Breaking News

پایان نامه های دفاع شده موجود در کتابخانه ملی

عنوان پدیدآور تاریخ نشر
پایان نامه فارسی بررسی تاثیر حقوق و دستمزد بر تعهد کارکنان (مطالعه موردی: سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کرمان)
پایان نامه فارسی بررسی رابطه آگاهی والدین از حقوق کودک با سبک‌های فزند‌پروری کودکان پیش دبستانی
پایان نامه فارسی بررسی میزان‌گاهی و نگرش پرستاران درمورد حقوق بیمار در بیمارستانهای وابسته به دانشگاه‌های علوم پزشکی شهر تهران در سال ۱۳۷۸
پایان نامه فارسی بررسی تاثیر کیفیت خدمات حسابرسی بر هزینه حقوق صاحبان سرمایه در شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران”
پایان نامه فارسی بررسی میزان آگاهی دانشجویان شاهد و ایثارگر استان زنجان از حقوق شهروندی و عوامل موثر بر آن
پایان نامه فارسی بررسی نقش تحصیلات دانشگاهی در دستیابی به برابری جنسیتی ( در زمینه حقوق اجتماعی و اقتصادی) بین زنان شاغل در ادارات دولتی شهر ساوه
پایان نامه فارسی بررسی تاثیر روشهای تامین مالی بر روی نسبت بازده حقوق صاحبان سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
پایان نامه فارسی نقش سازمان‌های بین‌المللی غیر دولتی حقوق بشری بر وضعیت زنان ایران بعد از انقلاب اسلامی
پایان نامه فارسی بررسی نیازهای اطلاعاتی اعضای هئیت علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی رشته‌های حقوق و علوم سیاسی
پایان نامه فارسی بررسی موازین دادرسی عادلانه در نظام عدالت کیفری ایران و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی سیاسی
پایان نامه فارسی نقش افزایش حقوق و آگاهی زنان در بستر عملکردهای سیاسی و اجتماعی و تاثیر آن بر فرآیند جمهوری اسلامی ایران
پایان نامه فارسی بررسی و مقایسه مدل سنتی (تنزیل سود نقدی) با مدل نوین اهلسن در فرآیند ارزشگذاری حقوق صاحبان سرمایه (شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران) ۱۳۸۸
پایان نامه فارسی حقوق متهم در لایحه‌ی جدید آیین دادرسی کیفری با نگاهی به اسناد بین‌المللی ۱۳۸۸
پایان نامه فارسی ان‍ف‍س‍اخ‌ ق‍ه‍ری‌ ق‍رارداد در ح‍ق‍وق‌ ای‍ران‌ زم‍ان‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌ ۱۳۷۶
پایان نامه فارسی بررسی میزان آگاهی معلمان سه دوره تحصیلی شهرستان مبارکه از حقوق و تکالیف خود و رابطه آن با رضایت شغلی سال تحصیلی ۸۵-۸۴ ×۱۳۸
پایان نامه فارسی ‏‫نقش سازمان‌های زنان در راستای ارتقای حقوق بشر در منطقه‌ی خاورمیانه (مطالعه موردی ایران) ۱۳۸۷
پایان نامه فارسی آسیب‌شناسی آموزه‌های عدالت ترمیمی در خصوص اطفال بزه دیده در حقوق ایران و انگلستان ۱۳۸۹
پایان نامه فارسی سود قبل از کسر مالیات، ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام و گردش وجوه نقد عملیاتی در ارزش‌گذاری سهام علینقی‌بیگی، ابراهیم
پایان نامه فارسی ب‍ررس‍ی‌ ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌ س‍ه‌ خ‍ی‍ار م‍ج‍ل‍س‌، ش‍رط و اش‍ت‍راط و م‍ق‍ای‍س‍ه‌ آن‌ ب‍ا ق‍ان‍ون‌ م‍دن‍ی‌ ح‍ق‌ پ‍رس‍ت‌، ش‍ه‍ره‌ ۱۳۸۲
پایان نامه فارسی ب‍ررس‍ی‌ م‍س‍ت‍ن‍دات‌ م‍س‍ائ‍ل‌ ج‍زائ‍ی‌ در ک‍ت‍اب‌ ج‍ام‍ع‌ال‍ش‍ت‍ات‌ و ت‍طب‍ی‍ق‌ آن‌ ب‍ا ق‍ان‍ون‌ م‍ج‍ازات‌ اس‍لام‍ی‌ ال‍م‍وس‍وی‌، رض‍ا ۷۷ – ۷۶
پایان نامه فارسی فلسفه سیاسی جان لاک طاهری، حسن ۱۳۸۰
پایان نامه فارسی ب‍ررس‍ی‌ ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر ب‍ر ع‍م‍ل‍ک‍رد ک‍ارک‍ن‍ان‌ اداره‌ ک‍ل‌ راه‌ و ت‍راب‍ری‌ ب‍ی‍رج‍ن‍د ق‍دم‍ی‍اری‌، م‍ح‍م‍د ۱۳۷۶ – ۷۷
پایان نامه فارسی سیستم اطلاعاتی پرسنلی مهر‌افزا٬ اشکان. ۱۳۷۹.
پایان نامه فارسی بررسی علل تعیین‌کننده عدم الحاق ایران به کنوانسیون منع شکنجه سازمان ملل متحد رمضانی، معصومه
پایان نامه فارسی کتاب مقابله بین‌الحقوق الرمانیه و الحقوق الاسلامیه و الافرنسیه و الانکلیزیه تالیف فائز الخوری خ‍وری‌، ف‍ائ‍ز ‏‫۱۳۳۱.‭‮
پایان نامه فارسی احکام رشوه در اسلام و تطبیق با قوانین موضوعه ضمیری، سوگند ۱۳۷۹
پایان نامه فارسی ب‍ررس‍ی‌ ج‍رم‌ اف‍ت‍راآ در ق‍وان‍ی‍ن‌ م‍وض‍وع‍ه‌ ای‍ران‌ ب‍ص‍ی‍رت‌ ن‍ی‍ا، م‍ظف‍ر ۱۳۸۱
پایان نامه فارسی م‍ال‍ی‍ت‌ م‍ورد م‍ع‍ام‍ل‍ه‌ وج‍دان‍ی‌، اس‍م‍اع‍ی‍ل‌ ۱۳۸۲
پایان نامه فارسی ب‍ررس‍ی‌ اس‍ب‍اب‌ ف‍س‍خ‌ و ان‍ف‍س‍اخ‌ ع‍ق‍د ن‍ک‍اح‌ در ف‍ق‍ه‌ ام‍ام‍ی‍ه‌ و ق‍ان‍ون‌ م‍دن‍ی‌ ی‍ادگ‍اری‌، ح‍س‍ی‍ن‌ ۱۳۸۳
پایان نامه فارسی ن‍ق‍اش‍ی‌ زب‍ان‌ ه‍م‍دل‍ی‌ آذرگ‍ی‍ن‌، م‍ح‍م‍درض‍ا ۱۳۸۱
پایان نامه فارسی ب‍ررس‍ی‌ ت‍ن‍اس‍ب‌ م‍ج‍ازات‍ه‍ای‌ اس‍لام‍ی‌ ب‍ا ج‍رم‌ ف‍ت‍اح‌ ب‍ی‍گ‍ی‌ ن‍ص‍رآب‍ادی‌، پ‍ری‍زاد ۱۳۸۳
پایان نامه فارسی ت‍ع‍ارض‌ و ت‍زاح‍م‌ ادل‍ه‌ و ت‍طور ت‍اری‍خ‍ی‌ آن‌ ق‍دی‍ری‌، غ‍ال‍ب‌ ۱۳۷۸
پایان نامه فارسی بررسی تاثیر اندازه شرکت و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار حقوق صاحبان سهام و اثر شتاب بر بازده سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ایزدی، صعوفا
پایان نامه فارسی بررسی تاثیر حاکمیت شرکتی بر نسبت ارزش بازار سهام به ارزش دفتری (حقوق صاحبان سهام شرکت‌های پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران)
پایان نامه فارسی بررسی نقش فیلم‌های سینمایی پخش شده در سال ۱۳۸۹ بر تقویت عقاید دینی و مذهبی دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی و دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی تهران خانی، محمد، ۱۳۵۵
پایان نامه فارسی بررسی عوامل اجتماعی موثر بر آگاهی به حقوق و وظایف شهروندی در سه محله‌ی حاشیه‌نشین٬ متوسط و مرفه‌ی شهر همدان
پایان نامه فارسی بررسی تفاوت چپ برترها و راست برترها در پردازش اطلاعات هیجانی بین دانشجویان دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی و حقوق و علوم سیاسی دانشگها علامه طباطبایی در سال تحصیلی ۸۸-۸۷
پایان نامه فارسی مقایسه عناصر اطلاعاتی فیپای الکترونیکی با فیپای چاپ‌شده در صفحه حقوق کتاب در کتاب‌های منتشرشده فارسی از ابتدا تا ۱۳۹۰ در کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
پایان نامه فارسی بررسی میزان آگاهی والدین از حقوق جهانی کودک و رابطه آن با کودک آزاری در کودکان ۵ تا ۶ ساله شهر سنندج در سال ۱۳۸۶
پایان نامه فارسی مقایسه اثربخشی زوج‌درمانی شناختی- رفتاری و آموزش حقوق همسر‌داری از دیدگاه اسلام در افزایش سازگاری و رضایت زناشویی به شیوه گروهی در زنان جوان متاهل
پایان نامه فارسی تاثیر تغییر کنوانسیون‌های بین‌المللی حاکم بر حقوق حمل دریایی کالا بر مسئولیت بازرگانان و شرکت‌های حمل و نقل ایرانی (تغییر از کنوانسیون بروکسل ۱۹۲۴ به کنوانسیون هامبورگ ۱۹۷۸)
پایان نامه فارسی تحولات حقوق بزه‌دیده از خلأ‌ها و نوآوریها در سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران با نگرشی به لایحه جدید آیین دادرسی کیفری
پایان نامه فارسی تحلیل استنادی مآخذ پایان‌نامه‌های فارغ‌التحصیلان رشته‌های حقوق بین‌الملل و روابط بین‌الملل دانشگاه تهران در فاصله سال‌های ۱۳۷۷-۱۳۶۷
پایان نامه فارسی تاثیر نرخ بازده حقوق صاحبان سهام و نرخ بازده دارایی‌ها و اهرم مالی بر قیمت سهام شرکتهای پیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ۱۳۸۸
پایان نامه فارسی مهندسی افکار عمومی در ایالات متحده امریکا علیه ایران (با تاکید بر موضوع حقوق بشر و مساله هسته ای در ادبیات رسانه‌ای امریکا) ۱۳۸۸
پایان نامه فارسی بررسی تاثیرپذیری نرخ بازده داراییها و نرخ بازده حقوق صاحبان سهام به عنوان معیارهای عملکرد شرکت از اعمال مکانیزم‌های حاکمیت شرکتی در شرکتهای پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران قدردان، احسان ‏‫
پایان نامه فارسی داوری‌ ب‍ی‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ و اخ‍ت‍ی‍ار ارج‍اع‌ ب‍ه‌ داوری‌ ق‍رارداده‍ای‌ ب‍ی‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ ت‍وس‍ط دول‍ت‌ و س‍ازم‍ان‍ه‍ای‌ دول‍ت‍ی‌ از دی‍دگ‍اه‌ ح‍ق‍وق‌ ب‍ی‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ و ق‍ان‍ون‌ اس‍اس‍ی‌ ای‍ران‌ وق‍اری‌، رح‍ی‍م‌ ۱۳۷۸
پایان نامه فارسی بررسی میزان توجه به مولفه‌های حقوق شهروندی تعریف شده در قانون در برنامه درسی رشته علوم انسانی از دیدگاه دبیران رشته علوم انسانی شهرستان سنندج ۱۳۸۷
پایان نامه فارسی ب‍ررس‍ی‌ ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر م‍ه‍اج‍رت‌ روس‍ت‍ائ‍ی‍ان‌ ب‍ه‌ ن‍ق‍اط ش‍ه‍ری‌ در ش‍ه‍ر ب‍ه‍ش‍ه‍ر ب‍ع‍د از ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌ پ‍ور م‍وس‍وی‌، خ‍ل‍ی‍ل‌ ۱۳۸۱
پایان نامه فارسی م‍طال‍ع‍ه‌ای‌ در م‍ورد ه‍م‍س‍ر گ‍زی‍ن‍ی‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ م‍رادی‌، ن‍ص‍رت‌ الله ۱۳۸۰
No votes yet.
Please wait...

About ابوالقاسم شم آبادی

(حقوق عمومی) -مدرس دانشگاه-صاحب امتیاز انتشارات حقوقی عدلیه-ارتباط با ابوالقاسم شم آبادی: shamabadi.abolghasem@yahoo.com تلفن: 66965272 -021

Check Also

موضوعات پیشنهادی پایان نامه ای حقوق اساسی و حقوق اداری

دولت مقررات گذار و اقدامات حاکم بر حوزه دارو در حقوق موضوعه ایران مقررات گذاری …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *