پایان نامه های دفاع شده موجود در کتابخانه ملی

 

عنوان پدیدآور تاریخ نشر
پایان نامه فارسی تاثیر دستگاه ثبت اطلاعات سفر بر ایمنی دریایی از دیدگاه دریانوردان سرگزی، عبدالعلی
پایان نامه فارسی سیمای زن در نهج‌البلاغه و دلالت‌های تربیتی آن شاکری، فروزان
پایان نامه فارسی بررسی عوامل اجتماعی و فرهنگی انحرافات علمی در ایران زرنوشه‌فراهانی، سعید
پایان نامه فارسی بررسی تاثیر عدم آگاهی و اطلاع کارکنان شرکت برق منطقه‌ای سمنان از قوانین و مقررات مالی بر پیشبرد اهداف سازمانی آل‌بویه، مژگان
پایان نامه فارسی نسبت معرفت و سعادت در فلسفه مدنی فارابی صبوری‌دارابی، نوشین
پایان نامه فارسی سیستم دستمزدهای کارگری شرکت دخانیات ایران و نارسایی‌های آن عطشانی، احمد ۱۳۶۲
پایان نامه فارسی اجرای طرح ارزیابی و طبقه‌بندی مشاغل در کارخانجات و موسسات مشمول قانون کار و مشکلات ناشی از آن مریدپور٬ حمید ۱۳۶۹.
پایان نامه فارسی بررسی نارسایی‌های بیمه مسئولیت حرفه‌ای پزشکان در بیمارستان‌های بنیاد شهید و ارائه راه‌کارهای مناسب آن مقدم، حمیدرضا ۱۳۸۲
پایان نامه فارسی بررسی وجوه افتراق میان استانداردهای حسابداری ایران با قوانین و مقررات مالیاتی و شیوه افشاء محمودی، محمد ‏‫۱۳۸۴.‬
پایان نامه فارسی بررسی روشهای مناسب بازاریابی به منظور توسعه فروش بیمه مسئولیت حرفه‌ای پزشکان پروزن، فرهاد ۱۳۸۲
پایان نامه فارسی ک‍ودک‌ آزاری‌ ج‍س‍م‍ان‍ی‌ ع‍ل‍ی‍ن‍ق‍ی‍ان‌، م‍ژگ‍ان‌
پایان نامه فارسی ن‍ق‍ش‌ زن‌ در ع‍رص‍ه‌ س‍ی‍اس‍ی‌ ای‍ران‌ م‍ع‍اص‍ر (م‍ورد: م‍ح‍دوده‌ پ‍ای‍ت‍خ‍ت‌) ه‍داون‍دخ‍ان‍ی‌، ن‍اص‍ر ۱۳۸۱
پایان نامه فارسی ب‍ررس‍ی‌ ف‍ق‍ه‍ی‌، ح‍ق‍وق‍ی‌ رب‍ای‌ ق‍رض‍ی‌ ب‍ا ت‍وج‍ه‌ ب‍ه‌ ت‍ورم‌ ش‍ی‍ری‍ن‌ک‍لام‌، م‍ه‍دی‌ ۱۳۸۱
پایان نامه فارسی چ‍گ‍ون‍گ‍ی‌ وض‍ع‍ی‍ت‌ م‍طب‍وع‍ات‌ و رس‍ان‍ه‌ه‍ا در ال‍ح‍اق‌ ای‍ران‌ ب‍ه‌ س‍ازم‍ان‌ ت‍ج‍ارت‌ ج‍ه‍ان‍ی‌ [پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]: (گ‍ات‌)‎(W.T. O)‬[دب‍ل‍ی‍و. ت‍ی‌. ا] از دی‍دگ‍اه‌ ک‍پ‍ی‌ رای‍ت‌ و ب‍ررس‍ی‌ ن‍ظرات‌ اس‍ت‍ادان‌ و دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ و دک‍ت‍ری‌ رش‍ت‍ه‌ ارت‍ب‍اطات‌ در ای‍ران‌ [پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌] ده‍دش‍ت‍ی‌، ف‍اطم‍ه‌ ۱۳۸۱
پایان نامه فارسی ب‍رخ‍ورد ق‍ض‍ای‍ی‌ م‍ح‍اک‍م‌ ام‍ام‍ی‍ه‌ ب‍ا پ‍ی‍روان‌ س‍ای‍ر م‍ذاه‍ب‌ و ادی‍ان‌ م‍ح‍م‍دزاده‌ ره‍ن‍ی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا ۱۳۸۱
پایان نامه فارسی ب‍ررس‍ی‌ ع‍وام‍ل‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ طلاق‌ در ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ ک‍رم‍ان‍ش‍اه‌ در س‍ال‌ ۱۳۸۰ ه‍دای‍ت‍ی‌زن‍گ‍ن‍ه‌، ش‍اه‍رخ‌ ۱۳۸۱
پایان نامه فارسی ب‍ررس‍ی‌ آث‍ار وپ‍ی‍ام‍ده‍ای‌ ع‍دم‌ ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ رژی‍م‌ ح‍ق‍وق‍ی‌ دری‍ای‌ خ‍زر ب‍رام‍ن‍ی‍ت‌ م‍ل‍ی‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌ ی‍خ‍چ‍ال‍ی‌، ج‍واد ۱۳۸۱
پایان نامه فارسی ب‍ررس‍ی‌ ف‍ق‍ه‍ی‌ و ح‍ق‍وق‍ی‌ ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌ م‍ص‍ل‍ح‍ت‌ ن‍ظام‌ اق‍ل‍ی‍م‍ا، ح‍س‍ی‍ن‌ ۱۳۸۱
پایان نامه فارسی م‍ب‍ان‍ی‌ ف‍ق‍ه‍ی‌ – ح‍ق‍وق‍ی‌ م‍رگ‌ م‍غ‍زی‌ و پ‍ی‍ون‍د اع‍ض‍اآ طب‍اطب‍ای‍ی‌ ن‍ژاد، م‍ری‍م‌ ۱۳۸۲
پایان نامه فارسی ق‍ض‍اوت‌ زن‌ در ف‍ق‍ه‌ ام‍ام‍ی‍ه‌ ف‍ض‍ائ‍ل‍ی‌، ن‍ی‍ره‌ ۱۳۸۲
پایان نامه فارسی م‍ب‍ان‍ی‌ ف‍ق‍ه‍ی‌ ک‍ل‍ی‍ات‌ آئ‍ی‍ن‌ دادرس‍ی‌ م‍دن‍ی‌ م‍ح‍م‍دی‌ م‍زرع‍ه‌ ش‍اه‍ی‌، اح‍م‍د ۱۳۸۳
پایان نامه فارسی س‍ی‍اس‍ت‌ ج‍ن‍ائ‍ی‌ اس‍لام‌ در ق‍ب‍ال‌ س‍ق‍ط ج‍ن‍ی‍ن‌ ه‍ادی‌ خ‍ام‍ن‍ه‌، اک‍رم‌ ۱۳۸۲
پایان نامه فارسی ب‍ررس‍ی‌ وض‍ع‍ی‍ت‌ ک‍ودک‍ان‍ی‌ ک‍ه‌ ب‍ا آن‍ه‍ا ب‍د رف‍ت‍اری‌ ش‍ده‌ و ن‍ادی‍ده‌ ان‍گ‍اش‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ان‍د ک‍م‍پ‌، رات‌ اس‌ ۱۳۷۲
پایان نامه فارسی ب‍ررس‍ی‌ ح‍ق‍وق‍ی‌ ک‍ن‍وان‍س‍ی‍ون‌ ح‍م‍ای‍ت‌ م‍ی‍راث‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ و طب‍ی‍ع‍ی‌ ج‍ه‍ان‌ (ک‍ن‍وان‍س‍ی‍ون‌ م‍ی‍راث‌ ج‍ه‍ان‍ی‌) وال‍ی‌ زاده‌ م‍ع‍ج‍زی‌، لال‍ه‌ ۱۳۸۱
پایان نامه فارسی ب‍ررس‍ی‌ ج‍رای‍م‌ گ‍زارش‌ و گ‍واه‍ی‌ خ‍لاف‌ واق‍ع‌ ب‍ع‍ن‍وان‌ ج‍ع‍ل‌ م‍ع‍ن‍وی‌ م‍وق‍ری‌ زرن‍ق‍ی‌، اح‍م‍د ۱۳۸۳
پایان نامه فارسی ب‍ررس‍ی‌ ف‍ق‍ه‍ی‌ اذن‌ ول‍ی‌ در ن‍ک‍اح‌ دخ‍ت‍ر و س‍ای‍ر م‍ع‍ام‍لات‌ او ن‍ظری‌، م‍راد ۱۳۸۰
پایان نامه فارسی س‍ل‍ب‌ م‍س‍ئ‍ول‍ی‍ت‌ ه‍ای‌ م‍دن‍ی‌ از م‍ج‍ان‍ی‍ن‌ در ف‍ق‍ه‌ ام‍ام‍ی‍ه‌ ق‍ل‍ی‌ پ‍ور ب‍ه‍رام‌ آب‍ادی‌، م‍ح‍م‍دت‍ق‍ی‌ ۱۳۸۱
پایان نامه فارسی م‍س‍وغ‍ات‌ ب‍ی‍ع‌ وق‍ف‌ ش‍ای‍گ‍ان‌، ع‍ال‍ی‍ه‌ ب‍ی‍گ‍م‌ ۱۳۷۸
پایان نامه فارسی قضاوت در ایران باستان نجات‌پور، غلامرضا. ۱۳۷۹.
پایان نامه فارسی موازین برخورد حکومت اسلامی با اصل ذمه و مرتدین فرجی، طیب. ۱۳۷۳.
پایان نامه فارسی بررسی میزان رضایتمندی بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی از نحوه پرداخت تعهدات قانونی در شهرستان زنجان علیاری، مسعود ۱۳۸۱
پایان نامه فارسی مسائل حقوقی زنان در ارتباط با جامعه مدنی بر پایه نوشتارهای جراید زنان در سال ۱۳۷۷ احدیانی، منیژه ۱۳۸۰
پایان نامه فارسی تطبیق فقهی و حقوقی قانون تخلفات اداری صمدی، حسن ۱۳۷۸
پایان نامه فارسی بررسی عوامل موثر بر ناکارآمدی نظام پرداخت کارکنان دولت خانی، ناصر ۱۳۸۳
پایان نامه فارسی تجزیه و تحلیل علل و روش‌‌های فرار مؤدیان مالیاتی از پرداخت مالیات (بررسی موردی شهرستان‌های کاشان، نطنز، آران و بیدگل و بخش‌های تابعه ) صدوقی، مهدی ۱۳۸۳
پایان نامه فارسی بررسی امکانات و محدودیت‌های انجام امور مدیریت برای زنان در جامعه ایران و هند طاعتی٬ آرام ۱۳۵۶
پایان نامه فارسی عوامل مؤثر بر پیشگیری از ارتکاب جرم در بین جوانان جلیلی‌صالح٬ صادق ۱۳۸۱
پایان نامه فارسی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در حوزه خزر درباره حل و فصل رژیم حقوقی این دریا مؤمنی٬ نادر ۱۳۸۱
پایان نامه فارسی بررسی نقش زنان کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی سررشته‌ایزدی‌موسوی٬ فاطمه ۱۳۸۰
پایان نامه فارسی علل گریز از پرداخت حق بیمه توسط کارفرمایان در استان اردبیل پور یحیی ناوی، سیف الله ‏‫‬۱۳۸۷.
پایان نامه فارسی بررسی اثرات تحریم تجاری و مالی بر اقتصاد ایران شعر خوانی، سارا ‏‫‬۱۳۸۷.
پایان نامه فارسی ‏‫تحلیل و بررسی منافع اقتصادی حاصل از جایگزینی CNG به جای بنزین در ناوگان خودروهای سواری کشور‏‬ عبدی، محمد
پایان نامه فارسی اخلاق شهروندی در اسلام (با تکیه بر قرآن، نهج البلاغه و صحیفه‌سجادیه) حسنی٬ محمد
پایان نامه فارسی سیستم پرسنلی طالقانی، مهسا ۱۳۷۹
پایان نامه فارسی « م‍اه‍ی‍ت‌ و وض‍ع‍ی‍ت‌ ش‍روط م‍ن‍درج‌ در ن‍ک‍اح‍ن‍ام‍ه‌ » ف‍ق‍ی‍ه‌‌ای‍م‍ان‍ی‌، م‍س‍ع‍ود ۱۳۷۶
پایان نامه فارسی ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر ان‍گ‍ی‍زش‌ و غ‍ن‍ی‌س‍ازی‌ ش‍غ‍ل‌ ب‍ر ب‍ه‍ره‌وری‌ ن‍ی‍روی‌ ان‍س‍ان‍ی‌ در ش‍رک‍ت‌ م‍ل‍ی‌ پ‍الات‍ی‍ن‌ و پ‍خ‍ش‌ ف‍رآورده‌ه‍ای‌ ن‍ف‍ت‍ی‌ ای‍ران‌ ب‍اق‍رزاده‌، ه‍دای‍ت‌ ۱۳۷۶ – ۷۷
پایان نامه فارسی م‍ی‍زان‌ اث‍رات‌ پ‍رداخ‍ت‌ ب‍ه‍ره‌وری‌ در ش‍رک‍ت‍ه‍ای‌ ت‍ول‍ی‍دی ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ب‍ر ک‍اه‍ش‌ ق‍ی‍م‍ت‌ ت‍م‍ام‌ ش‍ده‌ (در ص‍ن‍ع‍ت‌ ت‍ه‍وی‍ه‌ م‍طب‍وع‌) ن‍ی‍ک‍ی‌‌ب‍ی‍ن‌، م‍ح‍س‍ن‌ ۷۶ – ۷۷
پایان نامه فارسی اح‍ک‍ام‌ ف‍ق‍ه‍ی‌ و ح‍ق‍وق‍ی‌ چ‍ک‌ و اس‍ن‍اد اع‍ت‍ب‍اری‌ دی‍گ‍ر ب‍ه‍اری‌، ب‍ه‍ن‍ام‌ ۱۳۷۸ – ۱۳۷۹
پایان نامه فارسی م‍س‍ئ‍ول‍ی‍ت‌ م‍دن‍ی‌ اش‍خ‍اص‌ ح‍ق‍وق‍ی‌ ب‍رداره‌، ن‍وذر ۱۳۷۸
پایان نامه فارسی ب‍ررس‍ی‌ م‍س‍ائ‍ل‌ س‍ق‍ط ج‍ن‍ی‍ن‌ و ت‍ل‍ق‍ی‍ح‌ م‍ص‍ن‍وع‍ی‌ در اس‍لام‌ ک‍اری‌، م‍ع‍ص‍وم‍ه‌ ۱۳۷۹
No votes yet.
Please wait...

About ابوالقاسم شم آبادی

(حقوق عمومی) -مدرس دانشگاه-صاحب امتیاز انتشارات حقوقی عدلیه-ارتباط با ابوالقاسم شم آبادی: shamabadi.abolghasem@yahoo.com تلفن: 66965272 -021

Check Also

موضوعات پیشنهادی پایان نامه ای حقوق اساسی و حقوق اداری

دولت مقررات گذار و اقدامات حاکم بر حوزه دارو در حقوق موضوعه ایران مقررات گذاری …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *