لیست پایان‌نامه‌های تصویب شده پردیس فارابی دانشگاه تهران

 نام خانوادگی دانشجونام دانشجونام و نام خانوادگی دانشجومعدل کلجنسیتشماره دانشجوییدورهگرایشعنواناستاد راهنمااستاد مشاور
فاخری کوزه کنانسمیراسمیرا فاخری کوزه کنانزن۲۲۰۱۸۵۰۱۰روزانهتشکیلات و روشهامطالعه رابطه خود شیفتگی مدیران بر عملکرد دانشگاه هادکتر رحمت اله قلی پوردکتر حسین خنیفر
کاظمیمعصومهمعصومه کاظمیزن۲۲۰۱۸۵۰۱۴روزانهمدیریت نیروی انسانیبررسی ارتباط بین هوش فرهنگی و عملکرد مدیران و کارمندان مرکز جهانی علوم اسلامیدکتر سید محمد مقیمیدکتر علی نقی امیری
نمازیعظیمهعظیمه نمازیزن۲۲۰۱۸۵۰۱۵روزانهمدیریت نیروی انسانیبررسی وضعیت انطباق شغل با ویژگیهای شاغلین در اداره کل استاندارد استان قم و ارائه راهکار به منظور بهبود تطبیق شغل با شاغلدکتر حسین خنیفردکتر سید محمد مقیمی
گلدارزهرازهرا گلدارزن۲۲۰۱۸۵۰۱۶روزانهمدیریت نیروی انسانیبررسی رابطه بین سبک رهبری و موفقیت مربیان زن ورزشی کشوردکتر اسدا… کردنائیجدکتر قدرت ا… باقری
وکیل باشیامینامین وکیل باشیمرد۲۲۰۱۸۴۰۲۷نوبت دوممدیریت اجرایی- استراتژیکبررسی سبکهای رهبری صنعت خودرو ایران با توجه به مولفه های فرهنگی جامعه ایرانی دکتر علی اکبر فرهنگیدکتر حسن زارعی متین
انوریروح ا…روح ا…  انوریمرد۲۲۰۱۸۵۰۱۹روزانهتشکیلات و روشهاآسیب شناسی ساختار سازمانی دیوان محاسبات کل کشور و سازمان بازرسی کل کشوردکترحمیدرضا حسن زادهدکتر سید حسین اخوان علوی
جمشیدی کهساریحمزهحمزه جمشیدی کهساریمرد۲۲۰۱۸۵۰۲۰نوبت دوممدیریت تحولآسیب شناسی بسترهای ساختاری و رفتاری استقرار مدیریت مشارکتی از طریق نظام پیشنهادها در شرکت مهندسی سپاسددکتر سید محمد مقیمیدکتر حمیدرضا حسن زاده
رضایی تباررضارضا رضایی تبارمرد۲۲۰۱۸۵۰۲۴روزانهمدیریت اجرایی- بازاریابیطراحی وتبیین الگوی تعاملی سازمانهای مردم نهاد (NGO )  با کمیته امداد امام خمینی به منظور افزایش بهره وری خدمات حمایتی به محرومین و اقشار آسیب پذیردکتر سید محمد مقیمیآقای حمید زارع
بخشایشیمرتضیمرتضی بخشایشیمرد۲۲۰۱۸۵۰۲۵نوبت دوممدیریت اجرایی-بازاریابیارائه مدل  شایستگی های مدیران در شرکت آب و فاضلاب و بررسی رابطه بین شایستگی ها و عملکرد آنهادکتر غلامرضا جندقیدکتر حسن زارعی متین
خلجمحمدمحمد خلجمرد۲۲۰۱۸۵۰۲۸نوبت دوممدیریت اجرایی- بازاریابی« استراتژیهای کارآمد توانمندسازی مدیران در شرکتهای بزرگ بخش خصوصی ایران» دکتر سید مهدی الوانیدکتر حسین رحمان سرشت
مافیوحیدوحید مافیمرد۲۲۰۱۸۴۰۲۴نوبت دوممدیریت اجرایی – استراتژیکنقش سرمایه اجتماعی در فرایند کارآفرینیدکتر قنبرمحمدی الیاسیدکتر سید محمد مقیمی
موسویسمیهسمیه موسویزن۲۲۰۱۸۵۰۳۱نوبت دوممدیریت اجرایی- بازاریابیطراحی الگوی سنجش اثربخشی کانونهای ارزیابی مدیران در سازماندکتر سید مهدی الوانیدکتر قنبرمحمدی الیاسی
عطافرحمیدهحمیده عطافرزن۲۲۰۱۸۵۰۰۲روزانهمدیریت اجرایی-بازاریابیبررسی نقش مدیریت ارتباط با مشتریان و تعالی سازمان با استفاده از  EFQMدکتر حمیدرضا حسن زادهدکتر علی نقی امیری
ملاییعبدالعظیمعبدالعظیم ملاییمرد۲۲۰۱۸۵۰۰۳روزانهمدیریت نیروی انسانیعوامل موثر در حفظ پایداری منابع انسانی (مطالعه موردی پالایشگاه نفت بندر عباس)دکتر حسن زارعی متیندکتر غلامرضا جندقی
غلامزاده عباس آبادیسمیهسمیه غلامزاده عباس آبادیزن۲۲۰۱۸۵۰۰۴روزانهمدیریت تحولبررسی رابطه بین عوامل موثر بر احساس شادی و بهزیستی و عملکرد کارکنان سازمان ثبت احوال (مطالعه موردی :اداره کل ثبت احوال یزد )دکتر حسین خنیفردکتر سید مهدی الوانی
موسویسید محمد مهدیسید محمد مهدی موسویمرد۲۲۰۱۸۵۰۳۷روزانهتشکیلات و روشهامطالعه ای پیرامون رابطه بین معنویت در کار و توانمندسازی کارکنان (مطالعه ای در شرکت پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران)دکتر ابوالحسن فقیهیدکتر حسن زارعی متین
احمدپورنوریننورین احمدپورزن۲۲۰۱۸۵۰۳۸نوبت دوممدیریت اجرایی- بازاریابیطراحی و آزمون الگوی نشر دانش سازمانیدکتر سید مهدی الوانیدکتر قنبرمحمدی الیاسی
رهبرامیر حسینامیر حسین رهبرمرد۲۲۰۱۸۵۰۳۹نوبت دوممدیریت اجرایی-بازاریابیطراحی و تبیین طرح تجاری جهت بهره برداری از فرصت کسب و کار  کربن فعال در استان همداندکتر سید محمد مقیمیدکتر مهدی حیدری
 شرکاساراسارا شرکازن۲۲۰۱۸۵۰۴۰نوبت دوممدیریت اجرایی-بازاریابیشناسایی فرصتهای کارآفرینانه ارائه خدمات مسافری در شرکت قطارهای مسافری رجاءدکتر اسدا… کردنائیجدکتر محمدرضا زالی
جعفریتوحیدتوحید جعفریمرد۲۲۰۱۸۵۰۴۱نوبت دوممدیریت تحولبررسی ارتباط بین نگرشهای فرهنگی و خلاقیت کارکنان وزارت رفاه و تامین اجتماعیدکتر سید محمد مقیمیدکتر حسین خنیفر
حفیظیروح ا…روح ا… حفیظیمرد۲۲۰۱۸۵۰۴۲نوبت دوممدیریت تحول بررسی ارتباط بین مدیریت عملکرد(بر مبنای مدل PMA ) و کیفیت خدمات(بر مبنای  (SYSTRA-SQ در شعب بانک ملی استان قمدکتر سید محمد مقیمیدکتر سید مهدی الوانی
احمدیگلنازگلناز احمدیزن۲۲۰۱۸۵۰۰۵روزانهمدیریت نیروی انسانیبررسی عوامل رفتاری و ساختاری موثر بر فساد اداری در سازمانهای دولتیدکتر حسین خنیفردکتر سید مهدی الوانی
صابریجعفرجعفر صابریمرد۲۲۰۱۸۵۰۰۶روزانهمدیریت اجرایی- بازاریابیبررسی وضعیت خدمات بیمه‌ای بر اساس ترجیحات مشتریان در موسسات بیمه های خصوصی و دولتی شهر اصفهاندکترسیدرضا برقعیدکتر محسن اربابی
اسلامیحسینحسین اسلامیمرد۲۲۰۱۸۵۰۵۲نوبت دوممدیریت اجرایی-بازاریابیبررسی تاثیر کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT)در بازاریابی گردشگری و افزایش جذب گردشگران خارجی به ایراندکترسیدمحمدمحمودیدکترمحمد حقیقی
گائینیمهدیمهدی گائینیمرد۲۲۰۱۸۴۰۳۰روزانهمدیریت اجرایی – استراتژیکبررسی تاثیر شبکه سازی صنعتی بر تشخیص فرصتهای استراتژیک توسط کارآفرینان ایرانیدکتر سید مهدی الوانیدکتر غلامرضا جندقی
بحری نژادریحانهریحانه بحری نژادزن۲۲۰۱۸۵۰۰۹روزانهمدیریت اجرایی-بازاریابیاولویت بندی عناصر امیخته موثر بر بازاریابی منابع انسانی از دید خبرگاندکتر حسین رحمان سرشتدکتر سید مهدی الوانی
باغبانییوسفعلییوسفعلی باغبانیمرد۲۲۰۱۸۵۱۲۲نوبت دومتشکیلات و روشهابررسی عوامل استرس شغلی معلمان استان آذربایجان شرقی (شهرستان عجبشیر)و شیوهای مقابله با آندکتر ابوالفضل سهرابیدکتر غلامرضا جندقی
کولیوندحسنحسن کولیوندمرد۲۲۰۱۸۵۱۲۸نوبت دومتشکیلات و روشهاآسیب شناسی ساختار سازمانی شرکت ملی بخش فرآورد ه‌های نفتی ایران (منطقه تهران) و ارائه الگوی بهینهدکتر حمیدرضا حسن زادهدکتر حسین خنیفر
زروندینفیسهنفیسه زروندیزن۲۲۰۱۸۵۱۸۹روزانهمدیریت تحولبررسی رابطه میان مولفه های اعتماد و تعهد شغلی کارکنان در سازمان های منتخبدکتر حسین خنیفردکتر سید محمد مقیمی
جهرمیفاطمه بهادریفاطمه بهادری جهرمیزن۲۲۰۱۸۵۱۹۳روزانهتشکیلات و روشهاآسیب شناسی ساختار سازمانی اداره استاندارد استان قم و پیشنهاد الگوی بهینهدکترسیدمحمدمحمودیدکتر حمیدرضا حسن زاده
ملاییفاطمهفاطمه ملاییزن۲۲۰۱۸۵۱۹۵روزانهمدیریت نیروی انسانیارزیابی عملکرد سرمایه های فکری با استفاده از مدل کارت امتیاز متوازن در شرکت بیمهدکتر غلامرضا جندقیدکتر ابوالفضل سهرابی
کردلیلالیلا کردزن۲۲۰۱۸۵۱۹۶نوبت دوممدیریت اجرایی- بازاریابیبررسی ارزیابی تبلیغات شرکت بیمه بر اساس مدل AIDAدکتر اسدا… کردنائیجدکتر سید محمد مقیمی
حق گویانزلفازلفا حق گویانزن۲۲۰۱۸۶۰۹۸روزانهمدیریت اجرایی – استراتژیکامکان سنجی استقرار مدل الماس تعالی  در شرکت بیمه ی ایراندکتر حمیدرضا حسن زادهدکتر حسن زارعی متین
قاسمیمیثممیثم قاسمیمرد۲۲۰۱۸۵۰۲۱روزانهتشکیلات و روشهابررسی نقش کانونهای تفکر(Think Tanks)در خط مشی گذاری عمومی در ایراندکتر آرین قلی پوردکتر سید محمد مقیمی
عباسیزلیخازلیخا عباسیزن۲۲۰۱۸۵۰۴۸نوبت دوممدیریت تحولبررسی ارتباط سطوح و منابع یادگیری سازمانی با اثر بخشی سازمانی در سازمانهای منتخبدکتر قنبرمحمدی الیاسیدکتر علی نقی امیری
مختاری موغاریعلیعلی مختاری موغاریمرد۲۲۰۱۸۵۰۲۲روزانهمدیریت اجرایی- بازاریابیبررسی و تحلیل تاثیر استقرار و راه‌اندازی اتوبوسهای تندرو(BRT ) در رضایت مسافران در شهر تهراندکترسیدمحمدمحمودیدکتر فریدون وردی نژاد
هاشمیانفرزانهفرزانه هاشمیانزن۲۲۰۱۸۶۰۹۷روزانهمدیریت اجرایی- بازاریابیبررسی رابطه بین خودکارآمدی مدیران و میزان استرس آنها(سازمانهای منتخب)دکتر حسین خنیفردکتر علی نقی امیری
No votes yet.
Please wait...

درباره ی ابوالقاسم شم آبادی

(حقوق عمومی) -مدرس دانشگاه-صاحب امتیاز انتشارات حقوقی عدلیه-ارتباط با ابوالقاسم شم آبادی: shamabadi.abolghasem@yahoo.com تلفن: ۰۲۱۶۶۹۲۱۰۰۲ ۰۲۱۶۶۵۸۱۷۴۸

همچنین ببینید

کتاب مجموعه سوالات شبیه سازی شده جهاد ولایت(آزمون دکتری)

با سلام این کتاب حاوی مجموعه سوالات شبیه سازی شده جهاد و ولایت برای آزمون …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *