شیوه نامه تهیه و تدوین پایان نامه و رساله

نحوه تهیه و تدوین پایان نامه

یکی از هدفهای اصلی نکارش پایان نامه و رساله آشنا نمودن دانشجو با تحوه نگارش و تنظیم مباحث علمی است. در این مجموعه نحوه تهیه و تدوین پایان نامه و رساله به منظور استفاده دانشجویان دوره های تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد و دکتری) درج شده است.

نکات و موارد کلی

در صورتی که پایان نامه یا رساله به زبانی غیر از زبان فارسی باشد باید موبضوع به تصویب شورای تحصیلات تکمیلی برسد.

دانشجویان گرامی این بخشها را به تربیت ذکر شده در تهیه پایان نامه و رساله رعایت کنند.

 • صفحه بسم الله
 • طرح روی جلد (زرکوب) برای کارشناسی ارشد به رنگ سورمه ای و برای رساله دکتری سبز یشمی باشد. درج عنوان پایان نامه یا رساله و نام مولف و سال در عطف گزارش ضروری است (مطابق پیوست الف).
 • صفحه عنوان محتویات این صفحه شبیه روی جلد است (مطابق پیوست ب).
 • صفحه تصویب پایان نامه/ رساله که در جلسه دفاع توسط هیات داوران به تصویب می رسد (مطابق پیوست ج).
 • صفحه تقدیم (در صورت تمایل پژوهشگر)
 • صفحه سپاسگزاری (در صورت تمایل پژوهشگر)
 • چکیده فارسی (حداکثر 250 واژه)
 • فهرست مطالب (شامل عناوین فصل و عناوین پیوست)
 • فهرست جدول ، نمودراغ و شکل (در صورت نیاز)
 • مقدمه
 • متن اصلی پایان نامه/ رساله
 • فهرست منابع
 • پیوستها (در صورت نیاز)
 • چکیده انگلیسی (Abstract)
 • صفحه عنوان انگلیسی (مطابق پیوست د)
 • فرم زرکوب پشت جلد به انگلیسی (مطابق پیوست ﻫ )

شیوه نگارش

نگارش پایان نامه / رساله بایدمطابق روش تعیین شده زیرصورت پذیرد:

1 – مطالب به صورت تایپ شده بابرنامه « Word » حرو فچینی شود . متن یا فرمول دستمعادلات ، نمودارها ، شکلها و علائم به کاربرده شده باید به وسیله کامپیوتر تایپ شود. متن یا فرمول دست نویس ، به هیچ عنوان پذیرفته نمی شود ، دررشته های فیزیک و ریاضی استفاده ازفارسی تک بلامانع است.

2 – کاغذ متن ازنوع تحریرA4 (21 × 5/29 ) باشد.

3– شماره صفحات فرعی الف وب وج و…واصلی 1و2و3و… می باشد که باید 1 سانتی متر بالاتر ازانتهای صفحه قرارگیرد.

4– فونت متن پایان نامه / رساله با قلم لوتوس نازک 14 وتیترهایی اصلی با یاقوت 16 سیاه وتیترها ی کوچکتر با لوتوس سیاه 14 تایپ شود. هرصفحه شامل 23 سطر و فاصله بین سطرها ی متن 1 سانتی مترباشد . فاصله ازحاشیه سمت راست و چپ 3 سانتی متر و فاصله بالای صفحه 5/3 سانتی مترو پایین صفحه 3 سانتیمتر باشد. درفونت انگلیسی با قلم تایمز 112 وتیترهای اصلی باقلم سیاه 13 تایمز تایپ شود.

5– معادل انگلیسی واژه های تخصصی فارسی که برای اولین بار به کارمی رود به صورت زیرنویس درصفحه مربوطه درج شود.

6 – زیرنویسها، زیر یک خط پررنگ نوشته شود بطوریکه فاصله پایین ترین زیرنویس تا لبه پایینی کاغذ حاشیه به اندازه 3 سانتیمتر حفظ شود.

 توضیحات

1– صفحه تقدیم : درصورت تمایل دانشجومی تواند پایان نامه / رساله خودرا به شخصیتی تقدیم نماید.

2– صفحه تشکرو قدردانی : عبارتست از قدردانی و تشکر ازکلیه کسانی که دانشجورا در راه رسیدن به هدف یاری نموده اند.

3– چکیده: شامل بحث پیرامون موضوع پایان نامه / رساله ، شیوه های تحقیق و یافته های کلی پژوهش، حداکثردر250 کلمه دریک صفحه باشد.

4– فهرست مطالب : درفهرست مطالب صفهات او لیه پایان نامه / رساله ( تقدیم ، سپاسگذاری، چکیده و… ) ذکرنمی شود . فهرست مطالب شامل عنوان فصلها ، بخشها و پیوستها و همراه باشماره صفحه مربوطه است.

5– متن پایان نامه /رساله : متن هرپایان نامه / رساله شامل چندین فصل وهرفصل ،شامل چندین قسمت (بخش) خواهد بود. هرفصل را می توان با یک مقدمه کوتاه آغاز نمود که در این صورت مقدمه ، کلیات مربوط به محتوای فصل را بازگومی کند

الف مقدمه

قبل از شروع متن یک مقدمه کلی آورده شود . در این قسمت ،هدفهای مورد نظر در پایان نامه /رساله روشها، نحوه انجام تحقیق و بدست آوردن نتیجه موردبحث قرار می گیرد.

ب- فصل ها :

بنا به نظردانشجو وتاییداستاد راهنما مطالب مختلف پایان نامه /رساله در فصول جداگانه بر حسب اولویت و اهمیت طرح مباحث ،سازمان دهی می شود.

6- پیوست ها قسمت اصلی پایان نامه /رساله  نباید حاوی داده ها و همچنین حاوی برنامه های نرم افزاری باشد، در صورت داشتن مطالبی باید در پیوست پایان نامه ها /رساله اورده شود.

7- شیوه شماره گذاری: صفحه های داخل جلد و بسم ا… شماره گذاری نمی شود.

صفحه های بعدی با حروف ابجد شماره گذاری می شودو شماره گذاری با عدد از مقدمه تا انتهای پایان نامه /رساله ادامه خواهد داشت .

الف شماره گذاری موضوع ها: موضوع های اصلی پایان نامه ها /رساله به چند فصل و هر فصل نیز ممکن است به چند قسمت (بخش) تقسیم گردد. هر یک از بخشهای فصل ، با دو شماره که با خص فاصله از یکدیگر جدا شده اند مشخص می گردد. عدد سمت راست بیانگر شماره فصل و عدد سمت چپ شماره ترتیب بخش مورد نظر است .در صورتی که ه ربخش دارای زیر بخش باشد، شماره بخش در سمت چپ عدد فوق قرار می گیرد.  مثلا4-3-1 یعنی زیر بخش اول از بخش سوم فصل چهارم .

ب- شماره گذاری روابط و فرمول ها : هر رابطه یا فرمول، مطابق روال قبلی مشخص می گردد. عددسمت چپ شماره فصل و عدد سمت راست نشانگر ترتیب رابطه در هر فصل می باشد مثلا رابطه چهارم در فصل سوم به صور ت (3-4 ) نشان داده می شود .

ج-شماره گذاری پیوست ها: پیوست های پایان نامه /رساله با حروف الفبا نام گذاری می شوند به عنوان مثال : سومین جدول پیوست (ب) به این صورت نوشته می شود. : ( جدول ب- 3) .

8- منابع  :

منابع مورد استفاده در متن به صورت خلاصه { نام نویسنده ،سال انتشاراثر،شماره صفحه } ذکر گردیده و مشخصات کامل منبع در آخر پایان نامه / رساله آورده می شوند: فهرست منابع بر حسب الفبای فارسی به  این صورت تنظیم می شود:

 • نام خانوادگی نویسنده :
 • نام نویسنده
 • سال انتشار
 • عنوان کتاب ، مقاله ،گزارش

نام ناشر،مجله، سمینار یا موسسه علمی که مقاله در آن چاپ شده یا نام دانشگاهی که در آن ارائه شده است.

 • شماره مجله یا شماره جلد کتاب .

تذکر: مطالب فوق با علامت ویرگول از یکدیگر جدا شود . در ذکر منبع از مدل زیر پیروی شود:

– Bernard ‚c.1975 ‚An Introduction to Experimental ‚  London : Sage Publication

 • رفیع پور، فرامرز ، 1378 ، آنومی یا آشفتگی اجتماعی، پژوهشی در زمینه پتانسیل آنومی در شهر تهران ،تهران : انتشارات صداو سیما ، سروش .
 • گیدنز ،آنتومی ، 1378 ، تجدد و تشخص ، جامعه و هویت شخصی در عصر جدید( ترجمه ناصر موفقیان )، تهران: نشرنی.
 • امیر ابراهیمی، مسرت، 1380 ، نان ، الگوی قدیمی قضایی ، پیچیدگی های اجتماعی جدید در تهران، همایش موازین توسعه و ضدتوسعه فرهنگی – اجتماعی شهر تهران: سازمان فرهنگی – هنری شهرداری تهران .
 • زاهدی مازندرانی ، محمد جواد ، 1378، نظامهای سنتی تامین اجتماعی در ایران: فصلنامه تامین اجتماعی 3 ، سال اول،شماره سوم ،تهران: موسسه عالی پژوهشی تامین اجتماعی .
 • شیری ،احمد علی، 1376 ، بررسی اثرات عوامل جامعه پذیری در رفتار بزهکارانه در شهر شیراز ، شیراز : دانشگاه شیراز پایان نامه کارشناسی ارشد جامعه شناسی.

و مورد استفاده از اینترنت به اسن صورت است:

IMF, 2002, The IMFs Approach to Promoting Good Govern a nee and Combating Corruption – A Guide, available at:

http ://www.imh.org/external/np/gov/guid/eng/index.Htm.

 توصیه ها

 • عنوان پایان نامه / رساله مختصر و رسا باشد.
 • در صورتیکه تصویری به صورت فتوکپی در پایان نامه / رساله ارائه می گردد، باید از کیفیت خوبی برخوردار باشد.
 • به طور کلی پایان نامه / رساله صرفاً به نوآوریهای نگارنده بستگی دارد شایسته است از مطالب تکراری ، کلاسیک و متعلق به دیگران فقط به صورت اختصار کمک گرفته شود.
 • پایان نامه یا رساله به زبان فارسی و املای واژه ها مطابق مصوبه فرهنگستان زبان و ادب فارسی باشد.
 • صفحه های پایان نامه / رساله یک رو باشد.
 • هنگام دفاع پایان نامه / رساله باید تایپ شده باشد ( اما صحافینشده باشد ) پس از قبولی در پایان نامه / رساله صحافی شود.

پس ازدفاع

پس ازدفاع ازپایان نامه / رساله ضروری است پنج نسخه صحافی شده پایان نامه کارشناسی ارشد به رنگ سورمه ای ودکتری به رنگ سبزیشمی درصورت پذیرش نهایی واخذ نمره قبولی ، یک نسخه ازآن به مرکز آموزشی محل تحصیل، یک نسخه به استادراهنما ،یک نسخه به استاد مشاور ، یک­نسخه­به­کتابخانه­سازمان­مرکز­ی،یک­نسخه­به­گروه­آموزشی­مربوط­درسازمان­مرکزی­تحویل­داده­شود.(1­)

CD پایان نامه / رساله ومقاله مستخرج ازآن باید به مدیریت آموزشی و تحصیلات تکمیلی سازمان مرکزی و مرکز مربوط ارسال گردد.عطف پایان نامه / رساله صحافی شده (قسمتی که صفحه ها به یکدیگرمتصل می شوند) به ترتیب عنوان رساله / پایان نامه ، نام مولف و سال تالیف درج شود .به گونه ای که پایان نامه / رساله درقفسه های کتابخانه به راحتی قابل جستجو باشد.

شیوه تهیه مقاله

دانشجوی کارشناسی ارشد / دکتری باید قبل از دفاع پایان نامه / رساله حداقل یک مقاله مرتبط با رشته تحصیلی خود در نشریه های علمی – پژوهشی معتبر داخلی وخارجی چاپ یاتائید نهایی و قطعی چاپ را دریافت کرده باشد. (2)

1.      نسخه مربوط به کتابخانه مرکزی وگروه اموزشی درسازمان مرکز ی ازطریق مرکز ارسال می گردد.

2.      درجه امتیازمقالات کارشناسی ارشد درصورتی که دریکی ازمجلات علمی پژوهشی چاپ نشده باشد ولی تائید یکی از اساتید مشاور یا راهنما برسد کفایت می کند . لیکن درمورد رساله دکتری چاپ حداقل یک مقاله درمجلات معتبرعلمی – پژوهشی یا ارائه گواهی چاپ ضروری است.

پیوست الف (صفحه روی جلد برای پایان نامه  کارشناسی ارشد)

 

                 

دانشگاه پیام نور

پایان نامه

برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

دررشته………….

دانشکده……………..

گروه علمی……………………

عنوان پایان نامه:

 

استاد راهنما:

 

استاد مشاور:

 

نگارش:

 

 

ماه و سال

پیوست ب (صفحه عنوان برای پایان نامه  کارشناسی ارشد)

 

 

 

 

دانشگاه پیام نور

پایان نامه

برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

در رشته………….

 

 

دانشکده……………..

گروه علمی……………………

عنوان پایان نامه:

 

 

 

استاد راهنما:

 

 

 

استاد مشاور:

 

 

نگارش:

 

 

 

 

ماه و سال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پیوست ج(صفحه تصویب نامه پایان نامه)

دانشگاه پیام نور

بسمه تعالی

 

تصویب پایان نامه /رساله

 

پایان نامه تحت عنوان :

که توسط                               در مرکز شیراز تهیه و به هیأت داوران ارائه گردیده است مورد تأیید می باشد. تاریخ دفاع:                            نمره:                   درجه ارزشیابی :

اعضای هیأت داوران:

نام و نام خانوادگی                    هیأت داوران                       مرتبه علمی               امضاء

1-                                             استاد راهنما

2-                                              استاد مشاور

3-                                               استاد داور

4-                                  نماینده تحصیلات تکمیلی       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پیوست د (صفحه عنوان انگلیسی برای پایان نامه)

 

 

 

Payame Noor University

 

Submitted Partial Fulfillment of the requirements for the Degree of M.Sc

In …………….

 

 

 

 

 

Department of ………….

 

 

 

Title

 

 

 

 

 

Supervisor:

………………….

 

 

Advisor:

………………….

 

 

 

By:

………………..

 

 

 

Month,year

 

 

 

 

پیوست ه (فرم زرکوب پشت جلد به انگلیسی برای پایان نامه)

Payame Noor University

 

Submitted Partial Fulfillment of the requirements for the Degree of M.Sc

In

 

 

Department ………

 

 

 

Title:

 

 

 

 

By:

 

………………………

 

 

 

Supervisor:

 

………………………

 

 

 

 

Advisor:

…………………

 

 

 

Month,year

No votes yet.
Please wait...

درباره‌ی ابوالقاسم شم آبادی

(حقوق عمومی) -مدرس دانشگاه-صاحب امتیاز انتشارات حقوقی عدلیه-ارتباط با ابوالقاسم شم آبادی: shamabadi.abolghasem@yahoo.com تلفن: ۰۲۱۶۶۹۲۱۰۰۲ ۰۲۱۶۶۵۸۱۷۴۸

همچنین ببینید

متون حقوقی آزمون کارشناسی ارشد حقوق

کتاب متون حقوقی آزمون کارشناسی ارشد حقوق سال 1399(متون حقوق عمومی- متون حقوق خصوصی- متون حقوق جزا- متون حقوق بین الملل)

معرفی مختصر کتاب متون حقوقی تقریبا در بیشتر شاخه های آزمون کارشناسی ارشد حقوق به …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *