پایان نامه های دفاع شده موجود در کتابخانه ملی

عنوانپدیدآورتاریخ نشر
پایان نامه فارسیتحول مفهوم حاکمیت در حمایت از حقوق بشر با تاکید بر دیدگاه کشورهای در حال توسعه
پایان نامه فارسیبررسی توقیف حقوق و مزایای مستخدمین در اجرای احکام مدنی و اجرای اسناد لازم‌الاجرا
پایان نامه فارسیبررسی حقوقی مکانیزمهای اجرایی مداخلات بشردوستانهسرتیپی، حسین
پایان نامه فارسیمسئولیت مدنی مسئولین فنی کارخانجات صنایع غذاییحق‌شناس‌آدرمنابادی، محمدعلی
پایان نامه فارسیخسارات ناشی از تأخیر تأدیهاحمدپورگهرتی، نصرت‌الله۱۳۸۱
پایان نامه فارسیم‍س‍ئ‍ول‍ی‍ت‌ ت‍ول‍ی‍دک‍ن‍ن‍دگ‍ان‌ ک‍الارض‍وان‌، م‍ه‍ی‍ن‌۱۳۷۹ – ۸۰
پایان نامه فارسیج‍ای‍گ‍اه‌ ح‍بس در ف‍ق‍ه‌ ام‍ام‍ی‍ه‌ و اه‍ل‌ س‍ن‍ت‌وف‍اک‍ش‌ ن‍ان‍وا، غ‍لام‍‌رض‍ا۱۳۷۹ – ۸۰
پایان نامه فارسین‍ی‍روه‍ای‌ م‍س‍ل‍ح‌ در ق‍ان‍ون‌ اس‍اس‍ی‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌رع‍ی‍ت‍ی‌راد، ع‍ل‍ی‌۱۳۷۹ – ۸۰
پایان نامه فارسیبررسی ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک ایرانامیر میجانی، مسعود۱۳۸۴
پایان نامه فارسیبحران تیمور شرقی و حق تعیین سرنوشتباقری٬ فرشته۱۳۸۱
پایان نامه فارسیتحلیل فقهی و حقوقی عقد مضاربه در نظام بانکداری اسلامی ایرانحاجیان، انسیه۱۳۷۹
پایان نامه فارسیم‍ش‍ارک‍ت‌ ه‍ای‌ ان‍ت‍ف‍اع‌ م‍وس‍وم‌ ب‍ه‌‎Johnt ventures‬خ‍ب‍ره‌، ول‍ی‌ال‍ل‍ه‌۱۳۸۰
پایان نامه فارسین‍ق‍د روش‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ پ‍وزی‍ت‍وی‍س‍ت‍ی‌ در ع‍ل‍وم‌ س‍ی‍اس‍ی‌ ب‍ا اب‍ت‍ن‍اآ ب‍رآم‍وزه‌ه‍ای‌ وی‍ت‍گ‍ن‍ش‍ت‍ای‍ن‌ن‍واخ‍ت‍ی‌ م‍ق‍دم‌، ام‍ی‍ن‌۱۳۸۲
پایان نامه فارسیقومیت‌گرایی و دولت ملی در عصر جهانی شدن مطالعه موردی:کردهای عراقعیسی، صالح‌ملاعمر۱۳۸۴
پایان نامه فارسیبررسی و تبیین نظریه عدالت (قسط) با تکیه بر دیدگاههای سه اندیشمند مسلمان ابونصر فارابی، امام خمینی و شهید صدرجمشیدی، محمدحسین۱۳۷۹
پایان نامه فارسیبزهکاری کودکان در معرض خطر ( آسیب‌پذیر )قربانی، عباس۱۳۸۳
پایان نامه فارسیتحلیل ماده ۵۵۸ قانون مدنی ایرانمؤمنی، سعید۱۳۷۳
پایان نامه فارسیبررسی معاملات ممنوع مدیران شرکتهای تجاریعسگری‌توانی، علی۱۳۸۰
پایان نامه فارسیبررسی فقهی- حقوقی شروط ضمن عقد نکاحمعصومی‌اردستانی، عباس۱۳۸۴
پایان نامه فارسیبررسی تحلیلی قانون آب و نحوه ملی شدن آن و تطبیق آن با قانون آب کشورهای خارجیبابائی٬ احمد۱۳۶۲
پایان نامه فارسیسر قفلی د رحقوق مدنی و فقه امامیه و قانون موجر و مستاجر ۱۳۷۶ضیاء بخش‌گنجی، حبیب‌الله۱۳۸۳
پایان نامه فارسیتخلفات ساختمانی در نظام حقوقی ایران (انواع- ماهیت- آئین رسیدگی- شیوه اجرای آراء)صمدی‌قوشچی، زیداله۱۳۷۳
پایان نامه فارسیب‍ررس‍ی‌ س‍ی‍اس‍ت‌ ت‍ح‍ری‍م‌ ی‍ک‌ ج‍ان‍ب‍ه‌ دول‍ت‌ ام‍ری‍ک‍ا (ک‍ل‍ی‍ن‍ت‍ون‌) در ق‍ب‍ال‌ ای‍ران‌ن‍ص‍ی‍رخ‍وان‍ی‌، ع‍ل‍ی‌۱۳۸۰ – ۸۱
پایان نامه فارسیص‍ل‍ح‌ خ‍اورم‍ی‍ان‍ه‌ و ام‍ن‍ی‍ت‌ م‍ل‍ی‌ ج‌. ا. ای‍ران‌ف‍ت‍اح‌ اه‍ری‌، اب‍وال‍ف‍ض‍ل‌۷۸ – ۷۹
پایان نامه فارسیماهیت و آثار حقوقی وجه التزام در قرار دادهاشیرانی، مسعود.۱۳۷۸.
پایان نامه فارسیمسئولیت ظهرنویسی در اسناد تجاریحسنخانی، داود۱۳۷۹
پایان نامه فارسیتأثیر فعل زیاندیده در ورود خسارتزمانی، اصغر.۱۳۷۹.
پایان نامه فارسیمسئولیت مدنی سردفتران بر اساس قواعد حاکم بر تشکیلات دفاتر اسناد رسمیمیرلوحی، تقی۱۳۸۰
پایان نامه فارسیب‍ررس‍ی‌ ش‍روط ف‍ع‍ل‍ی‌ ض‍م‍ن‌ ع‍ق‍د ن‍ک‍اح‌ش‍ری‍ف‍ی‍ان‌ ج‍زآ، زه‍را۱۳۷۷-۱۳۷۸
پایان نامه فارسیق‍ص‍اص‌ ن‍ف‍س‌ و ن‍ح‍وه‌ اس‍ت‍ف‍ا آن‌ در ص‍ورت‌ ص‍ع‍ی‍ر ی‍ا م‍ج‍ن‍ون‌ ب‍ودن‌؟م‍ل‍ک‌ ق‍ام‌، ف‍رح‍ن‍از۱۳۷۸-۷۹
پایان نامه فارسین‍ق‍ش‌ ص‍غر سن در وض‍ع‌ ق‍وان‍ی‍ن‌ ک‍ی‍ف‍ری‌ افتراقیب‍طح‍ائ‍ی‌، پ‍ی‍ام‌۱۳۷۹ – ۸۰
پایان نامه فارسیثمن ونحوه تادیه آنکاوسی، اسماعیل۱۳۷۹
پایان نامه فارسیاجرای قواعد نظریه نمایندگی در وکالت توکیلیکرباسیان، کیهان‏‫‏‏۱۳۷۷.
پایان نامه فارسیانفساخ قراردادهاتوکلی، قاسم۱۳۸۲
پایان نامه فارسیمقدوریت تسلیم در عقد بیعکاغذچی، علی‌رضا۱۳۷۸
پایان نامه فارسیاستقلال مالی زن در فقه اسلاماکراسیدی، خدیجه۱۳۸۲
پایان نامه فارسی‏‫‏بررسی فقهی، حقوقی معامله با حق استرداد با رویکردی به مواد ۳۳ و ۳۴ قانون ثبت اسناد املاکبابایی، سمیرا‏‫‏۱۳۸۷.
پایان نامه فارسیمعین‌بودن مورد معامله در عقد بیعصابری، رضا
پایان نامه فارسیبررسی قاعده حرمت اخذ اجرت بر واجباتکریمیان، شیما۱۳۸۴
پایان نامه فارسینظام تامین اجتماعی در ایرانوظیفه‌خواه‌جشن‌آبادی، علیرضا۱۳۸۲
پایان نامه فارسین‍ق‍ش‌ و ت‍اث‍ی‍ر ت‍ل‍وی‍زی‍ون‌ م‍اه‍واره‌ای‌ ب‍ر رواب‍ط ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‌خ‍ادم‌، ب‍ه‍ن‍ام‌۱۳۷۸ – ۱۳۷۹
پایان نامه فارسین‍ق‍ش‌ وک‍ی‍ل‌ در دادرس‍ی‌ ک‍ی‍ف‍ری‌ و ت‍ح‍ولات‌ ق‍ان‍ون‍ی‌ آن‌ال‍ه‍ی‌، ک‍اظم‌۱۳۸۱
پایان نامه فارسیمبانی فقهی و حقوقی قاعده اقدام و کاربرد آن در فقه و حقوق موضوعه
پایان نامه فارسیبررسی فقهی و قانونی صلح و سازش و نهادهای مرتبط در حقوق موضوعه ایران
پایان نامه فارسیمنابع و مصدیق و مصارف بیت‌المال در فقه و حقوق موضوعه
پایان نامه فارسیجایگاه اقرار به‌عنوان دلیل اثبات دعوی در فقه امامیه و حقوق ایران
پایان نامه فارسیقصد و اراده و نقش آن‌ دو در عقود و ایقاعاتآقایی‌بجستانی، مریم۱۳۸۵
پایان نامه فارسیآثار عقد بیع نسبت به طرفین معاملهمتین، محمود۱۳۷۹
پایان نامه فارسیحدود تصرفات راهن درعین مرهونهدهقان‌چناری، مجید۱۳۸۰
پایان نامه فارسیوضعیت حقوقی معاملات تاجر ورشکستهشهلائی، غلامرضا۱۳۷۵
No votes yet.
Please wait...

درباره ی ابوالقاسم شم آبادی

(حقوق عمومی) -مدرس دانشگاه-صاحب امتیاز انتشارات حقوقی عدلیه-ارتباط با ابوالقاسم شم آبادی: shamabadi.abolghasem@yahoo.com تلفن: ۰۲۱۶۶۹۲۱۰۰۲ ۰۲۱۶۶۵۸۱۷۴۸

همچنین ببینید

کتاب مجموعه سوالات شبیه سازی شده جهاد ولایت(آزمون دکتری)

با سلام این کتاب حاوی مجموعه سوالات شبیه سازی شده جهاد و ولایت برای آزمون …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *