پایان نامه های دفاع شده موجود در کتابخانه ملی

عنوانپدیدآورتاریخ نشر
پایان نامه فارسیبررسی ارزش شهادت‌دادن زنان در قوانین موضوعه ایران و مبانی فقهی آنصرفه‌جو‌‌زاده، جمشید
پایان نامه فارسیرابطه‌ی کوشندگی مدنی و جنبش‌های خشونت پرهیزحسینی، ندا
پایان نامه فارسیبررسی موانع توافق ایران و سایر کشورهای پیرامون دریای خزر در تعیین رژیم حقوقیعبدالملکی، مجتبی، ۱۳۶۳
پایان نامه فارسیبررسی فقهی و حقوقی مسأله حجاب از دیدگاه مذاهب اسلامیصدوق‌ونینی٬ اکرم‌السادات۱۳۸۲
پایان نامه فارسیبررسی عوامل مؤثر بر تعیین حق‌الزحمه حسابرسی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس تهرانمهدی‌زاده، رویا۱۳۸۴
پایان نامه فارسیب‍ررس‍ی‌ ف‍ق‍ه‍ی‌ و ح‍ق‍وق‍ی‌ ت‍غ‍ی‍ی‍ر ج‍ن‍س‍ی‍ت‌ و آث‍ار آن‌ف‍رج‍ی‌، م‍ح‍م‍دن‍اص‍ر۱۳۸۱
پایان نامه فارسین‍ظم‌ ع‍م‍وم‍ی‌ در ق‍رار داده‍ای‌ م‍وض‍وع‌ ک‍ن‍وان‍س‍ی‍ون‌ ۱۹۸۰ رم‌م‍ن‍ت‍ظر، م‍ه‍دی‌۱۳۸۲
پایان نامه فارسیض‍م‍ان‌ و ک‍ارب‍رد آن‌ در ق‍رار داد ب‍ی‍م‍ه‌ض‍م‍ی‍ری‌، ف‍رزان‍ه‌۱۳۸۱
پایان نامه فارسیب‍ررس‍ی‌ ف‍ق‍ه‍ی‌ و ح‍ق‍وق‍ی‌ وق‍ف‌ک‍اه‍ه‌، م‍ه‍دی‌۱۳۸۲
پایان نامه فارسیب‍ررس‍ی‌ وض‍ع‍ی‍ت‌ ک‍پ‍ی‌ رای‍ت‌ در ای‍ران‌س‍ل‍ی‍م‍ان‍ی‌، ن‍دا۱۳۸۴
پایان نامه فارسین‍م‍ای‍ی‌ از اح‍ک‍ام‌ ت‍ق‍ی‍ه‌ائ‍ی‌ در اس‍لام‌م‍ح‍م‍ودی‌، ی‍ون‍س‌۱۳۸
پایان نامه فارسیض‍واب‍ط ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ ق‍ان‍ون‌ ح‍اک‍م‌ ب‍ر ق‍رارداده‍ای‌ ب‍ی‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‍ی‌پ‍ش‍ن‍گ‌ پ‍ور، اک‍ب‍ر۱۳۸۳
پایان نامه فارسیب‍ررس‍ی‌ م‍س‍ئ‍ل‍ه‌ خ‍ش‍ون‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ زن‍ان‌ از دی‍دگ‍اه‌ آی‍ات‌ و روای‍ات‌ن‍وروز پ‍ور، طاه‍ره‌۱۳۸۴
پایان نامه فارسیش‍رط ع‍دم‌ ع‍زل‌ وک‍ی‍ل‌ و آث‍ار آن‌م‍وس‍وی‌، ع‍ل‍ی‌۱۳۷۹
پایان نامه فارسیب‍ن‍ای‌ ع‍ق‍لاآ و ک‍ارب‍رد آن‌ در ف‍ق‍ه‌ ام‍ام‍ی‍ه‌م‍ع‍ل‍م‍ی‌، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌۱۳۷۸
پایان نامه فارسیت‍اث‍ی‍ر رد و اج‍ازه‌ در ع‍ق‍ود ف‍ض‍ول‍ی‌ و ت‍طور ت‍اری‍خ‍ی‌ آن‌غ‍رب‍ت‍ی‍ان‌ واح‍د، ص‍دی‍ق‍ه‌۱۳۷۹
پایان نامه فارسیب‍ررس‍ی‌ راب‍طه‌ دس‍ت‍م‍زد و ب‍ه‍ره‌ وری‌ ن‍ی‍روی‌ ک‍ار (درای‍ران‌ خ‍ودرو)ن‍ع‍م‍ت‍ی‍ان‌ س‍ام‍ان‍ی‌، ح‍م‍ی‍درض‍ا۱۳۷۸
پایان نامه فارسیاج‍اره‌ ب‍ش‍رط ت‍م‍ل‍ی‍ک‌ب‍اق‍ری‍ان‌، ع‍ل‍ی‌ اک‍ب‍ر۱۳۷۹
پایان نامه فارسیبررسی و تجزیه و تحلیل عوامل موثر در تعیین حق‌الزحمه حسابرسینوری‌طلب، جواد۱۳۸۴
پایان نامه فارسیارث خیارخاتمی، علی‌محمد
پایان نامه فارسیراهکارهای حقوقی در خصوص طلاق زن در صورت عدم‌رضایت شوهرحسینی، سیدمسعود
پایان نامه فارسیب‍ررس‍ی‌ ع‍وام‍ل‌ م‍ؤث‍ر ب‍ر خ‍لاق‍ی‍ت‌ م‍دی‍ران‌ گ‍روه‌ ت‍ول‍ی‍دی‌ پ‍ارس‌گ‍چ‍ی‌، ص‍ف‍اءال‍دی‍ن‌۱۳۷۶
پایان نامه فارسیم‍ج‍ازات‌ اع‍دام‌رض‍ائ‍ی‌، ق‍اس‍م‌۱۳۷۶ – ۷۷
پایان نامه فارسیس‍ی‍س‍م‌ م‍ال‍ی‌، ک‍ارم‍ن‍دی‌ن‍ی‍ک‍خ‍و، لال‍ه‌۱۳۷۹
پایان نامه فارسیاح‍ک‍ام‌ ف‍رزن‍د خ‍وان‍دگ‍ی‌غ‍ری‍ب‌، ف‍ه‍ی‍م‍ه‌۱۳۸۳
پایان نامه فارسیبررسی میزان رضایت شغلی کارکنان بانک تجارتشفیعی، احمدرضا۱۳۸۶
پایان نامه فارسیدموکراسی جهانی از دیدگاه دیویدهلدمرادی، عزالدین۱۳۸۷.
پایان نامه فارسیبررسی مفهوم شهروندی در نامه‌های نهج‌البلاغهخسروی، جواد
پایان نامه فارسیض‍م‍ان‌ طب‍ی‍ب‌ در ف‍ق‍ه‌ اس‍لام‍ی‌م‍ی‍ره‍اش‍م‍ی‌، س‍رور۱۳۸۱
پایان نامه فارسیب‍ررس‍ی‌ ف‍ق‍ه‍ی‌ و ح‍ق‍وق‍ی‌ پ‍رداخ‍ت‌ دی‍ه‌ ت‍وس‍ط غ‍ی‍رج‍ان‍ی‌ت‍ی‍م‍وری‌، م‍ه‍دی‌۱۳۸۱
پایان نامه فارسیژئ‍وپ‍ل‍ت‍ی‍ک‌ ن‍ف‍ت‌ و ت‍اث‍ی‍ر آن‌ ب‍ر اق‍ت‍ص‍اد س‍ی‍اس‍ی‌ ای‍ران‌ع‍س‍ک‍ری‌، ب‍ص‍ی‍ر۱۳۸۱
پایان نامه فارسیم‍ج‍ازات‌ در ج‍رائ‍م‌ خ‍طئ‍ی‌ج‍ع‍ف‍ری‍ان‌، ح‍س‍ی‍ن‌۱۳۸۱
پایان نامه فارسیب‍ررس‍ی‌ ک‍ن‍وان‍س‍ی‍ون‌ رف‍ع‌ ه‍م‍ه‌ اش‍ک‍ال‌ ت‍ب‍ع‍ی‍ض‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ زن‍ان‌ و م‍وارد ن‍ق‍ض‌ آن‌ ب‍ا ق‍وان‍ی‍ن‌ اس‍لام‍ی‌ف‍رش‍اد ج‍و، ش‍ک‍وه‌۱۳۸۳
پایان نامه فارسیشرط و اقسام و احکام آن
پایان نامه فارسیکنسولگشتی، عباس‏‫××۱۳].‬‬
پایان نامه فارسیبررسی ارتباط بین رضایت شغلی و عملکرد کاری کارکنان حوزه معاونت سیما سازمان صدا و سیماطرازنده، حسن‏‫‏‏۱۳۸۶.
پایان نامه فارسیاس‍ن‍اد رس‍م‍ی‌ و ح‍دود اع‍ت‍ب‍ار آن‌ از دی‍دگ‍اه‌ ح‍ق‍وق‍ی‌ م‍وض‍وع‍ه‌ ای‍ران‌”خ‍ال‍وئ‍ی‌پ‍ور، ش‍ه‍رام‌۱۳۷۴
پایان نامه فارسیاماره تصرب‍اخ‍ت‍ر، اح‍م‍د۱۳۷۴
پایان نامه فارسیک‍ارب‍رد ق‍واع‍د ف‍ق‍ه‌ در ق‍وان‍ی‍ن‌ م‍دن‍ی‌ (ع‍س‍ر و ح‍رج‌)ت‍اری‌وردی‌، اح‍م‍د۱۳۷۷
پایان نامه فارسیاب‍ع‍اد ح‍ق‍وق‍ی‌ ش‍ن‍اس‍ائ‍ی‌ دول‍ت‌ه‍ااص‍غ‍ری‌، م‍ح‍م‍د۱۳۷۸ – ۱۳۷۹
پایان نامه فارسیب‍ررس‍ی‌ ف‍ق‍ه‍ی‌ و ح‍ق‍وق‍ی‌ م‍س‍ئ‍ول‍ی‍ت‌ ک‍ی‍ف‍ری‌ و م‍دن‍ی‌ اطف‍ال‌ن‍ج‍ف‍ی‌، راض‍ی‍ه‌۱۳۷۹
پایان نامه فارسیاول‍ی‍ای‌ ع‍ق‍د ن‍ک‍اح‌ در م‍ذاه‍ب‌ خ‍م‍س‍ه‌رف‍ی‍ع‍ی‌، ت‍ک‍ت‍م‌۱۳۸۲
پایان نامه فارسیبررسی رابطه میان EVA با رشد سود و نسبت‌های سودآوری و ارزش شرکت در جامعه شرکتهای پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهرانموسوی، فائزه۱۳۸۵
پایان نامه فارسیتأثیر ساختار سرمایه بر ارزش افزوده بازار (صنایع کانی غیرفلزی پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران)محمدی کهورین، مهدی۱۳۸۶
پایان نامه فارسیبررسی عوامل موثر بر انگیزش شغلی کارکنان شرکت هلیکوپتری ایران براساس مدل دیوید وتن و کیم کمرونفرهادی، علی‌محمد
پایان نامه فارسی‏‫بررسی روش‌های برنامه‌ریزی استراتژیک فن‌آوری اطلاعات و ارائه مدلی در سازمان‌های بشردوستانهخدابنده شهرکی، دامون
پایان نامه فارسیبررسی عوامل و ریشه‌های ارتکاب جرم و راهکارهای مقابله با آن از دیدگاه قرآن و روایاتصالحی، حکیمه
پایان نامه فارسیبررسی تاثیر نحوه محاسبه دستمزد مبنای محاسبه مستمری بازنشستگی بر هزینه‌های سازمان تامین‌ اجتماعیرضایی، سعید
پایان نامه فارسیرابطه رفتار شهروندی سازمانی و عملکرد سازمانی کارکنان درمانی علوم پزشکی فساصادق، طیبه
پایان نامه فارسیبررسی ارتباط بین اشتغال، سرمایه‌گذاری و دستمزد بخش‌های مختلف تعاونی شهرستان کرمانشاهباوندپوری، فاطمه، ۱۳۶۶
No votes yet.
Please wait...

درباره ی ابوالقاسم شم آبادی

(حقوق عمومی) -مدرس دانشگاه-صاحب امتیاز انتشارات حقوقی عدلیه-ارتباط با ابوالقاسم شم آبادی: shamabadi.abolghasem@yahoo.com تلفن: ۰۲۱۶۶۹۲۱۰۰۲ ۰۲۱۶۶۵۸۱۷۴۸

همچنین ببینید

کتاب مجموعه سوالات شبیه سازی شده جهاد ولایت(آزمون دکتری)

با سلام این کتاب حاوی مجموعه سوالات شبیه سازی شده جهاد و ولایت برای آزمون …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *