موضوعاتی پیشنهادی رساله های دکترا و کارشناسی ارشد و کار تحقیقی

گردآوری: ابوالقاسم شم آبادی

موضوعاتی پیشنهادی  رساله های دکترا و کارشناسی ارشد و کار تحقیقی

قابل توجه بازدیدکنندگان محترم:

اولا لازم به ذکر است که  بیشتر موضوعات ذیل ، پیشنهاداتی هستند که دکتر علی اکبر گرجی ازندریانی در کتاب گرانسنگ در تکاپوی حقوق اساسی آورده اند.

ثانیا ، با توجه به اینکه امکان دارد در طی سال های اخیر بعضا موضوعات ذیل تصویب و احیانا دفاع شده باشد لطفا موضوعات را با دقت بیشتر انتخاب کنید.

الف- مبانی حقوق اساسی

1.      نظریه های جدید و تحولات اخیر حقوق اساسی در کشورهای دیگر (به طور نمونه فرانسه انگلستان- امریکا)

2.      مباحثی در پیرامون تاریخ حقوق اساسی

3.      تاریخ حقوق  اساسی در ایران (پیش از انقلاب + پس از انقلاب)

4.      مسأله صیانت از قانون اساسی در رژیم گذشته یا نگاهی به موارد نقض قانون اساسی در آن رژیم

5.      سرنوشت قانون اساسی مشروطیت

6.      تاریخ حقوق اساسی در جهان

7.      حقوق اساسی محلی

8.      جایگاه حقوق اساسی در نظم حقوقی- سیاسی ایران

9.      حقوق اساسی دینی (اسلامی)(ایدئولوژیک)

10.حقوق اساسی اروپایی

11.حقوق اساسی در کشورهای اسلامی (بررسی کلی یا بررسی تک تک کشورها به صورت منفرد)

12.ویژگی های حقوق اساسی جهان

13.حقوق اساسی و حقوق اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی

ب- مطالعات بین رشته ای (روابط حقوق اساسی و دیگر حوزه های فکری)

14. پیوندهای متقابل (تعاملات) حقوق اساسی و حقوق خصوصی (حقوق مدنی، خانواده، تجارت و …)

15. پیوندهای متقابل (تعاملات) حقوق اساسی و حقوق کیفری

16. پیوندهای متقابل (تعاملات) حقوق اساسی و حقوق بین الملل

17. پیوندهای متقابل (تعاملات) حقوق اساسی و حقوق اداری

18. پیوندهای متقابل (تعاملات) حقوق اساسی و حقوق مالی

19. پیوندهای متقابل (تعاملات) حقوق اساسی و حقوق شهری

20. پیوندهای متقابل (تعاملات) حقوق اساسی و حقوق روستایی

21. پیوندهای متقابل (تعاملات) حقوق اساسی و حقوق محیط زیست

22. پیوندهای متقابل (تعاملات) حقوق اساسی و حقوق بشر

23. پیوندهای متقابل (تعاملات) حقوق اساسی و علوم سیاسی

24. پیوندهای متقابل (تعاملات) حقوق اساسی و علوم اجتماعی

25. پیوندهای متقابل (تعاملات) حقوق اساسی و علوم اقتصادی

26. حقوق اساسی و مطالعات مذهبی دینی (فقه سیاسی)

27. پیوندهای متقابل (تعاملات)حقوق اساسی و …

ت- پیشگامان حقوق اساسی

28. بررسی و تحلیل آثار و نوشته های حقوقی حقوق دانان اساسی ایران و جهان از جمله آثار:

– دکتر ابوالفضل قاضی در حوزه حقوق اساسی

-دکتر سید محمد هاشمی در حوزه حقوق اساسی

– دکتر سید جلال الدین مدنی در حوزه حقوق اساسی

– آیت الله عمید زنجانی در حوزه حقوق اساسی

-دکتر ناصر کاتوزیان د رحوزه حقوق اساسی

– و ….

ج- بنیادهای نظم عمومی

33. نظم عمومی در حقوق تطبیقی

34. نظم عمومی، منافع عام، مصلحت عمومی

35. نظم عمومی ، نظم حقوقی و نظم اخلاقی

36. معنا و مبنای نظم عمومی در نظام های سیاسی دینی

37. …

ح- موضوعات گوناگون مربوط به قوه مجریه

38. ماهیت و الگوهای قوای اجرایی در عصر حاضر

39. صلاحیت های قوه مجریه در حقوق تطبیقی

40. قوه مجریه و مسأله نظارت بر قانون اساسی

41. نقد و بررسی لایحه تبیین اختیارات ریاست جمهوری

42. لایحه تبیین اختیارات رییس جمهوری و مسأله تفکیک قوا

43. لایحه تبیین اختیارات رییس جمهوری و مساله پاسداری از قانون اساسی

خ- موضوعات گوناگون مربوط به قوه مقننه (پارلمان)، نماینده و نمایندگی در ایران و جهان

44. ساختار و نظام کارآمدی مجلس شورای اسلامی ایران

45. مصونیت پارلمانی در نظام حقوقی ایران

46. در جستجوی مجلس دوم در نظام حقوقی ایران

47. اعتبار نامه درنظام حقوقی ایران و حقوق تطبیقی

48. و ….

د- موضوعات گوناگون مربوط به قوه قضائیه در ایران و جهان

49. ساختار قوه قضائیه در ایران و جهان

50. اهداف قوه قضائیه

51. استقلال قضات

52. وزرات دادگستری و قوه قضائیه: دوگانگی یا یگانگی؟

53. جایگاه مراجع اختصاصی در حقوق تطبیقی

54. شوراهای حل اختلاف از منظر قانون اساسی

55. نقش قوه قضائیه در پشتیبانی از حقوق و آزادی ها

56. نقش دیوان عالی کشور در پشتیبانی از حقوق و آزادی ها

57. نقش دیوان عدالت اداری در حمایت از حقوق و آزادی ها

58. نقد و تحلیل موردی آراء قضایی مربوط به حقوق و آزادی ها

59. و…

ذ- نقد رویه های حقوق اساسی (قضایی)

60. رویه های ملی: رویه های شورای نگهبان، دیوان عدالت اداری، دیوان عالی کشور، دیوان محاسبات و … از دیدگاه حقوق اساسی (مانند حقوق شهروندی)

61. رویه های خارجی: شورای قانون اساسی فرانسه، دیوان عالی آمریکا و …

ر- دادرسی اساسی، دادگاه های قانون اساسی

– موضوعات گوناگون مربوط به شورای نگهبان از جمله:

62. هنجارهای مرجع در نظریات شورای نگهبان

63. بررسی میزان تأثیر گذاری شورای نگهبان در نظم اداری و قضایی (حقوقی) و سیاسی ایران

64.تعاملات دکترین حقوقی و شورای نگهبان: کنکاشی پیرامون میزان اثر پذیری شورا بر دکترین پویای حقوقی

65. نظارت پذیری شورای نگهبان (قوه موسس)

66. ترکیب و ساختار شورای نگهبان

67. کارکردها و رویه های شورای نگهبان

68. شورای نگهبان و اندیشه های فقهی

69. و….

ز- موضوعات گوناگون مربوط به بازنگری در قوانین اساسی

70. فلسفه و چرایی بازنگری در قانون اساسی

71. تجربه بازنگری در ایران یا کشورهای دیگر

72. روش های بازنگری

73. محدودیت های بازنگری

74. مجمع تشخیص مصلحت و تجدید نظر در قانون اساسی

75. اختیارات رهبری و رئیس جمهور در امر بازنگری قانون اساسی

76. نظارت پذیری امر تجدید نظر در قانون اساسی (مطابقت با مبانی اسلام و قانون اساسی)

77. و …

س- موضوعات گوناگون مربوط به همه پرسی (رفراندوم)

78. جایگاه حقوقی و رویه عملی همه پرسی در حقوق تطبیقی

79. کالبدشکافی همه پرسی در ایران

80.و ….

ش- شورای عالی انقلاب فرهنگی   

81. پیشینه تاریخی

82. جایگاه حقوقی

83. صلاحیت ها و اختیارات

84. تجارب عملی

85.و….

ص- شورای عالی امنیت ملی

شورای عالی امنیت ملی

86. ساختار

87. تاریخچه

88. اختیارات و صلاحیت ها

89. ماهیت حقوقی

90. و …

ض- مجمع تشخیص مصلحت نظام

91. ساختار مجمع تشخیص

92. اختیارات و صلاحیت ها

93. خاستگاه حقوقی و دینی

94. ماهیت حقوقی (سیاست گذار یا قانون گذار یا….؟)

95. تحولات مجمع

96. و …

ط- موضوعات گوناگون مربوط به مجلس خبرگان

97. مبانی فقهی حقوقی مجلس خبرگان

98. ترکیب، ساختار و کارکردهای مجلس خبرگان

99. صلاحیت های مجلس خبرگان

100. ابزارهای نظارتی مجلس خبرگان

101. تحلیل موارد عینی تجربه های نظارتی مجلس خبرگان

102. مجلس خبرگان و حاکمیت ملی

103. انتخابات مجلس خبرگان

104. مجلس خبرگان و ….

ظ- حقوق و آزادی های بنیادین (آزادی های عمومی)

105. مفاهیم، مبانی، جایگاه، روش های حمایتی

106.نقش نهادهای سیاسی، قضایی در حمایت از حقوق و آزادی ها

107. بررسی موردی یکی از حقوق و آزادی ها مانند آزادی اندیشه، آزادی بیان، اصل برابری (در برابر قانون- دادگستری – ….)

108. و ….

ع- اراده عمومی

109. مفهوم، جایگاه و تحولات اراده عمومی در حقوق تطبیقی

110. مفهوم، جایگاه و تحولات اراده عمومی درحقوق ایران

111. اراده عمومی، مردم سالاری، اندیشه های دینی

112. قلمرو اراده عمومی

113. جایگاه اراده عمومی در مردم سالاری دینی

114. جایگاه اراده عمومی در دموکراسی عرفی     

115. و….

غ- موضوعات مربوط به تمرکز زدایی 

116. عدم تمرکز در ساختار سیاسی ایران

117. نظام حقوقی حاکم بر شوراهای روستا، شهر، شهرستان، استان.

118. تعارض و اختلاف میان مقامات محلی و مرکزی و رفع آن

119. تامین مالی شهرداری ها و دهداری ها و نقش دولت مرکزی

120. جایگاه شورای عالی استان ها در نظام جمهوری اسلامی

121. مفهوم دموکراسی محلی

122. فدرالیسم یا تمرکز زدایی

123. واحدهای محلی در خدمت قدرت مرکزی یا در رقابت با آن

124. قانون اساسی و تمرکززدایی

125. استقلال نهادهای محلی

ف- موضوعات متفرقه

126. معرفی، نقد و تحلیل کتابها یا دیگر نوشته های حقوق اساسی

127. ماهیت حقوقی نظام سیاسی ایران (ریاستی یا پارلمانی یا …..؟)

128. حقوق اساسی و وکالت

129. رییس دولت در نظام سیاسی ایران با مقایسه بر حقوق تطبیقی

130. دیوان محاسبات و نقش نظارتی پارلمان بر اجرای بودجه

131. سلسله مراتب هنجارها در حقوق ایران (سلسله مراتب منابع حقوقی در ایران)

132. اساسی سازی گرایشهای مختلف حقوق در ایران

133. امنیت قضایی و حقوق اساسی

134. مکانیزم های اصلاح پذیری نظام ها در حقوق اساسی (بازنگری +عرف ها+رویه ها)

135. عرف های حقوق اساسی در ایران یا دیگر کشورها

136. جایگاه عرف در حقوق اساسی ایران از مشروطه تاکنون

137. مفهوم و حقوق شهروندی در جمهوری اسلامی ایران

138. حقوقی کردن سیاست

139. سیاسی کردن حقوق

140. ویژگی های پارلمانتاریسم اسلامی و وجوه ممیزه آن با پارلمانتاریسم عرفی

141. حقوق اساسی و مبارزه با تروریسم

142. اصل برابری و ارزش قانون اساسی آن

143. قانون اساسی و حقوق اجتماعی

144. قانون اساسی و حقوق اقتصادی

145. قانون اساسی و حقوق سیاسی

146. قانون اساسی و حقوق فرهنگی

147. تحلیل وبررسی نقش قوای سه گانه در روند انعقاد قرار دادهای بین المللی

148. حاکمیت ملی درج .ا.و دادگاه بین المللی کیفری

149. حاکمیت ملی در جمهوری اسلامی مفهومی بسیط (ملی) یا مرکب (الهی ملی)

150. مقایسه روشهای نظارت بر مطبوعات در ایران و کشورهای اروپایی+آمریکایی+ اسیایی+ آفریقایی

151. مطالعه حقوقی تحزب در ایران یا جهان (موضوعاتی چون آزادی تحزب و چارچوب های حقوقی آن)

152. روش های نظارت بر سلامت مالی احزاب

153. ویژگی های حقوقی مردم سالاری دینی

154. سهم و جایگاه اقلیت های دینی و سیاسی در حکومت دموکراتیک دینی

155. قلمرو قانون و آیین نامه

156. بررسی حقوقی آیین نامه های پارلمانی

157. تهدید یا تحدید حق بنیادین مالکیت خصوصی (مطالعه مبانی، اهداف، روشها)

158. خصوصی سازی؛ محدودیت ها و راهکارهای آن در حقوق اساسی ایران

159. صدا و سیما و مباحث گوناگون حقوق اساسی از جمله بررسی مسأله صدا و سیمای خصوصی

160. تفکیک قوا

161. حقوق اساسی جمهوری اسلامی و اختیارات استثنایی

162. قوه موسس (بنیانگذار)

163. مطالعه اصول فراقانون اساسی در حقوق ایران و حقوق تطبیقی

164. شاخصه های حقوقی دولت

165. شاخصه های حقوقی نهادهای مستقل (خاص)

166. قانون اساسی اروپا

167. قانون اساسی اروپا مدلی برای یک قانون اساسی مشترک در جهان اسلام

168. قانون اساسی اروپا مدلی برای یک قانون اساسی مشترک در منطقه خاورمیانه

169. موضوعات گوناگون مربوط به دولت قانون مدار (حاکمیت قانون)

170. مبانی مذهبی و حقوقی دولت- کشور

171. تفاوتهای حقوقی «امت» و «ملت»

172. حقوق ودموکراسی

173. دموکراسی و جهانی شدن

174. دموکراسی و مقوله نسبیت

175. حقوق و جمهوریت

176. مباحث مربوط به تفسیر قانون اساسی

177. حاکمیت قانون در آیینه اندیشه ورزان مشروطه

178. انقلاب مشروطه و حاکمیت قانون

179. حاکمیت قانون در نظام سیاسی پیش از انقلاب اسلامی

180. جامعه شناسی حاکمیت قانون در ایران: موانع فرهنگی اجتماعی

181. حاکمیت قانون در اندیشه اسلامی

182. موضوعات مربوط به فلسفه حقوق از جمله مباحث مربوط به منابع و هنجارهای حقوقی                  

183. نسبت میان دستورگرایی و مذهب: بررسی موردی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران[1]  

184. تاثیرهای جهانی شدن حقوق بر نظام حقوق اساسی کشورهای در حال توسعه (بررسی موردی ایران)

185. بررسی مفهوم عدالت (جنسیتی) در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

186. قانون اساسی و توسعه اقتصادی: بررسی موردی قانون اساسی ایران

187. نهادهای سیاست گذار در قانون اساسی ایران

188. نهادهای سیاست گذار در نظام حقوقی ایران

189. بررسی تطبیقی محدودیت نامزدی در انتخابات

190. نسبت میان استانداردهای جهانی حقوق بشر و حقوق اساسی

191. نسبت میان استانداردهای جهانی حقوق بشر و حقوق اساسی

192. نظام انتخاباتی و مشارکت عمومی: بررسی موردی ایران

193. نظام انتخاباتی و عدالت انتخاباتی

194. نظام انتخاباتی و برابری: بررسی موردی انتخابات مجلس خبرگان رهبری

195. آرایش قدرت سیاسی و تأثیرهای آن بر نهادهای اساسی سیاسی

196. نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام: مفهوم، جایگاه و چالش ها

197. نسبت میان نظام اقتصادی و حقوق اساسی

198. جمهوری اسلامی و حکومت اسلامی: همسازی و ناهمسازی؟

199. حق بر تصویر (دیده نشدن در رسانه های همگانهی)

200. بررسی انتقادی مفهوم برابری در قانون اساسی ایران.[2]   

موضوعات دیگر:

201. خصوصی سازی در شرکت نفت ایران در پرتو اصل 44 قانون اساسی

202- خصوصی سازی در سایر شرکت های دولتی

203. شیوه های بازنگری قانون اساسی در ایران و کشورهای دیگر نظیر انگلستان- امریکا- آلمان

204.  بررسی حقوق اساسی یا بخشی از آن در افغانستان و عراق

205.  تفکیک قلمرو قانون از قلمرو آیین نامه در نظام حقوق ایران

206. وضعیت استثنایی در حقوق اساسی ایران

207. بررسی کمیسیون های شهرداری( به غیر از کمیسیون ماده 77 و 100 که کار شده است)

208. بررسی میزان توجه به حقوق ملت در کتاب های درسی

209. اختیارات عالی ترین مقامات اجرای ( به غیر از فرانسه- امریکا و انگلستان)

210. بررسی انواع صلاحیت های مجلس شورای اسلاکمی

211. نظارت مالی بر انتخابات ریاست جمهوری-  مجلس شورای اسلامی-خبرگان- شورای شهر و …

212. بررسی اضطرار در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

213. حاکمیت قانون و تاثیر آن بر عملکرد قوه مجریه و قضاییه در جمهوری اسلامی ایران

214. برسی دولت حقوقی و تمایز آن از دولت قانونمند

215. اصل حاکمیت قانون و تاثیر آن بر عملکرد جمهوری اسلامی ایران در زمینه حقوق بشر

216.  دولت مجازی

217.  دولت الکترونیک و جایگاه آن در برنامه های توسعه

218. بررسی نقش دولت در تحقق دولت الکترونیک در چشم انداز 1404

219. حمایت از آزادی هنر در نظام بین المللی

220. بررسی حقوقی تشکل های مدنی در ایران

221. بررسی نهادهای خصوصی دارای کارکرد عمومی

222. ولایت مطلقه فقیه و حاکمیت قانون در نظام حقوق اساسی ایران

223. حقوق اساسی و نقش آن در شکل گیری مدل دموکراسی

224. بررسی قانون انتخابات کشورهای مختلف مثلا فرانسه- لبنان

225. اصل برابر ی و تبلیغات انتخاباتی در حقوق انتخابات سیاسی

226. بررسی ایراد تزاحم اصل انتظار مشروع با برخی از اصول اداری

227. تحقیقی تاریخی درباره نظارت زمامداران در صدر اسلام

228. چگونگی ننظارت بر قوه موسس در کشورهای مختلف

229. نقش اینترنت در مشارکت عمومی برای حفاظت و مدیریت محیط زیست

230.حاکمیت قانون و تاثیر آن بر دادخواهی در دیوان عدالت اداری

231. نظریه سپهر عمومی در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران

232. بررسی اصل 25 قانون اساسی

233. بررسی کنترل قضایی نسبت به اقدامات اداری در حقوق اساسی ایران یا سایر کشورها

234. دادخواهی ادرای و ساختار نظام دادگاهی در انگلستان یا سایر کشورها

235. بررسی حقوق صلاحیت ها و استثناهای صلاحیت دیوان عدالت اداری

236. بررسی دستور موقت در دیوان عدالت اداری

237. بررسی  حقوقی چگوگی نظارت بر بانک ها- شرکت ها- موسسات..

238. بررسی تطبیقی دادگاه های اداری

239. شوراهای حل اختلاف در   چشم انداز 1404

240. بررسی حقوقی سهام عدالت در نظام حقوقی کشور یا در پرتو اصل 44 قانون اساسی

برای راهنمایی بیشتر می توانید به ایمیل یا شماره موبایل مندرج در صفحه اصلی رجوع نمایید.

 

 


[1] – موضوعات شماره 183 تا 200 از وبلاگ اندیشه های حقوق عمومی برگرفته شده است

[2] – منبع: در تکاپوی حقوق اساسی دکتر گرجی ازندریانی

راهنمایی بیشتر :

shamabadi.abolghasem@yahoo.com

 

No votes yet.
Please wait...

درباره‌ی ابوالقاسم شم آبادی

(حقوق عمومی) -مدرس دانشگاه-صاحب امتیاز انتشارات حقوقی عدلیه-ارتباط با ابوالقاسم شم آبادی: shamabadi.abolghasem@yahoo.com تلفن: ۰۲۱۶۶۹۲۱۰۰۲ ۰۲۱۶۶۵۸۱۷۴۸

همچنین ببینید

کتاب مجموعه سوالات شبیه سازی شده جهاد ولایت(آزمون دکتری)

با سلام این کتاب حاوی مجموعه سوالات شبیه سازی شده جهاد و ولایت برای آزمون …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *