پایان نامه های دفاع شده موجود در کتابخانه ملی

عنوانپدیدآورتاریخ نشر
پایان نامه فارسیح‍اک‍م‍ی‍ت‌ دی‍ن‍ی‌ و م‍ف‍ه‍وم‌ س‍اخ‍ت‍اری‌ ق‍ان‍ون‌ اس‍اس‍ی‌آش‍ت‍ی‍ان‍ی‌ دی‍ان‍ت‌، م‍ح‍س‍ن‌۱۳۷۹ – ۸۰
پایان نامه فارسیب‍ررس‍ی‌ پ‍ی‍ون‍د اع‍ض‍ا و ت‍ش‍ری‍ح‌ در ف‍ق‍ه‌ و ح‍ق‍وق‌ م‍وض‍وع‍ی‌م‍ی‍را ع‍ل‍م‍ی‌، غ‍لام‍رض‍ا۱۳۸۳
پایان نامه فارسیان‍ت‍ق‍ال‌ م‍ال‍ک‍ی‍ت‌ در ع‍ق‍د ب‍ی‍ع‌ در ح‍ق‍وق‌ ای‍ران‌گ‍وی‍ا، م‍ی‍ن‍و۱۳۸۲
پایان نامه فارسیداوری‌ و ت‍ح‍ک‍ی‍م‌ در ف‍ق‍ه‌ و ح‍ق‍وق‌ م‍دون‌ ای‍ران‌س‍ب‍زواری‌، زه‍را۱۳۸۱
پایان نامه فارسیبررسی احکام زنامحتمل، ولی
پایان نامه فارسیبررسی دو قاعده فقهی:(نفی عسر و حرج و قاعده صحت)سلیمی‌نژاد، صدیقه‏‫‏‏۱۳۸۰.
پایان نامه فارسیچ‍ک‌ م‍م‍ن‍وع‌ ال‍ص‍دور و ض‍م‍ان‍ت‌ اج‍رای‌ آن‌ در ح‍ق‍وق‌ ای‍ران‌م‍رت‍ض‍وی‌ ع‍ب‍اس‌ آب‍ادی‌، ح‍م‍ی‍درض‍ا۱۳۸۰
پایان نامه فارسیحقوق سیاسی زن در قانون اساسی ایران (بررسی مقایسه‌ای پیش و پس از بازنگری ۱۳۶۸)شعاع هاشمی، سکینه
پایان نامه فارسیحقوق و دستمزد و رابطه آن با کارآئی در جمعیت هلال احمر استان زنجانملکی‌زنجانی٬ بهمن۱۳۸۲
پایان نامه فارسیبررسی قضاوت‌های حضرت علی (ع) بر حسب دلایلفریدی، راضیه، ۱۳۵۵
پایان نامه فارسیجایگاه فقهی- حقوقی اهل خبرهحسینی‌منش، محمدمحسن
پایان نامه فارسیبررسی تأثیر حقوق و دستمزد در بهره‌وری کارکنان ( منابع انسانی ) در واحدهای صنعتی استان بوشهرنام‌آورجهرمی، جواد۱۳۷۸
پایان نامه فارسیتوصیف ویژگی‌های نحوی و واژگانی متون نوشتاری حقوق مدنی فارسیبهبودی، سپیده‏‫‏‏۱۳۸۶.
پایان نامه فارسیب‍ررس‍ی‌ م‍ی‍زان‌ رع‍ای‍ت‌ ح‍ق‍وق‌ ب‍ی‍م‍ار در ب‍خ‍ش‌ م‍دارک‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ واب‍س‍ت‍ه‌ ب‍ه‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ درم‍ان‍ی‌ اص‍ف‍ه‍ان‌: ۱۳۸۱زاه‍دی‌ ف‍ر، رف‍ع‍ت‌۱۳۸۱
پایان نامه فارسیبررسی امکان اجرای مجازات قصاص عضو از دیدگاه علمیطغیانی‌خوراسگانی، علی
پایان نامه فارسیبررسی انواع جرایم گروهی جوانان و علل ارتکابسامری، محسن
پایان نامه فارسیس‍لاح‌ ه‍ای‌ ه‍س‍ت‍ه‌ای‌ در ح‍ق‍وق‌ ب‍ی‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‌ در پ‍رت‍و رای‌ م‍ش‍ورت‍ی‌ (۱۹۹۶) دی‍وان‌ ب‍ی‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ دادگ‍س‍ت‍ری‌رادم‍ان‌، ن‍ازی‍لا۱۳۸۰
پایان نامه فارسیرضایت بازنشستگان تامین‌اجتماعی و عوامل اجتماعی موثر بر آن «تحقیقی در شعبه ۱۶ سازمان تامین‌اجتماعی درباب رضایت از نحوه دریافت حقوق»فداکار، مهرناز۱۳۸۶
پایان نامه فارسیبررسی میزان تأثیر حقوق و دستمزد در رضایت شغلی کارکنان مجتمع‌های درمانی بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامیدربندی، مجید۱۳۸۲
پایان نامه فارسیبررسی علت‌شناختی دلایل افزایش بزهکاری اطفال در غرب استان مازندرانسیما‌حاتمی، آمنه‏‫‏۱۳۸۹.
پایان نامه فارسیبررسی تطبیقی آثار حقوقی مترتب بر موت در مذاهب اسلامیمیر‌جلیلی، بی‌بی‌زینب
پایان نامه فارسیکرانه‌های ایران از نظر سیاسیزمانی٬ ابوالحسن‏‫۱۳۲۱.‬
پایان نامه فارسیترجمه کتاب “مسافرت به ارمنستان و ایران” تالیف آمده ژوبر فرانسویژوب‍ر، پ‍ی‍ر آم‍ده‌ ام‍ی‍ل‍ی‍ن‌ پ‍روب‌‏‫۱۳۲۳.‬‬
پایان نامه فارسیبررسی فرآیند ملت‌سازی در عراق (۲۰۰۷-۱۹۷۹ م.)عبدالزهرا‌عثمان، یاسر۱۳۸۶
پایان نامه فارسیماهیت سیاست اثر ج.د.ب. میلرمیلر، جان‌دونالد بروس، ۱۹۲۲- م۱۳۴۳
پایان نامه فارسیتحولات نظام بین‌الملل و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران (۱۳۷۹-۱۳۵۷)ستوده‌آرانی، محمد۱۳۸۰
پایان نامه فارسیتحولات سیستمی و پدیده نظم در سیاست بین‌الملل نوینقاسمی، فرهاد۱۳۸۰
پایان نامه فارسیهنر و سیاست : تحلیل عملکرد سیاست در هنر با توجه به استالینیسم در رئالیسم سوسیالیستیقزلسفلی٬ محمدتقی۱۳۸۱
پایان نامه فارسیهویت و سیاست خارجی : روسیه در برابر غربکرمی، جهانگیر۱۳۸۱
پایان نامه فارسیتأثیر سیاستهای نوسازی بر سیاست خارجی ایران در قرن نوزدهمکازرانی، سعید۱۳۸۱
پایان نامه فارسینقش ساختار دولت و ماهیت نخبگان در توسعه‌یافتگی خاورمیانهحافظیان، محمدحسین۱۳۸۳
پایان نامه فارسیاسلام لیبرال در ایران معاصر ( پیدایی و تحولات سنت فکری – سیاسی اسلام لیبرال از مشروطه تا انقلاب اسلامی)آل‌سیدغفور، محسن‏‫‏‏۱۳۸۶
پایان نامه فارسیم‍س‍ئ‍ول‍ی‍ت‌ م‍دن‍ی‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‍ن‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ع‍ظی‍م‌پ‍ور، م‍خ‍ول‍ی‌ دزف‍ول‍ی‌۱۳۷۸ – ۷۹
پایان نامه فارسیس‍ی‍اس‍ت‌ خ‍ارج‍ی‌ ای‍ران‌ در ق‍ب‍ال‌ ب‍ح‍ران‍ی‍ه‍ای‌ م‍ن‍طق‍ه‌ ع‍رب‍ی‌ از ۱۹۹۷ – ۱۹۷۹ع‍ل‍ی‌ ال‍ع‍ت‍وم‌، ن‍ب‍ی‍ل‌۱۳۸۰ – ۸۱
پایان نامه فارسیب‍ررس‍ی‌ ج‍ای‍گ‍اه‌ ح‍ق‍وق‍ی‌ دادگ‍اه‌ وی‍ژه‌ روح‍ان‍ی‍ت‌ در ن‍ظام‌ ح‍ق‍وق‍ی‌ ای‍ران‌ش‍ری‍ف‍ی‌، اح‍م‍د ام‍ی‍ر۱۳۸۰ – ۸۱
پایان نامه فارسین‍ق‍ش‌ و ت‍اث‍ی‍ر خ‍ان‍واده‌ در ب‍زه‍ک‍اری‌ ن‍وج‍وان‍ان‌ در اس‍ت‍ان‌ ک‍رم‍ان‍ش‍اه‌ف‍لاح‌زاده‌، ح‍م‍ی‍درض‍ا۱۳۸۱
پایان نامه فارسیاج‍رای‌ اح‍ک‍ام‌ دادگ‍اه‍ه‍ای‌ خ‍ارج‍ی‌ در ای‍ران‌ع‍ام‍ری‌، م‍ح‍س‍ن‌۱۳۸۱
پایان نامه فارسیاس‍لام‌، س‍ن‍ت‌، دول‍ت‌ م‍درن‌: ن‍وس‍ازی‌ دول‍ت‌ و ت‍ح‍ول‌ در ان‍دی‍ش‍ه‌ س‍ی‍اس‍ی‌ م‍ع‍اص‍ر ش‍ی‍ع‍ه‌م‍ی‍رم‍وس‍وی‌، ع‍ل‍ی‌۱۳۸۱
پایان نامه فارسیآس‍ی‍ب‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ دول‍ت‌ م‍درن‌ درای‍ران‌اف‍ض‍ل‍ی‌، رس‍ول‌۱۳۸۲
پایان نامه فارسیت‍اث‍ی‍ر رون‍د ص‍ل‍ح‌ خ‍اورم‍ی‍ان‍ه‌ ب‍ر رواب‍ط ه‍ن‍د ب‍ا اس‍رای‍ی‍ل‌ع‍ب‍اس‌، ق‍ن‍دی‍ل‌۱۳۸۲
پایان نامه فارسیپ‍س‍ت‌ م‍درن‍ی‍س‍م‌ و س‍ی‍اس‍ت‌: ام‍ک‍ان‌ ی‍ا ام‍ت‍ن‍اع‌ ش‍ال‍وده‌ ش‍ک‍ن‍ی‌ از پ‍ارادای‍م‌ه‍ای‌ ک‍لاس‍ی‍ک‌ و م‍درن‌ س‍ی‍اس‍ت‌ پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]ن‍وذری‌، ح‍س‍ی‍ن‍ع‍ل‍ی‌۱۳۸۱
پایان نامه فارسیت‍اث‍ی‍ر آس‍ی‍ب‍ه‍ای‌ روان‍ی‌ خ‍ان‍واده‌ ب‍ر ب‍زه‍ک‍اری‌ن‍ادری‌، م‍ح‍م‍درض‍ا۱۳۸۳
پایان نامه فارسین‍ق‍ش‌ ش‍ورای‌ اس‍لام‍ی‌ ب‍خ‍ش‌ دراج‍رای‌ ع‍دم‌ ت‍م‍رک‍ز اداری‌زاه‍دی‌ م‍ح‍ب‍وب‌، ع‍ل‍ی‌اح‍م‍د۱۳۸۲
پایان نامه فارسیت‍ف‍س‍ی‍ر و ق‍درت‌ره‍ب‍ری‌، م‍ه‍دی‌۱۳۸۳
پایان نامه فارسیق‍درت‌، زب‍ان‌، زن‍دگ‍ی‌ روزم‍ره‌ در گ‍ف‍ت‍م‍ان‌ ف‍ل‍س‍ف‍ی‌ – س‍ی‍اس‍ی‌ م‍ع‍اص‍رخ‍ال‍ق‍ی‌ دام‍غ‍ان‍ی‌، اح‍م‍د۱۳۸۱
پایان نامه فارسیب‍ررس‍ی‌ ج‍رم‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ پ‍دی‍ده‌ ق‍اچ‍اق‌ ک‍الا دراس‍ت‍ان‌ س‍ی‍س‍ت‍ان‌ و ب‍ل‍وچ‍س‍ت‍ان‌ب‍خ‍ش‍ی‌ ن‍ژاد، م‍ح‍م‍د۱۳۸۱
پایان نامه فارسیج‍رائ‍م‌ زن‍ان‌ و ت‍اث‍ی‍ر زن‍دان‌ ب‍ر زن‍ان‌ زن‍دان‍ی‌اح‍م‍دی‌، م‍ری‍م‌۱۳۸۳
پایان نامه فارسیب‍ررس‍ی‌ ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌ اق‍ت‍دار م‍ردم‌ در ن‍ظام‌ ح‍ک‍وم‍ت‍ی‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌ و ان‍گ‍ل‍س‍ت‍ان‌ (ق‍وه‌ م‍ج‍ری‍ه‌)غ‍لام‍ی‌، ال‍ت‍ف‍ات‌۱۳۸۰
پایان نامه فارسیتعامل‌یا‌تقابل‌دین‌و‌دولت‌در‌گفتمان‌سیاسی‌ایران‌معاصرموسوی، محمد.۱۳۸۴.
پایان نامه فارسیبررسی تطبیقی تعامل مردم و حاکم از دیدگاه امام‌محمد‌غزالی و امام‌خمینیمنصورنژاد، محمد.۱۳۷۹.
No votes yet.
Please wait...

درباره‌ی حسن غفوری فرد

پاسخ گویی به سوالات حقوقی و تحصیلی ptsearch11@gmail.com

همچنین ببینید

کتاب مجموعه سوالات شبیه سازی شده جهاد ولایت(آزمون دکتری)

با سلام این کتاب حاوی مجموعه سوالات شبیه سازی شده جهاد و ولایت برای آزمون …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *