پایان نامه های دفاع شده پردیس فارابی دانشگاه تهران

تصویبمشاورراهنماعنوانشماره دانشجوئیرشتهدانشجو
۱۳۸۴/۱۱/۰۴استاد حسینی کوهساریدکتر میر حسینی«بررسی مشروعیت راههای فرار از ربا»۲٫۲۱E+08الهیاتاکبر احمدی
۱۳۸۵/۰۳/۰۹دکتر الهیاندکتر آهنگران«بررسی فقهی و حقوقی شروع به جرم و مصادیق قانونی آن در حقوق جزای ایران»۲٫۲۱E+08الهیاتاعظم سادات فاطمی
۱۳۸۴/۰۲/۲۱استاد حسینی کوهساریدکتر میر حسینی« پژوهش در وحدت افق در رویت هلال ماههای قمری »۲٫۲۱E+08الهیاتسیّد علی حسینی طباطبایی
۱۳۸۵/۱۲/۲۰دکتر حکمت نیادکتر طاهری«شناسائی مسئول و میزان مسئولیت در حوادث رانندگی از دیدگاه فقه و حقوق»۲٫۲۱E+08الهیاتعلی تقی خانی
۱۳۸۴/۰۲/۲۱سیّد حمید جزائریدکتر آهنگران«نقد و بررسی تطبیقی تساوی حقوق زنان در کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان»۲٫۲۱E+08الهیاتفاطمه احمدی قراگزلو
۱۳۸۴/۱۲/۰۲دکتر آهنگراندکتر الهیان«بررسی فقهی موارد مجازو قانونی سقط جنین»۲٫۲۱E+08الهیاتزهرا سادات موسوی حسینی
۱۳۸۴/۰۹/۱۳دکتر آهنگران ودکتر میر حسینیدکتر الهیان« جایگاه حقوق بشر در فقه امامیه با نگرش به قانون مجازات اسلامی ( قصاص )»۲٫۲۱E+08الهیاتسیّد محسن حسینی فشارکی
۱۳۸۶/۰۳/۱۷دکتر آهنگراندکتر طاهری«بررسی حقوق زندانی از منظر فقه و حقوق موضوعه»۲٫۲۱E+08الهیاتسیّد مهدی رضائی
۱۳۸۶/۰۴/۲۳دکتر آهنگراندکتر الهیان«بررسی تطبیقی ارث بلاوارث از دیدگاه فریقین»۲٫۲۱E+08الهیاتاعظم نوبخت ایرانی
۱۳۸۶/۰۳/۲۲دکتر آهنگراندکتر الهیان«بررسی تطبیقی احکام بلوغ و رشد در فقه و حقوق اسلام و مسیحیّت »۲٫۲۱E+08الهیاتنیلوفر خانی اوشانی
۱۳۸۵/۱۲/۲۰دکتر الهیان و دکتر حکمت نیادکتر طاهری«مشروعیت و عدم مشروعیت قرار داد سفارش ساخت کالا»۲٫۲۱E+08الهیاتمجید تلخابی
۱۳۸۶/۰۱/۲۷دکتر آهنگراندکتر طاهری«بررسی فقهی و حقوقی حبس محکومین ملی»۲٫۲۱E+08الهیاتعلیرضا زارع میرک
۱۳۸۶/۰۱/۲۷دکتر الهیان و دکتر آهنگراندکتر بطحایی«بررسی فقهی و حقوقی تعدد و تکرار جرم در حدود »۲٫۲۱E+08الهیاتمحدّثه اصولی
۱۳۸۶/۰۷/۱۴استاد حسینی کوهساریدکتر آهنگران«بررسی حقوق زوجین از دیدگاه اسلام و مسیحیت»۲٫۲۱E+08الهیاتانسیه هاشمی
۱۳۸۶/۰۱/۲۷استاد حسینی کوهساریدکتر میر حسینی«(حجاب و حد ضرورت آن (از دیدگاه فقه شیعه و اهل سنت)»۲٫۲۱E+08الهیاتسماویه میر حسینی نیری
۱۳۸۵/۱۲/۱۲دکتر میر حسینیدکتر آهنگران«شروط ضمن عقد نکاح و آثار تخلف آن»۲٫۲۱E+08الهیاتصدیقه عسکری باقر آبادی
۱۳۸۶/۰۳/۲۲دکتر میر حسینیدکتر الهیان«بررسی تطبیقی مسئولیت عاقله در پرداخت دیه یا بیمه»۲٫۲۱E+08الهیاتسمیّه فرمانی
۱۳۸۶/۰۹/۱۰دکتر میر حسینیدکتر آهنگرانبررسی فقهی و حقوقی شرایط متعاقدین  در عقد بیع۲٫۲۱E+08الهیاتثمن گل نجفیان
۱۳۸۶/۱۰/۰۱دکتر الهیاندکتر آهنگران«بررسی فقهی و حقوقی  قتل  عمد و مصادیق  آن در حقوق جزای ایران۲٫۲۱E+08الهیاتفاطمه حمایت خواه
۱۳۸۶/۱۰/۱۱دکتر الهیاندکتر طاهریبررسی تطبیقی احکام و حقوق فرزندان نامشروع در فقه امامیه و فقه عامه۲٫۲۱E+08الهیاتمعصومه تاج الدینی
۱۳۸۶/۰۹/۱۰دکتر آهنگراندکتر میر حسینیبررسی فقهی دو شرط مالیت و معلولیت مهریه در فقه امامیه۲٫۲۱E+08الهیاتمرتضی انفرادی
۱۳۸۶/۰۸/۱۲دکتر الهیاندکتر میر حسینی«بررسی تطبیقی حقوق اقلیّتها در فقه امامیه و اهل سنت (مذاهب اربعه»۲٫۲۱E+08الهیاتعلی جابری
۱۳۸۶/۱۰/۱۱دکتر طاهریدکتر آهنگرانبررسی تطبیقی حق حضانت در فقه امامیه و عامه۲٫۲۱E+08الهیاتسهیلاکرمی اشکفتکی
۱۳۸۶/۰۹/۱۰استاد حسینی کوهساریدکتر میر حسینی«بررسی فقهی و حقوقی منجزات مریض۲٫۲۱E+08الهیاتمهدی  حسینی
۱۳۸۶/۱۰/۰۱دکتر میر حسینیدکتر آهنگران«بررسی مودای ادله اعتبار امارات با محوریت نظر شیخ انصاری (ره )۲٫۲۱E+08الهیاتمرتضی سالمی
۱۳۸۶/۰۳/۲۲استاد حسینی کوهساریدکتر آهنگران«بررسی فقهی حقوقی بیع اعضاء بدن»۲٫۲۱E+08الهیاتمهدی محمّدی نورآبادی
۱۳۸۷/۰۸/۲۱دکتر میر حسینیدکتر طاهری«شرط ستر در نماز بانوان»۲٫۲۱E+08الهیاتعبدالحمید اسکندری
۱۳۸۷/۰۸/۲۱استاد حسینی کوهساریدکتر الهیان«بررسی فقهی حقوقی نقل و پیوند اعضاء از جنبه خرید و فروش۲٫۲۱E+08الهیاتزهرا قادری فر
۱۳۸۷/۰۸/۲۱دکتر آهنگراندکتر طاهری«بررسی حجیت ظواهر در علم اصول»۲٫۲۱E+08الهیاتمهدی رحیمی
۱۳۸۷/۰۸/۲۱استاد حسینی کوهساریدکتر میر حسینی«بررسی پیامد های جزائی حقوقی نشور زوجه ازدیدگاه فریقین»۲٫۲۱E+08الهیاتکبری روزافزای
۱۳۸۷/۰۳/۲۸دکتر الهیاندکتر طاهری«بررسی فقهی حقوقی طلاق قضایی ناشی از عسر و حرج۲٫۲۱E+08الهیاتروح الله مقضی
۱۳۸۷/۱۲/۰۴دکتر میر حسینیدکتر الهیان«بررسی تطبیقی آیات حدود در فقه مذاهب خمسه اسلامی»۲٫۲۱E+08الهیاتهادی نگارش
۱۳۸۷/۰۳/۲۸استاد حسینی کوهساریدکتر الهیان«مصلحت و پایه های فقهی ان۲٫۲۱E+08الهیاتحامد شیرکوند
۱۳۸۷/۱۲/۰۴دکتر الهیاندکتر طاهری«بررسی حقوق دفاعی متهم در اسلام و مقررات جاری کشور»۲٫۲۱E+08الهیاتفاطمه اربابی
۱۳۸۷/۰۳/۲۸دکتر الهیاندکتر عبدالهی«تحلیل فقهی – حقوقی جرایم علیه عدالت قضایی در فقه امامیه و حقوق کیفری ایران۲٫۲۱E+08الهیاتمصطفی مسعودیان
۱۳۸۷/۱۲/۰۴دکتر آهنگراندکتر طاهری«جایگاه شرط اسقاط کافه خیارات و عدم مسئولیت در معاملات از دیدگاه فقه و حقوق موضوعه ایران»۲٫۲۱E+08الهیاتبنت الهدی شفیع  بغدادآباد
۱۳۸۷/۱۲/۰۴دکتر آهنگراندکتر میر حسینی«تحلیل معاذیر قانونی مجازات در فقه و حقوق کیفری»۲٫۲۱E+08الهیاتسمیه کویری
۱۳۸۷/۱۲/۰۴دکتر میر حسینیدکتر آهنگران«مبانی قلمرو اصل صحت در معاملات و بررسی فرقه های اهل تسنن از دیدگاه امامیه و عامه»۲٫۲۱E+08الهیاتمهدی رضایی
۱۳۸۶/۱۰/۱۱دکتر میر حسینیدکتر عبدالهی«ما هیت و حقیقت ظهور لفظی۲٫۲۱E+08الهیاتلیلا تاجمیر ریاحی
۱۳۸۶/۰۸/۱۲دکتر میر حسینیدکتر آهنگران«بررسی نظریه ولایت فقیه ازدیدگاه امام ‘ آیه اله خوئی وشیخ انصاری»۲٫۲۱E+08الهیاتاصغر کدخدائی
۱۳۸۷/۰۸/۲۱دکتر میر حسینیدکتر طاهری«نقش توبه در حدود از دیدگاه مذاهب خمسه»۲٫۲۱E+08الهیاترقیه محرّمی
۱۳۸۴/۱۱/۰۴استاد حسینی کوهساریدکتر میر حسینی «حدود وظایف وحقوق ولد اکبر میّت در فقه اهل بیت (ع)»۲٫۲۱E+08الهیاتامیر کیمیا
۱۳۸۸/۰۹/۱۷دکترآهنگراندکترطاهری«بررسی فقهی تشبه به کفارباتاکیدبرمصادیق جدید»۲٫۲۱E+08الهیاتعباس دادسرشت
۸۸/۱۰/۲۲دکتر حسینی کوهساریدکتر مهدوی رادفرهنگ جاهلی از دیدگاه قرآن (ابعاد اجتماعی)۲٫۲۱E+08الهیات- علوم قرانسعیده اسماعیلی
۸۸/۱۰/۲۲دکتر رحمان ستایشدکتر مهدوی رادبررسی روش فقه الحدیثی ابن ابی الحدید در شرح نهج البلاغه۲٫۲۱E+08الهیات- علوم قرانمحسن رفعت
۱۳۸۹/۰۲/۱۹دکتر حسینی کوهساریدکتر نجارزادگانبررسی تطبیقی دیدگاه علامه طباطبایی و محمد عبده (رشید رضا) پیرامون محکم  و متشابه در قرآن۲٫۲۱E+08الهیات- علوم قرانفاطمه شیرزاییان
۸۸/۱۰/۲۲دکتر مهدوی راددکتر حسینی کوهساریمفهوم شناسی نور و مصادیق آن در قرآن و حدیث۲٫۲۱E+08الهیات- علوم قرانقدسیه ربانی
۱۳۸۷/۱۲/۰۴دکتر میر حسینیدکتر آهنگرانبررسی حقیقت بیع از منظر شیخ انصاری در مقایسه با فقها و حقوقدانان با رویکردی بر نظر امام (ره )۲٫۲۱E+08الهیاتمرتضی کشاورزی ولدانی
۱۳۸۷/۱۲/۰۴دکتر آهنگراندکتر الهیان و دکتر زهرا اخوان«بررسی احکام غیر منسوخ در شرایع قبل از اسلام»۲٫۲۱E+08الهیاتمریم سادات حسینی
۸۸/۱۰/۲۲دکتر حسن رضاییدکتر نجارزادگانبررسی و ارزیابی جایگاه اهل بیت (ع) در دایره المعارف قرآن (لیدن) بر اساس مبانی شیعه۲٫۲۱E+08الهیات- علوم قرانسمیه درخشان
۱۳۸۸/۰۳/۰۵دکتر میر حسینیدکتر آهنگران«بررسی تطبیقی مفهوم شرط با تأکید بر مصادیق آن»۲٫۲۱E+08الهیاتفاطمه زارع مویدی
۸۸/۱۰/۲۲دکتر حسینی کوهساریدکتر نجارزادگانمعنا و مفهوم خسران و علل و عوامل آن از دیدگاه قرآن۲٫۲۱E+08الهیات- علوم قرانفهیمه هادی توران پشتی
۱۳۸۸/۰۳/۰۵دکتر الهیاندکتر طاهری«محدوده تأدیب کودکان از دیدگاه فقه امامیه و قانون مجازات اسلامی»۲٫۲۱E+08الهیاتثریا قنبری کرمانشاهی
۸۸/۱۰/۲۲دکتر حسینی کوهساریدکتر نجارزادگانبررسی تطبیقی اعجاز قرآن و وجوه آن در سه مکتب اشاعره، معتزله و شیعه (بر پایه سه تفسیر کبیر رازی- کشاف زمخشری و مجمع البیان طبرسی)۲٫۲۱E+08الهیات- علوم قرانسیدمهدی موسوی
۱۳۸۸/۰۳/۰۵استاد حسینی کوهساریدکتر میر حسینی«بررسی جرم کلا هبرداری در منابع اسلامی ‘ قوانین موضوعه ایران وجوامع دیگر»۲٫۲۱E+08الهیاتمحبوبه رضایی نسب
۱۳۸۹/۰۴/۰۱بدون مشاوردکتر آهنگرانطریقیت یا موضوعیت جرائم علیه حدود۲٫۲۱E+08الهیات- فقه و مبانی حقوق اسلامیمجید بداغی
۱۳۸۸/۰۳/۰۵دکتر آهنگراندکتر طاهری«بررسی مشروئیت اخذ جریمه دیرکرددر عقود مبادله ای ومشارکتی در نظام بانکی کشور»۲٫۲۱E+08الهیاتفرشته ملاکریمی خوزانی
۸۸/۱۰/۲۲دکتر مهدوی راددکتر حسینی کوهساریآثار دعا در زندگی انسان بر اساس قرآن و حدیث۲٫۲۱E+08الهیات- علوم قراناکرم رضایی خراسانی
۸۸/۱۰/۲۲دکتر حسن رضاییدکتر نجارزادگانترجمه، تحقیق و نقد کتاب « وحی و تحریف» اثر اتان کلبرگ و محمدعلی امیر معزی (پنجاه صفحه اول)۲٫۲۱E+08الهیات- علوم قرانفاطمه سروی
۱۳۸۸/۰۹/۱۷دکتر حبیبی تباردکترمحمدرسول آهنگران«بررسی مبانی تجری ومقایسه آن ازدیدگاه شیخ انصاری(ره) وآخوندخراسانی(ره)باتطبیق برنظریات حضرت امام خمینی(ره)»۲٫۲۱E+08الهیات- فقهاحمدحسین قیطاس زاده
۱۳۸۸/۰۳/۰۵دکتر الهیاندکتر میر حسینی«تبیین حقیقت عدالت و عدالت معتبر درشاهد بر تأکید بر رویه قضائی»۲٫۲۱E+08الهیاتاسما هلیسایی
۸۸/۱۰/۸بدون مشاوردکتر آهنگرانتعیین قیاس حجت از قیاس غیرحجت در میان انواع قیاس فقهی از دیدگاه آخوند خراسانی و شیخ انصاری۲٫۲۱E+08الهیات- فقه و مبانی حقوق اسلامیابوالحسن حق نواز سردرود
۸۸/۱۰/۸دکتر الهیاندکتر طاهریمبانی طلاق و ریشه های وقوع و راههای جلوگیری آن از منظر منابع فقهی اسلام۲٫۲۱E+08الهیات- فقه و مبانی حقوق اسلامیمهدی صدرا
۸۸/۱۰/۲۲دکتر حسینی کوهساریدکتر مهدوی رادبررسی تطبیقی ناسخ  منسوخ در تفسیرهای المیزان و المنار۲٫۲۱E+08الهیات- علوم قراناکبر ولیپور
۲۹/۱۰/۸۸دکتر نجارزادگاندکتر حسینی کوهساریآموزه های تربیتی- اخلاقی داستان حضرت ابراهیم (ع) در قرآن۲٫۲۱E+08الهیات- علوم قرانمحبوبه یارعلی
۸۸/۱۰/۲۲دکتر رحمان ستایشدکتر مهدوی رادبازیابی آثار قرآنی ابان ابن تغلب۲٫۲۱E+08الهیات- علوم قرانمحمدحسین مدنی
۸۸/۱۰/۰۸دکتر آهنگراندکتر طاهریبررسی شاخصه ها و امتیازات مکتب حقوق جزائی اسلام در مقایسه با مکتب حقوق جزائی مسیحیت و یهودیت۲٫۲۱E+08الهیات – فقه و مبانی حقوقمهدی موحدی نیا
No votes yet.
Please wait...

درباره ی ابوالقاسم شم آبادی

(حقوق عمومی) -مدرس دانشگاه-صاحب امتیاز انتشارات حقوقی عدلیه-ارتباط با ابوالقاسم شم آبادی: shamabadi.abolghasem@yahoo.com تلفن: ۰۲۱۶۶۹۲۱۰۰۲ ۰۲۱۶۶۵۸۱۷۴۸

همچنین ببینید

اطلاعیه سازمان سنجش درباره شرایط وضوابط ، تاریخ و نحوه ثبت نام در آزمون کارشناسی ارشد ۱۳۹۸ و بیست و چهارمین دوره المپیاد علمی- دانشجویی کشور

اطلاعیه سازمان سنجش درباره شرایط وضوابط ، تاریخ و نحوه ثبت نام در آزمون کارشناسی …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *