Breaking News

پایان نامه های دفاع شده موجود در کتابخانه ملی

عنوان پدیدآور تاریخ نشر
پایان نامه فارسی تحول مفهوم حاکمیت در حمایت از حقوق بشر با تاکید بر دیدگاه کشورهای در حال توسعه
پایان نامه فارسی بررسی توقیف حقوق و مزایای مستخدمین در اجرای احکام مدنی و اجرای اسناد لازم‌الاجرا
پایان نامه فارسی بررسی حقوقی مکانیزمهای اجرایی مداخلات بشردوستانه سرتیپی، حسین
پایان نامه فارسی مسئولیت مدنی مسئولین فنی کارخانجات صنایع غذایی حق‌شناس‌آدرمنابادی، محمدعلی
پایان نامه فارسی خسارات ناشی از تأخیر تأدیه احمدپورگهرتی، نصرت‌الله ۱۳۸۱
پایان نامه فارسی م‍س‍ئ‍ول‍ی‍ت‌ ت‍ول‍ی‍دک‍ن‍ن‍دگ‍ان‌ ک‍الا رض‍وان‌، م‍ه‍ی‍ن‌ ۱۳۷۹ – ۸۰
پایان نامه فارسی ج‍ای‍گ‍اه‌ ح‍بس در ف‍ق‍ه‌ ام‍ام‍ی‍ه‌ و اه‍ل‌ س‍ن‍ت‌ وف‍اک‍ش‌ ن‍ان‍وا، غ‍لام‍‌رض‍ا ۱۳۷۹ – ۸۰
پایان نامه فارسی ن‍ی‍روه‍ای‌ م‍س‍ل‍ح‌ در ق‍ان‍ون‌ اس‍اس‍ی‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌ رع‍ی‍ت‍ی‌راد، ع‍ل‍ی‌ ۱۳۷۹ – ۸۰
پایان نامه فارسی بررسی ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک ایران امیر میجانی، مسعود ۱۳۸۴
پایان نامه فارسی بحران تیمور شرقی و حق تعیین سرنوشت باقری٬ فرشته ۱۳۸۱
پایان نامه فارسی تحلیل فقهی و حقوقی عقد مضاربه در نظام بانکداری اسلامی ایران حاجیان، انسیه ۱۳۷۹
پایان نامه فارسی م‍ش‍ارک‍ت‌ ه‍ای‌ ان‍ت‍ف‍اع‌ م‍وس‍وم‌ ب‍ه‌‎Johnt ventures‬ خ‍ب‍ره‌، ول‍ی‌ال‍ل‍ه‌ ۱۳۸۰
پایان نامه فارسی ن‍ق‍د روش‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ پ‍وزی‍ت‍وی‍س‍ت‍ی‌ در ع‍ل‍وم‌ س‍ی‍اس‍ی‌ ب‍ا اب‍ت‍ن‍اآ ب‍رآم‍وزه‌ه‍ای‌ وی‍ت‍گ‍ن‍ش‍ت‍ای‍ن‌ ن‍واخ‍ت‍ی‌ م‍ق‍دم‌، ام‍ی‍ن‌ ۱۳۸۲
پایان نامه فارسی قومیت‌گرایی و دولت ملی در عصر جهانی شدن مطالعه موردی:کردهای عراق عیسی، صالح‌ملاعمر ۱۳۸۴
پایان نامه فارسی بررسی و تبیین نظریه عدالت (قسط) با تکیه بر دیدگاههای سه اندیشمند مسلمان ابونصر فارابی، امام خمینی و شهید صدر جمشیدی، محمدحسین ۱۳۷۹
پایان نامه فارسی بزهکاری کودکان در معرض خطر ( آسیب‌پذیر ) قربانی، عباس ۱۳۸۳
پایان نامه فارسی تحلیل ماده ۵۵۸ قانون مدنی ایران مؤمنی، سعید ۱۳۷۳
پایان نامه فارسی بررسی معاملات ممنوع مدیران شرکتهای تجاری عسگری‌توانی، علی ۱۳۸۰
پایان نامه فارسی بررسی فقهی- حقوقی شروط ضمن عقد نکاح معصومی‌اردستانی، عباس ۱۳۸۴
پایان نامه فارسی بررسی تحلیلی قانون آب و نحوه ملی شدن آن و تطبیق آن با قانون آب کشورهای خارجی بابائی٬ احمد ۱۳۶۲
پایان نامه فارسی سر قفلی د رحقوق مدنی و فقه امامیه و قانون موجر و مستاجر ۱۳۷۶ ضیاء بخش‌گنجی، حبیب‌الله ۱۳۸۳
پایان نامه فارسی تخلفات ساختمانی در نظام حقوقی ایران (انواع- ماهیت- آئین رسیدگی- شیوه اجرای آراء) صمدی‌قوشچی، زیداله ۱۳۷۳
پایان نامه فارسی ب‍ررس‍ی‌ س‍ی‍اس‍ت‌ ت‍ح‍ری‍م‌ ی‍ک‌ ج‍ان‍ب‍ه‌ دول‍ت‌ ام‍ری‍ک‍ا (ک‍ل‍ی‍ن‍ت‍ون‌) در ق‍ب‍ال‌ ای‍ران‌ ن‍ص‍ی‍رخ‍وان‍ی‌، ع‍ل‍ی‌ ۱۳۸۰ – ۸۱
پایان نامه فارسی ص‍ل‍ح‌ خ‍اورم‍ی‍ان‍ه‌ و ام‍ن‍ی‍ت‌ م‍ل‍ی‌ ج‌. ا. ای‍ران‌ ف‍ت‍اح‌ اه‍ری‌، اب‍وال‍ف‍ض‍ل‌ ۷۸ – ۷۹
پایان نامه فارسی ماهیت و آثار حقوقی وجه التزام در قرار دادها شیرانی، مسعود. ۱۳۷۸.
پایان نامه فارسی مسئولیت ظهرنویسی در اسناد تجاری حسنخانی، داود ۱۳۷۹
پایان نامه فارسی تأثیر فعل زیاندیده در ورود خسارت زمانی، اصغر. ۱۳۷۹.
پایان نامه فارسی مسئولیت مدنی سردفتران بر اساس قواعد حاکم بر تشکیلات دفاتر اسناد رسمی میرلوحی، تقی ۱۳۸۰
پایان نامه فارسی ب‍ررس‍ی‌ ش‍روط ف‍ع‍ل‍ی‌ ض‍م‍ن‌ ع‍ق‍د ن‍ک‍اح‌ ش‍ری‍ف‍ی‍ان‌ ج‍زآ، زه‍را ۱۳۷۷-۱۳۷۸
پایان نامه فارسی ق‍ص‍اص‌ ن‍ف‍س‌ و ن‍ح‍وه‌ اس‍ت‍ف‍ا آن‌ در ص‍ورت‌ ص‍ع‍ی‍ر ی‍ا م‍ج‍ن‍ون‌ ب‍ودن‌؟ م‍ل‍ک‌ ق‍ام‌، ف‍رح‍ن‍از ۱۳۷۸-۷۹
پایان نامه فارسی ن‍ق‍ش‌ ص‍غر سن در وض‍ع‌ ق‍وان‍ی‍ن‌ ک‍ی‍ف‍ری‌ افتراقی ب‍طح‍ائ‍ی‌، پ‍ی‍ام‌ ۱۳۷۹ – ۸۰
پایان نامه فارسی ثمن ونحوه تادیه آن کاوسی، اسماعیل ۱۳۷۹
پایان نامه فارسی اجرای قواعد نظریه نمایندگی در وکالت توکیلی کرباسیان، کیهان ‏‫‏‏۱۳۷۷.
پایان نامه فارسی انفساخ قراردادها توکلی، قاسم ۱۳۸۲
پایان نامه فارسی مقدوریت تسلیم در عقد بیع کاغذچی، علی‌رضا ۱۳۷۸
پایان نامه فارسی استقلال مالی زن در فقه اسلام اکراسیدی، خدیجه ۱۳۸۲
پایان نامه فارسی ‏‫‏بررسی فقهی، حقوقی معامله با حق استرداد با رویکردی به مواد ۳۳ و ۳۴ قانون ثبت اسناد املاک بابایی، سمیرا ‏‫‏۱۳۸۷.
پایان نامه فارسی معین‌بودن مورد معامله در عقد بیع صابری، رضا
پایان نامه فارسی بررسی قاعده حرمت اخذ اجرت بر واجبات کریمیان، شیما ۱۳۸۴
پایان نامه فارسی نظام تامین اجتماعی در ایران وظیفه‌خواه‌جشن‌آبادی، علیرضا ۱۳۸۲
پایان نامه فارسی ن‍ق‍ش‌ و ت‍اث‍ی‍ر ت‍ل‍وی‍زی‍ون‌ م‍اه‍واره‌ای‌ ب‍ر رواب‍ط ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‌ خ‍ادم‌، ب‍ه‍ن‍ام‌ ۱۳۷۸ – ۱۳۷۹
پایان نامه فارسی ن‍ق‍ش‌ وک‍ی‍ل‌ در دادرس‍ی‌ ک‍ی‍ف‍ری‌ و ت‍ح‍ولات‌ ق‍ان‍ون‍ی‌ آن‌ ال‍ه‍ی‌، ک‍اظم‌ ۱۳۸۱
پایان نامه فارسی مبانی فقهی و حقوقی قاعده اقدام و کاربرد آن در فقه و حقوق موضوعه
پایان نامه فارسی بررسی فقهی و قانونی صلح و سازش و نهادهای مرتبط در حقوق موضوعه ایران
پایان نامه فارسی منابع و مصدیق و مصارف بیت‌المال در فقه و حقوق موضوعه
پایان نامه فارسی جایگاه اقرار به‌عنوان دلیل اثبات دعوی در فقه امامیه و حقوق ایران
پایان نامه فارسی قصد و اراده و نقش آن‌ دو در عقود و ایقاعات آقایی‌بجستانی، مریم ۱۳۸۵
پایان نامه فارسی آثار عقد بیع نسبت به طرفین معامله متین، محمود ۱۳۷۹
پایان نامه فارسی حدود تصرفات راهن درعین مرهونه دهقان‌چناری، مجید ۱۳۸۰
پایان نامه فارسی وضعیت حقوقی معاملات تاجر ورشکسته شهلائی، غلامرضا ۱۳۷۵
No votes yet.
Please wait...

About ابوالقاسم شم آبادی

(حقوق عمومی) -مدرس دانشگاه-صاحب امتیاز انتشارات حقوقی عدلیه-ارتباط با ابوالقاسم شم آبادی: shamabadi.abolghasem@yahoo.com تلفن: 66965272 -021

Check Also

موضوعات پیشنهادی پایان نامه ای حقوق اساسی و حقوق اداری

دولت مقررات گذار و اقدامات حاکم بر حوزه دارو در حقوق موضوعه ایران مقررات گذاری …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *