پایان نامه های دفاع شده موجود در کتابخانه ملی

عنوانپدیدآورتاریخ نشر
پایان نامه فارسیحق بنوت و آثار و احکام آن در حقوق مدنی ایرانکریمی٬ منوچهر۱۳۷۷
پایان نامه فارسیبررسی شروط ناعادلانه در قراردادهای مصرف‌کننده در حقوق ایران و انگلیسکرمانی، حجت۱۳۸۶
پایان نامه فارسیام‍اره‌ ت‍ص‍رف‌دزف‍ول‍ی‍ان‌، ب‍ه‍زاد۱۳۸۴
پایان نامه فارسیشرایط اخذ به شفعهمحمدی، بهمن۱۳۸۳
پایان نامه فارسیاصلاحات ارضی: موفقیت‌ها و شکست‌هایحیی‌پور، مژگان
پایان نامه فارسی‏‫‬‏حزب توده و انقلاب اسلامی ایران (۶۲-۱۳۵۶)مرادی، سجاد
پایان نامه فارسیرویکرد نگاه به شرق ترکیه (با تأکید بر عملکرد حزب عدالت و توسعه)شکرالهی، محبوبه
پایان نامه فارسی‏‫حضور نظامی ایالات متحده آمریکا در خاورمیانه و امنیت ملی دولت‌های منطقه‌ای (تاکید بر امنیت ملی ج.ا.ایران) (۲۰۱۱-۲۰۰۳)‬‬‬‬زارعی‌برسری، صغری
پایان نامه فارسیرسانه‌ها و هویت در عصر پست مدرنگرزین‌مطاعی، زهرا
پایان نامه فارسیبررسی تکفیر از نظر مذاهب اسلامییوسفی، عذرا
پایان نامه فارسیموانع اقتصادی- سیاسی و ناکارآمدی سازمان همکاری اقتصادی (اکو)فرجیان، نازیا
پایان نامه فارسیترجمه کتاب اقرار از تحریرالمجلهآل‌ک‍اش‍ف‌ال‍غ‍طاء، م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌
پایان نامه فارسیمقایسه اثر کرایوتراپی و ترکیب کرایوتراپی – کرم ترتینوئین ۰۵/۰ ٪در درمان زگیل معمولیپورهادی، سلما
پایان نامه فارسی‏‫بررسی تعهدات “Erga omnes‏” در حقوق بین‌المللمحسنی‌جهرمی، حبیب‏‫‏‏۱۳۸۲.
پایان نامه فارسیت‍ج‍دی‍د ن‍ظر در اح‍ک‍ام‌ م‍دن‍ی‌ در ح‍ق‍وق‌ ای‍ران‌ ب‍ا م‍طال‍ع‍ه‌ ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌ در ح‍ق‍وق‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‌ و ف‍ران‍س‍ه‌ک‍ش‍وری‌، ع‍ی‍س‍ی‌۱۳۸۰ – ۱۳۸۱
پایان نامه فارسیح‍ق‍وق‌ و ت‍ک‍ال‍ی‍ف‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ دول‍ت‍ه‍ا ( ب‍ا ت‍اک‍ی‍د ب‍ر م‍ش‍ور ح‍ق‍وق‌ و ت‍ک‍ال‍ی‍ف‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ دول‍ت‍ه‍ا)ف‍لاح‌، ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌۱۳۷۹
پایان نامه فارسین‍ق‍د ق‍ان‍ون‌ ت‍اب‍ع‍ی‍ت‌ ای‍ران‌ ب‍ا ن‍گ‍اه‍ی‌ ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌ ب‍ه‌ ق‍ان‍ون‌ ک‍ش‍وره‍ای‌ آم‍ری‍ک‍ا و ان‍گ‍ل‍س‍ت‍ان‌ک‍ارگ‍ران‌ ب‍اف‍ق‍ی‌، م‍ج‍ی‍د۱۳۸۳
پایان نامه فارسیبررسی جنون و حالات نزدیک به جنون از دیدگاه قانون مجازات اسلامیسلیمانی کرهرودی٬ حسین۱۳۸۵
پایان نامه فارسیم‍ق‍ای‍س‍ه‌ ح‍ق‍وق‌ زن‌ در ق‍ان‍ون‌ اس‍اس‍ی‌ ک‍ش‍وره‍ای‌ اس‍لام‍ی‌ (ای‍ران‌ – ت‍رک‍ی‍ه‌ – م‍ص‍ر)م‍ح‍م‍د، ق‍دس‍ی‌۱۳۷۸ – ۱۳۷۹
پایان نامه فارسیسابقه تاریخی خبر واحدروح‌بخش، آذر
پایان نامه فارسیترجمه فصول پانزده و شانزده کتاب‌التجاره از کتاب مختلف‌الشیعه تألیف علامه حلیع‍لام‍ه‌ ح‍ل‍ی‌، ح‍س‍ن‌ب‍ن‌ ی‍وس‍ف‌
پایان نامه فارسیحمایت کیفری از مغبون در خیار غبنمیرفردی، ایمان
پایان نامه فارسینقد و بررسی قوانین ناظر بر تخلفات و جرائم اعضای هیات علمی و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامیمهران‌نژاد، شهاب
پایان نامه فارسیبررسی حضور زن در عرصه‌های هنر بویژه سینما و تئاتر از دیدگاه فقه اسلامیبدرالدین، عبدالحسین
پایان نامه فارسی‏‫بررسی پزشکی تدافعی در میان رشته تخصصی پر خطر پزشکی در استان ‏خراسان رضوی، شهرستان مشهد در سال ۱۳۸۷(از منظر جرم‌شناسی)اربابی، حسین
پایان نامه فارسیاثر اصلاح ساختار شورای امنیت بر تحقق اهداف سازمان ملل متحدقاسم‌زاده، فلور‏‫‏‏۱۳۸۶.
پایان نامه فارسینقش کمیسیون حقوق بین‌الملل در حفظ وحدت و یکپارچگی حقوق بین‌المللمزروعی، ضحا
پایان نامه فارسیبررسی مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی با تاکید بر رویکرد اخیر قانونگذار در سال ۱۳۸۷حیدری، طاها
پایان نامه فارسیبررسی حقوق کودکان آزمایشگاهی از منظر فقه و حقوقچیذری، الهه‏‫۱۳۸۴.‬
پایان نامه فارسیجرایم مطبوعاتی در حقوق ایرانعمیقی‌ابرقویی، ابراهیم۱۳۷۹
پایان نامه فارسیبررسی فرزندخواندگی در فقه و حقوقسرلک، طیبه۱۳۸۵
پایان نامه فارسیبررسی ماهیت نمایندگی در فقه و حقوقابراهیمی‌ترکمان، ابوذر۱۳۷۸
پایان نامه فارسیبررسی مسئله جاسوسی از دیدگاه حقوق بین المللمتقی‌نژاد، نورالله۱۳۷۹
پایان نامه فارسیمقایسه جرائم سازمان‌یافته و جرائم سنتیعلیخانی، غلامرضا
پایان نامه فارسیتوسعه اشتراکی میدان گازی پارس‌جنوبی توسط ایران و قطر با الگوبرداری از توافقنامه توسعه مشترک مالزی و تایلندکشفی، احمد
پایان نامه فارسیاصل صلاحیت تکمیلی دیوان کیفری بین‌المللی و اعمال آن در موارد ناتوانی و عدم تمایل دولتمظاهری، امیرمسعود
پایان نامه فارسیج‍رائ‍م‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ م‍ی‍راث‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ و ت‍اری‍خ‍ی‌ در ح‍ق‍وق‌ ای‍ران‌ و اس‍ن‍اد ب‍ی‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‍ی‌م‍رک‍زی‌، م‍ه‍س‍ا۱۳۸۲
پایان نامه فارسیحقوق اطفال نامشروع در فقه و حقوقابو‌طالبی، لیلا۱۳۸۵
پایان نامه فارسیش‍رای‍ط ص‍ح‍ت‌ ص‍دور ب‍رات‌ در ح‍ق‍وق‌ ای‍ران‌خ‍وش‌، اک‍ب‍ر۱۳۷۷
پایان نامه فارسیش‍رای‍ط ق‍ص‍اص‌ ن‍ف‍س‌ در ح‍ق‍وق‌ ک‍ی‍ف‍ری‌ ای‍ران‌م‍ح‍ب‍ت‌، اح‍م‍د۱۳۷۹ – ۸۰
پایان نامه فارسینقش عامل جنسیت در بزهکاریعلیپور‌اسکانرود، حبیب
پایان نامه فارسیاثر انحلال قرارداد منشاء دین بر عقود تبعی حواله و ضمانگروئی، فرشته
پایان نامه فارسی‏‫‏رویه قضایی محاکم کیفری استان کرمان در رابطه با جرایم پزشکی در سال ۱۳۸۶زین‌الدینی، مرضیه
پایان نامه فارسیمسئولیت بین‌المللی دولت‌ها ناشی از تعهدات زیست‌محیطیامیدی، سیروس
پایان نامه فارسیتعیین مناسب‌ترین سن کیفری به لحاظ سیاست جنائییزدانی‌علی‌آبادی، هما
پایان نامه فارسیحفاظت از تنوع زیستی دریایی و مناطق حفاظت‌شده دریایی در اسناد بین‌المللی و نظام حقوقی ایرانفخری، عبداله
پایان نامه فارسیاثر انحلال قرارداد منشاء دین بر عقود تبعی حواله و ضمانگروئی، فرشته
پایان نامه فارسیمطالعه تطبیقی سیاست جنایی اسرار شغلی در نظام‌های حقوقی ایران و عربستانولی‌پور، معصومه
پایان نامه فارسیبررسی ارتکاب جرم در خواب و دامنه‌ی مسوولیت کیفری آنشیرسوار، علی‌اکبر
پایان نامه فارسیتاثیر اختلالات عصبی و روانی بر مسوولیت کیفریداستان، زهرا
No votes yet.
Please wait...

درباره ی ابوالقاسم شم آبادی

(حقوق عمومی) -مدرس دانشگاه-صاحب امتیاز انتشارات حقوقی عدلیه-ارتباط با ابوالقاسم شم آبادی: shamabadi.abolghasem@yahoo.com تلفن: ۰۲۱۶۶۹۲۱۰۰۲ ۰۲۱۶۶۵۸۱۷۴۸

همچنین ببینید

کتاب مجموعه سوالات شبیه سازی شده جهاد ولایت(آزمون دکتری)

با سلام این کتاب حاوی مجموعه سوالات شبیه سازی شده جهاد و ولایت برای آزمون …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *