پایان نامه های دفاع شده موجود در کتابخانه ملی

عنوانپدیدآورتاریخ نشر
پایان نامه فارسیمبانی تقلید در فقه امامیهجانی‌زاده، حسین
پایان نامه فارسیقرض از دیدگاه فقه امامیهحکیمی، رویا
پایان نامه فارسیاصول حاکم بر دادرسی منصفانه در فقه و حقوقمسروری‌استاد، معصومه
پایان نامه فارسیحقوق اقتصادی بانوان در فقه امامیه و حقوق مدنی ایران۱۳۸۸
پایان نامه فارسیبررسی حقوق متقابل والدین و فرزندان در فقه و حقوق مدنی۱۳۸۶
پایان نامه فارسیبررسی حقوق خانواده در فقه و حقوق ایران و کشورهای مسلمان۱۳۸۹
پایان نامه فارسیخ‍س‍ارت‌ ت‍اخ‍ی‍ر ت‍ادی‍ه‌ در ح‍ق‍وق‌ ای‍ران‌ج‍ع‍ف‍ری‌ ه‍رن‍دی‌، ح‍م‍ی‍درض‍ا۱۳۷۴
پایان نامه فارسیاک‍راه‌ در ح‍ق‍وق‌ ای‍ران‌ک‍س‍م‍ائ‍ی‌ ن‍ج‍ف‌آب‍ادی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا۱۳۷۴
پایان نامه فارسیغصب در حقوق اسلام
پایان نامه فارسیتخلیه اماکن تجاری در حقوق ایران
پایان نامه فارسیخسارت مشترک در حقوق دریایی
پایان نامه فارسیجهانی‌شدن و تأثیر آن بر جرم‌انگاری و جرم‌زدایی در حقوق کیفری ایرانکاشانی، مجید
پایان نامه فارسیبررسی نقش کمیساریای عالی پناهندگان در ایران در اجرای حقوق پناهندگیمحسنی، سارا
پایان نامه فارسیحفاظت محیط زیست درفقه شیعه و حقوق مدنیرضوی، اعظم
پایان نامه فارسیق‍م‍ار در ح‍ق‍وق‌ ک‍ی‍ف‍ری‌ ای‍ران‌ف‍ی‍روزی‌، ش‍ی‍وا۱۳۷۸ – ۱۳۷۹
پایان نامه فارسیبررسی تطبیقی خیار تخلف از وصف در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا (۱۹۸۰ وین)۱۳۸۸
پایان نامه فارسیبررسی معاهدات مرزی در پرتو دکترین نوین کمیسیون حقوق بین‌الملل با تاکید بر معاهده ۱۹۷۵ الجزایر۱۳۸۹
پایان نامه فارسیبررسی تطبیقی اسناد و مقررات بین‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌المللی حقوق بشر در حوزه دادرسی عادلانه با قوانین ایران۱۳۸۸
پایان نامه فارسیوضعیت حقوقی زوجه غایب مفقودالاثر در حقوق ایران و مطالعه تطبیقی با فقه اسلامی ( فقه عامه و فقه امامیه)تابستان ۱۳۸۸.
پایان نامه فارسیحفاظت از محیط‌زیست در قبال آلودگی‌های هسته‌ای از منظر حقوق بین‌الملل و رویکرد جمهوری اسلامی ایران۱۳۸۸
پایان نامه فارسیجایگاه زنان در توسعه صلح بین‌المللی و ارتقاء حقوق بشر با تاکید بر اسناد و فعالیتهای سازمان ملل متحدزمستان ۱۳۸۸
پایان نامه فارسیانتقال مالکیت مبیع کلی فی‌الذمه در حقوق ایران با نگاهی به کنوانسیون بیع بین‌المللی ۱۹۸ وین۱۳۷۸
پایان نامه فارسیبررسی تطبیقی آثار نقض قرارداد در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا وین ۱۹۸۰۱۳۸۷
پایان نامه فارسیبیع کالی به کالی در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی در فقه و کنوانسیون قراردادهای بیع بین‌المللی کالا۱۳۸۳
پایان نامه فارسیمعاملات اوراق بهادار با استفاده از اطلاعات محرمانه با مطالعه تطبیقی در حقوق اتحادیه اروپا، انگلیس، فرانسه و ایران۱۳۸۷
پایان نامه فارسیبررسی حقوقی برنامه‌های توسعه پایدار سازمان ملل متحده و اهداف و سازکارهای آن در حقوق بین‌الملل۱۳۸۷
پایان نامه فارسیبررسی ماهیت و آثار حق زارعانه در حقوق ایران و مقایسه با حق کسب و پیشه یا تجارت۱۳۸۸
پایان نامه فارسیرژیم حقوقی تردد کشتی‌های نظامی از آبهای تحت حاکمیت ایران و عمان در پرتو قوانین داخلی و حقوق بین‌الملل۱۳۸۹
پایان نامه فارسیناسازه‌های نظری و ناکامی سیاسی گفتمان اصلاح‌طلبیخلجی، عباس۱۳۸۶
پایان نامه فارسیاکراه در فقه امامیه و حقوق موضوعهبابایی‌زاده، محبوبه
پایان نامه فارسیبررسی مسئولیت کیفری ایرانیان اهل کتاب در حقوق کیفری ایران و فقه امامیهرضامنش، امیر
پایان نامه فارسیبررسی جرائم افتراء، توهین و نشر اکاذیب در حقوق جزا و فقه امامیهنصرالهی، محمدعلی
پایان نامه فارسیتعهدات بیمه‌گذار در بیمه‌های اموال در حقوق ایران و انگلستانبلندزاده‌فسایی، سعید
پایان نامه فارسیحقوق کشورهای ثالث راجع به ماهیگیری در منطقه انحصاری اقتصادی از منابع مازاد دولت ساحلیادبی‌فیروزجائی، نظرعلی
پایان نامه فارسیبررسی جرائم سازمان‌یافته فراملی در اسناد بین‌المللی و حقوق جزای ایرانهمام، نیکی
پایان نامه فارسیب‍ررس‍ی‌ ج‍رم‌ س‍ی‍اس‍ی‌ در ح‍ق‍وق‌ م‍وض‍وع‍ه‌ و م‍ق‍ای‍س‍ه‌ آن‌ ب‍ا ح‍ق‍وق‌ اس‍لام‌ذاک‍ری‌، م‍ه‍دی‌۱۳۷۹ – ۸۰
پایان نامه فارسیجایگاه حریم خصوصی در فقه و حقوق جزادولتشاهی، بانک
پایان نامه فارسیممنوعیت عبور کشتی‌ها به مقصد ایران از تنگه‌هرمز و واکنش‌حقوقی ایران نسبت به آنشیشه‌گر، ریحانه
پایان نامه فارسیسحر در فقه و مبانی حقوق اسلامیتیموری، محمود
پایان نامه فارسیمقایسه تطبیقی مجازات‌های جایگزین حبس در قانون ایران و فرانسهخلیلی‌مهدیرجی، خسرو۱۳۸۴
پایان نامه فارسیحمایت از کودکان بزه دیده در حقوق ایران و مقررات بین‌المللیافتخاری، عباس
پایان نامه فارسیمبانی جرم‌انگاری جرایم علیه امنیت در حقوق کیفری ایران و اسناد بین‌المللیرجبی‌منفرد، رضا، ۱۳۵۵
پایان نامه فارسیت‍ع‍ه‍دات‌ طب‍ی‍ع‍ی‌ج‍وان‌ م‍رادی‌، ن‍اه‍ی‍د۱۳۷۸
پایان نامه فارسیتحلیل حقوقی نمایندگی‌های تجاری و شعب شرکت‌های خارجی در مبادلات بازرگانی بین‌المللی۱۳۸۹
پایان نامه فارسیحقوق غیر مسلمان در حکومت اسلامی۱۳۸۸
پایان نامه فارسی«قبض مال (در فقه و حقوق)»۱۳۸۸
پایان نامه فارسیقلمرو حقوق‌جزا در مکان۱۳۸۴
پایان نامه فارسینقش اضطرار در حقوق کیفری۱۳۸۷
پایان نامه فارسیلقاح مصنوعی از منظر حقوق بشر۱۳۸۹
پایان نامه فارسیاش‍ک‍ال‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ اع‍ت‍ص‍اب‌ و ب‍ررس‍ی‌ م‍ش‍روع‍ی‍ت‌ ه‍ری‍ک‌ در ح‍ق‍وق‌ ای‍ران‌ و م‍ق‍ررات‌ ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌س‍راج‍ی‌، م‍ص‍طف‍ی‌۱۳۷۹ – ۱۳۸۰
No votes yet.
Please wait...

درباره‌ی ابوالقاسم شم آبادی

(حقوق عمومی) -مدرس دانشگاه-صاحب امتیاز انتشارات حقوقی عدلیه-ارتباط با ابوالقاسم شم آبادی: shamabadi.abolghasem@yahoo.com تلفن: ۰۲۱۶۶۹۲۱۰۰۲ ۰۲۱۶۶۵۸۱۷۴۸

همچنین ببینید

کتاب حقوق کار انتشارات عدلیه

بسته دکتری حقوق خصوصی آزمون دکترای نیمه متمرکز 1399

با سلام خدمت داوطلبان عزیز دکتری حقوق خصوصی- بنده ابوالقاسم شم آبادی هستم- مسئول و ناظر دپارتمان دکتری حقوق خصوصی. حتما در جریان هستید که سوالات دکتری مخصوصا در بخش حقوق مدنی و حقوق تجارت به صورت مساله ای شده است بنابراین فقط مطالعه حفظیات کارایی زیادی ندارد بلکه بایستی توانایی مساله داشته باشید. شما در کتب و بسته دکترای حقوق خصوصی سال 1399 انتشارات عدلیه مشاهده خواهید کرد که ما به این موضوع توجه کرده ایم و البته کاربردی کردن کتاب را سالهاست مدنظر قرار داده ایم؛ خلاصه اینکه گروه ما تنها نهاد تخصصی است که فقط در دکترای حقوق متمرکز است و به سایر شاخه ها و حتی آزمون وکالت و قضاوت و سردفتری نیز فعلا وارد نشده ایم و سعی کرده ایم قوی ترین کتب را در حقوق خصوصی جهت آزمون دکتری نیمه متمرکز ارائه دهیم. مسلما داوطلبی که در جریان آزمون و سوالات دکتری باشد متوجه این موضوع خواهد شد. مخصوصا اینکه اکثر موسسات کتب وکالت و قضاوت را فقط تغییر نام داده و به بسته دکتری حقوق خصوصی تغییر نام داده اند. و یا کتب ارشد را برای دکتری نیز ارائه می دهند. اما حقیقتا ما از ابتدا برای بسته دکتری حقوق خصوصی بسیار تلاش تلاش کرده ایم که در ادامه نمونه صفحاتی از کتابها را جهت رویت قرار داده ایم. ضمنا چنانچه سوالات تخصصی از آزمون دکتری تا مصاحبه دکتری دارید مجموعه ما از ساعت 4 الی 6 بعدظهر به صورت رایگان در خدمتتان هست. علی ایحال شماره های تلفن انتشارات عدلیه عبارت است از: 02166921002 02166581748 در ادامه نمونه بسته ها و جزوات دکتری حقوق خصوصی را مشاهده خواهید کرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *