مشاوره حقوقی تلفنی

مشاوره تلفنی:

۰۹۳۶۴۴۶۳۱۴۶


ایمیل برای ارسال مدارک و درخواست ها:

ptsearch11@gmail.com

 

1) آیا ترهین دو ملک با یک قرارداد جایز می باشد ؟

ترهین دو ملک با یک قرارداد ، با توجه به بخشنامه 20ب اداره کل اعتبارات (‌رهن اموال غیرمنقول ) بلااشکال می باشد ، منتها اصلح است از تصریح به قدرالسهم خودداری گردد.

2) آیا تفکیک و افراز ملکی که در رهن بانک می باشد بلامانع است یا خیر؟

چنانچه تسهیلات گیرنده فاقد بدهی معوق باشد ، بانک صرفاً با صدور صورتمجلس تفکیکی با حفظ حقوق رهنی بانک نسبت به قطعات تفکیک شده موافقت می نماید ضمناً قطعات تفکیک شده همچنان در رهن بانک باقی خواهد بود . اما درصورتی که تسهیلات گیرنده دارای بدهی معوق باشد انجام امر با اخذ مجوز از اداره امور و عنداللزوم ادارات کل مرکزی امکان پذیر خواهد بود.

3) آیا بانک می تواند نسبت به بازداشت مازاد مورد وثیقه تسهیلات اعطایی توسط مراجع قضایی موافقت نماید .

اخذ موافقت بانک از سوی مقامات قضایی جهت بازداشت مازاد ارزش مورد وثیقه درمقابل طلب ثالث ، با توجه به وصف احتمالی بودن بازداشت علی الاصول صورت نمی گیرد و در مواردی که راهن فی المثل جهت مرخصی زندانی تقاضای موافقت بانک یا بازداشت آن را به نفع دادسرا دارد ، از بانک استعلام می شود که در این موارد اعلام رضایت به مصلحت نمی باشد.

4) آیا رهن ملک با کاربری زراعی اعم از مشاع و غیرآن امکان پذیر است ؟

حسب مفاد ماده 773 قانون مدنی ، هرمالی که قابل نقل و انتقال قانونی نیست نمی تواند مورد رهن واقع شود . بنا به مفهوم مخالف آن هرمالی که قابل نقل و انتقال قانونی است ، قابلیت ارتهان دارد . منتها درمورد املاک مشاع با کاربری کشاورزی رعایت مفاد نامه عمومی شماره 86138 مورخ 29/5/86 اداره کل اعتبارات و سایر بخشنامه ها و دستورالعمل های مربوطه الزامی می باشد.

5) آیا اخذ سفته عندالمطالبه از مشتری بعنوان تضمین معامله و استفاده از آن در معاملات بعدی امکان پذیر می باشد ؟

به موجب بخشنامه وزارت امور اقتصادی و دارایی به منظور جلوگیری از هرگونه سوء استفاده احتمالی از نقطه نظر عدم پرداخت تمبر مالیاتی، سفته های عندالمطالبه اخذ شده فقط برای انجام یک نوع معامله مورد استفاده قرار گیرد. همچنین با توجه به نامه عمومی شماره 83084 مورخ 8/5/1383 اداره حقوقی و دعاوی سابق ، اخذ سفته عندالمطالبه برای معاملات مکرر فاقد وجاهت قانونی است لیکن اخذ آن برای یک معامله با استفاده از فرم منضم به نامه عمومی مذکور و انجام معامله مرتبط با رعایت مفاد بخشنامه 8 ب ، بلامانع می‌باشد.

6) چنانچه مشتری بعد از انعقاد قرارداد مشارکت مدنی و فروش اقساطی مسکن اقدام به واگذاری مورد معامله به اشخاص ثالث نماید ، بانک چه تکلیفی در این خصوص دارد؟

در قرارداد مشارکت مدنی، حق واگذاری سهم‌الشرکه بدون اجازه بانک و هرگونه نقل و انتقال نسبت به منافع سهم‌الشرکه و حق تقسیم اموال مشارکت از شریک سلب شده است ، و در صورت تخلف ، بانک حق دارد ضمن فسخ معامله موضوع قرارداد ، مطالبات خود را از طریق اجرای ثبت و از محل مورد وثیقه استیفاء نماید . در فروش اقساطی نیز بدهکار بدون موافقت بانک حق نقل و انتقال نسبت به عین یا منافع مورد رهن را به هرصورت اعم از قطعی ، رهنی ، شرطی از خود سلب نموده ، درصورت تخلف ، موضوع از موارد فسخ قرارداد و معامله محسوب شده و بانک می تواند مطالبات خود را از طریق اجرا وصول نماید .

7) آیا بانک می تواند نسبت به اجاره املاک مورد رهن باکاربری مسکونی – تجاری – صنعتی موافقت نماید ؟

موافقت با اجاره املاک مورد وثیقه بانک به لحاظ مشکلات ناشی از تخلیه آنها از نظر حقوقی مقرون به مصلحت نمی باشد ، معذلک در موارد خاص و عندالاقتضاء با نظر اداره معاملات و تسهیلات مالی و یا اداره امور شعب ، می توان بشرح ذیل اقدام نمود : 1 ) درصورتیکه مورد وثیقه ، ملک مسکونی باشد ، با رعایت مفاد مبحث سوم از فصل پنجم ( اجاره املاک مورد وثیقه بانک ) از بخش اول بخشنامه 20 ب اقدام گردد. 2 ) درصورتیکه مورد وثیقه ، ملک تجاری یا اداری یا صنعتی باشد ، با توجه به شرایط خاص ملک و مشکلات ناشی از تخلیه و ادعاهای احتمالی نسبت به حقوق راجع به سرقفلی ، اصولاً موافقت با اجاره اینگونه املاک به مصلحت نمی باشد لیکن در موارد خاص و با نظر ادارات مذکور ، می توان موافقت بانک را بشرح طرح نامه ضمیمه به دفترخانه ذیربط اعلام نمود : «دفتر اسناد رسمی شماره ……………… عطف به نامه شماره ……………. مورخ ………………… نظر به اینکه ششدانگ پلاک ثبتی …………………… واقع در بخش …………… بموجب اسنـــاد / سند رسمی شماره ……………. مورخ ……………………. تنظیمی در دفترخــانه شماره ……………….در رهن بانک می باشد ، علیهذا با ارسال تصویر اسناد / سند مزبور بانک با حفظ کلیه حقوق خود بعنوان مرتهن با تنظیم قرارداد اجاره فیمابین موجر ( راهن ) و مستاجر با تصریح شرایط ذیل در قرارداد اجاره موافقت می نماید ، ضمنا” قرارداد برای مدت …………. سال تنظیم گردیده ، و موجر نیز حق دریافت مال الاحاره را بصورت دفعتا” واحده نخواهد داشت و قرارداد اجاره را بنحوی تنظیم خواهند فرمود که مشمول قانون روابط موجر و مستاجر سال 1376 گردد . 1-مستاجر با امضاء این قرارداد قبول و اقرار نمود که هیچگونه وجهی بعنوان سرقفلی به موجر پرداخت ننموده و بدین ترتیب حقی نسبت به سرقفلی مورد اجاره نداشته و به هنگام تخلیه نیز هیچگونه ادعایی از حق سرقفلی ، حق کسب و پیشه و نظایر آن نسبت به مورد اجاره ( مورد وثیقه بانک ملی ایران شعبه ……………… ) و علیه بانک ملی ایران ( مرتهن ) و یا موجر نخواهد داشت . 2- چنانچه به‌هردلیلی درخلال مدت اجاره و یا بعد از مدت اجاره بانک ملی‌ایران ( مرتهــن) به استنـاد قرارداد شماره ……………….. مورخ …………………….. اقدام به صدور اجرائیه نماید و عملیات اجرایی منجر به تملیک موردوثیقه به نام بانک ملی ایران گردد قرارداد اجاره منفسخ و بدون نیاز به اعلام بعدی به دفترخانه کان لم یکن تلقی خواهد شد و مستاجر می بایست مورد اجاره را تخلیه و طی صورتجلسه ای به بانک ملی ایران ( مرتهن ) تحویل نماید . 3- مستاجر از مفاد قرارداد رهنی شماره …………. مورخ ……………تنظیمی دردفترخانه شماره ………………. مطلع و متعهد گردید که هیچ اقدامی برخلاف مندرجات قرارداد مزبور انجام ندهد درصورت بروز هرگونه خساراتی به مورد وثیقه بانک ، موجر و مستاجر منفردا” و متضامنا” در مقابل بانک مسئول جبران خسارات خواهند بود . 4- موجر و مستاجر موافقت نمودند که بانک ملی ایران ، حق فسخ دائم قرارداد اجاره را درمدت اجاره خواهد داشت . 5- مستاجر حق تغییر کاربری و یا تغییر شغل موجود و نیز حق واگذاری عین مرهونه بانک به اشخاص ثالث را تحت هیچ عنوان ندارد . ( بانک ملی ایران )

8) آیا اعطای تسهیلات از طریق وکالت امکان پذیر می باشد و آیا وکیل می تواند ضامن موکل گردد ؟

وکالت ممکن‌است بطور مطلق برای تمام امور موکل باشدیا مقید و برای امریا امورخاصی و وکیل نمی‌تواند عملی را که ‌از حدود وکالت او خارج است انجام‌دهد ( مواد 660 و663 قانون مدنی) فلذا استفاده از تسهیلات بانکی توسط وکیل ، درصورتیکه در وکالتنامه تصریح شده باشد ، امکان پذیر است مگر در مورد تسهیلات مضاربه ، ضمناً برابر دستورالعمل بخشنامه 20 ب اداره کل اعتبارات کلیه امور لازم برای انجام عملیات مضاربه می بایستی طبق قرارداد مربوط ، راساً توسط « عامل » انجام پذیرد لذا امضای قرارداد و استفاده از سرمایه مضاربه نیز شخصاً بدون تفویض وکالت به غیر توسط خود عامل ( متقاضی و واجد شرایط تسهیلات بانک) صورت خواهد پذیرفت بنابراین در این نوع عقد ، بانک از قبول وکالتنامه و اعطای تسهیلات به وکیل به استناد آن معذور می باشد . اضافه می نماید شعب در هنگام اعطای تسهیلات و انجام معاملات و امضاء قراردادها توسط وکیل بدون درنظر گرفتن تاریخ تنظیم وکالتنامه ، می بایست تائیدیه جدیدی ( از دفترخانه تنظیم کننده وکالتنامه ) اخذ و ضمیمه پرونده نمایند. ضمناً وکیل می تواند بعنوان شخص حقیقی و اصیل ، ضامن موکل گردد و ضمانت وکیل منع قانونی ندارد .

9) آیا انجمن های صنفی می توانند تسهیلات اخذ نمایند؟

برابر قانون تجارت انجمنهای صنفی جزء شرکتهای قانونی قانون تجارت محسوب نمی گردند و با توجه به ماهیت آنها که اعضاء تشکیل دهنده انجمن را معمولا“ همکاران صنفی تشکیل می‌دهند و با اخذ حق عضویت و واریز آن به حساب انجمن به قصد کمک به همدیگر عملاً کار تولیدی یا خدماتی که نیاز به اخذ تسهیلات باشد انجام نمی دهند لذا اعطاء تسهیلات به اینگونه انجمنها و مؤسسات وجهه قانونی نخواهد داشت مگر در چهارچوب اساسنامه و مقررات خاص.

10) نحوه اقدام بانک در برابر اجرائیه هایی که توسط مراجع قانونی جهت برداشت از حسابهای دولتی غیرقابل برداشت در آمدی (مفتوحه با مجوز اداره کل خزانه یا نمایندگی خزانه در استان ها ) و بنام ادارات و سازمانهای دولتی صادر گردد چه می باشد ؟

حسب مفاد نامه شماره 9179/م مورخ 26/3/1389 وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی حساب‌هایی که مجوز گشایش آن‌ها از سوی خزانه‌داری‌کل نزد بانک‌های کشور به شکل غیرقابل برداشت (درآمدی) صادر می‌گردد با تشخیص خزانه و بنابر نیاز دستگاه اجرایی ذی‌ربط صورت می‌پذیرد و هدف از افتتاح آن دریافت و تمرکز درآمدهای وصولی دستگاه مربوطه به منظور انتقال وجوه به حساب درآمد عمومی کشور می‌باشد و در واقع اگرچه حساب ظاهراً به نام دستگاه ذی‌ربط می‌باشد لیکن در حقیقت در حکم حساب‌های خزانه‌داری‌کل بوده و برداشت از آن‌ها نیز می‌بایست صرفاً با مجوز خزانه در چارچوب مقررات قانونی انجام گیرد فلذا در صورت مواجهه با بازداشت نامه‌های واصله از سوی مراجع ذی‌صلاح ضمن لزوم اصلاح مشخصات حساب‌های مذکور و تغییر نام آن‌ها به نام خزانه (وفق مفاد نامه شماره 2975 مورخ 3/10/1390 اداره کل حسابداری، مدیریت و آمار) می‌بایست از معرفی آ‌ن‌ها به مرجع بازداشت‌کننده خودداری و در صورت وجود حساب‌هایی که امکان تأمین و توقیف وجه از آن وجود داشته باشد نسبت به معرفی آن‌ها به مرجع مذکور اقدام نمود.

11) آیا کماکان وکالتنامه زندانیان با شرایط مخصوص آن در شعب قابل پذیرش می باشد یا خیر ؟

بله قابل پذیرش است زیرا ظاهرا“ تا کنون مصوبه هیأت مدیره وقت در مورد وکالتنامه زندانیان تغییر و ملغی نشده است .

12) در خصوص وکالتنامه ها چنانچه موکلین خودشان مورد وکالت را انجام دهند تکلیف وکالتنامه مزبور چه می شود ؟

اگرمورد وکالت را موکل به انجام رساند چنانچه اختیارات مورد وکالت دفعتا“ واحده باشد عملا“ به لحاظ انجام مورد وکالت ، وکالتنامه منتفی شده است لیکن در خصوص مواردیکه مورد وکالت عدیده باشد ( مثل پرداخت اقساط طی هر ماه ) در اینصورت هم وکیل و هم موکل می توانند آنرا به انجام برساند و وکالت منتفی نبوده و همچنان تا پایان اقساط پابرجا می باشد .

13) شخصی بموجب وکالتنامه اقدام به افتتاح سپرده بلند مدت برای فرزند خود می‌نماید و همه ماهه سود آن را دریافت میدارد، آیا با گذشت 9 ماه از تاریخ صدور وکالتنامه نیاز به تأئیدیه از دفترخانه مبنی بر عدم عزل وکیل میباشد یا خیر؟

وکالت نامه هائی که جهت برداشت از سایر حسابهای موکل (باستثنای حسابهای مربوط به حقوق بازنشستگی وظیفه و مستمری موکل ) توسط وکیل به بانک ارائه میگردد. حسب مفاد قانون مدنی وکالت با عزل موکل استعفای وکیل و به موت و یا به جنون وکیل یا موکل مرتفع میگردد. در غیراینصورت وکالتنامه‌های مورد بحث به قوت خود باقیست، لکن اصلح است در خصوص وکالت‌نامه‌های تنظیمی اعم از رسمی یا تنظیمی در خارج از کشور، بنا به صراحت مذکور در بخشنامه (8ب) و ملاک آن، بعد از گذشت 3سال از تاریخ تنظیم وکالت نامه مراتب از لحاظ اعتبار و عدم عزل وکیل یا…. استعلام شود. بدیهی است در صورت تردید و تشکیک و…… (ولو قبل از مضی مهلت 3ساله) هرگونه اقدام مقتضی از جمله استعلام در خصوص اعتبار وکالت نامه مورد تأکید و توصیه می‌باشد.

14) وکیل به استناد وکالتنامه ای که در خارج از کشور و در کنسولگری‌های جمهوری اسلامی تنظیم شده درخواست نموده از شماره حساب ……………………. بنام موکل وجوهی را برداشت نماید. شعبه چه تکلیفی دارد؟

مطابق مفاد نامه‌های عمومی شماره 87032 مورخ 13/3/1387 و 82137 مورخ 12/7/1382 اداره حقوقی و دعاوی (سابق) وکالت‌نامه‌های تأیید شده در نمایندگی‌های سیاسی و کنسولی جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور نیازی به تنفیذ توسط دادگاههای انقلاب اسلامی تهران یا دادگاههای موصوف در سایر استانها و همچنین تأیید مجدد اداره سجلات و احوال شخصیه وزارت امور خارجه نداشته و منحصراً اسنادی که به نحوی مخدوش یا احتمال جعل آن‌ها توسط اقدام‌کننده مورد شبهه واقع شود قابل بررسی و تأیید مجدد خواهد بود، بدیهی است در صورت تصریح وکالت نامه با این مضمون که ”هرگونه اقدام موکول به تأیید وکالتنامه توسط اداره سجلات و احوال شخصیه وزارت امور خارجه می‌باشد.” اقدام به استناد وکالت نامه منوط به تأیید اداره سجلات و احوال شخصیه وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.

 

 

 

منبع: سایت بانک ملی ایران

 

———————-

X [sj[X ;dgX ;hgjX jivhkX lv;cX جستجوی وکیلX جستجوی وکلاX چگونه وکلای تهران را پیدا کنیمX چطوری آدرس وکلای تهران را پیدا کنیمX جستجوی وکیل در تهران و البرزX اسامی وکلاX اسامی وکلای کانون مرکزX وکلای کانون مرکزX سرچ وکلای کانون مرکزX شماره تلفنX شماره تلفن وکلای تهرانX وکلای دادگستریX وکلای پایه یکX وکیل پایه یکX وکیل پایه یک دادگستریX وکیلپایه یکX وکیل پایه 1 دادگستریX پایه 1 دادگستریX پایه1X وکیل پایه1 دادگستریX وکلای کانون تهرانX بهترین وکلای ایرانX معرفی وکلای خوبX مشاوره برای انتخاب وکیلX بهترین وکیل در زمینه قتلX بهترین وکیل در زمینه طلاقX بهترین وکیل در زمینه مواد مخدرX قاچاق کالاX وکیل متبحر در دیوان عدالت اداریX وکیل دادگستریX وکیل خوب برای ملکX بهترین وکیل برای بحث قراردادهاX بهترین وکلا برای امر وکالتX بهرین وکلا برای دیوان عالی کشورX دیوان عالی کشورX وکیل کارکشته برای دعاوی نفتیX قراردادهای نفتی

مشاوره حقوقیX مشاوره حقوقی رایگانX مشاوره حقوقی با وکیل دادگستریX وکیل پایه یک دادگستریX وکالت در دعاویX وکیل پایه یک در تهرانX وکیل پایه یک دادگستری در تهرانX تهران و وکالت دادگستریX مشاوره حقوقی با وکیلX وکیل دارای پروانه در تهرانX وکالت در مرکزX وکیل البرزX وکیل متبحر در دیوان عدالت اداریX بهترین وکیل برای دعاوی دیوان عدالت اداریX بهترین وکیل برای قتلX بهترین وکیل برای دیوان عالی کشورX بهترین وکیل در ایرانX قدرتمندترین وکیل ایرانX وکالت اتفاقیX وکالت تسخیریX وکالت رایگانX مواد مخدرX قاچاق کالا-نحوه گرفتن طلاق توافقیX مدارک لازم برای طلاق توافقیX طلاق توافقیX طلاقX مهریهX مهریه و اجرای آنX چگونه مهریه خود را به اجرا به گذاریمX مهریه و نفقهX گرفتن نفقهX زن و شوهرX به زندان انداختنX حبسX حبس شوهرX حق حبسX حضانتX مدارک لازمX xghrX توافقیX دادگاه خانوادهX مدت طلاق توافقیX سیر طلاق توافقیX پروسه طلاق توافقی، ,;dg \hdi d; nhn’sjvdT ,;hgj nv xghr j,htrd- nhno,hsj xghr j,htrdT xghr j,htrdT j,htr nv xghrT lnhv; xghr j,htrd، وکیل پایه یک دادگستری، وکالت در تهران، وکیل در تهران، وکیل تهران، وکیل مشهد، وکیل دادگستری، وکیل پایه یک، وکالت پایه یک دادگستری، وکالت تخصصی در طلاق، طلاق به شیوه توافقی مدت طلاق توافقی- چه مدت باید در دادگاه انتظار کشید برای صدور رای، صدور رای، اجرای رای، ابلاغ رای، مهریه و نفقه و نحوه گرفتن آن، حبس شوهر در طلاق توافقی، طلاق توافقی و حضانت، حضانت دختر، حضانت پسر، در طلاق توافقی حضانت به چه کسی می رسد، در طلاق چه مدارکی لازم است، مدارک لازم برای تشکیل پرونده طلاق، طلاق از شوهر معتاد، اعتیاد و طلاق، طلاق در کوتاه ترین زمان، برای طلاق سریع چکار کنیم، راه حل های طلاق، راه حل های طلاق توافقی، طلاق و توافق در آن، طلاق توافقی با استفاده از وکیل، وکیل در طلاق، تبحر در امر وکالت، حق حبس، تکلیف فرزندان، تکلیف خانه، تکلیف دختر، تکلیف پسر، حقوق زن-نحوه گرفتن طلاق توافقیX مدارک لازم برای طلاق توافقیX طلاق توافقیX طلاقX مهریهX مهریه و اجرای آنX چگونه مهریه خود را به اجرا به گذاریمX مهریه و نفقهX گرفتن نفقهX زن و شوهرX به زندان انداختنX حبسX حبس شوهرX حق حبسX حضانتX مدارک لازمX xghrX توافقیX دادگاه خانوادهX مدت طلاق توافقیX سیر طلاق توافقیX پروسه طلاق توافقی، ,;dg \hdi d; nhn’sjvdT ,;hgj nv xghr j,htrd- nhno,hsj xghr j,htrdT xghr j,htrdT j,htr nv xghrT lnhv; xghr j,htrd، وکیل پایه یک دادگستری، وکالت در تهران، وکیل در تهران، وکیل تهران، وکیل مشهد، وکیل دادگستری، وکیل پایه یک، وکالت پایه یک دادگستری، وکالت تخصصی در طلاق، طلاق به شیوه توافقی مدت طلاق توافقی- چه مدت باید در دادگاه انتظار کشید برای صدور رای، صدور رای، اجرای رای، ابلاغ رای، مهریه و نفقه و نحوه گرفتن آن، حبس شوهر در طلاق توافقی، طلاق توافقی و حضانت، حضانت دختر، حضانت پسر، در طلاق توافقی حضانت به چه کسی می رسد، در طلاق چه مدارکی لازم است، مدارک لازم برای تشکیل پرونده طلاق، طلاق از شوهر معتاد، اعتیاد و طلاق، طلاق در کوتاه ترین زمان، برای طلاق سریع چکار کنیم، راه حل های طلاق، راه حل های طلاق توافقی، طلاق و توافق در آن، طلاق توافقی با استفاده از وکیل، وکیل در طلاق، تبحر در امر وکالت، حق حبس، تکلیف فرزندان، تکلیف خانه، تکلیف دختر، تکلیف پسر، حقوق زن-نحوه گرفتن طلاق توافقیX مدارک لازم برای طلاق توافقیX طلاق توافقیX طلاقX مهریهX مهریه و اجرای آنX چگونه مهریه خود را به اجرا به گذاریمX مهریه و نفقهX گرفتن نفقهX زن و شوهرX به زندان انداختنX حبسX حبس شوهرX حق حبسX حضانتX مدارک لازمX xghrX توافقیX دادگاه خانوادهX مدت طلاق توافقیX سیر طلاق توافقیX پروسه طلاق توافقی، ,;dg \hdi d; nhn’sjvdT ,;hgj nv xghr j,htrd- nhno,hsj xghr j,htrdT xghr j,htrdT j,htr nv xghrT lnhv; xghr j,htrd، وکیل پایه یک دادگستری، وکالت در تهران، وکیل در تهران، وکیل تهران، وکیل مشهد، وکیل دادگستری، وکیل پایه یک، وکالت پایه یک دادگستری، وکالت تخصصی در طلاق، طلاق به شیوه توافقی مدت طلاق توافقی- چه مدت باید در دادگاه انتظار کشید برای صدور رای، صدور رای، اجرای رای، ابلاغ رای، مهریه و نفقه و نحوه گرفتن آن، حبس شوهر در طلاق توافقی، طلاق توافقی و حضانت، حضانت دختر، حضانت پسر، در طلاق توافقی حضانت به چه کسی می رسد، در طلاق چه مدارکی لازم است، مدارک لازم برای تشکیل پرونده طلاق، طلاق از شوهر معتاد، اعتیاد و طلاق، طلاق در کوتاه ترین زمان، برای طلاق سریع چکار کنیم، راه حل های طلاق، راه حل های طلاق توافقی، طلاق و توافق در آن، طلاق توافقی با استفاده از وکیل، وکیل در طلاق، تبحر در امر وکالت، حق حبس، تکلیف فرزندان، تکلیف خانه، تکلیف دختر، تکلیف پسر، حقوق زن-نحوه گرفتن طلاق توافقیX مدارک لازم برای طلاق توافقیX طلاق توافقیX طلاقX مهریهX مهریه و اجرای آنX چگونه مهریه خود را به اجرا به گذاریمX مهریه و نفقهX گرفتن نفقهX زن و شوهرX به زندان انداختنX حبسX حبس شوهرX حق حبسX حضانتX مدارک لازمX xghrX توافقیX دادگاه خانوادهX مدت طلاق توافقیX سیر طلاق توافقیX پروسه طلاق توافقی، ,;dg \hdi d; nhn’sjvdT ,;hgj nv xghr j,htrd- nhno,hsj xghr j,htrdT xghr j,htrdT j,htr nv xghrT lnhv; xghr j,htrd، وکیل پایه یک دادگستری، وکالت در تهران، وکیل در تهران، وکیل تهران، وکیل مشهد، وکیل دادگستری، وکیل پایه یک، وکالت پایه یک دادگستری، وکالت تخصصی در طلاق، طلاق به شیوه توافقی مدت طلاق توافقی- چه مدت باید در دادگاه انتظار کشید برای صدور رای، صدور رای، اجرای رای، ابلاغ رای، مهریه و نفقه و نحوه گرفتن آن، حبس شوهر در طلاق توافقی، طلاق توافقی و حضانت، حضانت دختر، حضانت پسر، در طلاق توافقی حضانت به چه کسی می رسد، در طلاق چه مدارکی لازم است، مدارک لازم برای تشکیل پرونده طلاق، طلاق از شوهر معتاد، اعتیاد و طلاق، طلاق در کوتاه ترین زمان، برای طلاق سریع چکار کنیم، راه حل های طلاق، راه حل های طلاق توافقی، طلاق و توافق در آن، طلاق توافقی با استفاده از وکیل، وکیل در طلاق، تبحر در امر وکالت، حق حبس، تکلیف فرزندان، تکلیف خانه، تکلیف دختر، تکلیف پسر، حقوق زن-

نحوه گرفتن طلاق توافقیX مدارک لازم برای طلاق توافقیX طلاق توافقیX طلاقX مهریهX مهریه و اجرای آنX چگونه مهریه خود را به اجرا به گذاریمX مهریه و نفقهX گرفتن نفقهX زن و شوهرX به زندان انداختنX حبسX حبس شوهرX حق حبسX حضانتX مدارک لازمX xghrX توافقیX دادگاه خانوادهX مدت طلاق توافقیX سیر طلاق توافقیX پروسه طلاق توافقی، ,;dg \hdi d; nhn’sjvdT ,;hgj nv xghr j,htrd- nhno,hsj xghr j,htrdT xghr j,htrdT j,htr nv xghrT lnhv; xghr j,htrd، وکیل پایه یک دادگستری، وکالت در تهران، وکیل در تهران، وکیل تهران، وکیل مشهد، وکیل دادگستری، وکیل پایه یک، وکالت پایه یک دادگستری، وکالت تخصصی در طلاق، طلاق به شیوه توافقی مدت طلاق توافقی- چه مدت باید در دادگاه انتظار کشید برای صدور رای، صدور رای، اجرای رای، ابلاغ رای، مهریه و نفقه و نحوه گرفتن آن، حبس شوهر در طلاق توافقی، طلاق توافقی و حضانت، حضانت دختر، حضانت پسر، در طلاق توافقی حضانت به چه کسی می رسد، در طلاق چه مدارکی لازم است، مدارک لازم برای تشکیل پرونده طلاق، طلاق از شوهر معتاد، اعتیاد و طلاق، طلاق در کوتاه ترین زمان، برای طلاق سریع چکار کنیم، راه حل های طلاق، راه حل های طلاق توافقی، طلاق و توافق در آن، طلاق توافقی با استفاده از وکیل، وکیل در طلاق، تبحر در امر وکالت، حق حبس، تکلیف فرزندان، تکلیف خانه، تکلیف دختر، تکلیف پسر، حقوق زن-نحوه گرفتن طلاق توافقیX مدارک لازم برای طلاق توافقیX طلاق توافقیX طلاقX مهریهX مهریه و اجرای آنX چگونه مهریه خود را به اجرا به گذاریمX مهریه و نفقهX گرفتن نفقهX زن و شوهرX به زندان انداختنX حبسX حبس شوهرX حق حبسX حضانتX مدارک لازمX xghrX توافقیX دادگاه خانوادهX مدت طلاق توافقیX سیر طلاق توافقیX پروسه طلاق توافقی، ,;dg \hdi d; nhn’sjvdT ,;hgj nv xghr j,htrd- nhno,hsj xghr j,htrdT xghr j,htrdT j,htr nv xghrT lnhv; xghr j,htrd، وکیل پایه یک دادگستری، وکالت در تهران، وکیل در تهران، وکیل تهران، وکیل مشهد، وکیل دادگستری، وکیل پایه یک، وکالت پایه یک دادگستری، وکالت تخصصی در طلاق، طلاق به شیوه توافقی مدت طلاق توافقی- چه مدت باید در دادگاه انتظار کشید برای صدور رای، صدور رای، اجرای رای، ابلاغ رای، مهریه و نفقه و نحوه گرفتن آن، حبس شوهر در طلاق توافقی، طلاق توافقی و حضانت، حضانت دختر، حضانت پسر، در طلاق توافقی حضانت به چه کسی می رسد، در طلاق چه مدارکی لازم است، مدارک لازم برای تشکیل پرونده طلاق، طلاق از شوهر معتاد، اعتیاد و طلاق، طلاق در کوتاه ترین زمان، برای طلاق سریع چکار کنیم، راه حل های طلاق، راه حل های طلاق توافقی، طلاق و توافق در آن، طلاق توافقی با استفاده از وکیل، وکیل در طلاق، تبحر در امر وکالت، حق حبس، تکلیف فرزندان، تکلیف خانه، تکلیف دختر، تکلیف پسر، حقوق زن-X جبران خسارتX دریافت خسارتX مشاوره حقوقیX مشاوره حقوقی رایگانX وکیل پایه یکX ;dgX ;dg \hdi d;X ;dg \hdi d; nhn’sjvdX طلاق توافقیX طلاقX وکیل پایه 1X وکیل پایه 1 دادگستریX ازدواجX تقاضای طلاقX سازشX گواهی سازشX عدم امکان سازشX حق مسکنX ثبت گواهی طلاقX طلاق از توافقX چگونه طلاق بگیریمX چگونه طلاق توافقی بگیریمX رابطه نامشروعX مهریهX نفقهX livdiX ktriX h[vhd p;lX h[vhd hp;hl ;dvtdX h[vhd hp;hl lnkdX ilsvdhfdX shdj ilsvdhfdX نحوه طلاقX مدارک لازم برای طلاقX عسر حرجX طلاق از روی عسر و حرجX شکایت همسرX شکایت از اقامتگاه زنX تابعیتX تبدیل تابعیتX مهاجرت به خارج از کشورX فحاشیX توهین-X جبران خسارتX دریافت خسارتX مشاوره حقوقیX مشاوره حقوقی رایگانX وکیل پایه یکX ;dgX ;dg \hdi d;X ;dg \hdi d; nhn’sjvdX طلاق توافقیX طلاقX وکیل پایه 1X وکیل پایه 1 دادگستریX ازدواجX تقاضای طلاقX سازشX گواهی سازشX عدم امکان سازشX حق مسکنX ثبت گواهی طلاقX طلاق از توافقX چگونه طلاق بگیریمX چگونه طلاق توافقی بگیریمX رابطه نامشروعX مهریهX نفقهX livdiX ktriX h[vhd p;lX h[vhd hp;hl ;dvtdX h[vhd hp;hl lnkdX ilsvdhfdX shdj ilsvdhfdX نحوه طلاقX مدارک لازم برای طلاقX عسر حرجX طلاق از روی عسر و حرجX شکایت همسرX شکایت از اقامتگاه زنX تابعیتX تبدیل تابعیتX مهاجرت به خارج از کشورX فحاشیX توهین-X جبران خسارتX دریافت خسارتX مشاوره حقوقیX مشاوره حقوقی رایگانX وکیل پایه یکX ;dgX ;dg \hdi d;X ;dg \hdi d; nhn’sjvdX طلاق توافقیX طلاقX وکیل پایه 1X وکیل پایه 1 دادگستریX ازدواجX تقاضای طلاقX سازشX گواهی سازشX عدم امکان سازشX حق مسکنX ثبت گواهی طلاقX طلاق از توافقX چگونه طلاق بگیریمX چگونه طلاق توافقی بگیریمX رابطه نامشروعX مهریهX نفقهX livdiX ktriX h[vhd p;lX h[vhd hp;hl ;dvtdX h[vhd hp;hl lnkdX ilsvdhfdX shdj ilsvdhfdX نحوه طلاقX مدارک لازم برای طلاقX عسر حرجX طلاق از روی عسر و حرجX شکایت همسرX شکایت از اقامتگاه زنX تابعیتX تبدیل تابعیتX مهاجرت به خارج از کشورX فحاشیX توهین-X ilsvdhfdX livdiX shdj ilsvdhfdX xghrX آثار طلاق در رابطه همسریX ازدواجX بررسی عضویت در سایت های همسریابیX ترک منزلX توافقX جق مسکنX حقوق و فقهX زن شوهر دارX شکایت از همسرX طلاقX طلاق توافقیX عضویت در سایت های همسریابیX ملکX نفقهX کلاهبرداری-X ilsvdhfdX livdiX shdj ilsvdhfdX xghrX آثار طلاق در رابطه همسریX ازدواجX بررسی عضویت در سایت های همسریابیX ترک منزلX توافقX جق مسکنX حقوق و فقهX زن شوهر دارX شکایت از همسرX طلاقX طلاق توافقیX عضویت در سایت های همسریابیX ملکX نفقهX کلاهبرداری

 

No votes yet.
Please wait...
X مشاوره حقوقیX مشارکت مدنیX قرارداد مشارکت مدنیX مشاوره درموضوع قرارداد مشارکت مدنیX وکالتنامهX اجرائیهX نحوه پیگیریX وکیل پایه یک دادگستریX وکالت در دعاوی

درباره‌ی ابوالقاسم شم آبادی

(حقوق عمومی) -مدرس دانشگاه-صاحب امتیاز انتشارات حقوقی عدلیه-ارتباط با ابوالقاسم شم آبادی: shamabadi.abolghasem@yahoo.com تلفن: ۰۲۱۶۶۹۲۱۰۰۲ ۰۲۱۶۶۵۸۱۷۴۸

همچنین ببینید

شب کنکور دکتری حقوق خصوصی

کتاب خلاصه برای آزمون دکتری حقوق خصوصی سال 1399 و 1400

با سلام خدمت داوطلبان آزمون دکترا مخصوصا داوطلبان عزیز و ارجمند دکتری حقوق خصوصی برای …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *