سرخط خبرها

پایان نامه های دفاع شده موجود در کتابخانه ملی

عنوان پدیدآور تاریخ نشر
پایان نامه فارسی آث‍ار ح‍ق‍وق‍ی‌ واگ‍ذاری‌ اع‍ض‍اآ ه‍اش‍م‍ی‌، م‍ی‍رس‍ج‍اد ۱۳۸۱
پایان نامه فارسی ب‍ررس‍ی‌ ج‍ن‍ای‍ات‌ ج‍ن‍گ‍ی‌ در اس‍اس‍ن‍ام‍ه‌ دی‍وان‌ ک‍ی‍ف‍ری‌ ب‍ی‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ ج‍وان‍ی‌، ج‍م‍ش‍ی‍د ۱۳۸۲
پایان نامه فارسی م‍طال‍ب‍ه‌ خ‍س‍ارت‌ درم‍س‍وول‍ی‍ت‌ ه‍ای‌ ق‍راردادی‌ و ق‍ه‍ری‌ م‍وس‍وی‌، س‍ع‍ی‍ده‌ ۱۳۸۱
پایان نامه فارسی ‏‫مقایسه تطبیقی (ضمان عاقله) با (مسؤولیت کیفری ناشی از عمل دیگران) خیرحامدی، رحمان. ۱۳۸۴.
پایان نامه فارسی ال‍م‍راه‌ و ال‍دف‍اع‌ ع‍ن‍ه‍ا ف‍ی‌ ش‍ع‍ر ج‍م‍ی‍ل‌ ص‍دق‍ی‌ ال‍زه‍اوی‌ ص‍ل‍وات‍ی‌، س‍ع‍اد ۱۳۸۴
پایان نامه فارسی دادگ‍اه‌ ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ ک‍ی‍ف‍ری‌ ی‍وگ‍س‍لاوی‌ س‍اب‍ق‌ ن‍ظری‌، ف‍رب‍د ۱۳۸۲
پایان نامه فارسی ب‍ررس‍ی‌ م‍ب‍ان‍ی‌ ف‍ق‍ه‍ی‌ اح‍ک‍ام‌ وی‍ژه‌ی‌ زن‍ان‌ ع‍طائ‍ی‌ ل‍ی‍س‍ار، اب‍اذر ۱۳۸۲
پایان نامه فارسی ب‍ل‍وغ‌ دخ‍ت‍ران‌ و پ‍س‍ران‌ از دی‍دگ‍اه‌ اس‍لام‌ آل‌ ح‍ب‍ی‍ب‌، رق‍ی‍ه‌ ۱۳۸۲
پایان نامه فارسی بررسی تأثیر٬ بازرسی اثربخش بر فساد اداری در گمرک جمهوری اسلامی ایران داود‌آبادی‌فراهانی٬ علی ۱۳۸۶
پایان نامه فارسی اج‍رای‌ ع‍ل‍ن‍ی‌ م‍ج‍ازات‌ رن‍ج‍ب‍ری‌، م‍ح‍م‍د ب‍اق‍ر ۱۳۸۱
پایان نامه فارسی ب‍ررس‍ی‌ ف‍ق‍ه‍ی‌ و ح‍ق‍وق‍ی‌ م‍ه‍دورال‍دم‌ ب‍ودن‌ و م‍وارد آن‌ ن‍ج‍اری‌، م‍ه‍ن‍از ۱۳۸۱
پایان نامه فارسی ب‍ررس‍ی‌ ح‍ج‍ی‍ت‌ ع‍ل‍م‌ ق‍اض‍ی‌ دروی‍ش‍ی‌، رض‍ا ۱۳۸۳
پایان نامه فارسی بررسی آزادی اجتماعی از دیدگاه قرآن و مقایسه آن با لیبرالیسم غربی اسلامی‌صومعه، ندا ۱۳۸۴
پایان نامه فارسی بررسی اختلافات مرزی ایران و امارات در خلیج‌فارس از دیدگاه جغرافیای سیاسی دلدار٬ علی ۱۳۸۷
پایان نامه فارسی حقوق اسلامی خانواده ۱۳۳۰
پایان نامه فارسی ب‍ررس‍ی‌ ف‍ق‍ه‍ی‌ و ح‍ق‍وق‍ی‌ ادل‍ه‌ اث‍ب‍ات‌ دع‍اوی‌ ک‍ی‍ف‍ری‌ گ‍ل‍س‍ت‍ان‍ی‌ زاده‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا ۱۳۸۰
پایان نامه فارسی کاربرد زنجیزه‌های مارکوف در ارزیابی انگیزش کارکنان شبکه بانکی کشور جمشیدی٬ ابوالقاسم ‏‫××۱۳ ] ‬
پایان نامه فارسی سازمان جهانی هواپیمائی غیر نظامی (ایکائو I.C.A.O) شهیدی، جلیل ۱۳۵۸
پایان نامه فارسی ب‍ررس‍ی‌ ادع‍ای‌ ب‍ی‍طرف‍ی‌ ای‍الات‌ م‍ت‍ح‍ده‌ آم‍ری‍ک‍ا در ج‍ن‍گ‌ ای‍ران‌ و ع‍راق‌ ف‍ه‍ی‍م‌ دان‍ش‌، ع‍ل‍ی‌ ۱۳۸۰
پایان نامه فارسی بررسی حقوق ایتام در فقه و حقوق موضوعه
پایان نامه فارسی وقف در حقوق اسلام و حقوق مدنی ایران]
پایان نامه فارسی جعاله در حقوق مدنی ایران و حقوق اروپائی ۱۳۲۷
پایان نامه فارسی استراتژی جهانی مبارزه با تروریسم رستمی‌طارسی، داوود ‏‫۱۳۸۶‬
پایان نامه فارسی م‍ب‍ان‍ی‌ رواب‍ط خ‍ان‍واده‌ در ق‍رآن‌ و س‍ن‍ت‌ ن‍ظری‌ زاده‌، م‍ح‍م‍دک‍ری‍م‌ ۱۳۸۲
پایان نامه فارسی ب‍ررس‍ی‌ م‍اده‌ ۶۴۰ ق‍ان‍ون‌ م‍ج‍ازات‌ اس‍لام‍ی‌ (ت‍ع‍زی‍رات‌) از دی‍دگ‍اه‌ ج‍زای‍ی‌ ب‍اب‍اش‍اه‍ی‌، م‍ح‍س‍ن‌ ۱۳۷۷
پایان نامه فارسی ق‍اع‍ده‌ ال‍ح‍دود ت‍درآ ب‍ال‍ش‍ب‍ه‍ات‌ م‍ح‍رم‌ زاده‌، ع‍ب‍دالله ۱۳۷۹
پایان نامه فارسی ترجمه و شرح متن فمنیسم از تکلمه‌ی دائره‌المعارف پل ادوارد نیکنام، مریم ۱۳۸۲
پایان نامه فارسی ب‍ررس‍ی‌ ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌ ق‍ت‍ل‌ ب‍ا رض‍ای‍ت‌ و ع‍ف‍و م‍ج‍ن‍ی‌ع‍ل‍ی‍ه‌ در ای‍ران‌ و ان‍گ‍ل‍س‍ت‍ان‌ و (آم‍ری‍ک‍ا) ت‍ق‍وی‌، ع‍ل‍ی‌اص‍غ‍ر ۱۳۸۰
پایان نامه فارسی روی‍ه‌ ع‍م‍ل‍ی‌ اداره‌ ت‍ص‍ف‍ی‍ه‌ ام‍ور ورش‍ک‍س‍ت‍گ‍ی‌ م‍س‍ج‍دی‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا ۱۳۸۱
پایان نامه فارسی ب‍ررس‍ی‌ ف‍ق‍ه‍ی‌ و ح‍ق‍وق‍ی‌ رف‍ت‍ار و اع‍م‍ال‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ج‍ان‌ ب‍زرگ‍ی‌، ع‍ب‍دال‍رض‍ا ۱۳۸۲
پایان نامه فارسی دیدگاه قاسم امین و بعضی معاصرانش درباره زن بهزادی، رزاق ۱۳۸۴
پایان نامه فارسی بررسی تأثیر برنامه‌های بهبود کیفیت زندگی بر افزایش بهره‌وری کارکنان شرکت پارس الکتریک فریوری٬ محمدرضا ۱۳۷۹
پایان نامه فارسی بررسی حقوق کودک از منظر اسلام و مقایسه آن با حقوق بیان شده در کنوانسیون جهانی حقوق کودک
پایان نامه فارسی م‍اه‍ی‍ت‌ ح‍ق‍وق‍ی‌ اف‍راز، ن‍ح‍وه‌ رس‍ی‍دگ‍ی‌ و اج‍رای‌ آن‌ خ‍دائ‍ی‌، م‍ج‍ی‍د ۱۳۷۴
پایان نامه فارسی تأثیر اجرای نظام هماهنگ پرداخت بر رضایتمندی کارکنان سازمان مرکزی شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران صادقی‌نژاد٬ عباس ۱۳۷۷
پایان نامه فارسی Des apories philosophico-juridiques d’une modernité imposée (le cas de l’Iran) فولاد پور، حسن
پایان نامه فارسی عام و خاص مطلق و مقید و تطبیق آنها با مواد قانونی قرائی، خسرو
پایان نامه فارسی Les investissements etrangers en Iran حریری راد رامین.
پایان نامه فارسی تحول حقوق زنان در دوره رضاشاه
پایان نامه فارسی تاریخ و منابع حقوق اسلامی
پایان نامه فارسی اقرار در حقوق اسلام و ایران
پایان نامه فارسی جایگاه قاعده لاضرر در حقوق خانواده
پایان نامه فارسی حقوق ایران در خلیج فارس ۱۳۵۵
پایان نامه فارسی اقرار در حقوق اسلام و ایران ۱۳۲۶
پایان نامه فارسی مسئولیت در حقوق ایران ۱۳۲۸
پایان نامه فارسی حقوق زن در اقوام و ادیان ۱۳۲۸
پایان نامه فارسی اس‍ت‍راق‌ س‍م‍ع‌ در ح‍ق‍وق‌ ک‍ی‍ف‍ری‌ ای‍ران‌ ک‍اک‍وان‌، ش‍روی‍ن‌
پایان نامه فارسی م‍س‍ئ‍ول‍ی‍ت‌ م‍دن‍ی‌ پ‍زش‍ک‌ در ح‍ق‍وق‌ ای‍ران‌ اح‍م‍دی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا ۱۳۷۸
پایان نامه فارسی حقوق اجتماعی زنان در ایران ۱۳۴۲
پایان نامه فارسی حقوق زوجین از بدو انعقاد عقد ۱۳۳۳
No votes yet.
Please wait...

درباره ی ابوالقاسم شم آبادی

(حقوق عمومی) -مدرس دانشگاه-صاحب امتیاز انتشارات حقوقی عدلیه-ارتباط با ابوالقاسم شم آبادی: shamabadi.abolghasem@yahoo.com تلفن: 66965272 -021

همچنین ببینید

موضوعات پیشنهادی پایان نامه ای حقوق اساسی و حقوق اداری

دولت مقررات گذار و اقدامات حاکم بر حوزه دارو در حقوق موضوعه ایران مقررات گذاری …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *