پایان نامه های دفاع شده موجود در کتابخانه ملی

عنوانپدیدآورتاریخ نشر
پایان نامه فارسیسازوکار بررسی گزارشات ادواری کشورها به شورای حقوق بشر (UPR) با تاکید بر گزارش جمهوری اسلامی ایران۱۳۹۱.
پایان نامه فارسیحق توسعه در حقوق بین‌الملل با تاکید بر حق استفاده ایران از انرژی صلح‌آمیز هسته ای
پایان نامه فارسیتحلیل تطبیقی جرم ربا از دیدگاه فقهای امامیه و حقوق موضوعه کیفری ایران۱۳۸۸
پایان نامه فارسی«تبیین قاعده‌ الحاکم ولی الممتنع و بررسی مصادیق آن در فقه و حقوق مدنی»۱۳۸۸
پایان نامه فارسیبررسی قصد و رضا در عقود و ایقاعات از دیدگاه فقه امامیه و حقوق۱۳۸۸
پایان نامه فارسیحقوق متهمین بازداشت شده در زندان با مطالعه تطبیقی ایران و منابع بین‌المللیبهار ۱۳۸۹
پایان نامه فارسیحمایت کیفری از زنان در حقوق ایران (قانون مجازات اسلامی) و اسناد سازمان ملل متحد۱۳۸۲
پایان نامه فارسیسوءاستفاده از حق در فقه و حقوق با رویکردی به نظر حضرت امام‌خمینی (ره)۱۳۸۳
پایان نامه فارسیبررسی مبانی فقهی- حقوقی حقوق ملت در فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران۱۳۸۴
پایان نامه فارسیرعایت اصول و قواعد حقوق بشری در دادگاه صدام در پرتو موازین کیفری بین‌المللی۱۳۸۷
پایان نامه فارسیبررسی تطبیقی مسئولیت کیفری ناشی از عمل دیگری در حقوق موضوعه ایران و فقه۱۳۸۸
پایان نامه فارسیبررسی امکان جرم‌زدایی جرایم بدون بزه‌دیده با مطالعه تطبیقی حقوق آمریکا۱۳۸۸
پایان نامه فارسیحقوق دفاعی متهم (حق سکوت) در قانون آیین دادرسی کیفری و لایحه پیشنهادی۱۳۸۹
پایان نامه فارسیبررسی حبس بدهکار در اثر عدم پرداخت بدهی از نظر فقهی و حقوق۱۳۸۸
پایان نامه فارسینقش شاکی خصوصی در فرآیند دادرسی کیفری در جرایم غیرقابل گذشت در حقوق ایران۱۳۸۸
پایان نامه فارسینقش اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی در جهانی‌سازی حقوق کیفری و چالشهای آن۱۳۸۸
پایان نامه فارسیبی‌طرفی در دادرسی کیفری در پرتو اسناد بین‌المللی و حقوق ایران۱۳۸۸
پایان نامه فارسیمعاونت در نسل‌زدایی در دیوان کیفری بین‌المللی و حقوق کیفری ایران۱۳۸۸
پایان نامه فارسیبررسی ابعاد امنیت ملی و حراست از آن از نظر فقه شیعه و حقوق موضوعه۱۳۸۸
پایان نامه فارسیحقوق صغیر
پایان نامه فارسیام‍اره‌ ت‍ص‍رف‌ول‍وی‍ون‌، رض‍ا۱۳۷۸
پایان نامه فارسیاص‍ل‌ ع‍دم‌ ق‍اب‍ل‍ی‍ت‌ اس‍ت‍ن‍اد ب‍ه‌ ای‍رادات‌ در م‍ق‍اب‍ل‌ دارن‍ده‌ ب‍ا ح‍س‍ن‌ ن‍ی‍ت‌ س‍ن‍د ت‍ج‍ارت‍ی‌ک‍اوی‍ان‍ی‌، ک‍وروش‌۱۳۷۷-۷۸
پایان نامه فارسیمالکیت زن در اسلامقطبی‌راوندی، طاهره۱۳۸۳
پایان نامه فارسیبررسی تفاوت دیه اعضاء زن و مرد در فقه امامیه و حقوق موضوعهصفایی‌بازارجمعه، سمیه
پایان نامه فارسیب‍ررس‍ی‌ ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌ م‍اده‌ ۱۱ ک‍ن‍وان‍س‍ی‍ون‌ رف‍ع‌ ت‍ب‍ع‍ی‍ض‌ از زن‍ان‌ ب‍اح‍ق‍وق‌ م‍وض‍وع‍ه‌ ای‍ران‌ن‍ی‍ازی‌ س‍راب‍ی‌، اع‍ظم‌۱۳۸۳
پایان نامه فارسیمسوولیت مدنی خسارات معنوی در نظام حقوقی اسلاممقتدی‌پیشه، ساناز۱۳۸۵
پایان نامه فارسیت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ رژی‍م‌ ح‍ق‍وق‍ی‌ ارس‍ال‌ ت‍ص‍اوی‍ر ت‍ل‍وی‍زی‍ون‍ی‌ از طری‍ق‌ م‍اه‍واره‌ در ح‍ق‍وق‌ ب‍ی‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‌ع‍رب‌ ن‍ج‍ف‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌۱۳۸۰
پایان نامه فارسیحقوق و تکالیف زوجین در حقوق مدنی و فقه اسلامی
پایان نامه فارسیبررسی تطبیقی اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر با حقوق اسلام
پایان نامه فارسیت‍ع‍دی‍ل‌ ق‍رارداده‍ا و ب‍ررس‍ی‌ ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌ آن‌ در ف‍ق‍ه‌ و م‍ق‍ررات‌ ق‍ان‍ون‍ی‌ال‍ه‍ام‍ی‌ ن‍ی‍ک‌، م‍ج‍ی‍د۱۳۸۴
پایان نامه فارسیب‍ررس‍ی‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ ن‍ظام‌ ح‍ق‍وق‍ی‌ ک‍ش‍ت‍ی‍ران‍ی‌ و م‍اه‍ی‍گ‍یری‌ در دری‍ای‌ خ‍زراب‍ه‍ری‍ان‌‌ای‍ران‍ق‌، ص‍م‍د۱۳۸۰
پایان نامه فارسین‍ظام‌ ح‍ق‍وق‍ی‌ ح‍اک‍م‌ ب‍ر ف‍رودگ‍اه‍ه‍ای‌ ب‍ی‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ج‍اب‍ری‌، زه‍را۱۳۷۹
پایان نامه فارسیبررسی فرآیند قضازدایی در دادرسی اطفال و نوجوانان بزهکارغفاری، مهناز۱۳۸۴
پایان نامه فارسیآزادی‌ م‍ذه‍ب‌ و ارت‍دادت‍وح‍ی‍د ل‍و، ق‍اس‍م‌۱۳۸۰
پایان نامه فارسیمقایسه کنوانسیون بین‌المللی حقوق کودک مصوب ۱۹۸۹ با کنوانسیون اسلامی حقوق کودک (مصوب سازمان کنفرانس اسلامی)
پایان نامه فارسیمطالعه تطبیقی نظریه پیش‌بینی نقض قرارداد در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا، اصول حقوق قرارداد‌های اروپایی و حقوق ایران
پایان نامه فارسیمفهوم، ویژگی‌ها و گستره قاعده استاپل در حقوق بین‌الملل و حقوق عمومی داخلی
پایان نامه فارسیاصول مربوط به اشتباه: مقایسه تطبیقی بین حقوق موضوعه ایران و قواعد متحدالشکل حقوق خصوصی معروف به Unidroit
پایان نامه فارسیعوامل مرتبط با حقوق دفاعی متهم (حقوق شهروندی) در ناجا (مطالعه موردی کلانتری‌های غرب تهران بزرگ- ۱۳۸۹)
پایان نامه فارسیبررسی و ارزیابی دو نظام بین‌المللی حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه از حیث ماهیت٬ پیوند متقابل و ضمانت اجراء
پایان نامه فارسیاز کمیسیون حقوق بشر تا شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد: بررسی حقوقی ریشه‌ها، روند تحولات، دستاوردها و کمبودها
پایان نامه فارسیخسارات مستقیم و غیر مستقیم قابل مطالبه ناشی از فعل زیانبار غیر در حقوق مدنی ایران و مقایسه آن با حقوق آمریکا
پایان نامه فارسیبررسی تطبیقی مالکیت فکری و معنوی در حقوق بین‌الملل عمومی و حقوق بین‌الملل اسلام
پایان نامه فارسیاصل احتیاطی در مسوولیت مدنی در حقوق ایران و مطالعه تطبیقی آن در حقوق کامن‌لا
پایان نامه فارسیآثار حقوقی عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی در خصوص حق مؤلفآموزگار، مریم‌السادات۱۳۸۳
پایان نامه فارسی‏‫بررسی جنبه‌های حقوقی قراردادهای ‏B.O.Tاحمدیان‌مقدم٬ فرید۱۳۸۰
پایان نامه فارسیارتداد و آثار آن از دیدگاه فقهی و حقوقیحسن‌پور، محمود۱۳۸۶.
پایان نامه فارسیبررسی اجاره به شرط تملیک در فقه و حقوق موضوعه و تطبیق آن با قانون عملیات بانکی بدون ربا۱۳۸۵
پایان نامه فارسیقرداد ارفاقی و آثار آن نسبت به ورشکسته و طلبکارانحسینی٬ محمدحسین۱۳۷۹
پایان نامه فارسیعقد صلح و آثار آن در حقوق مدنی ایرانشفیعی‌دستجردی، عباس۱۳۸۳
No votes yet.
Please wait...

درباره ی ابوالقاسم شم آبادی

(حقوق عمومی) -مدرس دانشگاه-صاحب امتیاز انتشارات حقوقی عدلیه-ارتباط با ابوالقاسم شم آبادی: shamabadi.abolghasem@yahoo.com تلفن: ۰۲۱۶۶۹۲۱۰۰۲ ۰۲۱۶۶۵۸۱۷۴۸

همچنین ببینید

کتاب مجموعه سوالات شبیه سازی شده جهاد ولایت(آزمون دکتری)

با سلام این کتاب حاوی مجموعه سوالات شبیه سازی شده جهاد و ولایت برای آزمون …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *