عناوین پایان نامه های رشته فقه و حقوق اسلامی

ردیف

نام دانشجو

عنوان پایان نامه

استاد راهنما

استاد مشاور

تاریخ دفاع

۱

حسین علی احمدی

مقایسه ای میان شرایط و وظایف رهبری ومرجعیت

دکتر محقق داماد

آیت ا.. مرعشی

۱۳۶۹

۲

محمد نعیمی

نقش عرف در حقوق اسلامی

آیت ا.. موسوی بجنوردی

دکتر محقق داماد

۱۳۶۹

۳

سید ابراهیم قدسی محلی

معاونت در جرم از دیدگاه فقه اسلامی

آیت ا.. مرعشی

دکتر محقق داماد

۱۳۶۹

۴

میر عبدالرحیم فاطمی قوزلو

اجازه در بیع فضولی

آیت ا.. مرعشی

آیت ا.. اوسطی

۱۳۶۹

۵

محسن غیاثی

عدالت و آثار مترتبه بر آن در ابواب مختلف فقه

آیت ا.. مرعشی

۱۳۶۹

۶

سید محمد حسینی

قبض و احکام آن در عقود معاوضی

آیت ا.. مرعشی

۱۳۶۹

۷

مرتضی چیت سازیان

مبانی فقهی غنا وموسیقی در اسلام

آیت ا.. امامی کاشانی

آیت ا.. موسوی بجنوردی

۱۳۶۹

۸

پرویز عامری

حجیت علم قاضی در حقوق اسلام

آیت ا.. موسوی بجنوردی

۱۳۶۹

۹

حسن واعظ برزانی

بررسی قانون مرور زمان در حقوق موضوعه و فقه اسلام

دکتر یاوری

۱۳۶۹

۱۰

فاضل بهرامی

پژوهشی پیرامون حقوق انسانی جنگ در فقه اسلامی

دکتر محقق داماد

دکتر نجفی ابرند آبادی

۱۳۶۹

ردیف

نام دانشجو

عنوان پایان نامه

استاد راهنما

استاد مشاور

تاریخ دفاع

۱۱

جمشید جعفرپور

بررسی موارد برخورداری زن از تخفیف  در جزای اسلامی ومبانی فقهی آن

آیت ا.. مرعشی

آیت ا.. موسوی بجنوردی

۱۳۶۹

۱۲

جواد پنجه پور

بررسی طهارت وعدم طهارت اهل کتاب از دیدگاه فقه اسلامی

آیت ا.. مرعشی

آیت ا.. موسوی بجنوردی

۱۳۶۹

۱۳

مصطفی اسماعیلی

نقش توبه در سقوط مجازات

آیت ا.. موسوی بجنوردی

حجت الاسلام دوست محمدی

۱۳۶۹

۱۴

مجید فرخی مقدم

بررسی فقهی ،حقوقی قاعده مایضمن

دکتر محقق داماد

آیت ا.. موسوی بجنوردی

۱۳۶۹

۱۵

احمد رضا رفیعی

حبس وحقوق زندانیان در اسلام

آیت ا.. موسوی بجنوردی

آیت ا.. مرعشی

۱۳۶۹

۱۶

عبد الرحمن میقانی

قاعده تسلیط

دکتر محقق داماد

۱۳۶۹

۱۷

عبدا.. کرمانی نژاد

بررسی کلیات قواعد حقوق بین الملل اسلامی

آیت ا.. موسوی بجنوردی

۱۳۶۹

۱۸

جعفر رفیعی

بررسی فقهی احکام ورشکستگی

آیت ا.. مرعشی

۱۳۶۹

۱۹

عبدالعلی توجهی

لوث و قسامه

آیت ا.. موسوی بجنوردی

آیت ا.. مرعشی

۱۳۶۹

۲۰

غلامحسین هادویان

شهادت در امور کیفری

دکتر آخوندی

آیت ا.. مرعشی

۱۳۶۹

ردیف

نام دانشجو

عنوان پایان نامه

استاد راهنما

استاد مشاور

تاریخ دفاع

۲۱

محمد بهرامی خوشکار

تحلیل کیفیت استناد به حدیث رفع

آیت ا.. مرعشی

آیت ا.. موسوی بجنوردی

۱۳۶۹

۲۲

سید علیرضا فروغی

مبانی فقهی ماده ده قانون مدنی

دکتر محقق داماد

۱۳۶۹

۲۳

حسین قشقایی

نقش اقاله در اسقاط ضمان ناشی از عقود اسلامی

آیت ا.. موسوی بجنوردی

آیت ا.. مرعشی

۱۳۶۹

۲۴

سید منصور موسوی

عیوب موجب فسخ نکاخ

آیت ا.. موسوی بجنوردی

آیت ا.. مرعشی

۱۳۶۹

۲۵

محمد حسین رستمی

خسارت تأخیر تأدیه

آیت ا.. موسوی بجنوردی

۱۳۶۹

۲۶

سید محمد ساجدی

عوامل تشدید مجازات در اسلام

دکتر آخوندی

آیت ا.. موسوی بجنوردی

۱۳۶۹

۲۷

عبدالمجید آقائی

مبانی فقهی حقوق و آزادیهای سیاسی در قانون جمهوری اسلامی

آیت ا.. عمید زنجانی

دکتر مهرپور

۱۳۶۹

۲۸

حسن رضا خلجی

قاعده العقود تابعه للقصود

آیت ا.. موسوی بجنوردی

۱۳۶۹

۲۹

مهدی سید خاموشی

بغی در فقه اسلامی

آیت ا.. مرعشی

۱۳۶۹

۳۰

غلامعلی محمدی

اجبار واکراه در مسائل کیفری

دکتر ولیدی

آیت ا.. مرعشی

۱۳۶۹

ردیف

نام دانشجو

عنوان پایان نامه

استاد راهنما

استاد مشاور

تاریخ دفاع

۳۱

کریم بهرامی قرقانی

احکام فقهی معادن

دکتر محقق داماد

دکتر مهرپور

۱۳۶۹

۳۲

محمد جواد حاج علی اکبری

پژوهشی فقهی و حقوقی پیرامون بلوغ

آیت ا.. مرعشی

آیت ا.. موسوی بجنوردی

۱۳۶۹

۳۳

محمد جواد سلمانپور

ماهیت فقهی وحقوقی قرارداد کار و تطبیق آن با قانون کار۱۳۶۹

دکتر سید محمد هاشمی

۱۳۶۹

۳۴

علی بهرامی نژاد

معاطات در فقه اسلامی

آیت ا.. موسوی بجنوردی

دکتر آخوندی

۱۳۶۹

۳۵

سید محمد صادق موسوی

حقایق و اعتباریات در علم اصول

دکتر محقق داماد

آیت ا.. موسوی بجنوردی

۱۳۶۹

۳۶

قاسم شعبانی

معلوم بودن مورد معامله در بیع

آیت ا.. مرعشی

۱۳۶۹

۳۷

حمید فرجی

بررسی تحلیلی شرط خلاف مقتضای عقد در فقه اسلامی

دکتر محقق داماد

آیت ا.. موسوی بجنوردی

۱۳۶۹

۳۸

محمدرضا نظافتی

محدوده  امور حسبیه از نظر فقهی و قانونی

آیت ا.. موسوی بجنوردی

دکتر مکرمی

۱۳۶۹

۳۹

سید عباس تولیت

آثار فقهی شروط صحیح و باطل ضمن عقد

آیت ا.. موسوی بجنوردی

آیت ا.. مرعشی

۱۳۶۹

۴۰

عبدالامیر ریشه

مجازات اعدام

دکتر ولیدی

۱۳۶۹

ردیف

نام دانشجو

عنوان پایان نامه

استاد راهنما

استاد مشاور

تاریخ دفاع

۴۱

موسی عاکفی

بررسی فقهی تجدید نظر در حکم دادگاه

آیت ا.. مرعشی

۱۳۶۹

۴۲

محمود خورسندیان

تحلیل فقهی و حقوقی عقد مضاربه در نظام بانکداری اسلامی

آیت ا.. مرعشی

آیت ا.. موسوی بجنوردی

۱۳۶۹

۴۳

حسن سوری

تنقیح مناط ( اجتهاد بدون نص )

آیت ا.. مرعشی

آیت ا.. موسوی بجنوردی

۱۳۶۹

۴۴

عبدالحسین برهانیان

زمان و مکان در اجتهاد

دکتر محقق داماد

۱۳۶۹

۴۵

علیرضا موحد نژاد

بررسی علمی و فقهی مسأله رؤیت هلال

آیت ا.. مرعشی

۱۳۷۰

۴۶

احمد امید

احکام فقهی حضانت در فقه شیعه

دکتر محقق داماد

آیت ا.. موسوی بجنوردی

۱۳۷۰

۴۷

غفور خوئینی

تعهدات فعل و ترک فعل در ضمن عقد

آیت ا.. موسوی بجنوردی

دکتر محقق داماد

۱۳۷۰

۴۸

محمد رسایی

ملازمه بین حکم عقل وشرع

آیت ا.. موسوی بجنوردی

دکتر دینانی

۱۳۷۰

۴۹

محسن اسماعیلی

ارتداد واحکام آن از دیدگاه فقه وحقوق اسلامی

آیت ا.. مرعشی

دکتر محقق داماد

۱۳۷۰

۵۰

سید سعید ذاکر

مقدمه ای بر علم اصول بخشی از مباحث الفاظ

آیت ا.. موسوی بجنوردی

۱۳۷۰

ردیف

نام دانشجو

عنوان پایان نامه

استاد راهنما

استاد مشاور

تاریخ دفاع

۵۱

احمد کاظمی مجد

راههای تأمین بودجه در حکومت اسلامی

آیت ا.. مرعشی

آیت ا..دری نجف آبادی

۱۳۷۰

۵۲

امان ا.. علیمرادی بردسیری

تحقیقی پیرامون آثار حق ا.. و حق الناس و موارد آن

آیت ا.. مرعشی

۱۳۷۰

۵۳

حسن شاه ملک پور خشکبیجاری

بیع عین موقوفه

آیت ا.. مرعشی

آیت ا.. موسوی بجنوردی

۱۳۷۱

۵۴

ناصر ذاکر شوشتری

نفقه زوجه و احکام آن در اسلام

آیت ا.. موسوی بجنوردی

آیت ا.. مرعشی

۱۳۷۱

۵۵

مهری آقاجانی

شرایط وصفات قاضی از دیدگاه فقه اسلامی

آیت ا.. موسوی بجنوردی

دکتر مکرمی

۱۳۷۱

۵۶

مریم احمدیه

طلاق قضائی

آیت ا.. موسوی بجنوردی

دکتر مهرپور

۱۳۷۱

۵۷

سید ابوالقاسم نقیبی

مبانی فقهی بیمه در حقوق اسلامی

آیت ا.. موسوی بجنوردی

دکتر محقق داماد

۱۳۷۱

۵۸

نوشین چترچی

قاعده غرور و تتبع کاربرد آن در فقه و قانون مدنی

آیت ا.. موسوی بجنوردی

دکتر مهرپور

۱۳۷۱

۵۹

محمد علی خورسندیان

قاعده نفی عسر وحرج وکاربرد آن در قوانین ایران

دکتر محقق داماد

آیت ا.. موسوی بجنوردی

۱۳۷۱

۶۰

لیلا راد پسند

موجبات معافیت از ضمان قهری

آیت ا.. موسوی بجنوردی

دکتر مکرمی

۱۳۷۱

ردیف

نام دانشجو

عنوان پایان نامه

استاد راهنما

استاد مشاور

تاریخ دفاع

۶۱

محمدرضا نفر

نقد وبررسی مبانی اجتهاد وتقلید در نظام حقوقی اسلام

آیت ا.. موسوی بجنوردی

آیت ا.. مرعشی

۱۳۷۱

۶۲

محمدعلی ربانی

بررسی احکام دفاع مشروع در حقوق جزای اسلامی

آیت ا.. موسوی بجنوردی

آیت ا.. مرعشی

۱۳۷۱

۶۳

محمد روشن

موانع ارث در مذاهب فقهی اسلام

دکتر محقق داماد

دکتر یاوری

۱۳۷۱

۶۴

محمد اسحاقی آستانی

تحلیل فقهی و حقوقی مشارکت مدنی در نظام بانکداری اسلامی

آیت ا.. مرعشی

آیت ا.. موسوی بجنوردی

۱۳۷۱

۶۵

فریده سادات احمدی

مبانی لزوم وجواز عقد رهن و آثار مترتب بر آن

آیت ا.. موسوی بجنوردی

آیت ا.. مرعشی

۱۳۷۱

۶۶

شهناز صفارزاده

نقش زنان در جهاد دفاعی از دیدگاه فقه

آیت ا.. موسوی بجنوردی

دکتر مهرپور

۱۳۷۱

۶۷

مهدی شاملو احمدی

قاعده نفی سبیل در حقوق اسلامی

آیت ا.. موسوی بجنوردی

آیت ا.. مرعشی

۱۳۷۱

۶۸

فیاض قرائی

پول واحکام آن

آیت ا.. موسوی بجنوردی

۱۳۷۱

۶۹

فرحناز خسروشاهی

شروط زوجه علیه زوج در ضمن عقد نکاح

آیت ا.. موسوی بجنوردی

دکتر مهرپور

۱۳۷۱

۷۰

اکرم صفیری

مسئولیت تضامنی اسناد تجاری از دیدگاه فقه اسلامی

دکتر افتخار جهرمی

آیت ا.. موسوی بجنوردی

۱۳۷۱

ردیف

نام دانشجو

عنوان پایان نامه

استاد راهنما

استاد مشاور

تاریخ دفاع

۷۱

یدا.. حبیبی

نقش اجماع در حقوق اسلامی

آیت ا.. موسوی بجنوردی

آیت ا.. مرعشی

۱۳۷۱

۷۲

محبوبه مینا

اشتباه در موضوع قرارداد

آیت ا.. موسوی بجنوردی

دکتر افتخار جهرمی

۱۳۷۱

۷۳

سید مسعود نوربخش

خیار غبن در فقه و قانون مدنی ایران

آیت ا.. مرعشی

آیت ا.. موسوی بجنوردی

۱۳۷۱

۷۴

احمد مؤمنی راد

پژوهشی فقهی ،حقوقی پیرامون مسئولیت کیفری اطفال

دکتر محقق داماد

دکتر مکرمی

۱۳۷۱

۷۵

مولود بهرامی

ولایت قهری ولایت قانونی

دکتری یاوری

آیت ا.. موسوی بجنوردی

۱۳۷۲

۷۶

محمد علی ملاولی

موارد معافیت از مجازات در فقه و حقوق کیفری

دکتر مهرپور

آیت ا.. موسوی بجنوردی

۱۳۷۴

۷۷

ولی غیبی

ترجمه بخش ادله احکام از المستصفی

آیت ا.. مرعشی

آیت ا.. امجد

۱۳۷۵

۷۸

اصغر احمدی موحد

سرقتهای حدی وتعزیری در حقوق ایران

آیت ا.. مرعشی

دکتر وزیری

۱۳۷۵

۷۹

کمال الدین قاسمی

نقش اضطرار در مسئولیت کیفری

آیت ا.. مرعشی

 سید محمد موسوی

۱۳۷۵

۸۰

محمد تقی شاکری

جایگاه ولایت فقیه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

دکتر مهرپور

آیت ا.. مرعشی

۱۳۷۵

ردیف

نام دانشجو

عنوان پایان نامه

استاد راهنما

استاد مشاور

تاریخ دفاع

۸۱

مسعود نیکخواه دلشاد

جایگاه عقد قرض در نظام بانکداری اسلامی

آیت ا.. مرعشی

دکتر اثنی عشری

۱۳۷۵

۸۲

رضا مهدوی راد

معاملات صغیر ممیز

دکتر شهیدی

دکتر مهرپور

۱۳۷۵

۸۳

علی یزدی نیا

معامله پیش خرید بیع سلف

دکتر شهیدی

دکتر محقق داماد

۱۳۷۵

۸۴

محمد حسین متقی

اصل حاکمیت اراده در حقوق اسلامی

دکتر محقق داماد

دکتر مهرپور

۱۳۷۵

۸۵

محمد ستوده فر

اثر اکراه واضطرار در اعمال حقوقی

دکتر مهرپور

دکتر محقق داماد

۱۳۷۵

۸۶

مهدی وحیدی

بررسی حقوقی خیار شرط ومطالعه تطبیقی آن با حقوق کشورهای عربی

دکتر محقق داماد

آیت ا.. موسوی بجنوردی

۱۳۷۵

۸۷

محمد رضا حاج کاظم شیرازی

بررسی فقهی و حقوقی شروط ضمن عقد

دکتر محقق داماد

دکتر مهرپور

۱۳۷۵

۸۸

جمشید معصومی

اصلاح مجرم در حقوق اسلام

دکتر محقق داماد

آیت ا.. مرعشی

۱۳۷۶

۸۹

مهدی روحانی مریان

بررسی وضعیت حقوقی غایب مفقودالاثر

آیت ا.. مرعشی

دکتر مهرپور

۱۳۷۶

۹۰

محمد خادمی

حقوق وتکالیف موجر در قبال مستأجر

دکتر محقق داماد

آیت ا.. مرعشی

۱۳۷۷

ردیف

نام دانشجو

عنوان پایان نامه

استاد راهنما

استاد مشاور

تاریخ دفاع

۹۱

بهمن یار صفرپور

بررسی قاعده جب الاسلام یجب ماقبله    

آیت ا.. موسوی بجنوردی

دکتر محقق داماد

۱۳۷۷

۹۲

بابک خسروی نیا

حقوق مدنی جنین

دکتر محقق داماد

آیت ا.. مرعشی

۱۳۷۷

۹۳

عباسعلی زارع شاهی

مسقطات خیار عیب

دکتر افتخار جهرمی

آیت ا.. موسوی بجنوردی

۱۳۷۷

۹۴

علی زارع شاهی

راههای جبران خسارت ناشی از ضمانات قهری

دکتر محقق داماد

آیت ا.. مرعشی

۱۳۷۷

۹۵

محمد حسن عباسی بشنیغان

ترجمه فن اول از قطب سوم کتاب ” المستصفی من علم الاصول”

آیت ا.. مرعشی

دکتر محقق داماد

۱۳۷۷

۹۶

احمد رضا حسینخانی

بررسی فقهی قاعده لاتعاد

آیت ا.. مرعشی

دکتر محقق داماد

۱۳۷۷

۹۷

سید مصطفی سعادت مصطفوی

خمس ارباح مکاسب

دکتر محقق داماد

حجت الاسلام سعادت مصطفوی

۱۳۷۷

۹۸

محمدرضا شیخی شورکی

بررسی فقهی وحقوقی تخلیه اماکن تجاری

دکتر مهرپور

دکتر امیر حسین آبادی

۱۳۷۷

۹۹

محمد بهروزیه

نقش جنسیت در قصاص نفس و عضو

دکتر محقق داماد

دکتر الهام

۱۳۷۷

۱۰۰

حمیدرضا بصیری

احکام فقهی وحقوقی مالکیتهای مشاع

دکتر محقق داماد

آیت ا.. مرعشی

۱۳۷۷

ردیف

نام دانشجو

عنوان پایان نامه

استاد راهنما

استاد مشاور

تاریخ دفاع

۱۰۱

علی اصغر جمالو

نقش سوگند در دعاوی حقوقی با مطالعه تطبیقی

دکتر محقق داماد

دکتر محمد عظیمی

۱۳۷۷

۱۰۲

محمد حسین کوچکی میبدی

احکام وضعی و تکلیفی فریب در معامله

دکتر محقق داماد

آیت ا.. مرعشی

۱۳۷۸

۱۰۳

نرگس ایزدی

تعهدات وکیل در مقابل موکل

دکتر شهیدی

دکتر فضل ا.. حسینی

۱۳۷۸

۱۰۴

محسن شریعتمدار

رژیم حقوقی انتقال سهام در حقوق تجارت ایران

دکتر اسکینی      

دکتر محقق داماد

۱۳۷۸

۱۰۵

مسعود دهقانی فیروز آبادی

عدم مسئولیت کیفری محجورین عقلی

آیت ا.. مرعشی

دکتر وزیری

۱۳۷۸

۱۰۶

خدیجه روشن بین

مالکیت زن در اسلام و ادیان الهی

دکتر محقق داماد

دکتر مهدیزاده

۱۳۷۸

۱۰۷

زهرا رضائیان مجد

احکام فقهی وحقوقی نسب

دکتر محقق داماد

آیت ا.. مرعشی

۱۳۷۸

۱۰۸

محمد اسداللهی

مسئولیت مدنی و کیفری مجانین در حقوق معاصر وحقوق اسلام

دکتر محقق داماد

دکتر مهرپور

۱۳۷۸

۱۰۹

سیامک قیاسی

شرایط ایجاب و قبول

دکتر محقق داماد

دکتر مهرپور

۱۳۷۸

۱۱۰

مرتضی فیاضی

ضمان استیفا از دیدگاه حقوق اسلامی

دکتر محقق داماد

دکتر مهرپور

۱۳۷۸

ردیف

نام دانشجو

عنوان پایان نامه

استاد راهنما

استاد مشاور

تاریخ دفاع

۱۱۱

علی نصیری

صلح دعوی

دکتر محقق داماد

آیت ا.. مرعشی

۱۳۷۸

۱۱۲

محمدرضا ذاکر عباسعلی

ویژگیهای مجازاتها در فقه جزایی اسلام

آیت ا.. مرعشی

دکتر وزیری

۱۳۷۸

۱۱۳

طاهره معینی

بررسی احکام فقهی و حقوقی خواستگاری و نامزدی

دکتر مهرپور

دکتر مهرپور

۱۳۷۹

۱۱۴

سید مصطفی نوری

تجری در علم اصول و کاربرد آن در حقوق جزا

آیت ا.. مرعشی

دکتر محقق داماد

۱۳۷۹

۱۱۵

سید مهدی علوی

ازدواج مسلمان با غیر مسلمان

دکتر محقق داماد

دکتر الماسی

۱۳۷۹

۱۱۶

علی رعیتی

جنایت برمنافع اعضاء و مسئولیتهای ناشی از آن در مذاهب ۷ گانه اسلامی

آیت ا.. مرعشی

دکتر توجهی

۱۳۷۹

۱۱۷

محسن خاک دامن

ضمان ناشی از فعل غیر

دکتر محقق داماد

آیت ا.. مرعشی

۱۳۸۰

۱۱۸

خدیجه مرادی

بررسی فقهی و حقوقی دیه غیر مسلمان در قتل و صدمات بدنی

آیت ا.. مرعشی

دکتر توجهی

۱۳۸۰

۱۱۹

طوبی شاکری

احکام فقهی و حقوقی قتل نفس با اعتقاد به مهدور الدم بودن مقتول

آیت ا.. مرعشی

دکتر توجهی

۱۳۸۰

۱۲۰

حسین محمدیان خراسانی

بررسی تطبیقی غیر مستغلات عقلیه از دیدگاه شیخ ،آخوند و امام

دکتر موسوی

دکتر نقیبی

۱۳۸۰

ردیف

نام دانشجو

عنوان پایان نامه

استاد راهنما

استاد مشاور

تاریخ دفاع

۱۲۱

معصومه مظاهری کلهرودی

بررسی فقهی حقوقی عده زنان نابارور

دکتر محقق داماد

دکتر صفیری

۱۳۸۰

۱۲۲

علیرضا صالحی

تحلیل فقهی و حقوقی  ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی

آیت ا.. مرعشی

دکتر الهام

۱۳۸۱

۱۲۳

قاسم محمدی

بررسی تطبیقی جرایم مطبوعاتی در حقوق ایران وانگلیس

دکتر میر محمد صادقی

آیت ا.. مرعشی

۱۳۸۱

۱۲۴

سعید مولوی وردنجانی

مصلحت در فقه اسلام و نقش آن در قانونگذاری جمهوری اسلامی

دکتر موسوی

دکتر نقیبی

۱۳۸۱

۱۲۵

منصور زارعی

بدعت و مرزهای آن در فقه اسلام

آیت ا.. مرعشی

دکتر محقق داماد

۱۳۸۱

۱۲۶

سید صادق سلطان رضایی

بررسی فقهی و حقوقی تعاقب ایادی در تصرفات بدون اذن مالک

دکتر محقق داماد

آیت ا.. مرعشی

۱۳۸۱

۱۲۷

سید حامد حسین حسینی خامنه

بررسی فقهی و حقوقی جایگزینهای کیفر حبس

آیت ا.. مرعشی

دکتر توجهی

۱۳۸۲

۱۲۸

راضیه کلاهدوزان

مطالعه تطبیقی آراء آخوند خراسانی ، شیخ انصاری وامام خمینی

دکتر موسوی

دکتر نقیبی

۱۳۸۲

۱۲۹

سعید بهره مند بیک نظر

موضوعیت یا طریقیت در اقسام ۶ گانه دیات

آیت ا.. مرعشی

دکتر الهام

۱۳۸۲

۱۳۰

صدرا.. محمدی

تعدد جرایم و آثار آن در مجازات از دیدگاه فقه وحقوق

دکتر چیت سازیان

دکتر رسایی

۱۳۸۳

ردیف

نام دانشجو

عنوان پایان نامه

استاد راهنما

استاد مشاور

تاریخ دفاع

۱۳۱

ابراهیم ماسوری

احکام فقهی حفظ و نشر کتب ضاله

آیت ا.. مرعشی

دکتر محقق داماد

۱۳۸۳

۱۳۲

عبدالرضا طرزی

تنظیم خانواده از دیدگاه فقه اسلامی

دکتر محقق داماد

دکتر موسوی

۱۳۸۳

۱۳۳

حسن قاسمی

تحقیق و تصحیح کتاب غصب میرزا حبیب ا.. رشتی

آیت ا.. مرعشی

دکتر نقیبی

۱۳۸۴

۱۳۴

فاطمه رجایی

بررسی مبانی کلامی علم اصول

دکتر چیت سازیان

حجت الاسلام رضایی

۱۳۸۵

۱۳۵

مریم اسماعیلی پرزان

بررسی ومقارنه محاربه و تروریسم

آیت ا.. مرعشی

دکتر بهرامی

۱۳۸۵

۱۳۶

اسلام حمودی

بررسی تطبیقی حقوق معنوی کودک در اسلام ، ایران و برخی کشورهای اسلامی

دکتر نقیبی

دکتر صفیری

۱۳۸۵

۱۳۷

ملیحه حاجیان

ابتکارات شهید صدر در علم اصول فقه

دکتر موسوی

دکتر نقیبی

۱۳۸۵

۱۳۸

سید محمد کاظم موسوی متقی

مجازاتهای بدنی در فقه اسلام و تطبیق آن با موازین بین المللی حقوق بشر

دکتر موسوی

آیت ا.. مرعشی

۱۳۸۵

۱۳۹

محمد باب الحکمی

بررسی مبانی فقهی و حقوقی مرگ مغزی و پیوند اعضا

دکتر رسایی

دکتر بهرامی

۱۳۸۵

۱۴۰

محمد کریمی پور چهارده

بررسی مبانی فقهی وحقوقی بازداشت موقت و جایگزینهای آن

دکتر رسایی

دکتر صفیری

۱۳۸۵

ردیف

نام دانشجو

عنوان پایان نامه

استاد راهنما

استاد مشاور

تاریخ دفاع

۱۴۱

 سعید سیدحسین

رشوه در غیرقضا

دکتررسائی

دکترچیت سازیان

۱۳۸۶

۱۴۲

طیبه طالبی عقدا

سقط جنین و احکام حقوقی و فقهی مترتب برآن

آیت ا… مرعشی

دکترخاموشی

۱۳۸۶

۱۴۳

 رحیم سیاح

تجسس و آثار فقهی و حقوقی مترتب برآن

دکترچیت سازیان

دکترموسوی

۱۳۸۶

۱۴۴

 بی بی رحیمه ابراهیمی

بررسی فقهی حقوقی شبیه سازی انسان و نسب ناشی از آن

دکتربهرامی

دکترموسوی

۱۳۸۶

۱۴۵

 الهام شریعتی نجف آبادی

بررسی احکام و حقوق کودکان طبیعی از منظر فقه و حقوق موضوعه

دکترموسوی

دکترنقیبی

۱۳۸۶

۱۴۶

 مجتبی حکمت

مذاق شریعت و کارکردهای آن درگستره فقه وحقوق

دکترنقیبی

دکترموسوی

۱۳۸۶

۱۴۷

 حمید اسدی سمسانی

رژیم حقوقی حاکم برروابط غیرمالی زوجین

دکترموسوی

دکترخاموشی

۱۳۸۶

۱۴۸

 زهرا سادات میرهاشمی

احکام فقهی ،حقوقی اهدای سلول جنسی و جنین درگستره احوال شخصیه

دکترصفیری

دکترچیت سازیان

۱۳۸۶

۱۴۹

 محمدرضا اصلانی

بررسی فقهی و حقوق ماهیت مهریه و غیرقابل پرداخت بودن آن

دکترنقیبی

دکتررسائی

۱۳۸۷

۱۵۰

 کبری جوان بخت

احکام و آثار تدلیس درنکاح از دیدگاه فقه امامیه و حقوق ایران

دکترنقیبی

دکتربهرامی

۱۳۸۷

ردیف

نام دانشجو

عنوان پایان نامه

استاد راهنما

استاد مشاور

استاد مشاور

تاریخ دفاع

۱۵۱

 خدیجه مقیسه

بررسی ماهیت فقهی و حقوقی شرکتهای هرمی

دکترشعبانی

دکترموسوی

۱۳۸۷

۱۵۲

جعفر نجفی رسا

بررسی مبانی فقهی و حقوقی حبس ناشی از محکومیتهای مالی و امکان جایگزینی آن

دکتررسائی

دکترنقیبی- دکترچیت سازیان

۱۳۸۷

۱۵۳

رضا وقوعی

مبانی فقهی حقوقی نهاد شورای حل اختلاف و ارزیابی کارایی آن در نظام قضایی ایران

دکتر چیت سازیان

دکتر نقیبی

دکتر موسوی

۱۳۸۷

۱۵۴

 لیلا گلی

بررسی ماهیت شروط تحمیلی درحقوق اسلام ، مصر و فرانسه

دکتر بهرامی

دکتر موسوی

۱۳۸۷

۱۵۵

رضا حسن زاده مشکانی

خسارت ناشی از انحلال یا بطلان قرارداد و نحوه جبران آن در فقه و حقوق ایران

دکتر سید محمد حسینی

دکتر موسوی

۱۳۸۷

۱۵۶

ملیحه  اسماعیلی          

حقوق زن در خانواده از نگاه کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان با مطالعه تطبیقی مذاهب فقهی در اسلام

دکتر خاموشی

دکتر صفیری

۱۳۸۸

۱۵۷

میرکمیل باقرزاده

تفصیل بین شک در رافع و مقتضی و آثار فقهی و حقوقی آن 

دکترچیت سازیان

دکتر بهرامی

دکتر موسوی

۱۳۸۸

۱۵۸

هاجر سادات کلانتر معتمدی

رابطه حقوق و اخلاق در حقوق ایران

دکتر چیت سازیان

دکتر  نقیبی

دکترانصاری پور

۱۳۸۸

۱۵۹

لیلا ثمنی

حقوق غیرمالی زوجین از دیدگاه مذاهب خمسه

دکتر صفیری

دکتر موسوی

دکتر انصاری پور

۱۳۸۸


۱۶۰

زهره حاجیان فروشانی

بررسی مبانی فقهی خرید و فروش اعضای بدن

دکتر رسایی

دکتر نقیبی

خانم میرخانی

۱۳۸۸

ردیف

نام دانشجو

عنوان پایان نامه

استاد راهنما

استاد مشاور

استاد مشاور

تاریخ دفاع

۱۶۱

علیمه جمالزاده

نکاح فضولی و آثار آن در فقه امامیه و قوانین موضوعه ایران

دکتر نقیبی

دکتر  موسوی

دکتربهرامی

۱۳۸۸

۱۶۲

عاتکه قاسم زاده

قضاوت غیر مجتهد در فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران

دکتربهرامی

دکتر نقیبی

دکتر انصاری پور

۱۳۸۸

۱۶۳

فاطمه اسلامی بنیاد

اقامه حدود در عصر غیبت از دیدگاه فقهای امامیه

دکتر  کاظمی

دکتر نقیبی

دکتر شیخ الاسلامی

۱۳۸۸

۱۶۴

رحیم امان اللهی

مبانی فقهی حقوقی تعدیل قراردادها با مطالعه تطبیقی

دکتر  موسوی

دکتر نقیبی

۱۳۸۸

۱۶۵

محمد خانی

مبانی فقهی حقوقی پرداخت دیه از بیت المال

دکتر میرسعیدی

دکتر رسایی

دکتر نقیبی

۱۳۸۸

۱۶۶

سیدمحسن آل بتول

حمایت از غیر نظامیان در جنگ از منظر اسناد بین­المللی و حقوق اسلام

دکتر نقیبی

دکتر چیت سازیان

۱۳۸۸

۱۶۷

سمانه شرفپور

حقوق مالی زوجه در زندگی مشترک در فقه و حقوق ایران

دکتر صفیری

دکتر  موسوی

۱۳۸۹

۱۶۸

سجاد شهباز

حریم خصوصی اشخاص حقیقی در گستره فقه امامیه و حقوق ایران

دکتر نقیبی

دکتر صفیری

۱۳۸۹

۱۶۹

نورالدین نورالدینی

بررسی مبانی فقهی و حقوقی مسئولیت مدنی نهادهای عمومی غیردولتی و نحوه رسیدگی به آن از دیدگاه قوانین موضوعه ایران ومصر

دکتر چیت سازیان

دکتر  موسوی

دکتر نقیبی

۱۳۸۹

۱۷۰

زینب محمدزاده

بررسی فقهی حجاب و حدود آن در مذاهب خمسه

دکتر گواهی

دکتر سلطانی

دکتر نقیبی

۱۳۸۹

ردیف

نام دانشجو

عنوان پایان نامه

استاد راهنما

استاد مشاور

استاد مشاور

تاریخ دفاع

۱۷۱

محسن  مرزانی

بررسی فقهی وقف پول و سهام شرکتها از دیدگاه مذاهب اسلامی

دکتر صفیری

دکتربهرامی

۱۳۸۹

۱۷۲

هدی تسخیری

مقررات نظام مالی اسلامی صکوک (اوراق مشارکت و اوراق اجاره) در فقه شیعه و اهل تسنن

استاد تسخیری

دکتر نقیبی

دکتر صفیری

۱۳۸۹

۱۷۳

زهرا تابش

نظریه تعمیم متعلقات زکات در فقه امامیه و جایگاه آن در منابع مالی حکومت اسلامی

استاد بجنوردی

دکتر نقیبی

دکتر چیت سازیان

۱۳۸۹

۱۷۴

آمنه ملائی

بررسی فقهی و حقوقی کارتهای اعتباری

دکتربهرامی

دکتر صفیری

دکتر نقیبی

۱۳۸۹

۱۷۵

اسماعیل شهاب سامانی

احکام کالای قاچاق در فقه امامیه و حقوق ایران

دکتر چیت سازیان

دکتر رسایی

۱۳۹۰

۱۷۶

مهدی مقدسی

نظارت بر حاکم اسلامی از منظر فقه و حقوق ایران

دکتر  موسوی

دکتر فیرحی

آقای رضانیا

۱۳۹۰

۱۷۷

نجمه احمدی

کرامت انسانی در فقه امامیه و کاربرد آن در حقوق موضوعه

دکتر نقیبی

دکتربهرامی

دکتر مظاهری

۱۳۹۰

 
No votes yet.
Please wait...

درباره ی ابوالقاسم شم آبادی

(حقوق عمومی) -مدرس دانشگاه-صاحب امتیاز انتشارات حقوقی عدلیه-ارتباط با ابوالقاسم شم آبادی: shamabadi.abolghasem@yahoo.com تلفن: ۰۲۱۶۶۹۲۱۰۰۲ ۰۲۱۶۶۵۸۱۷۴۸

همچنین ببینید

کتاب مجموعه سوالات شبیه سازی شده جهاد ولایت(آزمون دکتری)

با سلام این کتاب حاوی مجموعه سوالات شبیه سازی شده جهاد و ولایت برای آزمون …

۳ دیدگاه

 1. آیا امکان دارد پایان نامه با موضوع حیله های شرعی در معاملات را برایم ارسال نمائیدو یا حداقل از فهرست آن مرا مطلع نمائید

  No votes yet.
  Please wait...
  • لطفا درخواست خود را به ایمیل ارسال فرمایید

   No votes yet.
   Please wait...
 2. باسلام درصورتیکه یکی از عنوان ها بخواهیم باید به چه شکل تهیه کنیم

  No votes yet.
  Please wait...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *