سرخط خبرها

پایان نامه های دفاع شده موجود در کتابخانه ملی

عنوان پدیدآور تاریخ نشر
پایان نامه فارسی ت‍خ‍ل‍ی‍ه‌ م‍ح‍ل‌ ک‍س‍ب‌ ش‍ی‍رازی‌، م‍ح‍م‍د ۱۳۷۸ – ۱۳۷۹
پایان نامه فارسی م‍س‍ئ‍ول‍ی‍ت‌ م‍دن‍ی‌ م‍دی‍ران‌ ش‍رک‍ت‍ه‍ای‌ س‍ه‍ام‍ی‌ ک‍ام‍ران‌زاده‌، ن‍اه‍ی‍د ۱۳۸۰
پایان نامه فارسی رون‍د رواب‍ط م‍ص‍ر و ای‍الات‌ م‍ت‍ح‍ده‌ آم‍ری‍ک‍ا (۱۹۷۰ – ۲۰۰۰) م‍ج‍ی‍دی‌، ب‍ه‍زاد ۱۳۸۰
پایان نامه فارسی ب‍ررس‍ی‌ ن‍ق‍ش‌ ج‍ن‍گ‌ در ت‍ح‍ول‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ م‍ن‍طق‍ه‌ آس‍ی‍ای‌ م‍رک‍زی‌ خ‍داب‍ن‍ده‌ش‍ه‍رک‍ی‌، س‍ی‍ام‍ک‌ ۱۳۷۹
پایان نامه فارسی بررسی تاثیر قانون بخشودگی جرایم کارفرمایان بر وصول مطالبات سازمان تامین اجتماعی شهرستان کاشان مزدوری، مهدی
پایان نامه فارسی بررسی عقد ضمان از دیدگاه قانون مدنی و تجارت با نگرش بر فقه امامیه و عامه مرادی، فرهاد ۱۳۸۳
پایان نامه فارسی سازمان و اختیارات دیوان محاسبات دلفی، هادی ۱۳۸۰
پایان نامه فارسی ‏‫‏مقایسه قانون حاکم بر دیوان داوری تهران و قواعد داوری بین‌المللی (آنسیترال) کریم‌پور‌علی‌آباد، امین
پایان نامه فارسی وکالت بلاعزل قاسمی، علی ۱۳۸۲
پایان نامه فارسی ب‍ررس‍ی‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ ج‍رم‌ م‍ع‍ام‍ل‍ه‌ م‍ع‍ارض‌ در ح‍ق‍وق‌ ک‍ی‍ف‍ری‌ ای‍ران‌ ت‍م‍ی‍م‍ی‌، ع‍ی‍س‍ی‌ ۱۳۷۹
پایان نامه فارسی ج‍ای‍گ‍اه‌ دادگ‍اه‌ ب‍ی‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ ج‍ن‍ای‍ت‍ک‍اران‌ ج‍ن‍گ‍ی‌ در ح‍ق‍وق‌ ب‍ی‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‌ (ب‍اروی‍ک‍رد ب‍ه‌ م‍ح‍اک‍م‍ه‌ اس‍ل‍وب‍ودان‌ م‍ی‍ل‍وس‍وی‍چ‌) ف‍رزاد، ح‍م‍ی‍درض‍ا ۱۳۸۳
پایان نامه فارسی بررسی جامعه‌شناختی نگرش زنان نسبت به وظایف و حقوق زن در شهر بجنورد ۱۳۸۵ دلشاد، بتول ۱۳۸۶
پایان نامه فارسی بررسی مقایسه‌ای مالیات‌های مشاغل٬ مستغلات و حقوق کارکنان قبل و بعد از اجرای قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۲۷/۱۱/۸۰ در اداره کل امور مالیاتی غرب تهران شیخ‌حسنی، علی ‏‫۱۳۸۴.‬
پایان نامه فارسی بررسی مجله‌ی زنان و تحلیل حقوق زنان در ایران بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی غلامحسین‌پورشیخ‌تاج، مریم. ۱۳۷۶.
پایان نامه فارسی ترجمه و تحقیق و بررسی باب معاطات از کتاب مکاسب مرحوم شیخ انصاری الیاس‌وند، امیر ۱۳۷۹
پایان نامه فارسی صلوه مسافر کاهه٬ ابراهیم ۱۳۷۷
پایان نامه فارسی تصحیح نسخه‌ی خطی ترجمه فارسی قواعد فارسی قواعد الاحکام فی معرفت الحلال و الحرام تألیف علامه‌ی حلی متوفی ۷۲۶ هـ. ق بخش دوم کتاب متاجر تا پایان کتاب وصایا نوعدوست، محمدعلی ۱۳۸۴
پایان نامه فارسی استصحاب از دیدگاه فقهای بزرگ مذاهب خمسه زرافشان‌ خراسانی، هما ۱۳۸۷.
پایان نامه فارسی نقش زکات در بنیه مالی حکومت اسلامی انصاری، فاطمه ‏‫۱۳۸۶.‬
پایان نامه فارسی م‍س‍وول‍ی‍ت‌ م‍دن‍ی‌ اش‍خ‍اص‌ ح‍ق‍وق‌ ع‍م‍وم‍ی‌ آق‍اب‍اب‍ائ‍ی‍ان‌، ح‍م‍ی‍درض‍ا ۱۳۷۷-۷۸
پایان نامه فارسی ماهیت حقوقی پیش‌فروش آپارتمانها حیدرعلی، نصراصفهانی ۱۳۷۹
پایان نامه فارسی بررسی میزان آگاهی زن حاشیه‌نشین از حقوق زن کریمیان٬ محبوبه
پایان نامه فارسی رخنه اسلام در اروپا و اثرات آن طباطبائی، حسن ‏‫‏‏‏۱۳۲۱.
پایان نامه فارسی جنبشهای ملی ایرانیان پس از اسلام کاسمی، فضل‌اله ‏‫‏۱۳۲۱.
پایان نامه فارسی تحولات سیاسی کشور ترکیه از جنگهای بین‌الملل تا کنون فیروزه‌عشقی، احمد ‏‫۱۳۲۰.‬
پایان نامه فارسی مسلک نژادی ضرابی، حسین ‏‫۱۳۲۱.‬
پایان نامه فارسی عظمت ایران ارژم٬ محمود ‏‫۱۳۲۱.‮‬
پایان نامه فارسی ‏‫هژمونی‌جویی اقتصادی و توسعه استراتژی امنیتی مداخله‌گرایانه آمریکا (دوره پس از جنگ سرد) ‬ قنبرلو، عبداله ۱۳۸۶
پایان نامه فارسی نهادینه‌سازی صلح پس از مناقشه، رویکرد سازمان ملل در برقراری صلح پایدار لولاچی، لیلا
پایان نامه فارسی تأثیر کاهش ارزش پول بر مسؤولیت ناشی از قرارداد آب‌بخشایش، علی
پایان نامه فارسی بررسی فقهی احکام اعتکاف و تاثیر روحی و روانی آن
پایان نامه فارسی جرم‌شناسی احکام جزای نقدی
پایان نامه فارسی دیوان کیفرِی بین‌المللی و الزامات قانونگذاری داخلی
پایان نامه فارسی تاثیر نظم عمومی داخلی بر مقررات سازمان جهانی تجارت در پرتو حق شرط‌های سازمان
پایان نامه فارسی تدابیر قانونی و عملی پیشگیری از خطای قاضی
پایان نامه فارسی بررسی آثار حقوقی اجرای اجباری قرارداد
پایان نامه فارسی تحولات رژیم حقوقی رودخانه‌های بین‌المللی با تاکید بر اروند رود
پایان نامه فارسی زنان به عنوان معماران صلح: جنسیت و حل و فصل مخاصمات مسلحانه
پایان نامه فارسی تفکیک پناهندگان با تاکید بر سابقه آن در ایران
پایان نامه فارسی مطابقت مبیع با کیفیت قرارداد و مقایسه آن با کنوانسیون بیع بین‌المللی وین
پایان نامه فارسی بررسی تکرار جرم در حوزه قضایی شهر کرمانشاه
پایان نامه فارسی بررسی چگونگی اعمال نظارت دولت بر سازمانهای غیر دولتی در ایران
پایان نامه فارسی بررسی نظام حقوقی حاکم بر وضع مالیات بر ارزش افزوده در ایران
پایان نامه فارسی تحلیل کارکرد حقوقی سازمان مشورتی-حقوقی آسیایی آفریقایی ASIAN-AFRICAN LEGAL CONSULTATIVE ORGANIZATION
پایان نامه فارسی بررسی حدود اختیارات و وظایف شورای اسلامی شهر در ایران
پایان نامه فارسی بررسی رابطه استیفا زوج و اجرت‌‌المثل زوجه
پایان نامه فارسی بررسی آثار وقوع حوادث طبیعی بر جرم
پایان نامه فارسی تحصیل مال نامشروع
پایان نامه فارسی چک و بررسی علل صدور چک پرداخت نشدنی
پایان نامه فارسی مسوولیت بین‌المللی دولتها ناشی از حوادث اتمی
No votes yet.
Please wait...

درباره ی ابوالقاسم شم آبادی

(حقوق عمومی) -مدرس دانشگاه-صاحب امتیاز انتشارات حقوقی عدلیه-ارتباط با ابوالقاسم شم آبادی: shamabadi.abolghasem@yahoo.com تلفن: 66965272 -021

همچنین ببینید

موضوعات پیشنهادی پایان نامه ای حقوق اساسی و حقوق اداری

دولت مقررات گذار و اقدامات حاکم بر حوزه دارو در حقوق موضوعه ایران مقررات گذاری …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *