پایان نامه های دفاع شده موجود در کتابخانه ملی

عنوانپدیدآورتاریخ نشر
پایان نامه فارسیمسئولیت محض در حقوق مدنیحسینی‌مارانی، غلامرضا۱۳۷۹
پایان نامه فارسیت‍ج‍دی‍د‌ن‍ظر ن‍س‍ب‍ت‌ ب‍ه‌ آراء داوری‌ در اخ‍ت‍لاف‍ات‌ ت‍ج‍اری‌ ب‍ی‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‍ی‌رش‍ی‍دی‌، ک‍ام‍ران‌۱۳۸۴
پایان نامه فارسیخسارت معنوی در حقوق ایرانقره‌شیخ‌بیات، محمد۱۳۷۸
پایان نامه فارسیح‍م‍ای‍ت‌ از ح‍ق‍وق‌ ک‍ار زن‍ان‌ در ن‍ظام‌ه‍ای‌ ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ و داخ‍ل‍ی‌ح‍س‍ی‍ن‍ی‌ طب‍اطب‍ائ‍ی‌، ف‍ائ‍ق‍ه‌۱۳۷۹
پایان نامه فارسین‍ق‍ش‌ س‍ازم‍ان‌ ه‍ای‌ ت‍خ‍ص‍ص‍ی‌ م‍ل‍ل‌ م‍ت‍ح‍د در ت‍ح‍ولات‌ ح‍ق‍وق‌ ب‍ی‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‌ در ق‍ل‍م‍رو ق‍اچ‍اق‌ م‍واد م‍خ‍درپ‍ور ج‍ع‍ف‍ری‌، آزادی‌۱۳۸۳
پایان نامه فارسیتصرف عدوانی در حقوق ایرانجمشیدی‌فارسانی٬ محمد۱۳۸۲
پایان نامه فارسیصلاحیت دولتها در تحدید دسترسی به اطلاعات در فضای مجازی با تاکید بر چینکلانتری، زهرا
پایان نامه فارسیمراجع صالح در صدور دستور موقت در داوری‌های تجاری بین‌المللیراستی، محسن
پایان نامه فارسیحمایت از مالکیت معنوی نرم‌افزارهای کامپیوتری در نظام حقوقی ایران و مقایسه آن با موافقت‌نامه تریپسفلاحی، آزاده
پایان نامه فارسیاعداد مقدس در اسلامدائمی‌گله‌پردسری، مریم
پایان نامه فارسیمقایسه و تطبیق قرارهای تامین کیفری در قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱ با قوانین آئین دادرسی کیفری ۱۲۹۰ و ۱۳۸۷آقایی‌پور٬ بهروز۱۳۸۶
پایان نامه فارسیقلمرو و ضمانت اجرای اصل حسن‌‌نیت در قراردادهاگودرزی، مجید
پایان نامه فارسیبررسی حقوق غیرمسلمانان در قوانین جمهوری اسلامی ایرانرضایی‌یزدی، اکبر۱۳۸۴
پایان نامه فارسیق‍اع‍ده‌ ی‍د و ک‍ارب‍رد آن‌ در ح‍ق‍وق‌ م‍دن‍ی‌ ای‍ران‌ف‍رام‍رزی‌، ع‍ل‍ی‌۱۳۸۰
پایان نامه فارسیت‍ف‍س‍ی‍ر ق‍ان‍ون‌ اس‍اس‍ی‌ و ق‍وان‍ی‍ن‌ ع‍ادی‌ در ای‍ران‌ع‍ق‍ی‍ق‍ی‌، ف‍رش‍ت‍ه‌
پایان نامه فارسیبررسی و نقد جنبه‌های بازدارندگی جرایم خانوادگی از منظر آرای محاکم مشهدمعزی، امیرحسین
پایان نامه فارسیتاثیر میزان بازدارندگی مجازات در برخورد با اخلال‌گران امنیت‌ اجتماعیقاسمی‌مبرا، سجاد
پایان نامه فارسیمبانی فقهی حقوق اقلیت های دینیمدرسی‌راد، نرجس‌سادات۱۳۸۳
پایان نامه فارسیملاک تعیین نوع قتل و مجازات آن در حقوق کیفری ایرانابراهیمی، داود۱۳۸۱
پایان نامه فارسیارگ‍ان‌ ک‍ن‍ت‍رل‌‌ک‍ن‍ن‍ده‌ ش‍رک‍ت‍ه‍ای‌ ت‍ج‍اری‌ در ح‍ق‍وق‌ ای‍ران‌ک‍اویی، ف‍ره‍اد۱۳۷۵
پایان نامه فارسیپیشگیری از سرقت خودرواسماعیلی، احمد۱۳۸۹
پایان نامه فارسیحقوق چیست؟۱۳۳۲
پایان نامه فارسیاصول و قواعد تفسیر قرارداد در حقوق ایران و اصول حقوق قراردادهای اروپاییحاتمی٬ حسن۱۳۸۶
پایان نامه فارسیاختیارات دادستان در دیوان کیفری بین‌المللیمهرپور‌خامنه، مهدی
پایان نامه فارسینقش اصلاح و تربیت در پیشگیری از تکرار جرمبحرینی، امرالله
پایان نامه فارسیبررسی جنایات علیه بشریت در اسناد بین‌المللی و اساسنامه دیوان دائمی کیفری بین‌المللیسلیمان‌زاده، پری‌ناز
پایان نامه فارسیعوامل مؤثر در کاهش جمعیت کیفری زندانهای کشورحاجی‌قلیزاده، ولی
پایان نامه فارسیمطالعه تطبیقی ادله اثبات دعاوی کیفری در سیستم حقوقی ایران و انگلیسمصطفوی٬ امیرحسین
پایان نامه فارسیبررسی تحلیلی قراردادهای عمومی در قلمرو حقوق خصوصیمحمدی، رقیه‏‫‏۱۳۸۷.
پایان نامه فارسینقش دادستان در تجدید نظرخواهی از آرای کیفریابوالحسنی، بهروز‏‫۱۳۸۶.‬
پایان نامه فارسیحقوق بین‌الملل کار، مبانی و شرایط الزام کشورها نسبت به رعایت آنواسعی‌زاده، مرتضی۱۳۸۰
پایان نامه فارسیحقوق حیوانات در فقه امامیهایمانی مقدم، انسیه۱۳۸۶.
پایان نامه فارسیخیار اشتراط در حقوق مدنی ایرانابراهیمی‌آفارانی، حسین۱۳۷۹
پایان نامه فارسیعسر و حرج از دیدگاه حقوق داخلی ایران و بین الملل خصوصی و تأثیر آن بر روابط زوجینبهرامی مشعوف، علی‌اکبر۱۳۸۰
پایان نامه فارسیت‍روری‍س‍م‌ ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ و ح‍ق‍وق‌ ج‍زای‌ ای‍ران‌غ‍ف‍ران‍ی‌ ی‍وس‍ف‌ آب‍اد، اب‍راه‍ی‍م‌۱۳۸۱
پایان نامه فارسیم‍طال‍ع‍ه‌ ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌ ت‍ف‍ک‍ی‍ک‌ ق‍وا در ح‍ق‍وق‌ اس‍اس‍ی‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌ و ف‍ران‍س‍ه‌ن‍ج‍ی‍ب‍ی‌ ف‍ی‍ن‍ی‌، ص‍دری‌۱۳۸۲
پایان نامه فارسیه‍ی‍ات‌ م‍ن‍ص‍ف‍ه‌ در ن‍ظام‌ ح‍ق‍وق‍ی‌ ای‍ران‌ ب‍ان‍گ‍رش‍ی‌ ک‍وت‍اه‌ ب‍ر ح‍ق‍وق‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‌غ‍ف‍اری‌ ه‍ش‍ج‍ی‍ن‌، ص‍ائ‍ب‌۱۳۸۲
پایان نامه فارسیدیپلماسی عمومی و سیاست خارجی انگلیس در ج.ا.امتولی، سید‌احمد
پایان نامه فارسیکاربرد قواعد فقه در مسائل پزشکیفخارشاکری، مرتضی
پایان نامه فارسیخ‍ی‍ان‍ت‌ در ام‍ان‍ت‌ در ح‍ق‍وق‌ ج‍زای‌ ای‍ران‌ص‍لاح‍ش‌، ش‍راره‌۱۳۷۹ – ۸۰
پایان نامه فارسیاخ‍ت‍لاف‍ات‌ ک‍ارگ‍ر و ک‍ارف‍رم‍ا و م‍راج‍ع‌ ح‍ق‍وق‌ آن‌م‍ص‍ل‍ح‍ی‌، پ‍روی‍ن‌۱۳۸۰
پایان نامه فارسینقش سند رسمی در انتقال و اثبات مالکیت در حقوق ایرانمحمودی٬ حمید۱۳۷۸
پایان نامه فارسیب‍ررس‍ی‌ ق‍رارداد ک‍ار م‍وق‍ت‌ [پ‍ای‍ان‌ ن‍ام‍ه‌]ف‍رج‍ی‌ گ‍ل‍ه‍ی‍ن‌، ح‍س‍ن‌۱۳۸۱
پایان نامه فارسیمسئولیت مدنی سردفترانبهرامی، لیلی
پایان نامه فارسیقرار‌های نهایی در لایحه آیین دادرسی کیفریعبدالملکی، فاطمه
پایان نامه فارسیراه‌های پیشگیری از بزه‌دیدگی سالمندانفرقانی، محمد‌رضا
پایان نامه فارسیکلاهبرداری در صنعت بیمهحمیدی‌منفرد، مصطفی
پایان نامه فارسیحمایت کیفری از بزه‌دیدگی جنسی زنان با نگاهی به اسناد بین‌المللیممنون،‌ مریم
پایان نامه فارسیپیشگیری وضعی در جرم مرزی قاچاق در منطقه آذربایجانشرقیمنصفی‌خسروشاهی، حسین
پایان نامه فارسیترجمه باب وقف کتاب وسیله‌النجات[ ابوالحسن اصفهانی] با توجه به قانون مدنی ایراناص‍ف‍ه‍ان‍ی‌، اب‍وال‍ح‍س‍ن‌

درباره‌ی ابوالقاسم شم آبادی

(حقوق عمومی) -مدرس دانشگاه-صاحب امتیاز انتشارات حقوقی عدلیه-ارتباط با ابوالقاسم شم آبادی: shamabadi.abolghasem@yahoo.com تلفن: 66965272 -021

Check Also

موضوعات پیشنهادی پایان نامه ای حقوق اساسی و حقوق اداری

دولت مقررات گذار و اقدامات حاکم بر حوزه دارو در حقوق موضوعه ایران مقررات گذاری …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *