پایان نامه های دفاع شده موجود در کتابخانه ملی

عنوانپدیدآورتاریخ نشر
پایان نامه فارسیبررسی مبانی فقهی شروط مندرج در سند نکاحچاوشی‌ها، مریم‏‫۱۳۸۷.‬
پایان نامه فارسیجرائم محاربه و افساد فی‌الارضهمایون فر، میرجلال‌الدین۱۳۶۲
پایان نامه فارسیبررسی کلی در تشکیلات موجود سازمان آب و برق شمال سفیدرود و پیشنهاد تشکیلات جدید آنخانبلوچی٬ ولی‌محمد۱۳۵۱
پایان نامه فارسیاحکام مشترک خیاراتسیدطباطبائی٬ شمس‌الدین‌محمد۱۳۶۹
پایان نامه فارسیمیزان مسؤولیت کیفری در بیماران مبتلا به اختلال دوقطبی در ایران و انگلستانالف‌دوشابی، نرگس
پایان نامه فارسیاقدامات مناسب در پیشگیری از جرم و اصلاح مجرم (موضوع بند ۵ اصل ۱۵۶ قانون اساسی)زارعیان‌جهرمی، عبدالعلی
پایان نامه فارسیح‍م‍ای‍ت‌ ه‍ای‌ ک‍ی‍ف‍ری‌ از اطف‍ال‌ در ح‍ق‍وق‌ ای‍ران‌رس‍ول‌ زاده‌، اص‍غ‍ر۱۳۸۳
پایان نامه فارسیبررسی اصل استقلال قاضی در تحقق عدالتصلاحیان، پوشیر‏‫‏۱۳۸۹.
پایان نامه فارسیم‍طال‍ع‍ه‌ ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌ ه‍ت‍ک‌ ن‍ام‍وس‌ و ع‍م‍ل‌ م‍ن‍اف‍ی‌ ع‍ف‍ت‌ در ح‍ق‍وق‌ ای‍ران‌ و ان‍گ‍ل‍س‍ت‍ان‌ق‍ل‍ی‌پ‍ور ج‍م‍ن‍ان‍ی‌، ف‍رام‍رز۱۳۸۲
پایان نامه فارسیم‍ف‍ه‍وم‌ ج‍رم‌ سیاس‍ی‌ در اس‍لام‌ و ن‍ظام‌ ح‍ق‍وق‍ی‌ ای‍ران‌م‍ق‍ص‍ودی‌ف‍ر، ه‍ادی‌
پایان نامه فارسیدادگاه صلاحیتدار در دعاوی حمل و نقل هواییصفرزاده، نرگس
پایان نامه فارسیجایگاه حالت خطرناک در سیاست اصلاح و درمانمیرزای، میلاد، ۱۳۶۵
پایان نامه فارسیاصول حاکم بر جریان یک دادرسی عادلانههاشمی، مسرور
پایان نامه فارسیبررسی فقهی و حقوقی تسهیلات اعطایی بانکهااشیاع، عباس‏‫۱۳۸۷.‬
پایان نامه فارسی‏‫اجرای احکام مدنی- توقیف اموال منقول‬‬‬هوشمند، علی‌اصغر
پایان نامه فارسیت‍ش‍ک‍ی‍لات‌ ق‍ض‍ای‍ی‌ ان‍گ‍ل‍س‍ت‍ان‌ در ام‍ور ح‍ق‍وق‍ی‌ک‍اردوش‌، ش‍ف‍ی‍ع‌
پایان نامه فارسیت‍ح‍ول‌ م‍ف‍ه‍وم‌ دف‍اع‌ م‍ش‍روع‌ در پ‍رت‍و ت‍ح‍ول‌ م‍ف‍ه‍وم‌ ت‍ج‍اوز در ح‍ق‍وق‌ ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‌ح‍ی‍دری‌، ع‍ل‍ی‌۱۳۸۳
پایان نامه فارسیبررسی فقهی- حقوقی تجارت الکترونیکیقلیانی، محمد
پایان نامه فارسیشخصیت پیغمبر بزرگ اسلام و علل پیشرفت قوانین اسلام در دنیاارجمند،‌ مسعود
پایان نامه فارسی‏‫اجاره از کتاب ریاض (شرح کبیر)‬کوزه‌گری، حاجی
پایان نامه فارسیتثبیت نرخ محصولات بنیادین در نظام نوین اقتصادی بین‌المللیفدوی‌لبخوانی، سلیمان۱۳۷۱
پایان نامه فارسیبررسی تطبیقی مسوولیت متصدی حمل و نقل زمینی با توجه به کنوانسیون بین‌المللی جاده‌ایابراهیمی، امام‌علی۱۳۷۰
پایان نامه فارسیاحکام شروط مندرج در عقدحسینی‌مدرسی، حسین۱۳۵۸]
پایان نامه فارسی‏‫تحلیل حقوقی جایگاه کمیسیون ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع در حفظ و حمایت از جنگلها ‏و مراتع کشور (با محوریت استان گلستان)بای، عباس‏‫‏۱۳۸۹.
پایان نامه فارسیساز و کارهای بررسی نظامهای بازرسی سلاحهای کشتار جمعییوسفوند، علی‌نقی
پایان نامه فارسیمسئولیت صاحبان کشتی در قبال تصادمات دریاییاعلائی، مریم
پایان نامه فارسیبررسی مفهوم حاکمیت ملی در قانون اساسی «جمهوری اسلامی ایران» و اسناد بین‌المللیرخت‌شه، اصلان
پایان نامه فارسیحدود اذن زوج در امور زوجه از دیدگاه مذاهب پنجگانهحسن‌خانی، صدیقه، ۱۳۵۶
پایان نامه فارسیبررسی فقهی حقوقی مصادیق تالیف قلوب در مبحث زکاتگرجی، رسول
پایان نامه فارسیقسم و نقش آن در دعاوی از دیدگاه فقهی و حقوقییحیی‌پور، محمدمهدی
پایان نامه فارسیعلم قاضی از دیدگاه فقهی و حقوقیاحمدنژاددموچالی، مریم
پایان نامه فارسیمبانی فقهی و حقوقی و وظایف شهروندی در فقه امامیهمصطفوی، معصومه‌السادات
پایان نامه فارسیطریقت یا موضوعیت حدسعیدی، محمد
پایان نامه فارسیپیشگیری وضعی و اجتماعی از جرائم شرکتهای هرمیداودی، فاطمه
پایان نامه فارسیسازمان ملل متحد و دموکراسی بین‌المللی در قرن ۲۱؛ پروژه‌های اصلاحاتنوش‌آبادی، حسین
پایان نامه فارسیتاریخچه سازمان وزارت امورخارجهکاظمی٬ انوشیروان‏‫۱۳۲۳]‮‬.‮‬
پایان نامه فارسیبررسی قرض‌الحسنه از دیدگاه فقه امامیه و حقوق موضوعه ایرانرستم‌تابار، رضا
پایان نامه فارسیمطالعه تطبیقی توقیف احتیاطی در مرحله تحقیقات مقدماتی ایران و انگلستانخزایی، خیری
پایان نامه فارسیاقدامات خارج از صلاحیت شورای امنیتشیری‌جناقرد، قادر۱۳۸۵
پایان نامه فارسیح‍م‍ای‍ت‌ ک‍ی‍ف‍ری‌ از ح‍ری‍م‌ خ‍ص‍وص‍ی‌ اش‍خ‍اص‌ در ح‍ق‍وق‌ ای‍ران‌م‍ل‍ک‍ی‌، م‍ه‍لا۱۳۸۳
پایان نامه فارسیتعدیل قانونی قرارداد با تکیه بر رویه قضاییشمس، حمید‌رضا
پایان نامه فارسیبررسی اقدامات سازمان‌ ملل‌ متحد در امر مبارزه با مواد مخدر در پرتو کنوانسیونهای موجودخمیسی، سیدمحمدسعید
پایان نامه فارسیترجمه فصل اجاره از کتاب مبسوط شیخ‌طوسیتمدن، ابراهیم
پایان نامه فارسیبحث و تحقیق حقوقی و سیاسی در فرمان علی علیه‌السلام بمالکعبهری، محمدتقی
پایان نامه فارسیمقایسه تطبیقی شورای نگهبان ایران با دادگاه قانون اساسی آلمانشیرجزی، مریم‏‫۱۳۸۷‬.
پایان نامه فارسیتأثیر جنسیت مجرم بر صدور قرارهای تأمینی و احکام کیفریمخصوصی، خدیجه۱۳۸۶.
پایان نامه فارسیبررسی فقهی، حقوقی دیه در بیمهکهزادیان، فریدون
پایان نامه فارسینقد و بررسی مبانی فقهی شرط تساوی قصاص زن و مرد در مذاهب خمسهازوجی، فتانه
پایان نامه فارسیبررسی فقهی، حقوقی حق فسخ در نکاح ناشی از اشتراطزارعی، بتول
پایان نامه فارسیاختلالات دوقطبی از منظر جرم‌شناسیآفرین، بهنام‏‫‏۱۳۸۹.‏
No votes yet.
Please wait...

درباره‌ی ابوالقاسم شم آبادی

(حقوق عمومی) -مدرس دانشگاه-صاحب امتیاز انتشارات حقوقی عدلیه-ارتباط با ابوالقاسم شم آبادی: shamabadi.abolghasem@yahoo.com تلفن: ۰۲۱۶۶۹۲۱۰۰۲ ۰۲۱۶۶۵۸۱۷۴۸

همچنین ببینید

کتاب حقوق کار انتشارات عدلیه

بسته دکتری حقوق خصوصی آزمون دکترای نیمه متمرکز 1399

با سلام خدمت داوطلبان عزیز دکتری حقوق خصوصی- بنده ابوالقاسم شم آبادی هستم- مسئول و ناظر دپارتمان دکتری حقوق خصوصی. حتما در جریان هستید که سوالات دکتری مخصوصا در بخش حقوق مدنی و حقوق تجارت به صورت مساله ای شده است بنابراین فقط مطالعه حفظیات کارایی زیادی ندارد بلکه بایستی توانایی مساله داشته باشید. شما در کتب و بسته دکترای حقوق خصوصی سال 1399 انتشارات عدلیه مشاهده خواهید کرد که ما به این موضوع توجه کرده ایم و البته کاربردی کردن کتاب را سالهاست مدنظر قرار داده ایم؛ خلاصه اینکه گروه ما تنها نهاد تخصصی است که فقط در دکترای حقوق متمرکز است و به سایر شاخه ها و حتی آزمون وکالت و قضاوت و سردفتری نیز فعلا وارد نشده ایم و سعی کرده ایم قوی ترین کتب را در حقوق خصوصی جهت آزمون دکتری نیمه متمرکز ارائه دهیم. مسلما داوطلبی که در جریان آزمون و سوالات دکتری باشد متوجه این موضوع خواهد شد. مخصوصا اینکه اکثر موسسات کتب وکالت و قضاوت را فقط تغییر نام داده و به بسته دکتری حقوق خصوصی تغییر نام داده اند. و یا کتب ارشد را برای دکتری نیز ارائه می دهند. اما حقیقتا ما از ابتدا برای بسته دکتری حقوق خصوصی بسیار تلاش تلاش کرده ایم که در ادامه نمونه صفحاتی از کتابها را جهت رویت قرار داده ایم. ضمنا چنانچه سوالات تخصصی از آزمون دکتری تا مصاحبه دکتری دارید مجموعه ما از ساعت 4 الی 6 بعدظهر به صورت رایگان در خدمتتان هست. علی ایحال شماره های تلفن انتشارات عدلیه عبارت است از: 02166921002 02166581748 در ادامه نمونه بسته ها و جزوات دکتری حقوق خصوصی را مشاهده خواهید کرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *