پایان نامه های دفاع شده موجود در کتابخانه ملی

عنوانپدیدآورتاریخ نشر
پایان نامه فارسیب‍ررس‍ی‌ ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌ ات‍ح‍ادی‍ه‌ آف‍ری‍ق‍ا و ات‍ح‍ادی‍ه‌ اروپ‍اس‍ل‍ی‍م‍ان‍ی‌، وس‍ی‍م‌۱۳۸۲
پایان نامه فارسیماهیت و آثار عقد ودیعه در حقوق ایران و مقایسه‌ی آن با TRUSTمرادی، عباس۱۳۷۹
پایان نامه فارسیشناسایی و اجرای آراء داوری خارجی در حقوق ایران و انگلیسمومن‌زاده، داوود
پایان نامه فارسیب‍ررس‍ی‌ اب‍ع‍اد ح‍ق‍وق‍ی‌ ب‍ی‍ان‍ی‍ه‌ ت‍ه‍ران‌ در راس‍ت‍ای‌ پ‍روت‍ک‍ل‌ ال‍ح‍اق‍ی‌ ب‍ه‌ م‍ع‍اه‍ده‌ی‌ ان‌ پ‍ی‌ ت‍ی‌ی‍زدان‍ی‌، اف‍ش‍ی‍ن‌۱۳۸۳
پایان نامه فارسیق‍اب‍ل‍ی‍ت‌ پ‍ی‍ش‌ ب‍ی‍ن‍ی‌ ض‍رر در م‍س‍ئ‍ول‍ی‍ت‌ م‍دن‍ی‌غ‍م‍ام‍ی‌، م‍ج‍ی‍د۱۳۸۰
پایان نامه فارسیپرداخت دیه از بیت‌المال در فقه و حقوق موضوعه ایرانحسینی‌حشمتیان، عباس۱۳۸۴
پایان نامه فارسی‏‫‏وجوه افتراق و تمایز شکلی و ماهوی UCP۶۰۰ با UCP ۵۰۰‬خسروی، دانیال
پایان نامه فارسیمقایسه احکام مشابه در تورات و قرآنرضوی‌نظری، طاهره‌سادات
پایان نامه فارسی‏‫‏سیاست جنایی ایران در قبال جرائم علیه عفت عمومی (ماده ۶۳۸ ق.م.ا)طباطبائی‌نژاد، سیدمحمود
پایان نامه فارسیب‍ررس‍ی‌ ت‍ح‍ولات‌ اخ‍ی‍ر ق‍ان‍ون‍گ‍ذاری‌ در ای‍ران‌ و آم‍ری‍ک‍ا در زم‍ی‍ن‍ه‌ اع‍م‍ال‌ ص‍لاح‍ی‍ت‌ ن‍س‍ب‍ت‌ ب‍ه‌ دول‍ت‍ه‍ای‌ خ‍ارج‍ی‌ن‍ام‍ه‌ای‌، ف‍ی‍روزه‌۱۳۸۰
پایان نامه فارسیب‍ررس‍ی‌ ح‍ق‍وق‍ی‌ س‍ازم‍ان‌ ج‍ه‍ان‍ی‌ ج‍ه‍ان‍گ‍ردی‌‎WIO‬م‍ه‍م‍ان‍دار، م‍ح‍م‍درض‍ا۱۳۸۲
پایان نامه فارسیدول‍ت‌ و خ‍ان‍واده‌ق‍وام‍ی‌ م‍اس‍ول‍ه‌، س‍ع‍ی‍ده‌۱۳۸۳
پایان نامه فارسیان‍ح‍لال‌ ع‍ق‍د واح‍د ب‍ه‌ ع‍ق‍ود م‍ت‍ع‍ددم‍ح‍م‍دی‌ م‍ج‍د، ش‍ک‍وه‌۱۳۸۱
پایان نامه فارسیح‍م‍ای‍ت‌ از م‍ال‍ک‍ی‍ت‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌زج‍اج‍ی‌، زه‍رای‌ م‍رض‍ی‍ه‌۱۳۸۰
پایان نامه فارسیبررسی تطبیقی حقوق زندانی در حقوق ایران و اسناد بین‌المللیسرنامه، مرتضی
پایان نامه فارسی‏‫محکومیت کیفری موثر: بررسی حقوقی و جرم‌شناختی‬‬‬‬شیرکوند، محبوبه
پایان نامه فارسیرابطه طلاق و بزهکاری در حوزه قضائی اراکحمزه‌لو صفایی، طاهره
پایان نامه فارسیبررسی اثر افعال غیراصابتی در ماهیت ارتکاب جنایاتالماسی‌نو‌کیانی، اشکان
پایان نامه فارسیرابطه انرژی و قدرت هسته‌ای با ثبات نظام بین‌المللکریم‌زاده، یاسمین
پایان نامه فارسیحمایت از طلبکاران عادی در حقوق ایران و اسلامشمس، محمدمهدی.‏‫۱۳۷۹ ].‬
پایان نامه فارسینظارت همگانی در جمهوری اسلامی ایران و رابطه آن با حقوق و آزادی‌های عمومیعبداله‌پورآزاد٬ بهمن۱۳۸۲
پایان نامه فارسیبررسی تطبیقی وصیت در فقه و حقوقسوری، مریم۱۳۸۵
پایان نامه فارسیت‍اث‍ی‍ر س‍ک‍وت‌ در اع‍م‍ال‌ ح‍ق‍وق‍ی‌س‍ف‍لائ‍ی‌، ع‍ل‍ی‌اص‍غ‍ر۱۳۸۳
پایان نامه فارسیازدواج‌ زن‍ان‌ ای‍ران‍ی‌ ب‍ا ات‍ب‍اع‌ ب‍ی‍گ‍ان‍ه‌ و آث‍ار ای‍ن‌ ازدواج‌ع‍ب‍ادی‌ ی‍وس‍ف‍ی‌، زی‍ن‍ب‌۱۳۸۳
پایان نامه فارسیامنیت‌جانی از نظر فقه و حقوقاسکندری، احترام
پایان نامه فارسیشوهرکشی؛ بزهکاری زنان یا پیامد بزه‌دیدگی آنانهاشمی‌سیاوشانی، شیما
پایان نامه فارسیمشارکت مردمی در حل و فصل اختلافات در مبانی فقهی و قانونیرحیمی، کبری
پایان نامه فارسیبررسی شرایط اقرار در حقوق ایران و مطالعه تطبیقی در حقوق مصر۱۳۸۷
پایان نامه فارسیسقوط حقوق مدنی در حقوق ایران و اسلام۱۳۸۷
پایان نامه فارسیحضانت در حقوق ایران و مطالعه آن در حقوق اسلامی۱۳۸۸
پایان نامه فارسیبررسی تطبیقی شرط بنایی در حقوق ایران و حقوق اسلام۱۳۸۹
پایان نامه فارسیمعامله به قصد فرار از دین در فقه و حقوقکریمی، مهوش۱۳۸۴
پایان نامه فارسیبررسی تطبیقی شرکت‌های تجاری با شرکت‌های مدنی در حقوق ایرانملامیرزائی، علی‌اکبر
پایان نامه فارسیبررسی خسارت تأخیر تأدیه در فقه و حقوق اسلامیاکبری، پروانه‏‫‏۱۳۸۶.
پایان نامه فارسیمشروعیت عقد نکاح معاطاتی در فقه و حقوقدهدشتی‌اخوان، صدیقه‏‫‏۱۳۸۶.
پایان نامه فارسین‍ظام‌ ح‍ق‍وق‍ی‌ ح‍ف‍اظت‌ از م‍ن‍اب‍ع‌ ت‍ج‍دی‍د ش‍ون‍ده‌ در ای‍ران‌ (آب‌، ه‍وا، خ‍اک‌، ج‍ن‍گ‍ل‌، م‍رت‍ع‌، ح‍ی‍ات‌ وح‍ش‌)ن‍ظری‌، رض‍ا۱۳۸۲
پایان نامه فارسیبررسی قاعده تحذیر با رویکردی به دیدگاه امام خمینی(ره)ملک‌زاده‌مروستی، اکرم
پایان نامه فارسیقاچاق انسان در حقوق ایران و اسناد بین‌المللیجعفریان، مجتبی۱۳۸۶.
پایان نامه فارسیبررسی سقوط مجازات در فقه امامیه و حقوق موضوعهصابری‌سیاه‌خاله‌سر، مریم
پایان نامه فارسیضمانت اجراهای حقوق مالکیت ادبی و هنری درحقوق ایران و موافقت نامه‌های بین‌المللی۱۳۸۸
پایان نامه فارسیم‍س‍ئ‍ول‍ی‍ت‌ ک‍ی‍ف‍ری‌ ن‍اش‍ی‌ از ف‍ع‍ل‌ غ‍ی‍رداچ‍ک‌، ه‍ادی‌۱۳۸۱
پایان نامه فارسی‏‫تاثیر سیاست چند فرهنگ‌گرائی بر اقلیت‌های قومی کانادا (با تأکید بر نظریه کیملیکا (‎۱۹۷۰-۲۰۰۵)تقی‌زاده‌ نجف‌آباد، رضا‏‫۱۳۸۷.‬
پایان نامه فارسیب‍ی‍ع‌ ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ ک‍الا از طری‍ق‌ ای‍ن‍ت‍رن‍ت‌ف‍رام‍رزی‌، دن‍ی‍ا۱۳۸۲
پایان نامه فارسیمعامله به قصد فرار از دین و مطالعه تطبیقی آن با حقوق مصرزارعی، احمد۱۳۸۳
پایان نامه فارسیبررسی فقهی و اصولی جایگاه تعارض اصل و ظاهر در فقه اسلامی و حقوق ایراندهقانی‌نیا، امیررضا
پایان نامه فارسیاستهلال و نقش حاکم اسلامی در آنشبانکاری، قاسم
پایان نامه فارسیکاربرد قواعد فقه در فقه پزشکیحاجی‌آبادی، زهرا
پایان نامه فارسیبررسی نقض حکم قاضی و تقاضای تجدیدنظر از دیدگاه فقه و حقوق موضوعهبابایی، جواد
پایان نامه فارسی‏‫قواعد حاکم بر ضمانت در حقوق تجارت ‬ستوده، صدراله.۱۳۷۹.
پایان نامه فارسیحدود ولایت قهری در امر ازدواج دختر در فقه و حقوقدرمنکی فراهانی، حبیبه۱۳۸۵
No votes yet.
Please wait...

درباره ی ابوالقاسم شم آبادی

(حقوق عمومی) -مدرس دانشگاه-صاحب امتیاز انتشارات حقوقی عدلیه-ارتباط با ابوالقاسم شم آبادی: shamabadi.abolghasem@yahoo.com تلفن: ۰۲۱۶۶۹۲۱۰۰۲ ۰۲۱۶۶۵۸۱۷۴۸

همچنین ببینید

کتاب مجموعه سوالات شبیه سازی شده جهاد ولایت(آزمون دکتری)

با سلام این کتاب حاوی مجموعه سوالات شبیه سازی شده جهاد و ولایت برای آزمون …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *