مهریه

مهریه

در حقوق ایران سه منبع مالی برای زنان پیش بینی شده است که عبارتند از مهریه،نفقه و ارث. گرچه، در حال حاضر، مهریه به هنگام خواستگاری و نامزدی از سوی بزرگان وخانواده های پسر و دختر تعیین می گردد، معهذا مَهر، طبق ماده ۱۰۸۰ قانون مدنی، توافق
مالی فیمابین زن و مرد به هنگام عقد نکاح بوده و نوعی الزام قانونی و شرعی است که بر شوهرتحمیل می شود و فقط زوجین می توانند هنگام عقد یا پس از آن، مقدار مهر را به تراضی تعیین نمایند. مهر بعنوان صداق، صداقیه، کابین، قرض، پُشت تخت و مهریه نیز نامیده میشود. مهر، عندالمطالبه است و زوجه، به محض انعقاد عقد نکاح، مالک آن می شود. این مالکیت نسبت به نصف مهر، مستقر و ثابت است و نسبت به بخش باقیمانده، متزلزل) و منوط به انجام زناشویی زوجین( می باشد.انواع مهر

-۱ مَهر المُسمی :

مهری را که زن و شوهر ضمن عقد نکاح یا پس از آن، به تراضی معین می کنند و یا
تع یین آن را به عهده شخص ثالثی می گذارند، در اصطلاح، مهر المسمی نامیده می شود. این
مهر از جهت سقف محدودیتی ندارد و زوجین می توانند به هر اندازه که تمایل داشته باشند،
نسبت به آن توافق نمایند و پس از توافق و انعقاد عقد، زوج ملزم به پرداخت آن خواهد بود،
ولی از جهت حداقل، تا آنجا که چیزی صدق مال بر آن شود و قابل تملک باشد مانند خانه،
زمین، اتومبیل و یا ممکن است منفعت باشد مانند منافع ملک و سرقفلی یا مورد اجاره بوده
و یا ممکن است کارِ دارای ارزش اقتصادی مانند تعلیم موسیقی، آموزش زبان و از این قبیل.
همچنین، ممکن است مهر هیچ کی از آنها نبوده، بلکه حق باشد. این حق اعم است از حق
دینی)طلبی که شوهر از شخص ثالث دارد( و حق عینی) حق انتفع و ارتفاق(. بعلاوه، مهر
المسمی باید مالیت)ارز ش اقتصادی( داشته و قابل تملک توسط زن باشد. همچنین، باید
دارای منفعت عقلانی و مشروع بوده و علاوه بر لزومِ معلوم و معین بودن آن، مرد)زوج( نیز
قدرت بر تسلیم آن به زن را نیز داشته باشد.

-۲ مهر السنه)مهر محمدی(:

مهری است که حضرت محمد)ص( برای حضرت فاطمه )س( تع یین کردند و آن عبارت
از ۲۶۲ مثقال و نیم پول نقرت مسکوک بوده است.

-۳ مهر المثل :

ممکن است در عقد نکاح، مهر تعیین نشود. در چنین صورتی، زوجین می توانند پس از
وقوع عقد با توافق یکدیگر نسبت به تعیین مهر توافق نمایند. مهر المثل به مهر زنی)زنی(
اطلاق می شود که قبل از تراضی به انتخاب و تعیین مهر، فیمابین وی و همسرش نزدکیی
واقع شده است. مهر المثل با درنظر گرفتن وضع خانوادگی و حال اَقران و نزدکیان زوجه
تعیین می گردد)م ۱۰۹۱ ق.م(. معمولاً، چنانچه مهر موکول به تراضی بعد از عقد شود،
مهر المثل جایگزین مهرالمسمی می شود. علاوه بر این، زن در موارد زیر طبق قانون مدنی
مستحق مهر المثل می باشد:
الف- اگر ضمن عقد سخن از مهر گفته نشود یا عدم استحقاق زن در گرفتن مهر شرط
شده باشد، پس از وقوع نزدکیی، زن استحقاق مهر المثل دارد) م ۱۰۸۷ ق.م(. در چنین
صورتی)شرط عدم استحقاق زن نسبت به مهر در عقد نکاح(، شرط نافذ نیست، ولی عقد
صحیح است.
ب- هرگاه توافق طرفین درباره مهرالمسمی به جهتی باطل باشد، چنانچه مال تعیین
شده، مجهول باشد یا مالیت نداشته باشد، در این صورت زن مستحق مهرالمثل خواهد
بود)م ۱۱۰۰ ق.م(.
ج- درصورت جهل زن به فساد نکاح و وقوع نزدکیی، زن طبق ماده ۱۰۹۹ قانون مدنی
مستحق مهرالمثل خواهد بود. از مفهوم مخالف ماده فوق استفاده می شود که زن درصورت
علم به فساد نکاح، حقی بر مهرالمثل ندارد. زیرا، درچنین حالتی، زن زانیه محسوب و نزدکیی
در چنین شرایطی، حقی برای زن ایجاد نمی کند.

-۴ مهر المُتعه:

هرگاه در عقد ذکر نشده باشد و شوهر قبل از نزدکیی و تعیین مهر، زن خود را طلاق
دهد، زن مستحق مهرالمتعه است. برای تعیین مهرالمتعه برخلاف مهرالمثل، حال مرد از
۱۰۹۳ ق.م(. – حیث غنا و فقر ملاحظه می گردد)مواد ۱

No votes yet.
Please wait...

درباره ی حسن غفوری فرد

پاسخ گویی به سوالات حقوقی و تحصیلی ptsearch11@gmail.com

همچنین ببینید

بررسی تطبیقی مبانی فلسفی حقوقی نفقه از دیدگاه حقوق ایران،فرانسه،انگلستان

محدثه خدادادی دانشجویکارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رباط کریم چکیده امروزه …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *