سرخط خبرها

پایان نامه های دفاع شده موجود در کتابخانه ملی

عنوان پدیدآور تاریخ نشر
پایان نامه فارسی بررسی مسئولیت کیفری ناشی از ارتکاب جرم در حالت مستی و خواب سلیمی، مرتضی
پایان نامه فارسی بررسی جرایم مجرمین یقه‌سفید از دیدگاه جرم‌شناسی با توجه به نظریه ساترلند عباسی، مجتبی
پایان نامه فارسی عدالت اجتماعی و مشروعیت سیاسی جهانگیر، کیامرث
پایان نامه فارسی سیاست جنایی تقنینی و اجرائی ناظر بر اهم قوانین و مقررات خدمت وظیفه‌ عمومی کهراری‌تبار، تیمور
پایان نامه فارسی بررسی جرایم اینترنتی در فقه و حقوق وضعی فراشائیان، فرحناز ۱۳۸۴
پایان نامه فارسی تجلی قوعد اصولی مبحث الفاظ در حقوق موضوعی ایران شهیدی، جلال‌الدین ۱۳۸۳
پایان نامه فارسی ق‍ت‍ل‌ غ‍ی‍ر ع‍م‍د م‍وض‍وع‌ م‍اده‌ ۶۱۶ ق‍ان‍ون‌ م‍ج‍ازات‌ اس‍لام‍ی‌ (ت‍ع‍زی‍رات‌) ۱۳۷۵ ن‍وروزی‌، ک‍ی‍وان‌ ۱۳۸۰
پایان نامه فارسی احکام اولاد در فقه و حقوق حاجی‌سلطانی، زهرا ۱۳۸۵
پایان نامه فارسی م‍س‍وول‍ی‍ت‌ م‍دن‍ی‌ ن‍اش‍ی‌ از ت‍ص‍ادم‌ ک‍ش‍ت‍ی‍ه‍ا اب‍وع‍طا، م‍ح‍م‍د ۱۳۸۳
پایان نامه فارسی ت‍ج‍زی‍ه‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ م‍اده‌ ۲ ق‍ان‍ون‌ آی‍ی‍ن‌ دادرس‍ی‌ دادگ‍اه‍ه‍ای‌ ع‍م‍وم‍ی‌ و ان‍ق‍لاب‌ در ام‍ور ک‍ی‍ف‍ری‌ م‍ص‍وب‌ س‍ال‌ ۷۸ آگ‍اه‌ت‍ه‍ران‍ی‌، م‍ح‍س‍ن‌ ۱۳۸۱
پایان نامه فارسی بررسی جرائم مستوجب سلب حق حیات (اعدام) در حقوق ایران و فقه امامیه خانجانی، محمد‌کاظم ‏‫‏۱۳۸۹.
پایان نامه فارسی بررسی خیار عیب و غبن از دیدگاه فقه و حقوق موضوعه ایران اسبوچین، جواد ۱۳۸۴
پایان نامه فارسی م‍رور زم‍ان‌ در م‍ج‍ازات‍ه‍ای‌ ت‍ع‍زی‍ری‌ و ب‍ازدارن‍ده‌ و اق‍دام‍ات‌ ت‍ام‍ی‍ن‍ی‌ و ت‍رب‍ی‍ت‍ی‌ ک‍ی‍ان‍ی‌، رض‍ا ۱۳۸۳
پایان نامه فارسی جامعه متحد خاورمیانه حقی، سعید
پایان نامه فارسی تحلیل و بررسی وضعیت جنایی استان کرمانشاه پور‌عظیم، اسلام
پایان نامه فارسی بررسی استراتژیک روابط ترکیه و اسرائیل و تأثیر آن بر امنیت منطقه خاورمیانه بحیرائی، داریوش
پایان نامه فارسی بررسی روابط ایران و ترکیه با تاکید بر دو دهه بعد از انقلاب حقیقی، جمال
پایان نامه فارسی ‏‫سیاست خارجی اسرائیل در دهه ۹۰‬‬‬‬ ستاری، صدیقه
پایان نامه فارسی احکام مریض در فقه امامیه ابراهیم‌زاده‌رودپشت، طاهره
پایان نامه فارسی نقش نیروهای خارجی در افغانستان در چارچوب دکترین مسئولیت حمایت با تاکید بر تامین حق‌امنیت نظری، الهام
پایان نامه فارسی م‍س‍ئ‍ول‍ی‍ت‌ ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ دول‍ت‍ه‍ا درن‍ظام‌ ک‍ی‍ف‍ری‌ ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ س‍ل‍ی‍م‍ی‌ م‍ق‍دم‌، م‍ه‍دی‌ ۱۳۸۲
پایان نامه فارسی ض‍ب‍ط و م‍ص‍ادره‌ ام‍وال‌ در ج‍رائ‍م‌ ق‍اچ‍اق‌ و م‍واد م‍خ‍در م‍س‍ل‍م‍ی‌ پ‍طرودی‌، ن‍ب‍ی‌ ال‍ه‌ ۱۳۸۴
پایان نامه فارسی بررسی احکام فقهی و حقوقی استفاده از عوامل مختل کننده مشاعر رحمانی، رقیه
پایان نامه فارسی بررسی نظریات شهید ثانی در باب خیارات با اتکاء به کتب «مسالک‌الافهام» و «شرح لمعه (الروضه‌البهیه)» و تطبیق آن با قانون مدنی مقدم، فاطمه
پایان نامه فارسی بررسی مبانی نظریات فقهی استاد مرتضی مطهری با رویکردی به مسائل مستحدثه سهرابی، فاطمه
پایان نامه فارسی جایگاه صوت و تصویر در ادله اثبات دعوی سنقری، نعیمه
پایان نامه فارسی احکام فقهی مصادیق شادمانی و لذت عباسیان، فاطمه
پایان نامه فارسی ترجمه، شرح و تحقیق کتاب زبده‌الاصول شیخ بهایی اخوان‌فلاحتکار، محمدعلی
پایان نامه فارسی اجتهاد و مباحث آن از دیدگاه امامیه قربانی، معصومه
پایان نامه فارسی بررسی مبانی فقهی مشارکت زنان در جامعه مهدوی‌مزینانی، زهرا
پایان نامه فارسی ‏‫بررسی نظریات شهید ثانی در باب طلاق [با اتکاء به کتاب مسالک‌الأفهام، ج۹، ص۱۲۵ ـ ۹]‏‬ هندی‌زاده، حکیمه‌سادات
پایان نامه فارسی بررسی پدیده‌ی خودکشی در شهرستان کوهدشت حسین‌پورحقی، محمد
پایان نامه فارسی مبانی وقف از دیدگاه مذاهب اسلامی گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی صالحی، نجیبه ۱۳۷۹
پایان نامه فارسی جرح و تعدیل گواه از دیدگاه فقه امامیه و حقوق خصوصی ایران علی‌نیا، شرف ۱۳۸۱
پایان نامه فارسی ج‍رم‌ ان‍گ‍اری‌ در ق‍ان‍ون‌ ت‍ع‍زی‍رات‌ و م‍ج‍ازات‍ه‍ای‌ ب‍ازدارن‍ده‌ م‍ص‍وب‌ دوم‌ خ‍رداد ۱۳۷۵ ش‍ه‍اب‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌ ۱۳۸۱
پایان نامه فارسی بررسی اذن ولی در نکاح دختر باکره از نظر فقه و حقوق تقوی‌فرد، مریم ‏‫‏۱۳۸۶.
پایان نامه فارسی م‍ق‍ررات‌ م‍رب‍وط ب‍ه‌ اوراق‌ درح‍ق‍وق‌ ای‍ران‌ و م‍ق‍ای‍س‍ه‌ آن‌ ب‍ا م‍ق‍ررات‌ داوری‌ ات‍اق‌ ب‍ازرگ‍ان‍ی‌ ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ م‍ه‍رن‍ژاد، ف‍رزان‍ه‌ ۱۳۸۲
پایان نامه فارسی سیاست‌جنایی ایران در خصوص جلوگیری از سوءاستفاده مأمورین‌دولت از مقام خود سلطانیان‌تیرانچی، سجاد
پایان نامه فارسی موارد انحلال عقد اجاره در حقوق ایران پارسائی، مازیار ۱۳۸۰
پایان نامه فارسی زمان انتقال مالکیت در حقوق ایران و فقه شیعه ایرجی‌زاده، الهام ۱۳۸۲
پایان نامه فارسی بررسی تطبیقی حقوق اسیر جنگی در اسلام و حقوق بین‌الملل تقوی‌بجنوردی، معصومه
پایان نامه فارسی بررسی راهکارهای کاهش عناوین کیفری در حقوق ایران دیزجی، محرمعلی ۱۳۸۲
پایان نامه فارسی مقایسه مجازات‌های ثابت و متغیر در حقوق کیفری کاظمی، آرمان
پایان نامه فارسی دس‍ت‍ور ک‍ار ۲۱ م‍ح‍م‍دی‌ پ‍ور ی‍زدی‌، ف‍ی‍روزه‌ ۱۳۸۱
پایان نامه فارسی خ‍ود م‍خ‍ت‍اری‌ و م‍دی‍ری‍ت‌ م‍ن‍اق‍ش‍ات‌ س‍ی‍اس‍ی‌ ج‍وام‍ع‌ دارای‌ اق‍ل‍ی‍ت‌ ق‍وم‍ی‌ ام‍ی‍دی‌، ع‍ل‍ی‌ ۱۳۸۰
پایان نامه فارسی ت‍ش‍ک‍ی‍ل‌ ش‍رک‍ت‍ه‍ای‌ س‍ه‍ام‍ی‌ درح‍ق‍وق‌ ت‍ج‍ارت‌ ای‍ران‌ (م‍طال‍ع‍ه‌ ن‍ظری‌ و ع‍م‍ل‍ی‌) م‍رادی‌، ع‍ب‍دال‍رض‍ا ۱۳۸۲
پایان نامه فارسی نقش اینترپل در مبارزه با مواد مخدر کوخائی، سعید
پایان نامه فارسی بررسی حقوق شوراهای آموزش و پرورش استان و شهرستان و مناطق مصوب ۱۳۷۲ حق‌پرست‌مجاوری، مجید ۱۳۸۱
پایان نامه فارسی مسئولیت مدنی و کیفری شاهد طاهری، زهرا
پایان نامه فارسی ع‍ل‍ل‌ ت‍ب‍رئ‍ه‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ در ق‍وان‍ی‍ن‌ م‍وض‍وع‍ه‌ و ب‍ررس‍ی‌ اش‍ک‍ال‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ آن‌ ن‍ی‍ک‍وآم‍ال‌ راد، ح‍س‍ن‌ ۱۳۸۱
No votes yet.
Please wait...

درباره ی ابوالقاسم شم آبادی

(حقوق عمومی) -مدرس دانشگاه-صاحب امتیاز انتشارات حقوقی عدلیه-ارتباط با ابوالقاسم شم آبادی: shamabadi.abolghasem@yahoo.com تلفن: 66965272 -021

همچنین ببینید

موضوعات پیشنهادی پایان نامه ای حقوق اساسی و حقوق اداری

دولت مقررات گذار و اقدامات حاکم بر حوزه دارو در حقوق موضوعه ایران مقررات گذاری …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *