نفقه در آمریکا

مهبد مهرابی

دانشجوی کارشناسی حقوق دانشگاه آزاد رباط کریم

نفقه در قوانین حقوقی ایالات متحده آمریکا

از نظر تاریخی قانونی شدن پرداخت نفقه نتیجه عدم پذیرش طلاق در کشورهایی مانند امریکا و انگلستان بوده است. در این کشورها زن و شوهر حتی پس از جدایی فیزیکی در حکم زوج ازدواج کرده باقی می ماندند. بنابراین شوهر موظف بود از همسرش حمایت کند. پس از پذیرش قوانین طلاق توسط قانونگذار، زن و شوهر موظف به پرداخت نفقه شدند و  هیچ تفاوتی بین آن دو در قانون پیش بینی نشد.

نفقه در قوانین حقوقی امریکا (حقوق کامن لا)در سه مرحله بررسی می شود. در دوران ازدواج، بعد از جدایی و قبل از صدور حکم قطعی طلاق، بعد از طلاق، از این رو، در امریکا دستور پرداخت نفقه به صورت موقت یا دائمی صادر میشود. نفقه موقت مربوط به زمانی است که هنوز حکم نهایی طلاق توسط دادگاه صادر نشده است. دستورهای موقتی نفقه، نیازهای موقتی زوجین از قبیل حمایت از فرزندان و سکونت آنها را بر طرف می کند و در آینده پایه و اساس پرداخت نفقه دائم قرار می گیرد. عواملی از قبیل سن زوجین، مهارتهای شغلی آنها، طول مدت ازدواج، در آمد زوجین و مالیاتی که می پردازند در پرداخت نفقه دائمی پس از صدور حکم طلاق مؤثرند.

در تعداد کمی از ایالات امریکا سوءرفتار و تقصیری که بر مبنای آن حکم طلاق صادر شده است از عوامل مؤثر در تعیین نفقه محسوب می شود، مانند ایالات فلوریدا، تکزاس، جورجیا، کارولینای شمالی و پنسیلوانیا و آرکانزاس، در اکثر ایالات آمریکا، مانند کالیفرنیا، نیوجرسی، ایلی نویز و نیویورک تقصیر زوجین در پرداخت نفقه در نظر گرفته نمی شود.

مثلاً در ایالت کالیفرنیا، طبق ماده ۲۱۰۰ قانون مدنی خانواده، لزوم گردآوری و حفظ اموال خانواده، جلوگیری از حیف و میل اموال به هنگام جدایی، تامین حمایت مکفی و عادلانه از زن یا شوهر، سه سیاست اجتماعی در این ایالت به شمار می آید. ماده ۲۱۲۰ همین قانون نیز بر لزوم افشای بی قید و شرط اسرار مالی زن و شوهر که به تقسیم منصفانه اموال و حمایت مالی فرزندان کمک می کند، تأکید کرده است. در این ایالت قانون خانواده کمیت و کیفیت نفقه همسر را در سه بعد زمانی (دوران زندگی مشترک، بعد از جدایی و قبل از صدور حکم طلاق و پس از طلاق) مورد بررسی قرار می دهد. از نظر منبع و محل پرداخت نفقه نیز سه منبع مختلف جداگانه بررسی می شود: در آمد زن و شوهر در دوران زندگی مشترک و بعد از آن، اموال خانواده در کالیفرنیا و خارج از کالیفرنیا و اموال غیر خانوادگی زن و شوهر.

به طور کلی عوامل مؤثر در پرداخت نفقه عبارتند از:

  • زوجی که از او درخواست نفقه شده است، در طی دو سال قبل از تقدیم درخواست طلاق به دادگاه به ایجاد خشونت در خانواده محکوم شده باشد؛
  • حداقل طول مدت ازدواج ده سال باشد؛
  • زوج درخواست کننده قادر به تأمین نیازهای طبیعی اش نباشد؛

۴- زوج درخواست کننده نفقه ناتوانی ذهنی یا جسمی داشته و حضانت فرزندان را به عهده داشته باشد؛

  • منابع مالی زوجین و توانایی آنها در تأمین نیازهای روزانه بدون وابستگی به زوج دیگر: دارائی و بدهی هر دو همسر خانوادگی یا شخصی؛

۶-توانایی مالی همسر پرداخت کننده با توجه به درآمد ، اموال و سطح زندگی او و دارائی و بدهی هر دو همسر(خانوادگی و شخصی)

۷- تخصص و کارآیی همسر نیازمند، نیاز بازار کار به تخصص همسر، مدت زمان و هزینه لازم برای بالابردن درجه سطح تخصص همسر و نیاز به آموزش علمی و عملی در سایر رشته های تخصصی مورد نیاز

۸- طول دوران ازدواج، سن و شرایط جسمی و روحی زن و شوهر و دشواریهای مالی دو همسر

۹- سهمی که هر یک از آنها در کسب تحصیلات، تعلیمات یا افزایش در آمد زوج دیگر یا در انجام کارهای خانه داشته اند؛

۱۰- تأثیر ازدواج در تقلیل ظرفیت تولید درآمد در حال حاضر و در آینده به علت اداره امور خانواده

۱۱- سوء رفتار زوجی که خواستار دریافت نفقه است و تلاش او برای پیدا کردن شغل مناسب: ۱۲- ارتکاب زنا در فلوریدا این عامل در پرداخت نفقه مؤثر است؛

۱۳- مقدار نفقه ماهیانه نباید بیشتر از کمترین دو مقدار ۲۵۰۰ دلار یا ۲۰٪ از درآمد کل ماهیانه زوج باشد.

نفقه در دوران زندگی مشترک

نفقه در دوران زندگی مشترک به موجب ماده ۷۲۰ قانون خانواده وظیفه حمایت از همسر نیازمند، مشروط به هیچ شرطی نیست. همچنین طبق ماده ۶۳۰۰ قانون خانواده، اگر اموال خانوادگی برای حمایت نگهداری شود. مقدار و میزان حمایت نیز مطابق ماده ۶۳۰۱ قانون خانواده، بستگی به شرایط مالی و نیازهای دو همسر دارد.

نفقه پس از جدایی و پیش از صدور حکم طلاق

طبق ماده ۶۳۰۲ قانون خانواده، چنانچه زن و شوهری داوطلبانه جدا زندگی کنند، وظیفه حمایت مالی شوهر ساقط می شود، مگر آن که قبلا در این مورد به توافق رسیده باشند. البته در صورتی که دو همسر به قصد طلاق از یکدیگر جدا شده باشند، وظیفه حمایت مالی ساقط نمی شود. همچنین مطابق ماده ۳۹۰۰ قانون خانواده، قاضی دادگاه با اختیاری که قانون خانواده به دادگاه داده است، می تواند تا پیش از صادر کردن حکم طلاق، یک همسر را مکلف به پرداخت نفقه همسر دیگر سازد حاجیان، ۱۳۷۹، ص). این حق مالی با مراجعه زوجین به یکدیگر به قصد آشتی، از بین می رود، مگر آن که دادگاه دستور پرداخت نفقه در دوران آشتی را هم داده باشد (ماده ۳۹۰۲ قانون خانواده. در حقیقت هدف قانون حفظ وضعیت زندگی همسر نیازمند بر مبنای سطح زندگی وی در دوران ازدواج است. در این دوران دستور پرداخت نفقه طبق فرمول ۵۰٪ و ۶۰ صادر می شود. به این ترتیب که دادگاه درآمد زن و شوهر را بررسی می کند و معادل ۵۰٪ از در آمد همسر کم در آمد را از ۶۰٪ درآمد همسر پردرآمد کسر کرده، تفاوت این دو را معیار نفقه همسر قرار می دهد. اجبار یک همسر به پرداخت بدهی های ضروری خانواده یکی دیگر از راه هایی است که دادگاه برای حمایت از همسر نیازمند به کار می برد.

نمونه ای از ارای صادره در رابطه با پرداخت نفقه را (به علت اهمیت رویه قضائی در حقوق کامن لا) ذکر می کنیم؛

موضوع پرونده: حمایت مالی همسر پس از جدایی و پیش از طلاق، رأی دادگاه بدوی: ۳۵۰۰ دلار نفقه موقت در ماه (برای خانم خانه دار ۹۳ ساله بدون تخصصی، ۵ سال تحصیلات دانشگاهی و ۵ سال پیش از اطلاق شغلی نداشته است) به تاریخ ۱۵ ماه پیش از تقاضای نفقه و دریافت یک میلیون دلار پول وکیل مدافع.

رأی دادگاه استیناف: رأی دادگاه بدوی بر اساس نیاز همسر متقاضی و امکان پرداخت همسر دیگر صادر شده است. امکان پرداخت وسیع تری با توجه به میزان درآمد همسر پرداخت کننده وجود دارد. دادگاه بدوی به این نتیجه رسیده است که شوهر بیش از ۲۰ میلیون دلار ثروت و درآمد غیراستخدامی را به نام اشخاص دیگر اما به نفع خود انتقال داده است. دادگاه می تواند اموالی را که نهایتاً از طرف شوهر اداره می شود، همچنین در آمد غیر استخدامی را مبنای پرداخت نفقه موقت قرار دهد. بنابراین اعتراضی شوهر مورد پذیرش قرار نگرفته است. زمان پرداخت نفقه و حق دریافت آن از زمان تقاضای صدور طلاق است، اگر چه همسر به اشتباه تقاضای پرداخت به موقع نکند.

نفقه پس از صدور حکم طلاق یا جدایی قانونی

طبق مواد ۶۳۵۰ و ۶۳۰۰ قانون خانواده دادگاه مختار است به هنگام صدور حکم انحلال ازدواج یا جدایی قانونی تا مدت زمانی که صلاح می داند همسری را موظف به حمایت از همسر دیگر کند. رأی دادگاه با توجه به امکانات مالی فرد، سطح زندگی خانواده در دوران ازدواج و همچنین با توجه به شرایطی که قانون خانواده معین می کند صادر میشود. به عنوان شرط صدور رأی، دادگاه می تواند همسر حمایت شونده را وادار کند تا شغل مناسبی پیدا کند و در صورت لزوم او را مکلف کند با کارشناسی استخدامی به منظور تعیین میزان کاریابی و امکان تولید مصاحبه نماید (مواد ۶۳۳۱ و ۶۳۳۰ قانون خانواده. نفقه معمولا در پایان مدت زمان معین شده از طرف دادگاه به پایان میرسد و چنانچه پیش از پایان این مدت تقاضای تجدید نظر از دادگاه نشود صلاحیت صدور حکم مجدد از دادگاه گرفته خواهد شد.

در ازدواج های دراز مدت( بیش از ۱۰ سال) صلاحیت دادگاه دائمی است (ماده ۶۳۳۹ قانون خانواده) به این معنا که دادگاه موظف است در هنگام صدور رأی، پایان دادن به پرداخت نفقه را منوط به بررسی شرایط دو همسر در آینده نماید. در ازدواجهای کوتاه مدت (زیر ۱۰ سال) دادگاه باید مدت پرداخت نفقه را معین کند، مگر آن که تعیین مدت منصفانه و عادلانه نباشد (ماده۴۳۳۳ ). پرداخت نفقه (اعم از کوتاه مدت یا دراز مدت) در صورت توافق زوجین می تواند به مدت زمانی خاصی یا فوت یا ازدواج یکی از زوجین محدود شود (ماده ۴۳۳۷). همچنین در صورت عدم وجود فرزند یا ثروتمند شدن یکی از زوجین یا تشکیل زندگی مشترک غیرزناشویی که منجر به برطرف شدن نیازهای فرد گردد از عوامل متوقف ساختن پرداخت نفقه توسط دادگاه می تواند باشد (مواد ۴۳۲۲ و ۴۳۲۶ قانون خانواده.)

در قوانین حقوقی آمریکا تقسیم اموال پس از طلاق، (جدا از مسأله نفقه) با توجه به وضعیت اقتصادی زوجین، سن و سلامت آنها، به دو روش صورت می گیرد:

  • تقسیم مساوی اموال : تقسیم جمعی اموال . اکثر ایالات آمریکا (۴۲ایالت) مانند پنسیلوانیا، یوتاه، فلوریدا، نیویورک و واشنگتن دی سی برای تقسیم اموال پس از طلاق از این روش استفاده می کنند. دادگاه در این طریق اموال را بطور منصفانه و با در نظر گرفتن عواملی مانند: سوء رفتار زوجین، گناهی که حکم طلاق بر اساس آن صادر شده است و تقصیر زوجین در کاهش درآمد اقتصادی خانواده تقسیم می کند، البته در بعضی ایالات این دو عامل به هیچ وجه در تقسیم اموال مؤثر نیستند.

در این روش اموال و دارائی که در اختیار زوجین است و جزء اموال ازدواج محسوب می شود و همچنین اموالی که هر یک از زوجین قبل از ازدواج به دست آوردند و اکنون جزء اموال ازدواج محسوب می شود یا در طی دوران ازدواج به آنها به ارث رسیده یا تحت عنوان هدیه ای دریافت کرده اند بین زن و شوهر به طور مساوی و عادلانه تقسیم می شود. اموالی هم که اختصاصی آنها بوده و با اموال ازدواج مخلوط نشده باشد،تقسیم نمی شود. بنابراین تمام اموالی را که در طی دوران ازدواج توسط هر یک از زوجین به دست آمده است، مانند در آمد آنها، جزء اموال مشترک محسوب می کنند و پس از طلاق یا فوت، هر کدام از آنها نیمی از اموال را دریافت میکند، مگر اموالی که هدیه گرفته اند.

نفقه پس از مرگ حمایت کننده

بنا بر ماده ۴۳۹۰ قانون خانواده، دادگاه در صورتی که مصلحت بداند پرداخت نفقه را حتی پس از مرگ همسر حمایت کننده نیز پیش بینی می کند. بعنوان مثال در ازدواجهای درازمدت که ضمن آن یک همسر دچار نقص جسمی یا روحی شده است، دادگاه حکم به ادامه پرداخت نفقه پس از مرگ حمایت کننده میدهد. در این گونه موارد دادگاه می تواندهمسر حمایت کننده را موظف به خرید بیمه عمر به نفع همسر نیازمند کند .

Rating: 5.0/5. From 1 vote.
Please wait...

درباره ی ابوالقاسم شم آبادی

(حقوق عمومی) -مدرس دانشگاه-صاحب امتیاز انتشارات حقوقی عدلیه-ارتباط با ابوالقاسم شم آبادی: shamabadi.abolghasem@yahoo.com تلفن: ۰۲۱۶۶۹۲۱۰۰۲ ۰۲۱۶۶۵۸۱۷۴۸

همچنین ببینید

حل و فصل اختلافات از طریق داوری در رویه قضایی

با سلام. چنانچه نیاز به مشاوره در خصوص داوری دارید و یا نیاز به وکیل …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *