اصولا یکی‌ از مباحث‌ مهم‌ حفاظت‌ از منابع‌ آبی‌ آنست‌ که‌ بدانیم‌ مالکیت‌ منابع‌ آبی‌ چه‌وضعیت‌ و ساختاری‌ دارد و آیا تعلق‌ این‌ مالکیت‌ به‌ یک‌ شخص‌ تکلیفی‌ را برای‌ مالک‌ در جهت‌حفاظت‌ و حراست‌ بوجود می‌آورد یا آنکه‌ صرف‌ داشتن‌ مالکیت‌ ایجاد حق‌ و اختیار برای‌ مالک‌ درپی‌ دارد؟مضافا صرف‌ داشتن‌ حق‌ بهره‌برداری‌ از آب‌ بدون‌ داشتن‌ مالکیت‌ چه‌ آثاری‌ دارد؟آیا می‌توان‌ به‌ استناد قاعده‌ فقهی‌ و مشهور اذن‌ در شئی‌ اذن‌ در لوازم‌ آن‌ نیز هست‌ (۱).استنباط کرد که‌ با وجود و تحقق‌ حق‌ بهره‌برداری‌ از منابع‌ آبی‌ لزوما حق‌ حفاظت‌ به‌ بهره‌بردار منتقل‌می‌گردد؟از طرف‌ دیگر انواع‌ مالکیت‌ چه‌ تأثیری‌ در ایجاد حفاظت‌ آن‌ دارد و آیا هنگامی‌ که‌ مالکیت‌منابع‌ آب‌ در اختیار اشخاص‌ حقیقی‌ یا حقوقی‌ از نوع‌ خصوصی‌ باشد، مالک‌ حق‌ حفاظت‌ و حراست‌به‌ تبع‌ مالکیت‌ خود پیدا می‌کند؟ آیا می‌توان‌ گفت‌ در مالکیت‌ از نوع‌ ملی‌ یا دولتی‌ وظیفه‌ و تکلیف‌بخصوص‌ و ویژه‌ای‌ برای‌ مالک‌ در ممانعت‌ و انجام‌ حفاظت‌ بوجود می‌آورد؟بررسی‌ سیر تحول‌ مالکیت‌ آب‌ از آن‌ جهت‌ مهم‌ و حیاتی‌ است‌ که‌ برای‌ ما محقق‌ می‌سازد نوع‌مالکیت‌ این‌ منبع‌ حیات‌ بخش‌ تا چه‌ میزان‌ در کشور ما مؤثر بوده‌ است‌، و بدیهی‌ است‌ که‌ جهات‌مختلف‌ اقتصادی‌، حفاظتی‌ بهره‌برداری‌ قابل‌ بررسی‌ هستند. همچنین‌ آثاری‌ مانند: آثار عام‌ مالکیت‌،دعاوی‌ ناشی‌ از مالکیت‌ و قواعد نگهداری‌ از منابع‌ و سرچشمه‌های‌ نظام‌ آبیاری‌ از این‌ نظر بیشترمی‌تواند قابل‌ تأمل‌ باشد.این‌ امر مسلم‌ است‌ که‌ با وجود مالکیت‌ خصوصی‌ بر منابع‌ آب‌ طبیعی‌ است‌ که‌ آثار حفاظت‌ ازآنها مشمول‌ قواعد عام‌ مالکیت‌ خصوصی‌ خواهد بود لکن‌ در صورتی‌ که‌ مالکیت‌ این‌ منابع‌ را تابع‌امور عمومی‌(۲) قرار دهیم‌ شرایط نگهداری‌ و استفاده‌ و نیز حفاظت‌ مشمول‌ شرایط ویژه‌ این‌ قواعدخواهد بود.به‌ جهت‌ آنکه‌ در کشور ما هر دو مرحله‌ مذکور را سپری‌ کرده‌ آثار اجرایی‌ آن‌ بر ما روشن‌ است‌و هر دو مرحله‌ را می‌توان‌ مورد ارزیابی‌ قرار داد.لیکن‌ از مجموع‌ این‌ مباحث‌ ما به‌ آثار و انواع‌ مالکیت‌منابع‌ آبی‌ اشاره‌ خواهیم‌ کرد.

http://www.dezco.ir/maghalat/mad2.htm