پایان نامه های دفاع شده موجود در کتابخانه ملی

عنوانپدیدآورتاریخ نشر
پایان نامه فارسیت‍خ‍ل‍ی‍ه‌ م‍ح‍ل‌ ک‍س‍ب‌ش‍ی‍رازی‌، م‍ح‍م‍د۱۳۷۸ – ۱۳۷۹
پایان نامه فارسیم‍س‍ئ‍ول‍ی‍ت‌ م‍دن‍ی‌ م‍دی‍ران‌ ش‍رک‍ت‍ه‍ای‌ س‍ه‍ام‍ی‌ک‍ام‍ران‌زاده‌، ن‍اه‍ی‍د۱۳۸۰
پایان نامه فارسیرون‍د رواب‍ط م‍ص‍ر و ای‍الات‌ م‍ت‍ح‍ده‌ آم‍ری‍ک‍ا (۱۹۷۰ – ۲۰۰۰)م‍ج‍ی‍دی‌، ب‍ه‍زاد۱۳۸۰
پایان نامه فارسیب‍ررس‍ی‌ ن‍ق‍ش‌ ج‍ن‍گ‌ در ت‍ح‍ول‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ م‍ن‍طق‍ه‌ آس‍ی‍ای‌ م‍رک‍زی‌خ‍داب‍ن‍ده‌ش‍ه‍رک‍ی‌، س‍ی‍ام‍ک‌۱۳۷۹
پایان نامه فارسیبررسی تاثیر قانون بخشودگی جرایم کارفرمایان بر وصول مطالبات سازمان تامین اجتماعی شهرستان کاشانمزدوری، مهدی
پایان نامه فارسیبررسی عقد ضمان از دیدگاه قانون مدنی و تجارت با نگرش بر فقه امامیه و عامهمرادی، فرهاد۱۳۸۳
پایان نامه فارسیسازمان و اختیارات دیوان محاسباتدلفی، هادی۱۳۸۰
پایان نامه فارسی‏‫‏مقایسه قانون حاکم بر دیوان داوری تهران و قواعد داوری بین‌المللی (آنسیترال)کریم‌پور‌علی‌آباد، امین
پایان نامه فارسیوکالت بلاعزلقاسمی، علی۱۳۸۲
پایان نامه فارسیب‍ررس‍ی‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ ج‍رم‌ م‍ع‍ام‍ل‍ه‌ م‍ع‍ارض‌ در ح‍ق‍وق‌ ک‍ی‍ف‍ری‌ ای‍ران‌ت‍م‍ی‍م‍ی‌، ع‍ی‍س‍ی‌۱۳۷۹
پایان نامه فارسیج‍ای‍گ‍اه‌ دادگ‍اه‌ ب‍ی‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ ج‍ن‍ای‍ت‍ک‍اران‌ ج‍ن‍گ‍ی‌ در ح‍ق‍وق‌ ب‍ی‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‌ (ب‍اروی‍ک‍رد ب‍ه‌ م‍ح‍اک‍م‍ه‌ اس‍ل‍وب‍ودان‌ م‍ی‍ل‍وس‍وی‍چ‌)ف‍رزاد، ح‍م‍ی‍درض‍ا۱۳۸۳
پایان نامه فارسیبررسی جامعه‌شناختی نگرش زنان نسبت به وظایف و حقوق زن در شهر بجنورد ۱۳۸۵دلشاد، بتول۱۳۸۶
پایان نامه فارسیبررسی مقایسه‌ای مالیات‌های مشاغل٬ مستغلات و حقوق کارکنان قبل و بعد از اجرای قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۲۷/۱۱/۸۰ در اداره کل امور مالیاتی غرب تهرانشیخ‌حسنی، علی‏‫۱۳۸۴.‬
پایان نامه فارسیبررسی مجله‌ی زنان و تحلیل حقوق زنان در ایران بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامیغلامحسین‌پورشیخ‌تاج، مریم.۱۳۷۶.
پایان نامه فارسیترجمه و تحقیق و بررسی باب معاطات از کتاب مکاسب مرحوم شیخ انصاریالیاس‌وند، امیر۱۳۷۹
پایان نامه فارسیصلوه مسافرکاهه٬ ابراهیم۱۳۷۷
پایان نامه فارسیتصحیح نسخه‌ی خطی ترجمه فارسی قواعد فارسی قواعد الاحکام فی معرفت الحلال و الحرام تألیف علامه‌ی حلی متوفی ۷۲۶ هـ. ق بخش دوم کتاب متاجر تا پایان کتاب وصایانوعدوست، محمدعلی۱۳۸۴
پایان نامه فارسیاستصحاب از دیدگاه فقهای بزرگ مذاهب خمسهزرافشان‌ خراسانی، هما۱۳۸۷.
پایان نامه فارسینقش زکات در بنیه مالی حکومت اسلامیانصاری، فاطمه‏‫۱۳۸۶.‬
پایان نامه فارسیم‍س‍وول‍ی‍ت‌ م‍دن‍ی‌ اش‍خ‍اص‌ ح‍ق‍وق‌ ع‍م‍وم‍ی‌آق‍اب‍اب‍ائ‍ی‍ان‌، ح‍م‍ی‍درض‍ا۱۳۷۷-۷۸
پایان نامه فارسیماهیت حقوقی پیش‌فروش آپارتمانهاحیدرعلی، نصراصفهانی۱۳۷۹
پایان نامه فارسیبررسی میزان آگاهی زن حاشیه‌نشین از حقوق زنکریمیان٬ محبوبه
پایان نامه فارسیرخنه اسلام در اروپا و اثرات آنطباطبائی، حسن‏‫‏‏‏۱۳۲۱.
پایان نامه فارسیجنبشهای ملی ایرانیان پس از اسلامکاسمی، فضل‌اله‏‫‏۱۳۲۱.
پایان نامه فارسیتحولات سیاسی کشور ترکیه از جنگهای بین‌الملل تا کنونفیروزه‌عشقی، احمد‏‫۱۳۲۰.‬
پایان نامه فارسیمسلک نژادیضرابی، حسین‏‫۱۳۲۱.‬
پایان نامه فارسیعظمت ایرانارژم٬ محمود‏‫۱۳۲۱.‮‬
پایان نامه فارسی‏‫هژمونی‌جویی اقتصادی و توسعه استراتژی امنیتی مداخله‌گرایانه آمریکا (دوره پس از جنگ سرد) ‬قنبرلو، عبداله۱۳۸۶
پایان نامه فارسینهادینه‌سازی صلح پس از مناقشه، رویکرد سازمان ملل در برقراری صلح پایدارلولاچی، لیلا
پایان نامه فارسیتأثیر کاهش ارزش پول بر مسؤولیت ناشی از قراردادآب‌بخشایش، علی
پایان نامه فارسیبررسی فقهی احکام اعتکاف و تاثیر روحی و روانی آن
پایان نامه فارسیجرم‌شناسی احکام جزای نقدی
پایان نامه فارسیدیوان کیفرِی بین‌المللی و الزامات قانونگذاری داخلی
پایان نامه فارسیتاثیر نظم عمومی داخلی بر مقررات سازمان جهانی تجارت در پرتو حق شرط‌های سازمان
پایان نامه فارسیتدابیر قانونی و عملی پیشگیری از خطای قاضی
پایان نامه فارسیبررسی آثار حقوقی اجرای اجباری قرارداد
پایان نامه فارسیتحولات رژیم حقوقی رودخانه‌های بین‌المللی با تاکید بر اروند رود
پایان نامه فارسیزنان به عنوان معماران صلح: جنسیت و حل و فصل مخاصمات مسلحانه
پایان نامه فارسیتفکیک پناهندگان با تاکید بر سابقه آن در ایران
پایان نامه فارسیمطابقت مبیع با کیفیت قرارداد و مقایسه آن با کنوانسیون بیع بین‌المللی وین
پایان نامه فارسیبررسی تکرار جرم در حوزه قضایی شهر کرمانشاه
پایان نامه فارسیبررسی چگونگی اعمال نظارت دولت بر سازمانهای غیر دولتی در ایران
پایان نامه فارسیبررسی نظام حقوقی حاکم بر وضع مالیات بر ارزش افزوده در ایران
پایان نامه فارسیتحلیل کارکرد حقوقی سازمان مشورتی-حقوقی آسیایی آفریقایی ASIAN-AFRICAN LEGAL CONSULTATIVE ORGANIZATION
پایان نامه فارسیبررسی حدود اختیارات و وظایف شورای اسلامی شهر در ایران
پایان نامه فارسیبررسی رابطه استیفا زوج و اجرت‌‌المثل زوجه
پایان نامه فارسیبررسی آثار وقوع حوادث طبیعی بر جرم
پایان نامه فارسیتحصیل مال نامشروع
پایان نامه فارسیچک و بررسی علل صدور چک پرداخت نشدنی
پایان نامه فارسیمسوولیت بین‌المللی دولتها ناشی از حوادث اتمی
No votes yet.
Please wait...

درباره ی ابوالقاسم شم آبادی

(حقوق عمومی) -مدرس دانشگاه-صاحب امتیاز انتشارات حقوقی عدلیه-ارتباط با ابوالقاسم شم آبادی: shamabadi.abolghasem@yahoo.com تلفن: ۰۲۱۶۶۹۲۱۰۰۲ ۰۲۱۶۶۵۸۱۷۴۸

همچنین ببینید

کتاب مجموعه سوالات شبیه سازی شده جهاد ولایت(آزمون دکتری)

با سلام این کتاب حاوی مجموعه سوالات شبیه سازی شده جهاد و ولایت برای آزمون …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *