پایان نامه های دفاع شده موجود در کتابخانه ملی

عنوانپدیدآورتاریخ نشر
پایان نامه فارسیب‍ررس‍ی‌ اب‍ع‍اد ق‍رارداده‍ای‌ ب‍ی‍ع‌ م‍ت‍ق‍اب‍ل‌ ن‍ف‍ت‍ی‌اق‍ب‍ال‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا۱۳۸۳
پایان نامه فارسیت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ و ن‍وآوری‌ ق‍ان‍ون‌ ج‍دی‍د م‍ج‍ازات‌ ج‍رای‍م‌ ن‍ی‍روه‍ای‌ م‍س‍ل‍ح‌غ‍لام‍ی‌، ع‍ب‍دال‍ک‍ری‍م‌۱۳۸۳
پایان نامه فارسیب‍ررس‍ی‌ ج‍ای‍گ‍اه‌ دادس‍را و دادگ‍اه‌ وی‍ژه‌ روح‍ان‍ی‍ت‌زن‍د ک‍ری‍م‍ی‌، غ‍لام‍رض‍ا۱۳۸۲
پایان نامه فارسیع‍ل‍ل‌ اطال‍ه‌ دادرس‍ی‌ در ن‍ظام‌ ق‍ض‍ائی‌ ای‍ران‌ و راه‍ه‍ای‌ م‍رت‍ف‍ع‌ ک‍ردن‌ آن‍ه‍اس‍ام‍ع‌، ع‍ل‍ی‌۱۳۸۴
پایان نامه فارسیب‍ررس‍ی‌ ت‍خ‍ل‍ف‍ات‌ ارزی‌ در م‍ق‍ررات‌ ای‍ران‌خ‍ل‍ی‍ل‍ی‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا۱۳۸۳
پایان نامه فارسیب‍ررس‍ی‌ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‍ی‌ ش‍ی‍وه‌ه‍ای‌ اطلاع‌ رس‍ان‍ی‌ از ق‍وان‍ی‍ن‌ م‍ص‍و (ب‍ا م‍طال‍ع‍ه‌ی‌ دی‍دگ‍اه‌ ق‍ض‍ات‌، وک‍لای‌ دادگ‍س‍ت‍ری‌ و ک‍ارک‍ن‍ان‌ ق‍وه‌ ق‍ض‍ائ‍ی‍ه‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌)غ‍ن‍دال‍ی‌، م‍ح‍م‍د ب‍اق‍ر۱۳۸۳
پایان نامه فارسیم‍واد ان‍ح‍لال‌ ق‍رارداد ب‍ی‍م‍ه‌ب‍رادران‌، ل‍ی‍لا۱۳۸۳
پایان نامه فارسیت‍ب‍ی‍ی‍ن‌ ان‍دی‍ش‍ه‌ه‍ای‌ ج‍رم‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ در م‍ن‍اب‍ع‌ اس‍لام‍ی‌ب‍اغ‍ب‍ان‍ی‌، داود۱۳۸۴
پایان نامه فارسیج‍رای‍م‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ ح‍ی‍ث‍ی‍ت‌ م‍ع‍ن‍وی‌ اف‍رادک‍ری‍م‌ زاده‌ ش‍ورک‌، م‍ح‍م‍د ح‍س‍ی‍ن‌۱۳۸۳
پایان نامه فارسیم‍طال‍ع‍ه‌ ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌ وظای‍ف‌ و اخ‍ت‍ی‍ارات‌ وزی‍ر دادگ‍س‍ت‍ری‌ در ق‍ب‍ل‌ و ب‍ع‍د از ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌اس‍لام‍ی‌، ول‍ی‌۱۳۸۳
پایان نامه فارسیت‍ب‍ی‍ی‍ن‌ دی‍ه‌ غ‍ی‍ر م‍س‍ل‍م‍ان‌ از م‍ن‍ظر ف‍ق‍ه‌ ع‍ام‍ه‌ و ام‍ام‍ی‍ه‌ن‍ص‍ی‍ری‌، ف‍ره‍اد۱۳۸۳
پایان نامه فارسیب‍ررس‍ی‌ م‍س‍ئ‍ول‍ی‍ت‌ م‍دن‍ی‌ ن‍اش‍ی‌ از ت‍ص‍م‍ی‍م‍ات‌ و خ‍دم‍ات‌ ق‍ض‍ای‍ی‌ ب‍ا م‍طال‍ع‍ه‌ ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌ در م‍ذاه‍ب‌ اس‍لام‍ی‌ص‍ال‍ح‍ی‌، م‍ح‍م‍د۱۳۸۳
پایان نامه فارسیب‍ررس‍ی‌ ت‍ح‍ول‌ گ‍ف‍ت‍م‍ان‌ س‍ی‍اس‍ی‌ ش‍ی‍ع‍ه‌ در ای‍ران‌ک‍دی‍ور، ج‍م‍ی‍ل‍ه‌۱۳۷۸
پایان نامه فارسیب‍ررس‍ی‌ ن‍ق‍ش‌ ای‍الات‌ م‍ت‍ح‍ده‌ ام‍ری‍ک‍ا در ب‍روز ب‍ح‍ران‌ دوم‌ خ‍ل‍ی‍ج‌ ف‍ارس‌ (اش‍غ‍ال‌ ک‍وی‍ت‌ ت‍وس‍ط ع‍راق‌) و پ‍ی‍ام‍ده‍ای‌ آن‌ن‍ج‍اب‍ت‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا۱۳۸۰
پایان نامه فارسیب‍ررس‍ی‌ ری‍ش‍ه‌ه‍ای‌ خ‍ش‍ون‍ت‌ و ب‍ی‌‌ث‍ب‍ات‍ی‌ س‍ی‍اس‍ی‌ در ای‍ران‌دلاوری‌، اب‍وال‍ف‍ض‍ل‌۱۳۷۸
پایان نامه فارسیع‍ل‍ل‌ و زم‍ی‍ن‍ه‌ه‍ای‌ واگ‍رای‍ی‌ در ح‍وزه‌ دری‍ای‌ خ‍زرام‍ام‍ی‌، اح‍م‍د۱۳۷۹
پایان نامه فارسیب‍ررس‍ی‌ ن‍ق‍ش‌ اح‍زاب‌ در ت‍ب‍ی‍ی‍ن‌ س‍ی‍اس‍ت‌ خ‍ارج‍ی‌ اس‍رائ‍ی‍ل‌رس‍ت‍م‍ی‌ م‍راد، ه‍ادی‌۱۳۸۰
پایان نامه فارسین‍ظم‌ ن‍وی‍ن‌ ج‍ه‍ان‍ی‌ و ت‍ح‍ول‌ در م‍اه‍ی‍ت‌ ق‍درت‌ارک‍ان‌، م‍ائ‍ده‌۱۳۸۰
پایان نامه فارسیت‍اث‍ی‍ر ب‍ح‍ران‌ اف‍غ‍ان‍س‍ت‍ان‌ ب‍رام‍ن‍ی‍ت‌ م‍ل‍ی‌ ای‍ران‌، پ‍س‌ از ب‍ه‌ ق‍درت‌ رس‍ی‍دن‌ طال‍ب‍ان‌م‍ح‍م‍د ب‍ی‍گ‍ی‌، ح‍م‍ی‍د۱۳۷۹
پایان نامه فارسیب‍ررس‍ی‌ ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌ ق‍وه‌ م‍ج‍ری‍ه‌ ای‍ران‌ و ک‍ش‍وره‍ای‌ ان‍گ‍ل‍وس‍اک‍س‍ون‌ (آم‍ری‍ک‍ا و ان‍گ‍ل‍ی‍س‌)ه‍اش‍م‍ی‌ ع‍ل‍ی‍ا، ن‍ف‍س‍ی‍ه‌۱۳۷۹
پایان نامه فارسیطلاق‌ و ن‍ق‍ش‌ آن‌ در اف‍زای‍ش‌ ن‍اه‍ن‍ج‍اری‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌م‍ح‍م‍ودی‌، ح‍س‍ن‌۱۳۸۰
پایان نامه فارسیب‍ررس‍ی‌ وض‍ع‍ی‍ت‌ زن‍ان‌ در س‍پ‍ه‍ر ع‍م‍وم‍ی‌ ای‍ران‌ ۱۳۵۷ ت‍ا ۱۳۷۷م‍ی‍رآق‍ائ‍ی‌، آس‍ی‍ه‌۱۳۷۹
پایان نامه فارسیع‍ل‍ل‌ ت‍ن‍وع‌ گ‍رای‍ش‌ ه‍ای‌ س‍ی‍اس‍ی‌ در م‍ی‍ان‌ روش‍ن‍ف‍ک‍ران‌ ای‍ران‍ی‌: دوره‌ م‍ح‍م‍درض‍ا ش‍اه‌ پ‍ه‍ل‍وی‌ن‍وش‌ آب‍ادی‌، ت‍اج‌ ال‍دی‍ن‌۱۳۷۵
پایان نامه فارسیاق‍ت‍دارگ‍رای‍ی‌ س‍ی‍اس‍ی‌ و م‍ان‍دگ‍اری‌ ن‍ظام‌ ای‍ل‍ی‌ در ای‍ران‌ [پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]: ب‍ا ت‍اک‍ی‍د ب‍ر ای‍ل‌ ب‍خ‍ت‍ی‍اری‌ و ق‍ش‍ق‍ای‍ی‌ش‍ف‍ی‍ع‍ی‌، ح‍س‍ن‌۱۳۸۰
پایان نامه فارسیب‍ررس‍ی‌ ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌ ن‍ظام‌ ق‍ان‍ون‌ گ‍ذاری‌ در ای‍ران‌ و ان‍گ‍ل‍ی‍س‌پ‍روی‍ز، م‍ص‍طف‍ی‌۱۳۸۰
پایان نامه فارسیج‍ه‍ان‍ی‌ ش‍دن‌ و ت‍اث‍ی‍ر آن‌ ب‍ر ش‍م‍ال‌ آف‍ری‍ق‍اب‍ادی‍ن‌ ده‍ش‌، م‍ه‍رن‍وش‌۱۳۸۰
پایان نامه فارسیت‍وس‍ع‍ه‌ س‍ی‍اس‍ی‌ در ای‍ران‌ در س‍ال‍ه‍ای‌ اخ‍ی‍ر و ت‍اث‍ی‍ر آن‌ ب‍رام‍ن‍ی‍ت‌ ک‍ش‍وره‍ای‌ م‍ن‍طق‍ه‌ خ‍ل‍ی‍ج‌ ف‍ارس‌س‍ی‍ف‍ی‌ ن‍ی‍ا، ع‍ل‍ی‌۱۳۸۰
پایان نامه فارسین‍گ‍رش‌ ن‍خ‍ب‍گ‍ان‌ آذری‌ ب‍ه‌ ه‍وی‍ت‌ م‍ل‍ی‌ و م‍ن‍طق‍ه‌ای‌م‍رش‍دی‌ زاد، ع‍ل‍ی‌۱۳۷
پایان نامه فارسیش‍اخ‍ص‍ه‌ه‍ای‌ ح‍اک‍م‌ ب‍ر ان‍دی‍ش‍ه‌ س‍ی‍اس‍ی‌ ان‍دی‍ش‍ه‌ ورزان‌ ای‍ران‌ (در ه‍ف‍ت‌ ق‍رن‌ ن‍خ‍س‍ت‍ی‍ن‌ اس‍لام‍ی‌)ای‍زدی‌، ع‍ظی‍م‌۱۳۸۰
پایان نامه فارسیگسترش ناتو به شرق و پیامدهای آنحاجی‌محمدامین، فرشته.۱۳۷۹.
پایان نامه فارسیتأثیر مدیریت فرهنگی در ارتقاء یا کنترل توسعه سیاسی با توجه به چگونگی ایجاد پویایی در آنفانی، افسانه.۱۳۷۹.
پایان نامه فارسیبررسی روابط ایران و آمریکا از کودتای ۲۸ مرداد تا بحران گروگانگیرینصیری، مجید.۱۳۷۸.
پایان نامه فارسیتئوری ثبات مبتنی بر سیطرهتبلیغی، پیمان.۱۳۷۷.
پایان نامه فارسیسیاست خارجی آمریکا در جنگ ایران و عراقتیمور پور٬ سیامک۱۳۸۱.
پایان نامه فارسیاستراتژی حاکم بر تعیین سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران از ۱۳۷۵ – لغایت ۱۳۷۶معتضدی٬ فرید۱۳۷۹
پایان نامه فارسیاستراتژی آمریکا٬ روسیه و ایران در دریای خزرامیری٬ سلیمان۱۳۷۹
پایان نامه فارسیبررسی اهداف و عملکرد سازمان کنفرانس اسلامیاسدی٬ محمدحسین۱۳۷۹
پایان نامه فارسیتأثیر ژئوپلتیک دریایی خزر به نفت و گاز آسیای مرکزی و ماوراء قفقازهیزمی، حمیدرضا۱۳۷۹
پایان نامه فارسی‏‫نقش اروپا ( فرانسه – انگلستان ) در روند صلح خاورمیانه از سال ۱۹۹۳ تا ۱۹۹۹‬رضوی‌علوی، امیرحسین۱۳۷۹
پایان نامه فارسی‏‫زمینه‌های همگرایی در روابط اقتصادی ایران و ترکیه ( دوره ۱۹۹۹ – ۱۹۹۰ )‬رهبر، مصطفی۱۳۷۹
پایان نامه فارسیبررسی اوضاع داخلی یونان و روابط این کشور باجمهوری اسلامی ایرانکیخائی، ناصر۱۳۷۹
پایان نامه فارسیتأثیر انقلاب اسلامی ایران بر روابط ایران و عربستان سعودی ۲۰۰۰ – ۱۹۷۹مؤدنی، سیامک۱۳۸۰
پایان نامه فارسینقش جمهوری اسلامی ایران در امنیت خلیج فارسپولادی، جهانبخش۱۳۷۹
پایان نامه فارسیبررسی چگونگی توسعه روابط میان جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی و تأثیرگذاری آن بر کشورهای حوزه خلیج فارسسعادتمند، شهرام۱۳۸۰
پایان نامه فارسیبررسی اصول و شیوه مبارزاتی امام خمینی ( ره ) در پیدایش و پیروزی انقلاب اسلامیشعبانی‌ساروئی، رمضان۱۳۷۹
پایان نامه فارسینقش عقلانیت و تقدیرگرایی در توسعهنبوی‌طباطبائی، ندا۱۳۷۹
پایان نامه فارسیریشه‌های ظهور و قدرت‌یابی طالبانامیری٬ مهدی۱۳۸۰
پایان نامه فارسی‏‫نقش رهبری امام خمینی ( ره ) در تکوین انقلاب اسلامی‬حسینی٬ مهدی۱۳۷۶
پایان نامه فارسیزمینه ها و علل و عوامل انعقاد و لغو قرار داد ۱۹۱۹ ایران و انگلیسکمالی، حبیب‌اله۱۳۷۰
پایان نامه فارسیبررسی تاثیر اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم بر ظرفیتهای مالیاتی استان اصفهانطاهریان، اصغر۱۳۸۳
No votes yet.
Please wait...

درباره‌ی حسن غفوری فرد

پاسخ گویی به سوالات حقوقی و تحصیلی ptsearch11@gmail.com

همچنین ببینید

کتاب حقوق کار انتشارات عدلیه

بسته دکتری حقوق خصوصی آزمون دکترای نیمه متمرکز 1399

با سلام خدمت داوطلبان عزیز دکتری حقوق خصوصی- بنده ابوالقاسم شم آبادی هستم- مسئول و ناظر دپارتمان دکتری حقوق خصوصی. حتما در جریان هستید که سوالات دکتری مخصوصا در بخش حقوق مدنی و حقوق تجارت به صورت مساله ای شده است بنابراین فقط مطالعه حفظیات کارایی زیادی ندارد بلکه بایستی توانایی مساله داشته باشید. شما در کتب و بسته دکترای حقوق خصوصی سال 1399 انتشارات عدلیه مشاهده خواهید کرد که ما به این موضوع توجه کرده ایم و البته کاربردی کردن کتاب را سالهاست مدنظر قرار داده ایم؛ خلاصه اینکه گروه ما تنها نهاد تخصصی است که فقط در دکترای حقوق متمرکز است و به سایر شاخه ها و حتی آزمون وکالت و قضاوت و سردفتری نیز فعلا وارد نشده ایم و سعی کرده ایم قوی ترین کتب را در حقوق خصوصی جهت آزمون دکتری نیمه متمرکز ارائه دهیم. مسلما داوطلبی که در جریان آزمون و سوالات دکتری باشد متوجه این موضوع خواهد شد. مخصوصا اینکه اکثر موسسات کتب وکالت و قضاوت را فقط تغییر نام داده و به بسته دکتری حقوق خصوصی تغییر نام داده اند. و یا کتب ارشد را برای دکتری نیز ارائه می دهند. اما حقیقتا ما از ابتدا برای بسته دکتری حقوق خصوصی بسیار تلاش تلاش کرده ایم که در ادامه نمونه صفحاتی از کتابها را جهت رویت قرار داده ایم. ضمنا چنانچه سوالات تخصصی از آزمون دکتری تا مصاحبه دکتری دارید مجموعه ما از ساعت 4 الی 6 بعدظهر به صورت رایگان در خدمتتان هست. علی ایحال شماره های تلفن انتشارات عدلیه عبارت است از: 02166921002 02166581748 در ادامه نمونه بسته ها و جزوات دکتری حقوق خصوصی را مشاهده خواهید کرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *