پایان نامه های دفاع شده موجود در کتابخانه ملی

عنوانپدیدآورتاریخ نشر
پایان نامه فارسیبررسی تاثیر حقوق و دستمزد بر تعهد کارکنان (مطالعه موردی: سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کرمان)
پایان نامه فارسیبررسی رابطه آگاهی والدین از حقوق کودک با سبک‌های فزند‌پروری کودکان پیش دبستانی
پایان نامه فارسیبررسی میزان‌گاهی و نگرش پرستاران درمورد حقوق بیمار در بیمارستانهای وابسته به دانشگاه‌های علوم پزشکی شهر تهران در سال ۱۳۷۸
پایان نامه فارسیبررسی تاثیر کیفیت خدمات حسابرسی بر هزینه حقوق صاحبان سرمایه در شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران”
پایان نامه فارسیبررسی میزان آگاهی دانشجویان شاهد و ایثارگر استان زنجان از حقوق شهروندی و عوامل موثر بر آن
پایان نامه فارسیبررسی نقش تحصیلات دانشگاهی در دستیابی به برابری جنسیتی ( در زمینه حقوق اجتماعی و اقتصادی) بین زنان شاغل در ادارات دولتی شهر ساوه
پایان نامه فارسیبررسی تاثیر روشهای تامین مالی بر روی نسبت بازده حقوق صاحبان سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
پایان نامه فارسینقش سازمان‌های بین‌المللی غیر دولتی حقوق بشری بر وضعیت زنان ایران بعد از انقلاب اسلامی
پایان نامه فارسیبررسی نیازهای اطلاعاتی اعضای هئیت علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی رشته‌های حقوق و علوم سیاسی
پایان نامه فارسیبررسی موازین دادرسی عادلانه در نظام عدالت کیفری ایران و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی سیاسی
پایان نامه فارسینقش افزایش حقوق و آگاهی زنان در بستر عملکردهای سیاسی و اجتماعی و تاثیر آن بر فرآیند جمهوری اسلامی ایران
پایان نامه فارسیبررسی و مقایسه مدل سنتی (تنزیل سود نقدی) با مدل نوین اهلسن در فرآیند ارزشگذاری حقوق صاحبان سرمایه (شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران)۱۳۸۸
پایان نامه فارسیحقوق متهم در لایحه‌ی جدید آیین دادرسی کیفری با نگاهی به اسناد بین‌المللی۱۳۸۸
پایان نامه فارسیان‍ف‍س‍اخ‌ ق‍ه‍ری‌ ق‍رارداد در ح‍ق‍وق‌ ای‍ران‌زم‍ان‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌۱۳۷۶
پایان نامه فارسیبررسی میزان آگاهی معلمان سه دوره تحصیلی شهرستان مبارکه از حقوق و تکالیف خود و رابطه آن با رضایت شغلی سال تحصیلی ۸۵-۸۴×۱۳۸
پایان نامه فارسی‏‫نقش سازمان‌های زنان در راستای ارتقای حقوق بشر در منطقه‌ی خاورمیانه (مطالعه موردی ایران)۱۳۸۷
پایان نامه فارسیآسیب‌شناسی آموزه‌های عدالت ترمیمی در خصوص اطفال بزه دیده در حقوق ایران و انگلستان۱۳۸۹
پایان نامه فارسیسود قبل از کسر مالیات، ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام و گردش وجوه نقد عملیاتی در ارزش‌گذاری سهامعلینقی‌بیگی، ابراهیم
پایان نامه فارسیب‍ررس‍ی‌ ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌ س‍ه‌ خ‍ی‍ار م‍ج‍ل‍س‌، ش‍رط و اش‍ت‍راط و م‍ق‍ای‍س‍ه‌ آن‌ ب‍ا ق‍ان‍ون‌ م‍دن‍ی‌ح‍ق‌ پ‍رس‍ت‌، ش‍ه‍ره‌۱۳۸۲
پایان نامه فارسیب‍ررس‍ی‌ م‍س‍ت‍ن‍دات‌ م‍س‍ائ‍ل‌ ج‍زائ‍ی‌ در ک‍ت‍اب‌ ج‍ام‍ع‌ال‍ش‍ت‍ات‌ و ت‍طب‍ی‍ق‌ آن‌ ب‍ا ق‍ان‍ون‌ م‍ج‍ازات‌ اس‍لام‍ی‌ال‍م‍وس‍وی‌، رض‍ا۷۷ – ۷۶
پایان نامه فارسیفلسفه سیاسی جان لاکطاهری، حسن۱۳۸۰
پایان نامه فارسیب‍ررس‍ی‌ ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر ب‍ر ع‍م‍ل‍ک‍رد ک‍ارک‍ن‍ان‌ اداره‌ ک‍ل‌ راه‌ و ت‍راب‍ری‌ ب‍ی‍رج‍ن‍دق‍دم‍ی‍اری‌، م‍ح‍م‍د۱۳۷۶ – ۷۷
پایان نامه فارسیسیستم اطلاعاتی پرسنلیمهر‌افزا٬ اشکان.۱۳۷۹.
پایان نامه فارسیبررسی علل تعیین‌کننده عدم الحاق ایران به کنوانسیون منع شکنجه سازمان ملل متحدرمضانی، معصومه
پایان نامه فارسیکتاب مقابله بین‌الحقوق الرمانیه و الحقوق الاسلامیه و الافرنسیه و الانکلیزیه تالیف فائز الخوریخ‍وری‌، ف‍ائ‍ز‏‫۱۳۳۱.‭‮
پایان نامه فارسیاحکام رشوه در اسلام و تطبیق با قوانین موضوعهضمیری، سوگند۱۳۷۹
پایان نامه فارسیب‍ررس‍ی‌ ج‍رم‌ اف‍ت‍راآ در ق‍وان‍ی‍ن‌ م‍وض‍وع‍ه‌ ای‍ران‌ب‍ص‍ی‍رت‌ ن‍ی‍ا، م‍ظف‍ر۱۳۸۱
پایان نامه فارسیم‍ال‍ی‍ت‌ م‍ورد م‍ع‍ام‍ل‍ه‌وج‍دان‍ی‌، اس‍م‍اع‍ی‍ل‌۱۳۸۲
پایان نامه فارسیب‍ررس‍ی‌ اس‍ب‍اب‌ ف‍س‍خ‌ و ان‍ف‍س‍اخ‌ ع‍ق‍د ن‍ک‍اح‌ در ف‍ق‍ه‌ ام‍ام‍ی‍ه‌ و ق‍ان‍ون‌ م‍دن‍ی‌ی‍ادگ‍اری‌، ح‍س‍ی‍ن‌۱۳۸۳
پایان نامه فارسین‍ق‍اش‍ی‌ زب‍ان‌ ه‍م‍دل‍ی‌آذرگ‍ی‍ن‌، م‍ح‍م‍درض‍ا۱۳۸۱
پایان نامه فارسیب‍ررس‍ی‌ ت‍ن‍اس‍ب‌ م‍ج‍ازات‍ه‍ای‌ اس‍لام‍ی‌ ب‍ا ج‍رم‌ف‍ت‍اح‌ ب‍ی‍گ‍ی‌ ن‍ص‍رآب‍ادی‌، پ‍ری‍زاد۱۳۸۳
پایان نامه فارسیت‍ع‍ارض‌ و ت‍زاح‍م‌ ادل‍ه‌ و ت‍طور ت‍اری‍خ‍ی‌ آن‌ق‍دی‍ری‌، غ‍ال‍ب‌۱۳۷۸
پایان نامه فارسیبررسی تاثیر اندازه شرکت و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار حقوق صاحبان سهام و اثر شتاب بر بازده سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانایزدی، صعوفا
پایان نامه فارسیبررسی تاثیر حاکمیت شرکتی بر نسبت ارزش بازار سهام به ارزش دفتری (حقوق صاحبان سهام شرکت‌های پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران)
پایان نامه فارسیبررسی نقش فیلم‌های سینمایی پخش شده در سال ۱۳۸۹ بر تقویت عقاید دینی و مذهبی دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی و دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی تهرانخانی، محمد، ۱۳۵۵
پایان نامه فارسیبررسی عوامل اجتماعی موثر بر آگاهی به حقوق و وظایف شهروندی در سه محله‌ی حاشیه‌نشین٬ متوسط و مرفه‌ی شهر همدان
پایان نامه فارسیبررسی تفاوت چپ برترها و راست برترها در پردازش اطلاعات هیجانی بین دانشجویان دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی و حقوق و علوم سیاسی دانشگها علامه طباطبایی در سال تحصیلی ۸۸-۸۷
پایان نامه فارسیمقایسه عناصر اطلاعاتی فیپای الکترونیکی با فیپای چاپ‌شده در صفحه حقوق کتاب در کتاب‌های منتشرشده فارسی از ابتدا تا ۱۳۹۰ در کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
پایان نامه فارسیبررسی میزان آگاهی والدین از حقوق جهانی کودک و رابطه آن با کودک آزاری در کودکان ۵ تا ۶ ساله شهر سنندج در سال ۱۳۸۶
پایان نامه فارسیمقایسه اثربخشی زوج‌درمانی شناختی- رفتاری و آموزش حقوق همسر‌داری از دیدگاه اسلام در افزایش سازگاری و رضایت زناشویی به شیوه گروهی در زنان جوان متاهل
پایان نامه فارسیتاثیر تغییر کنوانسیون‌های بین‌المللی حاکم بر حقوق حمل دریایی کالا بر مسئولیت بازرگانان و شرکت‌های حمل و نقل ایرانی (تغییر از کنوانسیون بروکسل ۱۹۲۴ به کنوانسیون هامبورگ ۱۹۷۸)
پایان نامه فارسیتحولات حقوق بزه‌دیده از خلأ‌ها و نوآوریها در سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران با نگرشی به لایحه جدید آیین دادرسی کیفری
پایان نامه فارسیتحلیل استنادی مآخذ پایان‌نامه‌های فارغ‌التحصیلان رشته‌های حقوق بین‌الملل و روابط بین‌الملل دانشگاه تهران در فاصله سال‌های ۱۳۷۷-۱۳۶۷
پایان نامه فارسیتاثیر نرخ بازده حقوق صاحبان سهام و نرخ بازده دارایی‌ها و اهرم مالی بر قیمت سهام شرکتهای پیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران۱۳۸۸
پایان نامه فارسیمهندسی افکار عمومی در ایالات متحده امریکا علیه ایران (با تاکید بر موضوع حقوق بشر و مساله هسته ای در ادبیات رسانه‌ای امریکا)۱۳۸۸
پایان نامه فارسیبررسی تاثیرپذیری نرخ بازده داراییها و نرخ بازده حقوق صاحبان سهام به عنوان معیارهای عملکرد شرکت از اعمال مکانیزم‌های حاکمیت شرکتی در شرکتهای پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهرانقدردان، احسان‏‫
پایان نامه فارسیداوری‌ ب‍ی‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ و اخ‍ت‍ی‍ار ارج‍اع‌ ب‍ه‌ داوری‌ ق‍رارداده‍ای‌ ب‍ی‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ ت‍وس‍ط دول‍ت‌ و س‍ازم‍ان‍ه‍ای‌ دول‍ت‍ی‌ از دی‍دگ‍اه‌ ح‍ق‍وق‌ ب‍ی‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ و ق‍ان‍ون‌ اس‍اس‍ی‌ ای‍ران‌وق‍اری‌، رح‍ی‍م‌۱۳۷۸
پایان نامه فارسیبررسی میزان توجه به مولفه‌های حقوق شهروندی تعریف شده در قانون در برنامه درسی رشته علوم انسانی از دیدگاه دبیران رشته علوم انسانی شهرستان سنندج۱۳۸۷
پایان نامه فارسیب‍ررس‍ی‌ ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر م‍ه‍اج‍رت‌ روس‍ت‍ائ‍ی‍ان‌ ب‍ه‌ ن‍ق‍اط ش‍ه‍ری‌ در ش‍ه‍ر ب‍ه‍ش‍ه‍ر ب‍ع‍د از ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌پ‍ور م‍وس‍وی‌، خ‍ل‍ی‍ل‌۱۳۸۱
پایان نامه فارسیم‍طال‍ع‍ه‌ای‌ در م‍ورد ه‍م‍س‍ر گ‍زی‍ن‍ی‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌م‍رادی‌، ن‍ص‍رت‌ الله۱۳۸۰
No votes yet.
Please wait...

درباره ی ابوالقاسم شم آبادی

(حقوق عمومی) -مدرس دانشگاه-صاحب امتیاز انتشارات حقوقی عدلیه-ارتباط با ابوالقاسم شم آبادی: shamabadi.abolghasem@yahoo.com تلفن: ۰۲۱۶۶۹۲۱۰۰۲ ۰۲۱۶۶۵۸۱۷۴۸

همچنین ببینید

کتاب مجموعه سوالات شبیه سازی شده جهاد ولایت(آزمون دکتری)

با سلام این کتاب حاوی مجموعه سوالات شبیه سازی شده جهاد و ولایت برای آزمون …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *