+08 الهیات سمیّه فرمانی
۱۳۸۶/۰۹/۱۰ دکتر میر حسینی دکتر آهنگران بررسی فقهی و حقوقی شرایط متعاقدین  در عقد بیع ۲٫۲۱E+08 الهیات ثمن گل نجفیان
۱۳۸۶/۱۰/۰۱ دکتر الهیان دکتر آهنگران «بررسی فقهی و حقوقی  قتل  عمد و مصادیق  آن در حقوق جزای ایران ۲٫۲۱E+08 الهیات فاطمه حمایت خواه
۱۳۸۶/۱۰/۱۱ دکتر الهیان دکتر طاهری بررسی تطبیقی احکام و حقوق فرزندان نامشروع در فقه امامیه و فقه عامه ۲٫۲۱E+08 الهیات معصومه تاج الدینی
۱۳۸۶/۰۹/۱۰ دکتر آهنگران دکتر میر حسینی بررسی فقهی دو شرط مالیت و معلولیت مهریه در فقه امامیه ۲٫۲۱E+08 الهیات مرتضی انفرادی
۱۳۸۶/۰۸/۱۲ دکتر الهیان دکتر میر حسینی «بررسی تطبیقی حقوق اقلیّتها در فقه امامیه و اهل سنت (مذاهب اربعه» ۲٫۲۱E+08 الهیات علی جابری
۱۳۸۶/۱۰/۱۱ دکتر طاهری دکتر آهنگران بررسی تطبیقی حق حضانت در فقه امامیه و عامه ۲٫۲۱E+08 الهیات سهیلاکرمی اشکفتکی
۱۳۸۶/۰۹/۱۰ استاد حسینی کوهساری دکتر میر حسینی «بررسی فقهی و حقوقی منجزات مریض ۲٫۲۱E+08 الهیات مهدی  حسینی
۱۳۸۶/۱۰/۰۱ دکتر میر حسینی دکتر آهنگران «بررسی مودای ادله اعتبار امارات با محوریت نظر شیخ انصاری (ره ) ۲٫۲۱E+08 الهیات مرتضی سالمی
۱۳۸۶/۰۳/۲۲ استاد حسینی کوهساری دکتر آهنگران «بررسی فقهی حقوقی بیع اعضاء بدن» ۲٫۲۱E+08 الهیات مهدی محمّدی نورآبادی
۱۳۸۷/۰۸/۲۱ دکتر میر حسینی دکتر طاهری «شرط ستر در نماز بانوان» ۲٫۲۱E+08 الهیات عبدالحمید اسکندری
۱۳۸۷/۰۸/۲۱ استاد حسینی کوهساری دکتر الهیان «بررسی فقهی حقوقی نقل و پیوند اعضاء از جنبه خرید و فروش ۲٫۲۱E+08 الهیات زهرا قادری فر
۱۳۸۷/۰۸/۲۱ دکتر آهنگران دکتر طاهری «بررسی حجیت ظواهر در علم اصول» ۲٫۲۱E+08 الهیات مهدی رحیمی
۱۳۸۷/۰۸/۲۱ استاد حسینی کوهساری دکتر میر حسینی «بررسی پیامد های جزائی حقوقی نشور زوجه ازدیدگاه فریقین» ۲٫۲۱E+08 الهیات کبری روزافزای
۱۳۸۷/۰۳/۲۸ دکتر الهیان دکتر طاهری «بررسی فقهی حقوقی طلاق قضایی ناشی از عسر و حرج ۲٫۲۱E+08 الهیات روح الله مقضی
۱۳۸۷/۱۲/۰۴ دکتر میر حسینی دکتر الهیان «بررسی تطبیقی آیات حدود در فقه مذاهب خمسه اسلامی» ۲٫۲۱E+08 الهیات هادی نگارش
۱۳۸۷/۰۳/۲۸ استاد حسینی کوهساری دکتر الهیان «مصلحت و پایه های فقهی ان ۲٫۲۱E+08 الهیات حامد شیرکوند
۱۳۸۷/۱۲/۰۴ دکتر الهیان دکتر طاهری «بررسی حقوق دفاعی متهم در اسلام و مقررات جاری کشور» ۲٫۲۱E+08 الهیات فاطمه اربابی
۱۳۸۷/۰۳/۲۸ دکتر الهیان دکتر عبدالهی «تحلیل فقهی – حقوقی جرایم علیه عدالت قضایی در فقه امامیه و حقوق کیفری ایران ۲٫۲۱E+08 الهیات مصطفی مسعودیان
۱۳۸۷/۱۲/۰۴ دکتر آهنگران دکتر طاهری «جایگاه شرط اسقاط کافه خیارات و عدم مسئولیت در معاملات از دیدگاه فقه و حقوق موضوعه ایران» ۲٫۲۱E+08 الهیات بنت الهدی شفیع  بغدادآباد
۱۳۸۷/۱۲/۰۴ دکتر آهنگران دکتر میر حسینی «تحلیل معاذیر قانونی مجازات در فقه و حقوق کیفری» ۲٫۲۱E+08 الهیات سمیه کویری
۱۳۸۷/۱۲/۰۴ دکتر میر حسینی دکتر آهنگران «مبانی قلمرو اصل صحت در معاملات و بررسی فرقه های اهل تسنن از دیدگاه امامیه و عامه» ۲٫۲۱E+08 الهیات مهدی رضایی
۱۳۸۶/۱۰/۱۱ دکتر میر حسینی دکتر عبدالهی «ما هیت و حقیقت ظهور لفظی ۲٫۲۱E+08 الهیات لیلا تاجمیر ریاحی
۱۳۸۶/۰۸/۱۲ دکتر میر حسینی دکتر آهنگران «بررسی نظریه ولایت فقیه ازدیدگاه امام ‘ آیه اله خوئی وشیخ انصاری» ۲٫۲۱E+08 الهیات اصغر کدخدائی
۱۳۸۷/۰۸/۲۱ دکتر میر حسینی دکتر طاهری «نقش توبه در حدود از دیدگاه مذاهب خمسه» ۲٫۲۱E+08 الهیات رقیه محرّمی
۱۳۸۴/۱۱/۰۴ استاد حسینی کوهساری دکتر میر حسینی  «حدود وظایف وحقوق ولد اکبر میّت در فقه اهل بیت (ع)» ۲٫۲۱E+08 الهیات امیر کیمیا
۱۳۸۸/۰۹/۱۷ دکترآهنگران دکترطاهری «بررسی فقهی تشبه به کفارباتاکیدبرمصادیق جدید» ۲٫۲۱E+08 الهیات عباس دادسرشت
۸۸/۱۰/۲۲ دکتر حسینی کوهساری دکتر مهدوی راد فرهنگ جاهلی از دیدگاه قرآن (ابعاد اجتماعی) ۲٫۲۱E+08 الهیات- علوم قران سعیده اسماعیلی
۸۸/۱۰/۲۲ دکتر رحمان ستایش دکتر مهدوی راد بررسی روش فقه الحدیثی ابن ابی الحدید در شرح نهج البلاغه ۲٫۲۱E+08 الهیات- علوم قران محسن رفعت
۱۳۸۹/۰۲/۱۹ دکتر حسینی کوهساری دکتر نجارزادگان بررسی تطبیقی دیدگاه علامه طباطبایی و محمد عبده (رشید رضا) پیرامون محکم  و متشابه در قرآن ۲٫۲۱E+08 الهیات- علوم قران فاطمه شیرزاییان
۸۸/۱۰/۲۲ دکتر مهدوی راد دکتر حسینی کوهساری مفهوم شناسی نور و مصادیق آن در قرآن و حدیث ۲٫۲۱E+08 الهیات- علوم قران قدسیه ربانی
۱۳۸۷/۱۲/۰۴ دکتر میر حسینی دکتر آهنگران بررسی حقیقت بیع از منظر شیخ انصاری در مقایسه با فقها و حقوقدانان با رویکردی بر نظر امام (ره ) ۲٫۲۱E+08 الهیات مرتضی کشاورزی ولدانی
۱۳۸۷/۱۲/۰۴ دکتر آهنگران دکتر الهیان و دکتر زهرا اخوان «بررسی احکام غیر منسوخ در شرایع قبل از اسلام» ۲٫۲۱E+08 الهیات مریم سادات حسینی
۸۸/۱۰/۲۲ دکتر حسن رضایی دکتر نجارزادگان بررسی و ارزیابی جایگاه اهل بیت (ع) در دایره المعارف قرآن (لیدن) بر اساس مبانی شیعه ۲٫۲۱E+08 الهیات- علوم قران سمیه درخشان
۱۳۸۸/۰۳/۰۵ دکتر میر حسینی دکتر آهنگران «بررسی تطبیقی مفهوم شرط با تأکید بر مصادیق آن» ۲٫۲۱E+08 الهیات فاطمه زارع مویدی
۸۸/۱۰/۲۲ دکتر حسینی کوهساری دکتر نجارزادگان معنا و مفهوم خسران و علل و عوامل آن از دیدگاه قرآن ۲٫۲۱E+08 الهیات- علوم قران فهیمه هادی توران پشتی
۱۳۸۸/۰۳/۰۵ دکتر الهیان دکتر طاهری «محدوده تأدیب کودکان از دیدگاه فقه امامیه و قانون مجازات اسلامی» ۲٫۲۱E+08 الهیات ثریا قنبری کرمانشاهی
۸۸/۱۰/۲۲ دکتر حسینی کوهساری دکتر نجارزادگان بررسی تطبیقی اعجاز قرآن و وجوه آن در سه مکتب اشاعره، معتزله و شیعه (بر پایه سه تفسیر کبیر رازی- کشاف زمخشری و مجمع البیان طبرسی) ۲٫۲۱E+08 الهیات- علوم قران سیدمهدی موسوی
۱۳۸۸/۰۳/۰۵ استاد حسینی کوهساری دکتر میر حسینی «بررسی جرم کلا هبرداری در منابع اسلامی ‘ قوانین موضوعه ایران وجوامع دیگر» ۲٫۲۱E+08 الهیات محبوبه رضایی نسب
۱۳۸۹/۰۴/۰۱ بدون مشاور دکتر آهنگران طریقیت یا موضوعیت جرائم علیه حدود ۲٫۲۱E+08 الهیات- فقه و مبانی حقوق اسلامی مجید بداغی
۱۳۸۸/۰۳/۰۵ دکتر آهنگران دکتر طاهری «بررسی مشروئیت اخذ جریمه دیرکرددر عقود مبادله ای ومشارکتی در نظام بانکی کشور» ۲٫۲۱E+08 الهیات فرشته ملاکریمی خوزانی
۸۸/۱۰/۲۲ دکتر مهدوی راد دکتر حسینی کوهساری آثار دعا در زندگی انسان بر اساس قرآن و حدیث ۲٫۲۱E+08 الهیات- علوم قران اکرم رضایی خراسانی
۸۸/۱۰/۲۲ دکتر حسن رضایی دکتر نجارزادگان ترجمه، تحقیق و نقد کتاب « وحی و تحریف» اثر اتان کلبرگ و محمدعلی امیر معزی (پنجاه صفحه اول) ۲٫۲۱E+08 الهیات- علوم قران فاطمه سروی
۱۳۸۸/۰۹/۱۷ دکتر حبیبی تبار دکترمحمدرسول آهنگران «بررسی مبانی تجری ومقایسه آن ازدیدگاه شیخ انصاری(ره) وآخوندخراسانی(ره)باتطبیق برنظریات حضرت امام خمینی(ره)» ۲٫۲۱E+08 الهیات- فقه احمدحسین قیطاس زاده
۱۳۸۸/۰۳/۰۵ دکتر الهیان دکتر میر حسینی «تبیین حقیقت عدالت و عدالت معتبر درشاهد بر تأکید بر رویه قضائی» ۲٫۲۱E+08 الهیات اسما هلیسایی
۸۸/۱۰/۸ بدون مشاور دکتر آهنگران تعیین قیاس حجت از قیاس غیرحجت در میان انواع قیاس فقهی از دیدگاه آخوند خراسانی و شیخ انصاری ۲٫۲۱E+08 الهیات- فقه و مبانی حقوق اسلامی ابوالحسن حق نواز سردرود
۸۸/۱۰/۸ دکتر الهیان دکتر طاهری مبانی طلاق و ریشه های وقوع و راههای جلوگیری آن از منظر منابع فقهی اسلام ۲٫۲۱E+08 الهیات- فقه و مبانی حقوق اسلامی مهدی صدرا
۸۸/۱۰/۲۲ دکتر حسینی کوهساری دکتر مهدوی راد بررسی تطبیقی ناسخ  منسوخ در تفسیرهای المیزان و المنار ۲٫۲۱E+08 الهیات- علوم قران اکبر ولیپور
۲۹/۱۰/۸۸ دکتر نجارزادگان دکتر حسینی کوهساری آموزه های تربیتی- اخلاقی داستان حضرت ابراهیم (ع) در قرآن ۲٫۲۱E+08 الهیات- علوم قران محبوبه یارعلی
۸۸/۱۰/۲۲ دکتر رحمان ستایش دکتر مهدوی راد بازیابی آثار قرآنی ابان ابن تغلب ۲٫۲۱E+08 الهیات- علوم قران محمدحسین مدنی
۸۸/۱۰/۰۸ دکتر آهنگران دکتر طاهری بررسی شاخصه ها و امتیازات مکتب حقوق جزائی اسلام در مقایسه با مکتب حقوق جزائی مسیحیت و یهودیت ۲٫۲۱E+08 الهیات – فقه و مبانی حقوق مهدی موحدی نیا
No votes yet.
Please wait...

About ابوالقاسم شم آبادی

(حقوق عمومی) -مدرس دانشگاه-صاحب امتیاز انتشارات حقوقی عدلیه-ارتباط با ابوالقاسم شم آبادی: shamabadi.abolghasem@yahoo.com تلفن: 66965272 -021

Check Also

موضوعات پیشنهادی پایان نامه ای حقوق اساسی و حقوق اداری

دولت مقررات گذار و اقدامات حاکم بر حوزه دارو در حقوق موضوعه ایران مقررات گذاری …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *