سرخط خبرها

پایان نامه های دفاع شده موجود در کتابخانه ملی

عنوان پدیدآور تاریخ نشر
پایان نامه فارسی حق بر آزادی تجمع در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران
پایان نامه فارسی ب‍ررس‍ی‌ ق‍اع‍ده‌ ت‍س‍ب‍ی‍ب‌ در ف‍ق‍ه‌ ام‍ام‍ی‍ه‌ و ح‍ق‍وق‌ م‍دن‍ی‌ ن‍ام‍دار، زه‍را ۱۳۷۹
پایان نامه فارسی بررسی ضرورت جرم‌انگاری ارتشاء در بخش خصوصی برزن، امید
پایان نامه فارسی تکلیف شرعی مسلمانان درقبال معاصی افراد نصیبی، مریم
پایان نامه فارسی بررسی جنبه‌های کیفری مقررات راجع به اصل ۴۹ قانون اساسی با تاکید بر مقررات مربوط به ستاد اجرائی فرمان حضرت امام (ره) زارع‌گاریزی، حمید
پایان نامه فارسی تمایز دعاوی مالی و غیر مالی میرزایی، محمد
پایان نامه فارسی مشارکت و معاونت در جرایم موادمخدر تیموری، جواد
پایان نامه فارسی بررسی فرآیند قضازدایی در دادرسی اطفال و نوجوانان بزهکار جدیدی‌کاردی، اسماعیل
پایان نامه فارسی بررسی فقهی موارد عرضی و آبرویی حق‌الناس از دیدگاه مذاهب خمسه قربانی، داریوش
پایان نامه فارسی انقلاب انگلستان در سال ۱۶۴۸ سلیم، غلامرضا ‏‫××‎۱۳.‬‬‬
پایان نامه فارسی اسلام و سیاست ایران شفا، امان‌الله ‏‫‬‬۱۳۲۱].
پایان نامه فارسی بررسی موانع و راهکارهای تحقق طرح گفتگوی تمدن‌ها به عنوان یک پارادایم غالب در روابط بین‌الملل قوری‌وند، علی ۱۳۸۱
پایان نامه فارسی ب‍ی‍ع‌ دی‍ن‌ ب‍رخ‍ش‍ان‌، ب‍ه‍روز ۱۳۷۴
پایان نامه فارسی ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍رات‌ ق‍ان‍ون‌ ث‍ب‍ت‌ ب‍ر ق‍ان‍ون‌ م‍دن‍ی‌ ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌، م‍ح‍م‍دک‍اظم‌ ۱۳۷۵
پایان نامه فارسی م‍ع‍ام‍لات‌ ص‍وری‌ اب‍طح‍ی‌ ف‍روش‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍دج‍واد ۱۳۷۲
پایان نامه فارسی لازم‌الات‍ب‍اع‌ ب‍ودن‌ ن‍ظری‍ات‌ ف‍ق‍ه‍ای‌ ش‍ورای‌ ن‍گ‍ه‍ب‍ان‌ ب‍رای‌ دادگ‍اه‍ه‍ا غ‍لام‍ی‌، م‍ج‍ت‍ب‍ی‌ ۷۲ – ۷۳
پایان نامه فارسی ت‍أث‍ی‍ر ع‍دم‌ اج‍رای‌ ت‍ع‍ه‍دات‌ ق‍راردادی‌ در ع‍ق‍ود م‍ع‍وض‌ ص‍ف‍ار، م‍ح‍م‍دج‍واد ق‍ی‍ق‌
پایان نامه فارسی م‍ش‍روع‍ی‍ت‌ ج‍م‍ع‍ی‍ت‌ در اع‍م‍ال‌ ح‍ق‍وق‍ی‌ م‍رادی‌، رح‍م‍ت‌ال‍ل‍ه‌ ۱۳۷۵
پایان نامه فارسی ال‍ب‍ی‍ن‍ه‌ ع‍ل‍ی‌ ال‍م‍دع‍ی‌ و ال‍ی‍م‍ی‍ن‌ ع‍ل‍ی‌ م‍ن‌ ان‍ک‍ر ق‍ن‍اع‍ت‍ی‍ان‌ ج‍ه‍رم‍ی‌، ح‍م‍ی‍درض‍ا
پایان نامه فارسی ض‍م‍ان‌ درک‌ “م‍ب‍ن‍ای‌ م‍اه‍ی‍ت‌ – ق‍ل‍م‍رو” ح‍س‍ن‍ی‌، م‍ح‍م‍د ۱۳۷۳
پایان نامه فارسی م‍اه‍ی‍ت‌ ض‍م‍ان‌ در ق‍وان‍ی‍ن‌ م‍وض‍وع‍ه‌ ای‍ران‌ و م‍طال‍ع‍ه‌ ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌ آن‌ در ف‍ق‍ه‌ اس‍لام‍ی‌ وف‍ائ‍ی‌، ح‍ب‍ی‍ب‌ال‍ل‍ه‌ ۱۳۷۴
پایان نامه فارسی م‍ق‍ب‍وض‌ ب‍ه‌ ع‍ق‍د ف‍اس‍د ت‍ف‍وی‍ض‍ی‌ زواره‌، اح‍م‍دع‍ل‍ی‌ ۱۳۷۳
پایان نامه فارسی م‍س‍ئ‍ول‍ی‍ت‌ م‍دن‍ی‌ ن‍اش‍ی‌ از ع‍م‍ل‌ دی‍گ‍ری‌ م‍ح‍م‍ودی‌، ک‍ی‍وم‍رث‌ ۱۳۷۳
پایان نامه فارسی وک‍ال‍ت‌ دع‍اوی‌ و اص‍ل‌ ۳۵ ق‍ان‍ون‌ اس‍اس‍ی‌ رش‍ی‍دی‌، ف‍ری‍ب‍رز ۱۳۷۳
پایان نامه فارسی ش‍روط ب‍اطل‌ و ت‍اث‍ی‍ر آن‌ در ع‍ق‍ود ع‍لام‍ه‌، م‍ه‍دی‌ ۱۳۷۴
پایان نامه فارسی ب‍ررس‍ی‌ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‍ی‌ آزادی‌ اح‍زاب‌ و اج‍ت‍م‍اع‍ات‌ در ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌ ق‍وج‍ه‌زاده‌ه‍لان‍ی‌، ع‍ب‍دال‍رض‍ا ۱۳۷۷
پایان نامه فارسی ج‍ای‍گ‍اه‌ ع‍دال‍ت‌ در ان‍دی‍ش‍ه‌ه‍ای‌ س‍ی‍اس‍ی‌ اس‍لام‌” اخ‍وان‌ ک‍اظم‍ی‌، ب‍ه‍رام‌ ۱۳۷۷
پایان نامه فارسی ب‍ررس‍ی‌ ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌ اح‍زاب‌ س‍ی‍اس‍ی‌ ت‍رک‍ی‍ه‌ و پ‍اک‍س‍ت‍ان‌ خ‍ل‍ی‍ل‍ی‌، م‍ح‍م‍د ۱۳۷۶ – ۷۷
پایان نامه فارسی ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر در اب‍ع‍اد ب‍ح‍ران‌ ع‍دم‌ ت‍خ‍ل‍ی‍ه‌ ای‍ران‌ ت‍وس‍ط ارت‍ش‌ ات‍ح‍اد ج‍م‍اه‍ی‍ر ش‍وروی‌ و چ‍گ‍ون‍گ‍ی‌ رف‍ع‌ ب‍ح‍ران‌ ۱۳۲۴ – ۲۵ ذاک‍ری‌ف‍ر، ب‍ه‍م‍ن‌ ۱۳۷۶ – ۷۷
پایان نامه فارسی س‍ی‍اس‍ت‌ ن‍ش‍ان‍ه‌ه‍ا: ن‍ش‍ان‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌ و ب‍ازس‍ازی‌ ن‍ظری‍ه‌ س‍ی‍اس‍ی‌ م‍ع‍ی‍ن‍ی‌ ع‍ل‍م‍داری‌، ج‍ه‍ان‍گ‍ی‍ر ت‍ح‍ق‍
پایان نامه فارسی ف‍ی‍م‍ی‍ن‍ی‍س‍م‌ در ای‍الات‌ م‍ت‍ح‍ده‌: از ج‍ن‍ب‍ش‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ ت‍ا ن‍ظری‍ه‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ م‍ش‍ی‍رزاده‌، ح‍م‍ی‍را ۱۳۷۷ – ۷۸
پایان نامه فارسی ق‍درت‌، دان‍ش‌ و م‍ش‍روع‍ی‍ت‌ در اس‍لام‌ (دور م‍ی‍ان‍ه‌) ف‍ی‍رح‍ی‌، داود ۱۳۷۸
پایان نامه فارسی چ‍ال‍ش‌ س‍ن‍ت‌ و م‍درن‍ی‍ت‍ه‌ ب‍ا ت‍اک‍ی‍د ب‍ر زم‍ی‍ن‍ه‌ه‍ای‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ از م‍ش‍روطه‌ ت‍ا ۱۳۲۰ ک‍س‍رائ‍ی‌، م‍ح‍م‍دس‍الار ۱۳۷۸
پایان نامه فارسی ب‍ررس‍ی‌ زم‍ی‍ن‍ه‌ه‍ای‌ ه‍م‍گ‍رای‍ی‌ ک‍ش‍وره‍ای‌ س‍اح‍ل‍ی‌ خ‍زر ن‍ادی‌، رب‍اب‍ه‌ ۱۳۷۸٬
پایان نامه فارسی ت‍اث‍ی‍ر آم‍وزش‌ ف‍ن‍ی‌ و ح‍رف‍ه‌ای‌ و ت‍ع‍اون‌ در اص‍لاح‌ و ت‍ه‍ذی‍ب‌ ب‍زه‍ک‍اران‌ ام‍ی‍ن‌ ن‍ی‍ا، اب‍وال‍ف‍ض‍ل‌ ۱۳۷۸ – ۱۳۷۹
پایان نامه فارسی موانع و عوامل تسهیل‌کننده صدور نفت دریای خزر صفرنژاد، داریوش ۱۳۷۹
پایان نامه فارسی ج‍رم‌ س‍ی‍اس‍ی‌ رض‍اخ‍ان‍ی‌، روزب‍ه‌ ۱۳۷۸ – ۱۳۷۹
پایان نامه فارسی ب‍ررس‍ی‌ ن‍ق‍ش‌ و ج‍ای‍گ‍اه‌ اح‍زاب‌ س‍ی‍اس‍ی‌ در ت‍وس‍ع‍ه‌ و م‍دن‍ی‍ت‌ س‍ع‍ی‍د اف‍ش‍ار، ج‍ع‍ف‍ر ۱۳۷۷
پایان نامه فارسی ن‍ق‍ش‌ ی‍ه‍ودی‍ان آم‍ری‍ک‍ا در س‍ی‍اس‍ت‌ خ‍اورم‍ی‍ان‍ه‌ای‌ آم‍ری‍ک‍ا م‍ؤم‍ن‍ی‌، م‍ی‍رق‍اس‍م‌ ۱۳۷۷
پایان نامه فارسی ن‍ق‍ش‌ طب‍ق‍ه‌ م‍ت‍وس‍ط ج‍دی‍د در ش‍ک‍ل‌ گ‍ی‍ری‌ ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌ ۱۳۵۷ (از اص‍لاح‍ات‌ ارض‍ی‌ ت‍ا ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌) م‍ص‍طف‍ای‍ی‌، س‍ع‍ی‍د ۱۳۷۷ – ۱۳۷۸
پایان نامه فارسی م‍اه‍ی‍ت‌ اظه‍ار ن‍ظر ک‍ارش‍ن‍اس‌ و ت‍اث‍ی‍ر آن‌ در ت‍ص‍م‍ی‍م‌ ق‍ض‍ائ‍ی‌ ب‍دی‍ع‍ی‌ خ‍رس‍ن‍د، ع‍ب‍دال‍س‍ع‍ی‍د ۱۳۷۸ – ۱۳۷۹
پایان نامه فارسی « ت‍اث‍ی‍ر درآم‍ده‍ای‌ ن‍ف‍ت‍ی‌ ب‍ر آی‍ن‍ده‌ ت‍ج‍اری‌ خ‍ارج‍ی‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌ » م‍ح‍م‍دن‍ژاد، ف‍ری‍ب‍ا ۱۳۷۸ – ۱۳۷۹
پایان نامه فارسی م‍ش‍ارک‍ت‌ س‍ی‍اس‍ی‌ خ‍ش‍ون‍ت‌ ب‍ار در ای‍ران‌ ام‍ی‍دوار، اش‍رف‌ ۱۳۷۸ – ۱۳۷۹
پایان نامه فارسی ت‍اث‍ی‍ر س‍رم‍ای‍ه‌گ‍ذاری‌ ب‍ر رون‍د ت‍وس‍ع‍ه‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ ج‍ه‍ان‌ س‍وم‌ ی‍وس‍ف‍ی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا ۱۳۷۸ – ۱۳۷۹
پایان نامه فارسی ص‍ل‍ی‍ب‌ س‍رخ‌ ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ اول‍ی‍ای‍ی‌، م‍ه‍ن‍از ۱۳۷۷ – ۱۳۷۸
پایان نامه فارسی ب‍ررس‍ی‌ رون‍د ادغ‍ام‌ه‍ای‌ س‍ی‍اس‍ی‌ در خ‍اورم‍ی‍ان‍ه‌ دارس‍ت‍ان‍ی‌ ف‍راه‍ان‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‍ع‍ل‍ی‌ ۱۳۷۸ – ۱۳۷۹
پایان نامه فارسی ن‍ف‍ت‌، ت‍ورم‌ و ت‍وس‍ع‍ه‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ روش‍ن‌ چ‍راغ‌، ح‍س‍ی‍ن‌ ۱۳۷۸ – ۱۳۷۹
پایان نامه فارسی وظای‍ف‌ و اخ‍ت‍ی‍ارات‌ رئ‍ی‍س‌ ج‍م‍ه‍ور در اج‍رای‌ ق‍ان‍ون‌ اس‍اس‍ی‌ در ای‍ران‌ و ف‍ران‍س‍ه‌ م‍رادی‌ م‍زرع‍ه‌ ن‍و، م‍ح‍م‍درض‍ا ۱۳۷۸
پایان نامه فارسی آی‍ن‍ده‌ ن‍ف‍ت‌ و گ‍از آس‍ی‍ای‌ م‍رک‍زی‌ و م‍اورای‌ ق‍ف‍ق‍از در ب‍ازار ج‍ه‍ان‍ی‌ ن‍ف‍ت‌ (س‍ال‍ه‍ای‌ ۹۸-۱۹۹۱) م‍ح‍م‍دی‌، غ‍لام‍ح‍س‍ن‌ ۱۳۷۸ – ۱۳۷۹
پایان نامه فارسی م‍ن‍اس‍ب‍ات‌ س‍ی‍اس‍ی‌ ای‍ران‌ و ان‍گ‍ل‍س‍ت‍ان‌ ف‍روردی‍ن‌ م‍اه‌ ۱۳۵۵- ب‍ه‍م‍ن‌ م‍اه‌ ۱۳۵۷ ع‍ب‍ادی‌، ک‍وروش‌ ۱۳۷۹
No votes yet.
Please wait...

درباره ی حسن غفوری فرد

پاسخ گویی به سوالات حقوقی و تحصیلی ptsearch11@gmail.com

همچنین ببینید

موضوعات پیشنهادی پایان نامه ای حقوق اساسی و حقوق اداری

دولت مقررات گذار و اقدامات حاکم بر حوزه دارو در حقوق موضوعه ایران مقررات گذاری …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *