پایان نامه های دفاع شده موجود در کتابخانه ملی

 

عنوانپدیدآورتاریخ نشر
پایان نامه فارسیتاثیر دستگاه ثبت اطلاعات سفر بر ایمنی دریایی از دیدگاه دریانوردانسرگزی، عبدالعلی
پایان نامه فارسیسیمای زن در نهج‌البلاغه و دلالت‌های تربیتی آنشاکری، فروزان
پایان نامه فارسیبررسی عوامل اجتماعی و فرهنگی انحرافات علمی در ایرانزرنوشه‌فراهانی، سعید
پایان نامه فارسیبررسی تاثیر عدم آگاهی و اطلاع کارکنان شرکت برق منطقه‌ای سمنان از قوانین و مقررات مالی بر پیشبرد اهداف سازمانیآل‌بویه، مژگان
پایان نامه فارسینسبت معرفت و سعادت در فلسفه مدنی فارابیصبوری‌دارابی، نوشین
پایان نامه فارسیسیستم دستمزدهای کارگری شرکت دخانیات ایران و نارسایی‌های آنعطشانی، احمد۱۳۶۲
پایان نامه فارسیاجرای طرح ارزیابی و طبقه‌بندی مشاغل در کارخانجات و موسسات مشمول قانون کار و مشکلات ناشی از آنمریدپور٬ حمید۱۳۶۹.
پایان نامه فارسیبررسی نارسایی‌های بیمه مسئولیت حرفه‌ای پزشکان در بیمارستان‌های بنیاد شهید و ارائه راه‌کارهای مناسب آنمقدم، حمیدرضا۱۳۸۲
پایان نامه فارسیبررسی وجوه افتراق میان استانداردهای حسابداری ایران با قوانین و مقررات مالیاتی و شیوه افشاءمحمودی، محمد‏‫۱۳۸۴.‬
پایان نامه فارسیبررسی روشهای مناسب بازاریابی به منظور توسعه فروش بیمه مسئولیت حرفه‌ای پزشکانپروزن، فرهاد۱۳۸۲
پایان نامه فارسیک‍ودک‌ آزاری‌ ج‍س‍م‍ان‍ی‌ع‍ل‍ی‍ن‍ق‍ی‍ان‌، م‍ژگ‍ان‌
پایان نامه فارسین‍ق‍ش‌ زن‌ در ع‍رص‍ه‌ س‍ی‍اس‍ی‌ ای‍ران‌ م‍ع‍اص‍ر (م‍ورد: م‍ح‍دوده‌ پ‍ای‍ت‍خ‍ت‌)ه‍داون‍دخ‍ان‍ی‌، ن‍اص‍ر۱۳۸۱
پایان نامه فارسیب‍ررس‍ی‌ ف‍ق‍ه‍ی‌، ح‍ق‍وق‍ی‌ رب‍ای‌ ق‍رض‍ی‌ ب‍ا ت‍وج‍ه‌ ب‍ه‌ ت‍ورم‌ش‍ی‍ری‍ن‌ک‍لام‌، م‍ه‍دی‌۱۳۸۱
پایان نامه فارسیچ‍گ‍ون‍گ‍ی‌ وض‍ع‍ی‍ت‌ م‍طب‍وع‍ات‌ و رس‍ان‍ه‌ه‍ا در ال‍ح‍اق‌ ای‍ران‌ ب‍ه‌ س‍ازم‍ان‌ ت‍ج‍ارت‌ ج‍ه‍ان‍ی‌ [پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]: (گ‍ات‌)‎(W.T. O)‬[دب‍ل‍ی‍و. ت‍ی‌. ا] از دی‍دگ‍اه‌ ک‍پ‍ی‌ رای‍ت‌ و ب‍ررس‍ی‌ ن‍ظرات‌ اس‍ت‍ادان‌ و دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ و دک‍ت‍ری‌ رش‍ت‍ه‌ ارت‍ب‍اطات‌ در ای‍ران‌ [پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]ده‍دش‍ت‍ی‌، ف‍اطم‍ه‌۱۳۸۱
پایان نامه فارسیب‍رخ‍ورد ق‍ض‍ای‍ی‌ م‍ح‍اک‍م‌ ام‍ام‍ی‍ه‌ ب‍ا پ‍ی‍روان‌ س‍ای‍ر م‍ذاه‍ب‌ و ادی‍ان‌م‍ح‍م‍دزاده‌ ره‍ن‍ی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا۱۳۸۱
پایان نامه فارسیب‍ررس‍ی‌ ع‍وام‍ل‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ طلاق‌ در ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ ک‍رم‍ان‍ش‍اه‌ در س‍ال‌ ۱۳۸۰ه‍دای‍ت‍ی‌زن‍گ‍ن‍ه‌، ش‍اه‍رخ‌۱۳۸۱
پایان نامه فارسیب‍ررس‍ی‌ آث‍ار وپ‍ی‍ام‍ده‍ای‌ ع‍دم‌ ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ رژی‍م‌ ح‍ق‍وق‍ی‌ دری‍ای‌ خ‍زر ب‍رام‍ن‍ی‍ت‌ م‍ل‍ی‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌ی‍خ‍چ‍ال‍ی‌، ج‍واد۱۳۸۱
پایان نامه فارسیب‍ررس‍ی‌ ف‍ق‍ه‍ی‌ و ح‍ق‍وق‍ی‌ ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌ م‍ص‍ل‍ح‍ت‌ ن‍ظام‌اق‍ل‍ی‍م‍ا، ح‍س‍ی‍ن‌۱۳۸۱
پایان نامه فارسیم‍ب‍ان‍ی‌ ف‍ق‍ه‍ی‌ – ح‍ق‍وق‍ی‌ م‍رگ‌ م‍غ‍زی‌ و پ‍ی‍ون‍د اع‍ض‍اآطب‍اطب‍ای‍ی‌ ن‍ژاد، م‍ری‍م‌۱۳۸۲
پایان نامه فارسیق‍ض‍اوت‌ زن‌ در ف‍ق‍ه‌ ام‍ام‍ی‍ه‌ف‍ض‍ائ‍ل‍ی‌، ن‍ی‍ره‌۱۳۸۲
پایان نامه فارسیم‍ب‍ان‍ی‌ ف‍ق‍ه‍ی‌ ک‍ل‍ی‍ات‌ آئ‍ی‍ن‌ دادرس‍ی‌ م‍دن‍ی‌م‍ح‍م‍دی‌ م‍زرع‍ه‌ ش‍اه‍ی‌، اح‍م‍د۱۳۸۳
پایان نامه فارسیس‍ی‍اس‍ت‌ ج‍ن‍ائ‍ی‌ اس‍لام‌ در ق‍ب‍ال‌ س‍ق‍ط ج‍ن‍ی‍ن‌ه‍ادی‌ خ‍ام‍ن‍ه‌، اک‍رم‌۱۳۸۲
پایان نامه فارسیب‍ررس‍ی‌ وض‍ع‍ی‍ت‌ ک‍ودک‍ان‍ی‌ ک‍ه‌ ب‍ا آن‍ه‍ا ب‍د رف‍ت‍اری‌ ش‍ده‌ و ن‍ادی‍ده‌ ان‍گ‍اش‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ان‍دک‍م‍پ‌، رات‌ اس‌۱۳۷۲
پایان نامه فارسیب‍ررس‍ی‌ ح‍ق‍وق‍ی‌ ک‍ن‍وان‍س‍ی‍ون‌ ح‍م‍ای‍ت‌ م‍ی‍راث‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ و طب‍ی‍ع‍ی‌ ج‍ه‍ان‌ (ک‍ن‍وان‍س‍ی‍ون‌ م‍ی‍راث‌ ج‍ه‍ان‍ی‌)وال‍ی‌ زاده‌ م‍ع‍ج‍زی‌، لال‍ه‌۱۳۸۱
پایان نامه فارسیب‍ررس‍ی‌ ج‍رای‍م‌ گ‍زارش‌ و گ‍واه‍ی‌ خ‍لاف‌ واق‍ع‌ ب‍ع‍ن‍وان‌ ج‍ع‍ل‌ م‍ع‍ن‍وی‌م‍وق‍ری‌ زرن‍ق‍ی‌، اح‍م‍د۱۳۸۳
پایان نامه فارسیب‍ررس‍ی‌ ف‍ق‍ه‍ی‌ اذن‌ ول‍ی‌ در ن‍ک‍اح‌ دخ‍ت‍ر و س‍ای‍ر م‍ع‍ام‍لات‌ اون‍ظری‌، م‍راد۱۳۸۰
پایان نامه فارسیس‍ل‍ب‌ م‍س‍ئ‍ول‍ی‍ت‌ ه‍ای‌ م‍دن‍ی‌ از م‍ج‍ان‍ی‍ن‌ در ف‍ق‍ه‌ ام‍ام‍ی‍ه‌ق‍ل‍ی‌ پ‍ور ب‍ه‍رام‌ آب‍ادی‌، م‍ح‍م‍دت‍ق‍ی‌۱۳۸۱
پایان نامه فارسیم‍س‍وغ‍ات‌ ب‍ی‍ع‌ وق‍ف‌ش‍ای‍گ‍ان‌، ع‍ال‍ی‍ه‌ ب‍ی‍گ‍م‌۱۳۷۸
پایان نامه فارسیقضاوت در ایران باستاننجات‌پور، غلامرضا.۱۳۷۹.
پایان نامه فارسیموازین برخورد حکومت اسلامی با اصل ذمه و مرتدینفرجی، طیب.۱۳۷۳.
پایان نامه فارسیبررسی میزان رضایتمندی بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی از نحوه پرداخت تعهدات قانونی در شهرستان زنجانعلیاری، مسعود۱۳۸۱
پایان نامه فارسیمسائل حقوقی زنان در ارتباط با جامعه مدنی بر پایه نوشتارهای جراید زنان در سال ۱۳۷۷احدیانی، منیژه۱۳۸۰
پایان نامه فارسیتطبیق فقهی و حقوقی قانون تخلفات اداریصمدی، حسن۱۳۷۸
پایان نامه فارسیبررسی عوامل موثر بر ناکارآمدی نظام پرداخت کارکنان دولتخانی، ناصر۱۳۸۳
پایان نامه فارسیتجزیه و تحلیل علل و روش‌‌های فرار مؤدیان مالیاتی از پرداخت مالیات (بررسی موردی شهرستان‌های کاشان، نطنز، آران و بیدگل و بخش‌های تابعه )صدوقی، مهدی۱۳۸۳
پایان نامه فارسیبررسی امکانات و محدودیت‌های انجام امور مدیریت برای زنان در جامعه ایران و هندطاعتی٬ آرام۱۳۵۶
پایان نامه فارسیعوامل مؤثر بر پیشگیری از ارتکاب جرم در بین جوانانجلیلی‌صالح٬ صادق۱۳۸۱
پایان نامه فارسیسیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در حوزه خزر درباره حل و فصل رژیم حقوقی این دریامؤمنی٬ نادر۱۳۸۱
پایان نامه فارسیبررسی نقش زنان کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامیسررشته‌ایزدی‌موسوی٬ فاطمه۱۳۸۰
پایان نامه فارسیعلل گریز از پرداخت حق بیمه توسط کارفرمایان در استان اردبیلپور یحیی ناوی، سیف الله‏‫‬۱۳۸۷.
پایان نامه فارسیبررسی اثرات تحریم تجاری و مالی بر اقتصاد ایرانشعر خوانی، سارا‏‫‬۱۳۸۷.
پایان نامه فارسی‏‫تحلیل و بررسی منافع اقتصادی حاصل از جایگزینی CNG به جای بنزین در ناوگان خودروهای سواری کشور‏‬عبدی، محمد
پایان نامه فارسیاخلاق شهروندی در اسلام (با تکیه بر قرآن، نهج البلاغه و صحیفه‌سجادیه)حسنی٬ محمد
پایان نامه فارسیسیستم پرسنلیطالقانی، مهسا۱۳۷۹
پایان نامه فارسی« م‍اه‍ی‍ت‌ و وض‍ع‍ی‍ت‌ ش‍روط م‍ن‍درج‌ در ن‍ک‍اح‍ن‍ام‍ه‌ »ف‍ق‍ی‍ه‌‌ای‍م‍ان‍ی‌، م‍س‍ع‍ود۱۳۷۶
پایان نامه فارسیب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر ان‍گ‍ی‍زش‌ و غ‍ن‍ی‌س‍ازی‌ ش‍غ‍ل‌ ب‍ر ب‍ه‍ره‌وری‌ ن‍ی‍روی‌ ان‍س‍ان‍ی‌ در ش‍رک‍ت‌ م‍ل‍ی‌ پ‍الات‍ی‍ن‌ و پ‍خ‍ش‌ ف‍رآورده‌ه‍ای‌ ن‍ف‍ت‍ی‌ ای‍ران‌ب‍اق‍رزاده‌، ه‍دای‍ت‌۱۳۷۶ – ۷۷
پایان نامه فارسیم‍ی‍زان‌ اث‍رات‌ پ‍رداخ‍ت‌ ب‍ه‍ره‌وری‌ در ش‍رک‍ت‍ه‍ای‌ ت‍ول‍ی‍دی ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ب‍ر ک‍اه‍ش‌ ق‍ی‍م‍ت‌ ت‍م‍ام‌ ش‍ده‌ (در ص‍ن‍ع‍ت‌ ت‍ه‍وی‍ه‌ م‍طب‍وع‌)ن‍ی‍ک‍ی‌‌ب‍ی‍ن‌، م‍ح‍س‍ن‌۷۶ – ۷۷
پایان نامه فارسیاح‍ک‍ام‌ ف‍ق‍ه‍ی‌ و ح‍ق‍وق‍ی‌ چ‍ک‌ و اس‍ن‍اد اع‍ت‍ب‍اری‌ دی‍گ‍رب‍ه‍اری‌، ب‍ه‍ن‍ام‌۱۳۷۸ – ۱۳۷۹
پایان نامه فارسیم‍س‍ئ‍ول‍ی‍ت‌ م‍دن‍ی‌ اش‍خ‍اص‌ ح‍ق‍وق‍ی‌ب‍رداره‌، ن‍وذر۱۳۷۸
پایان نامه فارسیب‍ررس‍ی‌ م‍س‍ائ‍ل‌ س‍ق‍ط ج‍ن‍ی‍ن‌ و ت‍ل‍ق‍ی‍ح‌ م‍ص‍ن‍وع‍ی‌ در اس‍لام‌ک‍اری‌، م‍ع‍ص‍وم‍ه‌۱۳۷۹
No votes yet.
Please wait...

درباره ی ابوالقاسم شم آبادی

(حقوق عمومی) -مدرس دانشگاه-صاحب امتیاز انتشارات حقوقی عدلیه-ارتباط با ابوالقاسم شم آبادی: shamabadi.abolghasem@yahoo.com تلفن: ۰۲۱۶۶۹۲۱۰۰۲ ۰۲۱۶۶۵۸۱۷۴۸

همچنین ببینید

اطلاعیه سازمان سنجش درباره شرایط وضوابط ، تاریخ و نحوه ثبت نام در آزمون کارشناسی ارشد ۱۳۹۸ و بیست و چهارمین دوره المپیاد علمی- دانشجویی کشور

اطلاعیه سازمان سنجش درباره شرایط وضوابط ، تاریخ و نحوه ثبت نام در آزمون کارشناسی …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *