پایان نامه های دفاع شده

 

 

‏شماره بازیابی:۵۱-۳۶۶۶۵
‏شماره بازیابی:۵۱-۳۹۴۰۴
‏شماره کتابشناسی ملی:۱۲۰۰۰۷۲
‏پدیدآور:حاجی‌سلطانی، زهرا
‏عنوان و نام پدیدآور:

احکام اولاد در فقه و حقوق[پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]/ نگارش زهرا حاجی سلطانی ؛ استاد راهنما محمد موسوی‌بجنوردی ؛ استاد مشاور حبیبه محمدی‌رفیع

‏مقطع و رشته تحصیلی:(کارشناسی ارشد) : فقه و مبانی حقوق اسلامی
‏مشخصات نشر:تهران، ۱۳۸۵
‏مشخصات ظاهری:د، ۱۹۰ ورق
‏یادداشت:چکیده: فارسی- انگلیسی
‏یادداشت:کتابنامه: ص. ۱۸۴-۱۸۷
‏شناسه افزوده:موسوی‌بجنوردی، محمد، استاد راهنما
‏شناسه افزوده:محمدی‌رفیع، حبیبه، استاد مشاور
‏توصیفگر:ح‍ق‍وق‌
ف‍ق‍ه‌
اح‍ک‍ام‌ ش‍رع‍ی‌
ف‍رزن‍دان‌
رضاع
ن‍ف‍ق‍ه‌
ب‍ل‍وغ‌
ح‍ق‌ ح‍ض‍ان‍ت‌
‏توصیفگر:ایران
‏شناسه افزوده:دانشگاه آزاد اسلامی (تهران شمال). دانشکده الهیات و معارف اسلامی
‏چکیده:

‏‫هدف پژوهش بررسی احکام اولا در فقه و حقوق است روش بررسی به صورت کتابخانه ای و استثنایی و توصیفی است. مسائل ریز و درشت در کانون خانواده در اسلام تحت ضوابط و قوانینی است که در واقع سلامت و سعادت و گرمی و صمیمیت بیشتر را تضمین می کند٬ از جمله چگونگی زمانی و مکانی و شرایط روحی و جسمی مرد و زن٬ نحوه برخورد هر یک با دیگری٬ حقوقی که هر یک از طرفین نسبت به یکدیگر دارند حقوق آنها نسبت به فرزندان خود از قدم اول : تشکیل نطفه٬ زمان بارداری٬ وضع حمل و شیرخوارگی تا سنین رشد بلوغ و … تمام این توصیه های اسلام برای آن است که جنبه خلیفه اللهی و معنوی انسان رشد و تقویت یابد و انسان به آن هدف اصلی از آن آفرینش که جلب رحمت خداوند است دست یابد در ضمن باید توجه داشت که اسلام به بعد مادی و جسمانی انسان نیز واقف بوده و هرگز آنرا سرکوب نمی کند بلکه برای آن نیز دستور العمل ها و ضوابطی بیان کرده تا او را در این خصیصه که با حیوانات مشترک است جدا نماید و به این بعد او نیز هدف داده٬ در مسیر اصلی به جریان بیندازد.‬


‏دسترسی به فایل تمام متن:http://dl.nlai.ir/UI/70EF1FC8-E698-4693-9D98-157EB32E1291/Catalogue.aspxبرای دستیابی به فایل تمام متن منبع، به “تالار منابع رقمی” مراجعه فرمایید.
‏شماره بازیابی:۵۱-۲۲۲۷۵
‏شماره کتابشناسی ملی:۱۰۳۸۰۰۹
‏پدیدآور:یگانگی٬ فاطمه.
‏عنوان و نام پدیدآور:

بررسی تطبیقی احکام پیوند٬ تشریح و تلقیح در فقه امامیه و حقوق ایران[پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]/تدوین فاطمه یگانگی ؛ استاد راهنما محمد‌علی راغبی ؛ استاد مشاور علی محامد.

‏مقطع و رشته تحصیلی:( کارشناسی ارشد ) : فقه و مبانی حقوق اسلامی.
‏محل و سال اخذ مدرک:پایان نامه
‏مشخصات نشر:قم.، ۱۳۷۸.
‏مشخصات ظاهری:۱ج ( شماره گذاری گوناگون ):جدول.
‏یادداشت:چکیده : فارسی- انگلیسی.
‏یادداشت:کتابنامه.
‏شناسه افزوده:راغبی٬ محمد علی٬ استاد راهنما.
‏شناسه افزوده:محامد٬ علی٬ استاد مشاور.
‏توصیفگر:ف‍ق‍ه‌
ق‍وان‍ی‍ن‌ م‍دن‍ی‌
ح‍ق‍وق‌
پیوند اندام‌ها و بافت‌ها
کالبد‌شناسی انسان
تلقیح مصنوعی انسان
م‍طال‍ع‍ات‌ ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌
ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌
‏توصیفگر:ایران.
امامیه.
‏شناسه افزوده:دانشگاه قم٬ دانشکده علوم انسانی.
‏چکیده:

‏‫تحقیق حاضر با هدف بررسی تطبیقی احکام پیوند٬ تشریح و تلقیح در فقه امامیه و حقوق ایران انجام شده است. در بخش نخست مطالبی پیرامون جایگاه فقه امامیه در رویارویی با مسایل جدید٬ اهمیت طب در اسلام و ضرورت پژوهش در مسایل مستحدثه پزشکی و همچنین رابطه فقه با قانون مدنی ایران بیان شده است. در بخش دوم تعریف لغوی و اصطلاحی٬ اهمیت و تاریخچه و اطلاعات پزشکی راجع به تشریح و تلقیح و پیوند آمده است در بخش سوم٬ پرسشهای مطرح شده از سوی جامعه پزشکی و حقوقی٬ پیرامون هر یک از سه موضوع٬ گردآوری شده است. در تدوین این سوالات از مصاحبه هایی که با چند نفر از اساتید و متخصصین پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد داشته ام٬ استفاده شده است. در بخش چهارم٬ برخی از اصول و اصطلاحات فقهی مورد نیاز این رساله٬ مختصرا توضیح داده شده اند و نهایتا در بخشهای پنجم٬ ششم و هفتم به اصل بحث پرداخته و برای هر یک از سه موضوع تحقیق٬ نظر فقه امامیه ( فقهای قدیم و جدید ) و نظر قانونگذار ایران بیان شده و سپس در فصل هشتم مقایسه ای بین این دو گروه گردیده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که : ۱- برای پیوند به بدن مسلمان جهت درمان و حفظ حیات و سلامت وی٬ استفاده از اعضا و اجزای بدن خودش٬ حیوانات٬ جسد غیر مسلمان و مسلمان زنده ( به شرط آنکه حیاتش به مخاطره نیفتد و راضی باشد ) جایز است. ولی استفاده از جسد مسلمان جایز نیست٬ مگر در موارد اضطرار که حفظ جان مسلمانی متوقف بر آن باشد. در موارد فوق اختلاف عمده ای بین فقها نیست. ولی موضوع مهم و بحث انگیز در پیوند اعضا استفاده از بیماران دچار مرگ مغزی است که در این تحقیق مفصلا بررسی شده است و در این چکیده فقط اشاره می شود که امام خمنینی و آیه الله خامنه ای آن را وقتی حقظ جان مسلمانی متوقف بر آن باشد ٬ جایز دانسته اند. ۲- تشریح بدن کافر در هر شرایطی جایز است ولی تشریح بدن مسلمان به حسب حکم اولیه حرام است٬ ولی به حسب حکم ثانوی در موارد مصلحت و ضرورت همانند حفظ جان مسلمان کثیف جرم٬ کشف توطئه٬ کشف بیماری و تعلیمات پزشکی مشروع است. به عبارت دیگر٬ هر گاه حرمت تشریع جسد مسلمان با اهم از آن تزاحم پیدا کند٬ حرمت آن ساقط می شود. ۳- تلقیح مصنوعی : الف) حکم تکلیفی باروری مصنوعی : تلقیح زن با اسپرم شوهر جایز است٬ ولی با اسپرم مرد بیگانه به نظر اکثر فقهای معاصر حرام است و فقط معدودی از علما معاصر آن را جایز دانسته اند. ( البته موارد جواز فوق به شرط آن است که مقدمات و عملیات پزشکی آن٬ مستلزم حرامی نباشد. ). ب): حکم وضعی باروری مصنوعی : نوزاد حاصل از باروری مصنوعی از لحاظ نسب٬ متعلق به صاحب اسپرم و صاحب تخمک است یعنی صاحب اسپرم پدر و صاحب تخمک مادرش بوده٬ احکام نسب وارث او بر همین اساس خواهد بود؛ اعم از اینکه در حکم تکلیفی٬ جایز یا حرام باشد. ۴- در متن حقوق ایران٬ هنوز قانون خاصی برای موضوعات فوق وضع نشده است ولی طبق ماده ۳ آیین دادرسی مدنی در موارد سکوت و نبودن نص خاص٬ باید به عرف و عادت مسلم مردم مراجعه نمود که عرف مسلم و غالب مردم٬ احکام فقهی و مقررات اسلامی است.‬


‏شماره بازیابی:۵۱-۶۸۷۶۰
‏شماره کتابشناسی ملی:‏‫۲۶۸۵۴۷۰‬
‏پدیدآور:خوشدل‌آستانه، حسین
‏عنوان و نام پدیدآور:

بررسی فقهی حقوق حیوانات و مقایسه آن با قوانین سایر کشورها [پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]/ نگارش حسین خوشدل‌آستانه؛ استاد راهنما محمدعلی قربانی؛ استاد مشاور سیدعلی میرابراهیمی.

‏مقطع و رشته تحصیلی:(کارشناسی ارشد): فقه و مبانی حقوق اسلامی.
‏محل و سال اخذ مدرک:لاهیجان‏‫، ۱۳۸۹.‬
‏نام دانشگاه/ پژوهشگاه:دانشگاه آزاد اسلامی، واحد لاهیجان، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی.
‏مشخصات نشر:‏‫۱۳۸۹.‬
‏مشخصات ظاهری:‏‫ل، ۱۵۵ ورق.‬
‏یادداشت:چکیده: فارسی- انگلیسی.
‏یادداشت:‏‫کتابنامه: ص. ۱۴۵-۱۵۵.‬
‏شناسه افزوده:قربانی، محمدعلی، ‏‫۱۳۴۳ -‏، استاد‌ راهنما
‏شناسه افزوده:میرابراهیمی، سیدعلی، ‏‫۱۳۴۳ -‏، استاد مشاور
‏توصیفگر:حقوق حیوان‌ها
ف‍ق‍ه‌
ح‍ق‍وق‌ اس‍لام‍ی‌
م‍طال‍ع‍ات‌ ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌
‏شناسه افزوده:

دانشگاه آزاد اسلامی. واحد لاهیجان. دانشکده الهیات و معارف اسلامی. گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی


‏شماره بازیابی:۵۱-۲۷۰۰۷
‏شماره کتابشناسی ملی:۱۰۵۵۱۶۲
‏شماره بازیابی:۵۱-۲۷۰۰۷.
‏پدیدآور:فرهادی، محمدرضا.
‏عنوان و نام پدیدآور:

پاسخگویی فقه به نیازهای روز[پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]/نگارش محمدرضا فرهادی ؛ استاد راهنما محمدرضا کاظمی ؛ استاد مشاور حسین احمدی.

‏مقطع و رشته تحصیلی:‏‫( کارشناسی‌ارشد ) : فقه ومبانی‌حقوق‌اسلامی.‬
‏مشخصات نشر:مشهد.، ۱۳۸۴.
‏مشخصات ظاهری:ح، ۱۸۶ ورق.
‏یادداشت:کتابنامه : ص. ۱۸۴-۱۸۶.
‏شناسه افزوده:کاظمی، محمدرضا، استاد راهنما.
‏شناسه افزوده:احمدی، حسین، استاد مشاور.
‏توصیفگر:ف‍ق‍ه‌
احکام ثانویه.
اح‍ک‍ام‌ ش‍رع‍ی‌
ص‍ی‍د و ذب‍اح‍ه‌
ت‍ش‍ری‍ح‌ اع‍ض‍ا
‏توصیفگر:ایران.
‏شناسه افزوده:دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مشهد، دانشکد الهیات.
‏چکیده:

پژوهش شامل موارد ذیل است : کلیات پاسخگویی به نیازهای روز، نیازهای متغیر و احکام ثابت، چگونگی پیوند نیازهای متغیر با قوانین ثابت، ابزار پاسخگویی فقه به نیازهای روز، تعریف حکم و انواع آن، حکم اولی و ثانوی، مصادیق حکم ثانوی، تفاوت حکم ثانوی با حکم اولی، حکم حکومتی چگونگی تاثیر زمان در به روز شدن احکام فقهی، تاثیر نیازهای روز بر مسائل جدید، ابزار ذبح حیوانات، کالبد شکافی، کالبد شکافی از دیدگاه فقه، دلائل حرمت کالبد شکافی مردگان، موارد جواز کالبدشکافی.


‏شماره بازیابی:۵۱-۴۲۸۳۷
‏شماره کتابشناسی ملی:۱۵۶۵۷۳۴
‏پدیدآور:

ایمانی مقدم، انسیه

‏عنوان و نام پدیدآور

:

حقوق حیوانات در فقه امامیه[پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]/دانشجو انسیه ایمانی‌مقدم ؛ استاد راهنما مصطفی رجائی‌پور ؛ استاد مشاور عبدالعلی صاحبی.

‏مقطع و رشته تحصیلی:(کارشناسی ارشد): فقه و مبانی حقوق اسلامی.
‏مشخصات نشر:مشهد، ۱۳۸۶.
‏مشخصات ظاهری:‏‫[۱۹۲] ورق.جدول.
‏یادداشت:چکیده: فارسی- انگلیسی.
‏یادداشت:کتابنامه: ص. ۱۸۲-۱۹۱.
‏شناسه افزوده:رج‍ائ‍ی‌پ‍ور، م‍ص‍طف‍ی‌، ‏‫۱۳۴۶ -‏، استاد‌ راهنما
‏شناسه افزوده:ص‍اح‍ب‍ی‌، ع‍ب‍دال‍ع‍ل‍ی‌، ۱۳۱۲ – ، استاد مشاور
‏توصیفگر:فقه جعفری
اسلام
حقوق حیوان‌ها
‏شناسه افزوده:دانشگاه آزاد اسلامی(مشهد). دانشکده الهیات و معارف اسلامی
‏چکیده:

هدف تحقیق بررسی حقوق حیوانات در فقه امامیه است. اسلام در مقوله حیوانات راه اعتدال را برمی‌گزیند و آنها را مخلوق خداوند و قابل حرمت می‌داند و به انسان اجازه نداده که در مورد آنان مختار مایشاء باشد و آنگونه که می‌خواهد عمل کند. تعالیم پیشوایان بزرگ اسلام نیز در این زمینه چراغ راه است و فقها و دانشمندان دین بر اساس همین تعالیم،قوانین مربوطه را جهت اجرایی کردن در جامعه صادر کرده‌اند. در این تحقیق به بیان آیات وارد شده در مورد حیوانات و احادیث وارده از پیامبر (ص) و ائمه معصومین (ع)، مبانی فقهی حمایت از حقوق حیوانات و دلایل این مبانی و همچنین مسائل روز در این مقوله می‌پردازد.


‏شماره بازیابی:۵۱-۱۴۲۰۹
‏شماره کتابشناسی ملی:‏‫‬‭م۸۵-۱۸۶۳‬
‏پدیدآور:پورمظاهری، عبدالله
‏عنوان و نام پدیدآور:

محیط زیست از دیدگاه فقه و حقوق‌اسلامی[پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]/پژوهشگر عبدالله پورمظاهری ؛ استاد راهنما مصطفی محقق‌داماد ؛ استاد مشاور علی حسینی

‏مقطع و رشته تحصیلی:‏‫( کارشناسی ارشد ) : فقه و مبانی حقوق اسلامی ‬
‏مشخصات نشر:تهران، ۱۳۸۰
‏مشخصات ظاهری:ب، ۱۷۴ ورق
‏یادداشت:چکیده
‏یادداشت:کتابنامه : ص. ۱۶۷-۱۷۴
‏شناسه افزوده:محقق‌داماد، مصطفی، استاد راهنما
‏شناسه افزوده:حسینی، علی، استاد مشاور
‏توصیفگر:ف‍ق‍ه‌
ح‍ق‍وق‌ اس‍لام‍ی‌
م‍ح‍ی‍ط زی‍س‍ت‌
‏شناسه افزوده:دانشگاه آزاد اسلامی ( تهران مرکزی ). دانشکده ادبیات و علوم انسانی
‏چکیده:

فقه و حقوق اسلامی که بر پایه عقای و معارف الهی بنیان نهاده شده است . متضمن دستورات فراوان در بابت حفاظت محیط زیست و توسعه آن می باشد . در این راستا ضمن بیان موهبتها و تعمت های بی کران خدادادی و یادآوری اینکه بی توجهی به این نعمتها از طریق آلوده ساختن اماکن عمومی، شکار بی رویه حیوانات، از بین بردن درختان و گیاهان، اراضی و بقاع و … و آنچه مورد نیاز عموم می باشد ، نوعی تجاوز به حقوق دیگران است . که به موجب ادله اربعه قبیح و حرام است. در این پژوهش، قرآن به عنوان اصلی ترین منبع اعتقادی ما مسلمانان و پس از آن روایات و احادیث پیامبر اسلام (ع) و ائمه معصومین « علیهماالسلام » به عنوان سندی محکم و معتبر برای تمامی نظریات اسلام به حساب آ«ده و به همین دلیل اساس کار این نوشتار قرار گرفته است . علاوه بر ذکر موارد فوق سعی شده است آحاد افراد جامعه و نهادهای قانونی به وظایف خود در قبلا حفظ محیط زیست و عوامل تخریب و آلوده ساختن محیط زیست آشنا گردیده و راه کارهای جلوگیری از تخریب و از بین بردن محیط زیست از دیدگاه فقه وحقوق اسلامی ذکر شود. بنابراین در فقه و حقوق اسلام، اصول و قواعد کلی و جزئی وجود دارد که بر اساس آن هیچ کس حق ضرر زدن به ا نسانها ، حیوانات ، درختان و گیاهان و… و سایر نعمتهای الهی را ندارد وحاکم اسلامی باید از هر گونه عملکردی که موجب تخریب محیط زیست و ضرر به سایر افراد واجزاء جامعه می گردد جلوگیری نماید .


‏شماره بازیابی:۵۱-۲۷۹۱۴
‏شماره کتابشناسی ملی:۱۱۱۹۷۲۹
‏پدیدآور:سلمانی، قاسم
‏عنوان و نام پدیدآور:

محیط زیست در فقه اسلامی[پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]/نگارش قاسم سلمانی ؛ استاد راهنما زین‌العابدین‌قربانی ؛ استادمشاور مختار امینیان

‏مقطع و رشته تحصیلی

:

‏‫( کارشناسی ارشد ) : فقه و مبانی حقوق اسلامی‬

‏مشخصات نشر:لاهیجان، ۱۳۸۴
‏مشخصات ظاهری:‏‫[ ۱۴۱ ] ورق‬
‏یادداشت:چکیده : فارسی – انگلیسی
‏یادداشت:کتابنامه : ص. ۱۳۹
‏شناسه افزوده:قربانی، زین العابدین، استاد راهنما
‏شناسه افزوده:امینیان، مختار، استاد مشاور
‏توصیفگر:ف‍ق‍ه‌
م‍ح‍ی‍ط زی‍س‍ت‌
اح‍ادی‍ث‌
ح‍ق‍وق‌ اس‍لام‍ی‌
‏توصیفگر:ایران
‏شناسه افزوده:دانشگاه آزاد اسلامی. واحد لاهیجان. دانشکده الهیات
‏چکیده:

هدف پژوهش محیط زیست در فقه اسلامی است. پژوهش شامل بحث های در زمینه زیر است: تعریف محیط زیست و فقه و قلمرو فقه و جایگاه محیط زیست است و با نگاهی فقهی محیط زیست مورد بررسی قرار گرفته است. منابع زیست محیطی شامل : آب ، نباتات و حیوانات را در دو بخش جداگانه در آیات و روایات اسلامی مورد بررسی و به عناصر تاثیر گذار در محیط زیست نیز پرداخته شده است. با توجه به دیدگاه جهانی اسلام به فرامرزی بودن حقوق محیط زیست توجه شده است آلودگی ، زباله ها و انرژی های نیز مدنظر گرفته شده است. روش کتابخانه ای و امکانات اینترنتی نیز بهره برداری شده است


‏وضعیت نمایه سازی:اطلاعات ثبت
‏شماره کتابشناسی ملی:۲۹۲۲۱۸۷
‏عنوان و نام پدیدآور:

ملاکها و معیارهای حلیت و حرمت حیوانات و پرندگان [پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]/ احمد کارگری ؛ استاد راهنما محمدرضا ضمیری؛ استاد مشاور سیدمحمد صدری.

‏مقطع و رشته تحصیلی

:

(کارشناسی ارشد): الهیات و معارف اسلامی (فقه و مبانی حقوق).

‏محل و سال اخذ مدرک:مازندران۱۳۹۰.
‏نام دانشگاه/ پژوهشگاه:دانشگاه پیام نور، دانشکده الهیات و علوم انسانی، گروه فقه و حقوق.
‏مشخصات نشر:۱۳۹۰.
‏مشخصات ظاهری:ت، [۱۲۸] ورق.

‏شماره بازیابی:۵۱-۲۲۹۳۸
‏شماره کتابشناسی ملی:‏‫‬‭م۸۵-۴۸۲۱۴
‏شماره بازیابی:۵۱-۲۲۹۳۸.
‏پدیدآور:حیدری، فیض‌الله.
‏عنوان و نام پدیدآور:

‏‫شرح مبحث تجارت از کتاب روضه البهیه ( شرح لمعه ) و تطبیق آن با قانون مدنی‬[پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]/نگارش فیض‌الله حیدری ؛ استاد راهنما کاظم مریرشانه‌چی ؛ استاد مشاور مهدی صانعی.

‏مقطع و رشته تحصیلی

:

‏‫( کارشناسی ارشد ) : فقه و مبانی حقوق اسلامی.‬

‏محل و سال اخذ مدرک:پایان نامه
‏مشخصات نشر:مشهد.، ۱۳۷۹.
‏مشخصات ظاهری:ز، ۱۸۴ ورق:جدول.
‏یادداشت:کتابنامه : ص. ۱۸۱ – ۱۸۴.
‏شناسه افزوده:مدیرشانه‌چی، کاظم، استاد راهنما.
‏شناسه افزوده:صانعی، مهدی، استاد مشاور.
‏توصیفگر:شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، ۹۱۱ – ۹۶۶ق.
‏توصیفگر:ت‍ج‍ارت‌
پ‍ی‍ش‌ ف‍روش‌
ب‍ی‍ع‌
ق‍وان‍ی‍ن‌ م‍دن‍ی‌
قرن ۸ق.
م‍طال‍ع‍ات‌ ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌
ع‍ق‍ود
‏شناسه افزوده:دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مشهد، دانشکده الهیات و معارف اسلامی.
‏چکیده:

‏‫پژوهش شامل موارد ذیل است : موضوع تجارت، بیع و آداب آن، احتمام بیع، بیع حیوانات، معامله میوه ها، معنای معامله صرف، بیع سلف ( سلم )، معامله ربوی، احکام بیع و مسائل مربوط به آن.‬

No votes yet.
Please wait...

درباره ی ابوالقاسم شم آبادی

(حقوق عمومی) -مدرس دانشگاه-صاحب امتیاز انتشارات حقوقی عدلیه-ارتباط با ابوالقاسم شم آبادی: shamabadi.abolghasem@yahoo.com تلفن: ۰۲۱۶۶۹۲۱۰۰۲ ۰۲۱۶۶۵۸۱۷۴۸

همچنین ببینید

کتاب مجموعه سوالات شبیه سازی شده جهاد ولایت(آزمون دکتری)

با سلام این کتاب حاوی مجموعه سوالات شبیه سازی شده جهاد و ولایت برای آزمون …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *