نمونه قرارداد اعطای نمایندگی

بسمه تعالی

تاریخ:……………………..

شماره:…………………….

پیوست:……………………

قرارداد اعطای نمایندگی

ماده۱: طرفین قرارداد

این قرارداد ما بین شرکت ………………….. به شماره ثبت …………………به نمایندگی و مدیریت …………………………. فرزند ……………….. به شماره ملی ………………………………..و به نشانی،……………………………………………. تلفن : …………………… (که طرف اول قرارداد منعقده نامیده می شود) و شخص حقیقی یا حقوقی…………………………………… .به شماره ثبت……………… به نمایندگی و مدیریت…………………………….فرزند ……………….. به شماره ملی ……………………………….. به نشانی :…………………………تلفن:…………………. که از این پس طرف دوم نامیده می‌شود از طرف دیگر مطابق با شرایط و مفاد ذیل منعقد می‌گردد.

هرگونه درخواست و مکاتبه در خصوص مفاد این قرارداد باید کتباً به نشانی طرفین که در این قرارداد نوشته شده و اقامتگاه قانونی آنان محسوب می‌شود ارسال گردد. در صورتیکه این محل تغییر کند می‌بایست محل جدید بلافاصله کتباً به طرف دیگر اطلاع داده شود و در صورت تخلف، ارسال درخواست یا مکاتبه به اقامتگاه قانونی سابق وی، ابلاغ شده تلقی خواهد شد.

ماده۲: موضوع قرارداد

بازاریابی ، فروش محصولات شرکت آذر شایان سیستم با شرایط و قیمت گذاری و خدمات پس از فروش اعلامی از جانب طرف اول در استان / شهر ………………………………………………………………….

ماده۳: شرایط نمایندگی

۱- ارائه کپی برابر با اصل مدارک ذیل از جانب طرف دوم برای انعقاد قرارداد الزمی می باشد:

-شناسنامه ، کارت ملی ، جواز یا پروانه کسب ، سند مالکیت یا اجازه نامه همراه با سند مالکیت معتبر

– بعد از توافقات حاصله ، طرف دوم ملزم و مکلف به ارائه چک یا سفته تضمینی با مبلغ توافقی طرفین به طرف اول می باشد.

۲- پس از توافقات حاصله فی مابین طرفین کالاهای ارسالی از جانب طرف اول به دو صورت حجیم و نمونه ای می باشد که به ترتیب کالای حجیم بعد از ارسال نزد طرف دوم بصورت امانت بوده و در صورت فروش آن با توجه به مدارک موجود تسویه حساب در مواعد توافقی انجام خواهد گرفت ؛ و کالاهای نمونه ای در صورت سفارش آن از جانب طرف دوم آن بصورت کتبی با پرداخت مبلغ آن به طرف دوم ارسال خواهد شد .توجها تعیین مصداق کالاهای حجیمی و نمونه ای و همچنین مواعد تسویه حساب بر عهده طرف اول خواهد بود.

۳- در صورتیکه در طول مدت قرارداد ، طرف دوم فوت نماید ادامه قرارداد و یا انعقاد قرارداد جدید با ورثه متوفی، موکول به بررسی و اتخاذ تصمیم از طرف شرکت خواهد بود . بدیهی است طرف اول در رد یا قبول اعطای نمایندگی به هر یک و یا تمامی ورثه متوفی مختار است.

۴- واگذاری امتیاز این نمایندگی از طرف طرف اول انحصاری نبوده و از این جهت برای طرف دوم ایجاد حقی نخواهد کرد و طرف اول می تواند در همان منطقه و یا مناطق دیگر شخص یا اشخاص دیگری را به عنوان نماینده خود قرار دهد و یاخود راساً اقدام نماید.

ماده ۴: نحوه تخصیص مبالغ

۱- پرداخت مبلغ ……………….. درصد از قیمت محصول به ازای فروش هر کالا به نمایندگی.

۲- طرف اول به ازاء فروش هر کالا حق العمل مناسبی به طرف دوم در نظر گرفته شده (طبق توافق طرفین)که پس از کسر کسورات قانونی به نماینده پرداخت می گردد.

۳- طرف دوم مکلف به تسویه حساب نقدی پس از ارسال کالا به مدت ۲۴ ساعت و در مورد کالاهای مدت دار طرف دوم بعد از فروش کالا مکلف به تسویه حساب ظرف مدت یک هفته می باشد.

ماده ۵: مدت و مکان انعقاد قرارداد

مدت این قرارداد پس از حصول شرایط نمایندگی توسط طرف دوم، برای مدت زمان ………………….. و از تاریخ…………………….. و در……………………………………………………………… منعقد می گردد وپس از اتمام مدت قرارداد با رضایت طرفین قرارداد قابل تمدید است. در صورت عدم رضایت طرفین قرارداد منفسخ می گردد.

ماده ۵: تعهدات طرفین قرارداد

الف- تعهدات طرف اول

۱- پس از دریافت نمایندگی فروش، تسهیلات زیر جهت تسهیل امر فروش در اختیار نمایندگی قرار خواهد گرفت.

الف- تبلیغات شرکت : کاتالوگ، بروشور و پوستر، تراکت تبلیغاتی و لیست محصولات جهت اطلاع رسانی بهتر.

ب- معرفی متقاضیان خرید محصولات این شرکت به نزدیکترین نمایندگی با توجه به تبلیغات گسترده.

۲- طرف اول مکلف است حداکثر ظرف مدت زمان ۷۲ ساعت نسبت به ارسال سفارش نماینده فروش پس از دریافت وجه محصول ، به طرف دوم اقدام نماید.( شرایط پرداخت مبلغ کالا با نمایندگان فعال بصورت توافقی بصورت جداگانه تعیین می شود.)

۳- طرف اول مکلف است در صورت معیوب بودن دستگاه ها طبق مفاد ذکر شده در ضمانتنامه نسبت به تعویض یا رفع عیب آنها ظرف مدت ۴۸ ساعت اقدام نماید.

۴- طرف اول مکلف به آموزش نصب و راه اندازی دستگاه به نماینده طرف اول می باشد.

۵-طرف اول موظف است پس از پایان قرارداد کلیه مدارک و اوراق بهادار طرف دوم را به وی مسترد نماید.

ب- تعهدات طرف دوم:

۱- خرید حداقل ……….. واحد طبق موضوع قرارداد ظرف مدت ……… روز و یا فروش …….. واحد ظرف مدت ………. ماه از تاریخ اعلام آمادگی جهت اخذ نمایندگی بر اساس بند تعهدات طرفین. ( در صورت عدم تعهد به این بند شرکت اقدام به اخذ نمایندگی موازی در استان مورد نظر می نماید و طرف دوم تنها عاملیت فروش می باشد، نه نماینده ی انحصاری)

۲-طرف دوم محق و مجاز نیست که به نام و به وکالت از طرف اول اقدامی انجام دهد مگر مواردی که قبلا و صریحا این اختیار به بصورت کتبی او تفویض شده باشد .

۳- طرف دوم تنها مجاز است در حوزه ی مندرجات موجود در برگه ی اطلاعات فنی محصول اقدام به تبلیغات نماید و عواقب مربوط به اظهارات خارج از مشخصات فنی محصول به عهده ی طرف دوم می باشد.

۴- طرف دوم مکلف است که تمامی سعی و کوشش خود را در جهت رعایت منافع و حقوق مادی ومعنوی طرف اول محفوظ دارد و تنها می تواند با نظر طرف اول اقدام به قیمت گذاری و یا ایجاد تغییر در استراتژی های بازاریابی محصول نماید.

۵- در صورت فسخ قرارداد و قطع همکاری، طرف دوم می‌بایست کلیه اسناد و مدارک مبادله شده را به طرف اول مسترد نماید.

۶- چنانچه نماینده فروش به دلایلی نیاز به فروش به نحوی خاص از قبیل فروش فوق العاده با تخفیف ویژه داشته باشد، بایستی مراتب را کتباً به شرکت اعلام و مجوز لازم را اخذ نماید. قیمت فروش محصولات توسط نماینده فروش و با هماهنگی شرکت ……………… اعلام می گردد.

۷- نماینده فروش موظف است در هرهفته فهرست کلیه مشتریان خود را که طی همان ماه از او خرید نموده‌اند را با ذکر نام و نشانی اعلام نماید.

۸- در صورتیکه سقف محصول درخواستی نماینده فروش از میزان تضمین پیش پرداخت مندرج در ماده ۷ این قرارداد بیشتر شود، شرایط فروش طبق توافق جداگانه و خارج از این قرارداد تعیین خواهد شد.

۹- طرف دوم حق اعطای نمایندگی به غیر و یا فروش دستگاه در خارج از حوزه ی جغرافیایی تعیین شده در موضوع قرارداد را ندارد مگر با کسب اجازه ی کتبی از طرف اول.

۱۰ – طرف دوم در طول مدت قرارداد حق واگذاری نمایندگی، به اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر را ندارد.

۱۱-در صورتیکه یک فقره از چکهایی که طرف دوم بابت فروش کالا به شرکت می دهد وصول وکارسازی نشود کلیه بدهیهای طرف دوم حال تلقی شده و طرف اول می تواند از محل تضمینات نزد شرکت یا به هر طریقی که صلاح بداند مطالبات خود را استیفاء و وصول نماید

۱۲- طرف دوم متعهد و ملزم گردید به هنگام تحویل اعتباری محصولات شرکت نسبت به ارائه تضمینات معتبر و کافی بنا به تشخیص شرکت اقدام نماید .

ماده ۶: موارد فسخ قرارداد

در صورت عدم رعایت هریک از شرایط و مندرجات قرارداد از سوی طرف دوم ، طرف اول با توجه به مندرجات این قرارداد، حق فسخ قرارداد را خواهد داشت وطرف دوم در این صورت حق هیچگونه اعتراض یا ادعا یا مطالبه خسارت و ضرر و زیان نخواهد داشت لکن در صورتیکه طرف دوم خواهان فسخ قرارداد باشد می بایستی علل و موجبات فسخ را یک ماه قبل از تمایل به عدم همکاری به طرف اول ، ابلاغ و ارسال نماید و در صورتیکه فسخ قرارداد توسط طرف دوم به شرکت لطمه ای وارد کند پس از انقضاء این مدت و تسویه حساب با شرکت می تواند اقدام به فسخ قرارداد نماید .
تبصره۱: هرگاه در اثر بروز حوادث غیر مترقبه و غیر قابل پیش بینی ازقبیل فوت،حجر،ممنوعیت از معاملات ، بازداشت و یا محکومیت کیفری و غیره ، طرف دوم از اجرای مفاد این قراداد و یا ادامه نمایندگی محروم یا ممنوع گردد،طرف اول مجاز است قرارداد وی را فسخ نماید . در این صورت فسخ قرارداد مسقط تعهدات مربوط به دوران نمایندگی نماینده نخواهد بود .طرف اول می تواند در صورت صلاحدید قرارداد نمایندگی را با قائم مقام نماینده یا هر فردی که صلاح بداند منعقد نماید .
تبصره۲: در صورت فسخ قرارداد از جانب هریک از طرفین ، طرف دوم موظف است ضمن جمع آوری آثار و علائم نمایندگی شرکت ، سربرگهای موجود ، مهر و تابلوی نمایندگی را حداکثر یک هفته پس از فسخ به شرکت تحویل نماید.

تبصره ۳: سایر موجبات عدم اجرای تعهدات طرف دوم در قرارداد از قبیل رها کردن مستمر و طولانی محل نمایندگی مجاز جز در موارد مصرح در قانون مانع و رافع مسئولیت نمایندگی نخواهد بود و در صورتیکه زمانهای مذکور از ۳روز تجاوز نماید شرکت حق فسخ قرارداد یا تعدیل آن را خواهد داشت .

تبصره۴ :طرفین با توافقات حاصله حق اقاله قرارداد را دارند.

ماده ۷) وجه التزام و تضمین حسن انجام کار

طرف اول یک فقره چک به مقدار …………………… ریال به شماره ی ………………………………….نزد بانک ………………………. بدون تاریخ در وجه شرکت …………………… برای تضمین پیش پرداخت محصولات موضوع قرارداد و حسن انجام قرارداد به شرکت تحویل نمود. ( امکان تغییر نوع و میزان وجه ضمانت از طریق مذاکرات حضوری وجود دارد.)و توجها طرف دوم در صورت تاخیر در انجام تسویه حساب و عدم انجام تعهدات موظف و مکلف به پرداخت روزانه ریال بعنوان خسارت دیر کرد در حق طرف اول خواهد بود.

این قرارداد به استناد ماده ۱۰ قانون مدنی و مواد ۴۵۴ و ۴۵۵ قانون آیین دادرسی مدنی و سایر مقررات جمهوری اسلامی ایران در۸ ماده در دو نسخه ی متحدالمتن و الاعتبار در تاریخ / / ۱۳۹ تنظیم و پس از امضاء مبادله گردید.

Rating: 2.3/5. From 3 votes.
Please wait...

درباره ی ابوالقاسم شم آبادی

(حقوق عمومی) -مدرس دانشگاه-صاحب امتیاز انتشارات حقوقی عدلیه-ارتباط با ابوالقاسم شم آبادی: shamabadi.abolghasem@yahoo.com تلفن: ۰۲۱۶۶۹۲۱۰۰۲ ۰۲۱۶۶۵۸۱۷۴۸

همچنین ببینید

شکایت خیانت در امانت

مورد شکایت: خیانت در امانت و فروش مال غیر ریاست محترم دادسرای عمومی و انقلاب …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *