پایان نامه های دفاع شده موجود در کتابخانه ملی

عنوانپدیدآورتاریخ نشر
پایان نامه فارسیح‍ق‍وق‌ زوج‍ی‍ن‌ در م‍ذاه‍ب‌ خ‍م‍س‍ه‌م‍ش‍ه‍دی‌ ح‍س‍ی‍ن‌، زه‍ره‌۱۳۷۸
پایان نامه فارسیم‍ح‍دودی‍ت‌ه‍ای‌ ح‍ق‍وق‌ م‍ل‍ت‌ در ق‍ان‍ون‌ اس‍اس‍ی‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌ج‍واه‍رچ‍ی‌، ف‍اطم‍ه‌۱۳۷۸ – ۱۳۷۹
پایان نامه فارسیتحلیل مقایسه‌ای منشور بین‌المللی حقوق بشر، اعلامیه حقوق بشر اسلامی و مباحث مرتبط با حقوق بشر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایرانصادقی‌جبدرقی، سجاد
پایان نامه فارسیس‍ی‍س‍ت‍م‌ ح‍ق‍وق‌ و دس‍ت‍م‍زدش‍ه‍ن‍ی‌‌ک‍رم‌، س‍ان‍از
پایان نامه فارسیابتکارات السیدالشهید محمدباقر الصدر فی علم‌الاصولالحمیری٬ رشید۱۳۸۰
پایان نامه فارسیاصاله الصحه دراعمال از دیدگاه امامیهولدان‌زوج، محمدامین۱۳۸۰
پایان نامه فارسیبررسی خرید و فروش با ارزش از دیدگاه فقه و قراردادهای بین‌المللی کالاملاطالقانی، مرتضی.۱۳۸۱.
پایان نامه فارسیت‍داب‍ی‍ر ک‍ی‍ف‍رزدا در ح‍ق‍وق‌ ج‍زای‌ اس‍لام‍ی‌ام‍ی‍ر ک‍لائ‍ی‌ ان‍دی‌، ع‍س‍ک‍ر (ح‍م‍ی‍د)۱۳۷۸ – ۱۳۷۹
پایان نامه فارسیب‍ررس‍ی‌ ح‍ق‍وق‌ اق‍ل‍ی‍ت‍ه‍ای‌ دی‍ن‍ی‌ در اس‍لام‌اس‍ف‍ن‍دی‍ار، آن‍اه‍ی‍ت‍ا۱۳۷۸ – ۱۳۷۹
پایان نامه فارسیبررسی احکام صادره از دادگاه‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایرنویس‌کرمی٬ علی
پایان نامه فارسینقش عرف در عقد نکاحعلمی، حسین
پایان نامه فارسیج‍ن‍گ‌ داخ‍ل‍ی‌ در ح‍ق‍وق‌ ب‍ی‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‌ج‍ی‍ح‍ون‌، آرش‌۱۳۷۷ – ۱۳۷۸
پایان نامه فارسیس‍ی‍س‍ت‍م‌ پ‍رس‍ن‍ل‍ی‌ و ح‍ق‍وق‌ و دس‍ت‍م‍زدب‍ش‍ت‍ر، آرزو۱۳۷۹
پایان نامه فارسیوکالت در فقه اسلامی و قانون مدنیالهی، محمدعلی۱۳۸۲
پایان نامه فارسیم‍طال‍ع‍ه‌ ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌ داوری‌ در ح‍ق‍وق‌ ای‍ران‌ و ان‍گ‍ل‍ی‍س‌ن‍وروزی‌، ق‍درت‌ال‍ل‍ه‌۱۳۷۶
پایان نامه فارسیمسئولیت کیفری انتقال ویروس ایدزامام‌دادی، علیرضا
پایان نامه فارسیتلف مبیع قبل از قبض
پایان نامه فارسیجایگاه حقوق بشر در سیاست خارجی سوئدحسنی، حسن، ۱۳۳۹
پایان نامه فارسیرژیم حقوقی سهام در شرکتهای سهامی حقوق ایران و انگلیسم‍ع‍م‍اری‌، اح‍م‍د۱۳۷۵
پایان نامه فارسیم‍ف‍ه‍وم‌ م‍ال‌ و ح‍ق‌ م‍ال‍ی‌ در ح‍ق‍وق‌ ای‍ران‌س‍راج‌، ه‍ی‍ب‍ت‌ال‍ل‍ه‌۱۳۷۵
پایان نامه فارسیارش‌ و ن‍ح‍وه‌ م‍ح‍اس‍ب‍ه‌ آن‌ در ح‍ق‍وق‌ ای‍ران‌ص‍اح‍ب‍ی‌ ش‍اه‍م‌آب‍ادی‌، ح‍س‍ن‌۱۳۷۴
پایان نامه فارسیش‍رائ‍ط ص‍ح‍ت‌ اق‍رار در حقوق مدنی ایرانک‍دخ‍دای‍ی‌، م‍ح‍م‍ود۱۳۷۵
پایان نامه فارسیت‍رج‍م‍ه‌ و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ در ح‍ق‍وق‌ م‍ال‍ک‌ و م‍س‍ت‍اج‍ر از م‍ب‍ح‍ث‌ اج‍اره‌ ک‍ت‍اب‌ ری‍اض‌ال‍م‍س‍ائ‍ل‌س‍پ‍ه‍ری‌، ح‍س‍ن‌۱۳۷۷
پایان نامه فارسیب‍ررس‍ی‌ ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌ آث‍ار و م‍وج‍ب‍ات‌ طلاق‌ در ح‍ق‍وق‌ ای‍ران‌ و ت‍رک‍ی‍ه‌اس‍م‍اع‍ی‍ل‍ی‍ان‌، ص‍م‍د۱۳۷۷
پایان نامه فارسیس‍ل‍ب‌ م‍ال‍ک‍ی‍ت‌ در ح‍ق‍وق‌ ع‍م‍وم‍ی‌ ب‍ا پ‍رداخ‍ت‌ غ‍رام‍ت‌م‍ت‍ی‍ن‌ ف‍رد، م‍ح‍س‍ن‌۱۳۷۶ – ۷۷
پایان نامه فارسیبررسی عوامل موثر بر میزان آگاهی از حقوق شهروندی در بین دانشجویانزارعی، معصومه
پایان نامه فارسیح‍ق‍وق‌ و ت‍ک‍ال‍ی‍ف‌ زوح‍ی‍ن‌ ن‍س‍ب‍ت‌ ب‍ه‌ ی‍ک‍دی‍گ‍ر در ف‍ق‍ه‌ ام‍ام‍ی‍ه‌ و ق‍ان‍ون‌ م‍دن‍ی‌ ای‍ران‌ق‍اس‍م‍ی‌، ع‍ل‍ی‌۱۳۷۹
پایان نامه فارسیمسئولیت شرعی وقانونی قاضی درموارد خطا وتخلف درصدورحکمبخشیان، علی محمد۱۳۸۰.
پایان نامه فارسیبررسی مواد شرط عدالت درفقه امامیهعلیان‌لله‌مرزی٬ سلمان.‏‫۱۳۸۰.‬
پایان نامه فارسیآثار و احکام بیع‌ربوی در فقه امامیهپناهی٬ ربابه.۱۳۸۱.
پایان نامه فارسیرابطه فقر با بزهکاری جنسیغفوری، عبدالله.‏‫۱۳۷۹.‬
پایان نامه فارسیموانع نکاح در فقه اسلام و قانون مدنی ایراندانیالی، شهاب الدین.۱۳۷۹.
پایان نامه فارسیبررسی رابطه اخلاق و فقهعبدالهی‌مهدی‌آباد، مرتضی
پایان نامه فارسیطلاق حاکم از دیدگاه فقهی و حقوقیاسلامی، عبدالله
پایان نامه فارسیتفکیک جرایم خاص نظامی از جرایم عمومی در قلمرو جرایم علیه امنیت ملی کشور با تاکید بر صلاحیت محاکمرامشی، رضا
پایان نامه فارسیاثرات سوابق دوران کودکی در بزه‌کاری مجرمین در شهرستان کرجعبیری، جاسب
پایان نامه فارسیبررسی فقهی طبقات ارثسالک، مریم
پایان نامه فارسیمجسمه‌سازی، نقاشی و نمایش در فقهرضائی‌نیا، سمانه
پایان نامه فارسیبررسی فقهی ربا و گستره‌ی آن در پول اعتباریپورشریف‌بیجارپسی، هادی
پایان نامه فارسیجایگاه علم قاضی در فقه امامیه و مذاهب اربعهکنعانی‌چافی، حبیب
پایان نامه فارسیبررسی مسایل مالی و عدالت قضایی از دیدگاه فقه امامیه
پایان نامه فارسینحوه اجرای مجازات نسبت به مجرمین بیمار تحقیق میدانی در شهر اصفهانخورسندی، حسین
پایان نامه فارسینقش رسانه‌های تصویری (تلویزیون و سینما) در نوع و میزان بزهکاری کودکان و نوجوانان با تأکید بر جامعه‌ی ایرانآزادی‌مقدم، مریم
پایان نامه فارسیمسئولیت کیفری پرستاران با تأکید بر تحقیقات میدانی و رویه قضایی ایراندیدارنوش‌آبادی، حسین
پایان نامه فارسیمسوولیت مدنی ناشی از آلودگی صوتیترکمن، مرتضی
پایان نامه فارسیبررسی جرم قاچاق اعضای بدن انسان
پایان نامه فارسیبررسی فقهی و حقوقی ممنوعیت محاکمه مجدد در فقه امامیه با رویکرد اسناد بین‌المللی
پایان نامه فارسیسیاست جنایی ایران در حمایت از زنان بزه‌دیدهشادمان، ابراهیم
پایان نامه فارسیاستراتژی‌های پیشگیری انتظامی در سیاست کیفری ایران و آمریکاصفار، راضیه
پایان نامه فارسیمطالعه جرم‌شناختی تاثیرات رسانه ماهواره بر بزهکاری جوانانخدارحمی، راضیه
No votes yet.
Please wait...

درباره‌ی ابوالقاسم شم آبادی

(حقوق عمومی) -مدرس دانشگاه-صاحب امتیاز انتشارات حقوقی عدلیه-ارتباط با ابوالقاسم شم آبادی: shamabadi.abolghasem@yahoo.com تلفن: ۰۲۱۶۶۹۲۱۰۰۲ ۰۲۱۶۶۵۸۱۷۴۸

همچنین ببینید

کتاب مجموعه سوالات شبیه سازی شده جهاد ولایت(آزمون دکتری)

با سلام این کتاب حاوی مجموعه سوالات شبیه سازی شده جهاد و ولایت برای آزمون …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *