پایان نامه های دفاع شده موجود در کتابخانه ملی

عنوانپدیدآورتاریخ نشر
پایان نامه فارسیبررسی مسئولیت کیفری ناشی از ارتکاب جرم در حالت مستی و خوابسلیمی، مرتضی
پایان نامه فارسیبررسی جرایم مجرمین یقه‌سفید از دیدگاه جرم‌شناسی با توجه به نظریه ساترلندعباسی، مجتبی
پایان نامه فارسیعدالت اجتماعی و مشروعیت سیاسیجهانگیر، کیامرث
پایان نامه فارسیسیاست جنایی تقنینی و اجرائی ناظر بر اهم قوانین و مقررات خدمت وظیفه‌ عمومیکهراری‌تبار، تیمور
پایان نامه فارسیبررسی جرایم اینترنتی در فقه و حقوق وضعیفراشائیان، فرحناز۱۳۸۴
پایان نامه فارسیتجلی قوعد اصولی مبحث الفاظ در حقوق موضوعی ایرانشهیدی، جلال‌الدین۱۳۸۳
پایان نامه فارسیق‍ت‍ل‌ غ‍ی‍ر ع‍م‍د م‍وض‍وع‌ م‍اده‌ ۶۱۶ ق‍ان‍ون‌ م‍ج‍ازات‌ اس‍لام‍ی‌ (ت‍ع‍زی‍رات‌) ۱۳۷۵ن‍وروزی‌، ک‍ی‍وان‌۱۳۸۰
پایان نامه فارسیاحکام اولاد در فقه و حقوقحاجی‌سلطانی، زهرا۱۳۸۵
پایان نامه فارسیم‍س‍وول‍ی‍ت‌ م‍دن‍ی‌ ن‍اش‍ی‌ از ت‍ص‍ادم‌ ک‍ش‍ت‍ی‍ه‍ااب‍وع‍طا، م‍ح‍م‍د۱۳۸۳
پایان نامه فارسیت‍ج‍زی‍ه‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ م‍اده‌ ۲ ق‍ان‍ون‌ آی‍ی‍ن‌ دادرس‍ی‌ دادگ‍اه‍ه‍ای‌ ع‍م‍وم‍ی‌ و ان‍ق‍لاب‌ در ام‍ور ک‍ی‍ف‍ری‌ م‍ص‍وب‌ س‍ال‌ ۷۸آگ‍اه‌ت‍ه‍ران‍ی‌، م‍ح‍س‍ن‌۱۳۸۱
پایان نامه فارسیبررسی جرائم مستوجب سلب حق حیات (اعدام) در حقوق ایران و فقه امامیهخانجانی، محمد‌کاظم‏‫‏۱۳۸۹.
پایان نامه فارسیبررسی خیار عیب و غبن از دیدگاه فقه و حقوق موضوعه ایراناسبوچین، جواد۱۳۸۴
پایان نامه فارسیم‍رور زم‍ان‌ در م‍ج‍ازات‍ه‍ای‌ ت‍ع‍زی‍ری‌ و ب‍ازدارن‍ده‌ و اق‍دام‍ات‌ ت‍ام‍ی‍ن‍ی‌ و ت‍رب‍ی‍ت‍ی‌ک‍ی‍ان‍ی‌، رض‍ا۱۳۸۳
پایان نامه فارسیجامعه متحد خاورمیانهحقی، سعید
پایان نامه فارسیتحلیل و بررسی وضعیت جنایی استان کرمانشاهپور‌عظیم، اسلام
پایان نامه فارسیبررسی استراتژیک روابط ترکیه و اسرائیل و تأثیر آن بر امنیت منطقه خاورمیانهبحیرائی، داریوش
پایان نامه فارسیبررسی روابط ایران و ترکیه با تاکید بر دو دهه بعد از انقلابحقیقی، جمال
پایان نامه فارسی‏‫سیاست خارجی اسرائیل در دهه ۹۰‬‬‬‬ستاری، صدیقه
پایان نامه فارسیاحکام مریض در فقه امامیهابراهیم‌زاده‌رودپشت، طاهره
پایان نامه فارسینقش نیروهای خارجی در افغانستان در چارچوب دکترین مسئولیت حمایت با تاکید بر تامین حق‌امنیتنظری، الهام
پایان نامه فارسیم‍س‍ئ‍ول‍ی‍ت‌ ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ دول‍ت‍ه‍ا درن‍ظام‌ ک‍ی‍ف‍ری‌ ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌س‍ل‍ی‍م‍ی‌ م‍ق‍دم‌، م‍ه‍دی‌۱۳۸۲
پایان نامه فارسیض‍ب‍ط و م‍ص‍ادره‌ ام‍وال‌ در ج‍رائ‍م‌ ق‍اچ‍اق‌ و م‍واد م‍خ‍درم‍س‍ل‍م‍ی‌ پ‍طرودی‌، ن‍ب‍ی‌ ال‍ه‌۱۳۸۴
پایان نامه فارسیبررسی احکام فقهی و حقوقی استفاده از عوامل مختل کننده مشاعررحمانی، رقیه
پایان نامه فارسیبررسی نظریات شهید ثانی در باب خیارات با اتکاء به کتب «مسالک‌الافهام» و «شرح لمعه (الروضه‌البهیه)» و تطبیق آن با قانون مدنیمقدم، فاطمه
پایان نامه فارسیبررسی مبانی نظریات فقهی استاد مرتضی مطهری با رویکردی به مسائل مستحدثهسهرابی، فاطمه
پایان نامه فارسیجایگاه صوت و تصویر در ادله اثبات دعویسنقری، نعیمه
پایان نامه فارسیاحکام فقهی مصادیق شادمانی و لذتعباسیان، فاطمه
پایان نامه فارسیترجمه، شرح و تحقیق کتاب زبده‌الاصول شیخ بهاییاخوان‌فلاحتکار، محمدعلی
پایان نامه فارسیاجتهاد و مباحث آن از دیدگاه امامیهقربانی، معصومه
پایان نامه فارسیبررسی مبانی فقهی مشارکت زنان در جامعهمهدوی‌مزینانی، زهرا
پایان نامه فارسی‏‫بررسی نظریات شهید ثانی در باب طلاق [با اتکاء به کتاب مسالک‌الأفهام، ج۹، ص۱۲۵ ـ ۹]‏‬هندی‌زاده، حکیمه‌سادات
پایان نامه فارسیبررسی پدیده‌ی خودکشی در شهرستان کوهدشتحسین‌پورحقی، محمد
پایان نامه فارسیمبانی وقف از دیدگاه مذاهب اسلامی گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامیصالحی، نجیبه۱۳۷۹
پایان نامه فارسیجرح و تعدیل گواه از دیدگاه فقه امامیه و حقوق خصوصی ایرانعلی‌نیا، شرف۱۳۸۱
پایان نامه فارسیج‍رم‌ ان‍گ‍اری‌ در ق‍ان‍ون‌ ت‍ع‍زی‍رات‌ و م‍ج‍ازات‍ه‍ای‌ ب‍ازدارن‍ده‌ م‍ص‍وب‌ دوم‌ خ‍رداد ۱۳۷۵ش‍ه‍اب‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌۱۳۸۱
پایان نامه فارسیبررسی اذن ولی در نکاح دختر باکره از نظر فقه و حقوقتقوی‌فرد، مریم‏‫‏۱۳۸۶.
پایان نامه فارسیم‍ق‍ررات‌ م‍رب‍وط ب‍ه‌ اوراق‌ درح‍ق‍وق‌ ای‍ران‌ و م‍ق‍ای‍س‍ه‌ آن‌ ب‍ا م‍ق‍ررات‌ داوری‌ ات‍اق‌ ب‍ازرگ‍ان‍ی‌ ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌م‍ه‍رن‍ژاد، ف‍رزان‍ه‌۱۳۸۲
پایان نامه فارسیسیاست‌جنایی ایران در خصوص جلوگیری از سوءاستفاده مأمورین‌دولت از مقام خودسلطانیان‌تیرانچی، سجاد
پایان نامه فارسیموارد انحلال عقد اجاره در حقوق ایرانپارسائی، مازیار۱۳۸۰
پایان نامه فارسیزمان انتقال مالکیت در حقوق ایران و فقه شیعهایرجی‌زاده، الهام۱۳۸۲
پایان نامه فارسیبررسی تطبیقی حقوق اسیر جنگی در اسلام و حقوق بین‌المللتقوی‌بجنوردی، معصومه
پایان نامه فارسیبررسی راهکارهای کاهش عناوین کیفری در حقوق ایراندیزجی، محرمعلی۱۳۸۲
پایان نامه فارسیمقایسه مجازات‌های ثابت و متغیر در حقوق کیفریکاظمی، آرمان
پایان نامه فارسیدس‍ت‍ور ک‍ار ۲۱م‍ح‍م‍دی‌ پ‍ور ی‍زدی‌، ف‍ی‍روزه‌۱۳۸۱
پایان نامه فارسیخ‍ود م‍خ‍ت‍اری‌ و م‍دی‍ری‍ت‌ م‍ن‍اق‍ش‍ات‌ س‍ی‍اس‍ی‌ ج‍وام‍ع‌ دارای‌ اق‍ل‍ی‍ت‌ ق‍وم‍ی‌ام‍ی‍دی‌، ع‍ل‍ی‌۱۳۸۰
پایان نامه فارسیت‍ش‍ک‍ی‍ل‌ ش‍رک‍ت‍ه‍ای‌ س‍ه‍ام‍ی‌ درح‍ق‍وق‌ ت‍ج‍ارت‌ ای‍ران‌ (م‍طال‍ع‍ه‌ ن‍ظری‌ و ع‍م‍ل‍ی‌)م‍رادی‌، ع‍ب‍دال‍رض‍ا۱۳۸۲
پایان نامه فارسینقش اینترپل در مبارزه با مواد مخدرکوخائی، سعید
پایان نامه فارسیبررسی حقوق شوراهای آموزش و پرورش استان و شهرستان و مناطق مصوب ۱۳۷۲حق‌پرست‌مجاوری، مجید۱۳۸۱
پایان نامه فارسیمسئولیت مدنی و کیفری شاهدطاهری، زهرا
پایان نامه فارسیع‍ل‍ل‌ ت‍ب‍رئ‍ه‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ در ق‍وان‍ی‍ن‌ م‍وض‍وع‍ه‌ و ب‍ررس‍ی‌ اش‍ک‍ال‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ آن‌ن‍ی‍ک‍وآم‍ال‌ راد، ح‍س‍ن‌۱۳۸۱
No votes yet.
Please wait...

درباره ی ابوالقاسم شم آبادی

(حقوق عمومی) -مدرس دانشگاه-صاحب امتیاز انتشارات حقوقی عدلیه-ارتباط با ابوالقاسم شم آبادی: shamabadi.abolghasem@yahoo.com تلفن: ۰۲۱۶۶۹۲۱۰۰۲ ۰۲۱۶۶۵۸۱۷۴۸

همچنین ببینید

کتاب مجموعه سوالات شبیه سازی شده جهاد ولایت(آزمون دکتری)

با سلام این کتاب حاوی مجموعه سوالات شبیه سازی شده جهاد و ولایت برای آزمون …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *