سوال آزمون وکالت سال 1390 و سال 1391 با پاسخنامه تشریحی

حقوق مدنی

۱  در صورتی عقد به علت تفاسخ به هم می‌خورد که:

۱ ) عوضین موجود باشند.

۲ ) تغییری در عوضین داده نشده باشد.

۳ ) یکی از جهات قانونی برای فسخ وجود داشته باشد.

۴ ) عوضین موجود باشند و اگر تلف هم شده باشند مثل یا قیمت آن تادیه می‌شود.

2  کدام مورد صحیح است؟

۱ ) اقرار سفیه در امور مالی، موثر نیست.

۲ ) اقرار معلق، موثر نیست.

۳ ) اقرار ورشکسته نسبت به اموال خود به ضرر دُیان، نافذ نیست.

۴ ) هر سه مورد صحیح است.

۳  در عقود، اضطرار و اکراه به ترتیب ………. عقد می‌شوند.

۱ ) موجب عدم نفوذ، بطلان

۲ ) تاثیری در عقد ندارد، بطلان

۳ ) موجب عدم نفوذ، عدم نفوذ

۴ ) تاثیری در عقد ندارد، عدم نفوذ یا بطلان

۴  اگر عقد به علت اقاله یا فسخ به هم بخورد:

۱ ) شرطی که ضمن آن شده منفسخ می‌شود.

۲ ) شرطی که ضمن آن شده باطل می‌شود.

۳ ) شرطی که ضمن آن شده نیز اقاله یا فسخ می‌شود.

۴ ) اگر به شرط عمل نشده باشد شرط باطل می‌شود و الا اثری ندارد.

5 اگر مالک برای حق انتفاع مدت معین نکرده باشد:

۱ ) اثر ندارد چون باید مدت معین شود.

۲ ) حبس، مطلق بوده و حق مزبور تا فوت مالک خواهد بود.

۳ ) حبس، مطلق بوده و حق مزبور تا بقای مال خواهد بود.

۴ ) حبس، مطلق بوده و حق مزبور تا فوت منتفع خواهد بود.

6  اتخاذ تصمیم برای اداره بخش‌های مشترک مجتمع‌های آپارتمانی اگر قراردادی بین مالکین وجود نداشته باشد:

۱ ) به آرای دو سوم مالکین آپارتمان‌ها است.

۲ ) به آرای اکثریت مالکین آپارتمان‌ها است.

۳ ) به آرای مالکینی است که در عمل متصرف آپارتمان‌ها هستند.

۴ ) به آرای اکثریت مالکینی است که مالک بیش از نصف مساحت تمام بخش‌های اختصاصی باشند.

7  موضوع اشاعه می‌تواند:

۱ ) فقط عین باشد.

۲ ) عین یا حق باشد.

۳ ) عین یا منافع باشد.

۴ ) عین، منافع یا حق باشد.

8  متولی موقوفه عام برای اداره کردن موقوفه و مصرف درآمدهای آن در جهت نیت واقف:

۱ ) می‌تواند با دیگری شریک شود.

۲ ) فقط می‌تواند موقوفه را اجاره دهد.

۳ ) نمی‌تواند با دیگری شریک شود مگر به اذن حاکم.

۴ ) تنها با موافقت اداره اوقاف می‌تواند با دیگری شریک شود.

 9  در یک شرکت مدنی (غیر بازرگانی) مسئولیت شرکا نسبت به بدهی شرکت:

۱ ) به نسبت و به میزان آورده است.

۲ ) مسئولیت شرکا تضامنی است.

۳ ) مسئولیت شرکا به میزان آورده آنها تضامنی است.

۴ ) به نسبت سهم است ولی باید همه بدهی را هر کدام به نسبت سهم خود بپردازند.

  ماده ۶۱۹ قانون مدنی مقرر داشته: «امین باید عین مالی را که دریافت کرده است رد نماید» با توجه به این ماده شخصی مبلغ پنج میلیون تومان چک پول ۵۰ هزار تومانی برای گذاردن در حساب سپرده خود به بانک تسلیم می‌کند و شماره چک پول‌ها را یادداشت می‌کند. آیا سپرده‌گذار می‌تواند عین چک پول‌ها را مطالبه کند؟

۱ ) در صورتی که بانک عین چک پول‌ها را پس ندهد مرتکب خیانت در امانت شده است.

۲ ) بانک موظف است در صورت مطالبه سپرده‌گذار، عین چک پول‌ها را به سپرده‌گذار رد کند.

۳ ) بانک تکلیفی به رد عین چک پول‌ها ندارد و می‌تواند معادل مبلغ ریالی را بازپرداخت کند.

۴ ) بانک تکلیفی به رد عین چک پول‌های سپرده شده را ندارد ولی موظف است چک پول‌های پنجاه هزار تومانی به سپرده‌گذار پس بدهد.

11  هرگاه در جعاله عمل دارای اجزاء متعدد بوده و هر یک از اجزا مقصود بالاصاله جاعل باشد و جعاله در اثنای عمل از ناحیه عامل فسخ شود:

۱ ) عامل مستحق هیچ‌گونه اجرتی نیست.

۲ ) عامل استحقاق تمام اجرت‌المسمی را دارد.

۳ ) عامل مستحق اجرت‌المثل عمل خود خواهد بود.

۴ ) عامل از اجرت‌المسمی به نسبت عملی که انجام داده مستحق خواهد بود.

12  شخصی از مردی ضمانت کرده که نفقه گذشته و نیز نفقه آینده همسر او را بپردازد. طبق قانون مدنی عقد ضمان مزبور نسبت به نفقه معوقه ………. و نسبت به نفقه آینده ……….. است.

۱ ) صحیح  صحیح

۲ ) باطل – باطل

۳ ) صحیح – باطل

۴ ) باطل – صحیح

13  اگر کسی مالی را مِن غیر حق دریافت کرده باشد:

۱ ) ضامن عین و منافع است.

۲ ) در صورتی که جاهل به ضمان باشد ضامن نیست.

۳ ) در صورتی که عالم به عدم استحقاق خود باشد ضامن عین و منافع است.

۴ ) در صورتی که عالم به عدم استحقاق خود نباشد ضامن عین است ولی ضامن منافع نیست.

14  در عقد بیع کدام یک از موارد ذیل مانع از انتقال مالکیت به مشتری است؟

۱ ) موجل بودن مبیع

۲ ) موجل بودن ثمن

۳ ) وجود خیار فسخ برای یکی از متبایعین

۴ ) هیچ‌کدام

15  «تحقق ارث» و «استقرار مالکیت ورثه» نسبت به ترکه متوفی به ترتیب منوط است به:

۱ ) موت حقیقی یا فرضی مورث، قبول ترکه از ناحیه ورثه

۲ ) موت حقیقی یا فرضی مورث، موت حقیقی یا فرضی مورث

۳ ) پرداخت دیون و حقوق متعلقه به ترکه، قبول ترکه از طرف ورثه

۴ ) موت حقیقی یا فرضی مورث، پس از ادای حقوق و دیونی که به ترکه تعلق گرفته است.

16  به موجب ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی:«زن می‌تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند» حق حبسی که در این ماده برای زن در نظر گرفته شده است:

۱) اختصاص به تمکین عام دارد.

۲) اختصاص به تمکین خاص دارد.

۳) مطلق وظایف شرعی و قانونی را در بر می‌گیرد.

۴) محدوده خاص نداشته و محدوده آن به صورت موردی تعیین می‌شود.

17  اگر در حاشیه یا ظهر سندی که در دست ابراز کننده بوده مندرجاتی باشد که از بی‌اعتباری تمام مفاد سند حکایت داشته باشد؛ کامل‌ترین پاسخ کدام است؟

۱) اگر آن مندرجات به امضا رسیده و تاریخ داشته باشد معتبر است.

۲) آن مندرجات معتبر است اگر چه دارای تاریخ و امضا نباشد.

۳) آن مندرجات معتبر است مگر این که معلوم شود به نحوی باطل شده است.

۴) آن مندرجات معتبر است مگر این که روی آن خط کشیده شده باشد.

18  کلاله امی در چه صورتی به قرابت ارث می‌برد؟

۱) در صورتی که با جده جمع شود.

۲) کلاله امی همیشه فرض‌بر است.

۳) در صورتی که با اخوه ابی جمع شود.

4) در صورتی که با برادر و خواهر ابوینی جمع شود.

19  در صورتی که وراث متوفی منحصر به یک نفر دایی امی و یک نفر خاله ابی و دو نفر خاله ابوینی باشند در این صورت ماترک متوفی به شرح زیر تقسیم می‌شود:

۱) یک سوم ترکه متعلق به دایی امی و بقیه بالسویه بین خاله‌های ابوینی تقسیم می‌شود.

۲) یک ششم ترکه متعلق به دایی امی و بقیه بالسویه بین هر سه خاله تقسیم می‌شود.

۳) یک ششم ترکه متعلق به دایی امی و بقیه بالمناصفه بین دو خاله ابوینی تقسیم می‌گردد.

۴) یک ششم ترکه به دایی امی می‌رسد بقیه بین سایرین به قاعده ذکور دو برابر اناث تقسیم می‌شود.

20  چنانچه عقد به صورت بلاعزل واقع شود و بعداً هر یک از وکیل یا موکل فوت نمایند عقد :

۱) باطل می‌شود.

۲) منفسخ می‌شود.

۳) تابع اراده وکیل است.

۴) به قوت خود باقی است.

 آیین دادرسی مدنی

۲۱  در مواردی که دادگاه دعوی معترض ثالث را وارد تشخیص می‌دهد:

۱) چنانچه حکم معترض‌عنه غیر قابل تفکیک باشد نسبت به الغاء آن اقدام می‌نماید.

۲) چنانچه حکم معترض‌عنه قابل تفکیک باشد نسبت به الغاء آن اقدام می‌نماید.

۳) چنانچه حکم معترض‌عنه قابل تفکیک باشد نسبت به نقض آن و صدور حکم جدید اقدام می‌نماید.

۴) چنانچه حکم معترض‌عنه قابل تفکیک نباشد نسبت به الغاء آن و صدور حکم جدید اقدام می‌نماید.

۲۲  زمان سپردن تامین مناسب در اجرای حکم غیابی ………. است.

۱) زمان صدور اجراییه

۲) زمان درخواست اجراییه

۳) زمان اعلام ختم عملیات اجرایی

۴) زمان شروع عملیات اجرایی

 23  درخواست ابطال رای داور:

۱) در صورت سپردن تامین مناسب از موجبات توقف اجرای رای داور است.

۲) دادگاه در صورت وجود جهات قانونی ابطال  مکلف به توقف اجرای رای داور است.

۳) در صورت قوی بودن دلایل خواهان و سپردن تامین مناسب از موجبات توقف اجرای رای داور است.

۴) در صورتی که درخواست ابطال مستند به اسناد تجاری باشد دادگاه مکلف به توقف اجرای رای داور است.

24  دادگاه بدوی در دعوی الزام به تنظیم سند رسمی یک دستگاه اتومبیل به ارزش خواسته ۰۰۰/۰۰۰/۲۱ ریال (بیست و یک میلیون ریال) حکم به بی‌حقی خواهان صادر می‌نماید:

۱) این حکم مطلقاً قابل فرجام نیست.

۲) این حکم پس از انقضای مهلت تجدیدنظر قابل فرجام است.

۳) این حکم پس از تایید توسط دادگاه تجدیدنظر استان، قابل فرجام است.

۴) این حکم قبل از انقضای مهلت تجدیدنظر و در صورت اسقاط حق تجدیدنظر قابل فرجام است.

25  در صورتی که درخواست تجدیدنظر خارج از مهلت تقدیم شود و یا در مهلت قانونی رفع نقص نشود:

۱) دادگاه بدوی قرار رد دادخواست تجدیدنظر را صادر می‌کند و این قرار قطعی است.

۲) دفتر دادگاه بدوی قرار رد دادخواست را صادر می‌کند و این قرار قابل اعتراض در همان دادگاه بدوی است.

3) دادگاه بدوی قرار رد دادخواست تجدیدنظر را صادر می‌کند و این قرار قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر است.

۴) دفتر دادگاه تجدیدنظر قرار رد دادخواست را صادر می‌کند و این قرار قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر است.

26- کدام عبارت صحیح است؟

1) اموال منقول خارج از محل کار یا محل سکونت محکوم‌علیه در صورتی قابل توقیف است که دلایل و قرائن کافی بر احراز مالکیت او در دست باشد.

۲) چنانچه عین محکوم‌به غیرمنقولی در تصرف ثالث باشد و متصرف نسبت به آن ادعای حقی از عین یا منافع نماید این امر مانع عملیات اجرایی نیست.

۳) اموال منقولی که داخل محل سکونت یا محل کار محکوم‌علیه باشد در صورتی توقیف می‌شود که دلایل و قرائن کافی بر احراز مالکیت او در دست باشد.

۴) مال منقولی که در تصرف کسی غیر از محکوم‌علیه باشد در صورتی قابل توقیف نیست که متصرف نسبت به آن ادعای مالکیت نماید و دلایلی نیز ارائه نماید.

  قبول یا رد درخواست دستور موقت:

۱) قابل اعتراض، تجدیدنظر و فرجام است.

۲) فقط قبول دستور موقت قابل تجدیدنظر و فرجام است.

۳) فقط رد دستور موقت قابل تجدیدنظر و فرجام است.

۴) قبول یا رد قابل فرجام نمی‌باشد اما ضمن تجدیدنظرخواهی نسبت به اصل رای قابل اعتراض است.

28  کدام عبارت در مورد تعرض به اصالت اسناد عادی صحیح است؟

۱) اظهار کننده تردید بایستی بر طبق اظهار خود دلیل بیاورد.

۲) منکر اصالت سند بایستی بر طبق اظهار خود دلیل بیاورد.

۳) در صورت انکار، ارائه کننده سند عادی بایستی برای اثبات اصالت سند دلیل بیاورد.

۴) در صورت ادعای جعل، ارائه کننده سند بایستی برای اثبات اصالت آن دلیل بیاورد.

29  چنانچه دعوایی در دیوان عالی کشور تحت رسیدگی باشد:

۱) اگر درخواست اعاده دادرسی شود دیوان عالی کشور وفق مقررات به آن رسیدگی می‌نماید.

۲) درخواست اعاده دادرسی نسبت به حکم صادره از دادگاه تا زمانی که در دیوان عالی کشور رای صادر نشده پذیرفته نمی‌شود.

۳) اگر درخواست اعاده دادرسی شود درخواست به دادگاه صادر کننده حکم ارجاع می‌شود ولی مانع ادامه رسیدگی در دیوان عالی کشور نمی‌شود.

۴) اگر درخواست اعاده دادرسی شود درخواست به دادگاه صادر کننده حکم ارجاع می‌شود و در صورت قبول درخواست، رسیدگی در دیوان تا صدور حکم متوقف می‌شود.

30  اگر دو نفر وکیل مجتمعاً را به عهده داشته باشند و یکی از آنها بدون عذر موجه در جلسه دادرسی حاضر نشود و لایحه هم نفرستد:

۱) دادگاه جلسه دادرسی را تجدید می‌کند.

۲) دادگاه با استماع مدافعات وکیل حاضر، به دعوی رسیدگی می‌کند.

۳) دادگاه بدون توجه به اظهارات وکیل حاضر، رسیدگی را ادامه می‌دهد.

۴) دادگاه به وکیل غایب مهلت مناسبی برای ارسال لایحه اعطا می‌نماید.

31  در دعوی مطالبه مهریه:

۱) دادگاه محل وقوع عقد نکاح صالح است.

۲) دادگاه محل اقامت زوج صالح است.

۳) دادگاه محل اقامت زوجه صالح است.

۴) گزینه یک و دو صحیح است.

32  در مواردی که قرار کارشناسی به تشخیص دادگاه تجدیدنظر صادر می‌شود و دادگاه نیز نمی‌تواند بدون نظر کارشناس رای صادر نماید:

۱) عدم پرداخت هزینه کارشناسی موجب تایید رای بدوی به لحاظ فقد دلیل می‌شود.

۲) عدم پرداخت هزینه کارشناسی توسط تجدیدنظرخواه موجب توقف رسیدگی تجدیدنظر می‌شود.

۳) عدم پرداخت هزینه کارشناسی توسط تجدیدنظرخواه موجب ابطال دادخواست تجدیدنظر می‌شود.

۴) عدم پرداخت هزینه کارشناسی توسط تجدیدنظرخواه موجب خروج کارشناسی از عداد دلایل تجدیدنظرخواه و صدور قرار رد دعوی تجدیدنظر می‌شود.

33  چنانچه پس از ابلاغ اوراق دادرسی به خوانده در نشانی معین، خوانده نشانی خود را تغییر دهد:

۱) خوانده مکلف است نشانی جدید خود را به دفتر دادگاه اطلاع دهد و الا ابلاغ اوراق به نشانی سابق معتبر خواهد بود.

۲) برای خواهان اخطار رفع نقص جهت تعیین نشانی جدید خوانده ابلاغ می‌شود و در صورت عدم رفع نقص در مهلت مقرر دادخواست او ابطال می‌شود.

۳) به خواهان اخطار رفع نقص جهت تعیین نشانی جدید ابلاغ می‌شود و در صورت عدم رفع نقص در مهلت قانونی قرار رد دادخواست او صادر می‌شود.

۴) خواهان مکلف است تغییر نشانی را به دادگاه اطلاع دهد و الا جلسه دادرسی به دلیل گواهی مامور ابلاغ مبنی بر تغییر نشانی تجدید خواهد شد.

34  چه اشخاصی را مطلقاً نمی‌توان به عنوان داور انتخاب نمود؟

۱) مدیر دفتر دادگاه

۲) کسانی که در دعوی ذینفع باشند.

۳) کارمندان دولت در حوزه ماموریت آنان

۴) کسانی که خود یا همسرانشان وارث یکی از اصحاب دعوی باشند.

35  مقررات آیین دادرسی مدنی اقتضای کدام یک از موارد ذیل را دارد؟

۱) پس از ختم دادرسی دعوت از طرفین مجاز است.

۲) پس از ختم دادرسی دادگاه می‌تواند رای صادر کند.

۳) پس از اعلام ختم مذاکرات، دادگاه تکلیفی در صدور رای ندارد.

۴) پس از ختم دادرسی، دادگاه می‌تواند ارجاع امر به کارشناس نماید.

36  در ایراد امر مطروحه:

۱) محاکم باید هم‌عرض باشند.

۲) رابطه عرضی یا طولی محاکم ارتباطی به امر مطروحه ندارد.

۳) پرونده در دادگاهی که موخر در ثبت ارجاع است رسیدگی می‌گردد.

۴) تاریخ ثبت ارجاع تاثیری ندارد و باید پرونده به دادگاه عالی ارجاع شود.

37  هرگاه کسی مال غیرمنقول مغصوب را از غاصب بخرد در دعوی مطالبه اجرت‌المثل ایام تصرف مشتری کدام دادگاه ذیصلاح است؟

۱) دادگاه حوزه اقامت مشتری

۲) دادگاه محل اقامت غاصب

۳) دادگاه محل وقوع عقد بیع

۴) دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول

38  اگر در ایران از مدرک حقانیت مکتوم محکوم‌علیه حکمی در تاریخ ۲۳/۶/۱۳۹۰ اطلاع حاصل شود اما آن مدرک در تاریخ ۲۴/۶/۱۳۹۰ واصل گردد، آخرین موعد اقدام به اعاده دادرسی ……….. است.

۱) ۱۲/۷/۱۳۹۰

۲) ۱۳/۷/۱۳۹۰

۳) ۱۴/۷/۱۳۹۰

۴) ۱۵/۷/۱۳۹۰

39  در دعاوی مالی غیرمنقول:

۱) ارزش خواسته از نظر هزینه دادرسی و صلاحیت طبق ارزش معاملاتی املاک تقویم و پرداخت می‌شود.

۲) ارزش خواسته از نظر صلاحیت همان است که خواهان در دادخواست تعیین می‌نماید.

۳) ارزش خواسته از نظر صلاحیت طبق ارزش معاملاتی املاک در هر منطقه تقویم و پرداخت می‌شود.

۴) ارزش خواسته از نظر هزینه دادرسی همان است که خواهان در دادخواست تعیین می‌نماید.

40  کدام عبارت در خصوص اوقات رسیدگی دادگاه صحیح نیست؟

۱) رسیدگی به دعاوی تصرف عدوانی، ممانعت از حق و مزاحمت خارج از نوبت به عمل می‌آید.

۲) در صورت تشخیص رئیس دیوان عالی کشور رسیدگی به پرونده در شعبه مرجوع‌الیه خارج از نوبت به عمل می‌آید.

۳) رسیدگی به قرارهای عدم صلاحیت در دادگاه تجدیدنظر استان و دیوان عالی کشور در وقت فوق‌العاده به عمل می‌آید.

۴) در صورتی که خوانده به واسطه کمی مدت نتواند در اولین جلسه دادرسی اسناد خود را حاضر نماید و تاخیر جلسه را درخواست نماید، دادگاه در صورت احراز صحت با تعیین جلسه خارج از نوبت نسبت به موضوع رسیدگی می‌نماید.

حقوق تجارت

۴۱  کسبه جزء، ……….

۱) مشمول مقررات حقوق تجارت نیستند.

۲) بازرگان به شمار آمده ولی از داشتن دفاتر تجاری معافند.

۳) بازرگان محسوب شده و بدون استثنا مشمول همه تکالیف تجار می‌باشند.

۴) در گذشته بازرگان به حساب می‌آمدند، اما در حال حاضر دیگر تاجر تلقی نمی‌شوند.

 42  ارسال کننده می‌تواند مادام که مال‌التجاره در ید متصدی حمل و نقل است آن را با پرداخت مخارجی که متصدی مزبور کرده و خسارات او، پس بگیرد مگر در صورتی که:

۱) مال‌التجاره به مقصد نرسیده باشد.

۲) بارنامه به مرسل‌الیه تسلیم نشده باشد.

۳) قبل از وصول مرسل‌الیه ورشکسته شده باشد.

۴) متصدی حمل و نقل به مرسل‌الیه اعلام کرده باشد که مال‌التجاره به مقصد رسیده و باید آن را تحویل بگیرد.

43  کدام یک از موارد زیر در خصوص ضمانت تجاری صحیح است؟

۱) ضامن صرفاً در صورت پرداخت دین به مضمون‌له، بری‌الذمه می‌شود.

۲) در صورت استنکاف مضمون‌له از دریافت طلب، ضامن فوراً و به خودی خود بری‌الذمه می‌شود.

۳) در صورت استنکاف مضمون‌له از دریافت طلب ضامن به هیچ وجه بری‌الذمه نمی‌شود.

۴) هیچ‌کدام

 44  شرکت‌های تعریف شده در حقوق تجارت ایران عبارتند از:

۱) سهامی، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط سهامی، مختلط غیرسهامی

۲) سهامی، با مسئولیت محدود، تضامنی، مختلط سهامی، مختلط غیرسهامی، تعاونی

۳) سهامی، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط سهامی، مختلط غیرسهامی، تعاونی

۴) سهامی، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط سهامی، مختلط غیرسهامی، تعاونی، تعاونی سهامی عام

۴۵  ادغام شرکت‌های تجاری در نظام حقوقی ایران:

۱) هنوز به رسمیت شناخته نشده است.

۲) تنها در مورد شرکت‌های دولتی پذیرفته شده است.

۳) تنها در مورد شرکت‌های تعاونی به رسمیت شناخته شده است.

۴) به موجب قوانین برنامه پنج ساله توسعه اقتصادی، اجتماعی تجویز شده است.

  در صورت ورشکستگی شرکت نسبی:

۱) شرکا نیز ورشکسته اعلام خواهند شد.

۲) مطلقاً امکان ورشکستگی شرکا وجود ندارد.

۳) تحت شرایط خاص در صورتی که شریک یا شرکا در خارج از شرکت تاجر باشند امکان صدور حکم ورشکستگی آنان وجود دارد.

۴) گزینه ۲ و ۳ صحیح است.

47  معیار رای‌گیری در مجمع عمومی عادی شرکت سهامی ………… و در شرکت مسئولیت محدود ………. می‌باشد.

۱) میزان آرای حاضر – میزان آرای حاضر

۲) تعداد سهامداران حاضر – تعداد شرکای حاضر

۳) اکثریت آرای حاضر  دارندگان بیش از نیمی از کل سرمایه شرکت

۴) دارندگان بیش از نیمی از کل سرمایه شرکت – اکثریت آرای حاضر

  بانک الف با اخذ وثایق ملکی به شرکت پارس یک فقره وام اعطا نموده است. به علت عدم پرداخت دیون توسط شرکت، بانک از طریق اجراییه ثبتی در صدد وصول مطالبات خویش است. قبل از خاتمه عملیات اجرایی ثبتی، حکم ورشکستگی شرکت صادر می‌شود؛ در این صورت:

۱) عملیات اجرایی ثبتی متوقف نمی‌شود و دایره اجرا باید مراتب را به اداره تصفیه اطلاع دهد.

۲) صدور حکم ورشکستگی مانع ادامه عملیات اجرایی ثبت نیست، زیرا بانک طلبکار دارای وثیقه است.

۳) عملیات اجرایی ثبتی متوقف می‌شود و دایره اجرا باید پرونده اجرایی را به اداره تصفیه ارسال نماید.

۴) مدیر تصفیه شرکت باید جهت توقیف عملیات اجرایی ثبتی تقاضای صدور دستور موقت نماید و مادام که دستور موقت صادر نشده است نمی‌توان مانع ادامه عملیات اجرایی شد.

  شرکت‌های تضامنی و نسبی از هر جهت تابع قواعد یکسانند مگر از جهت:

۱) تعداد شرکا

۲) تعداد مدیران

۳) میزان مسئولیت شرکا

۴) سه مورد ۱ و ۲ و ۳

   بازرسان شرکت سهامی عام از جهت شرایط انتخاب مشمول:

۱) آیین‌نامه اجرایی تبصره ماده ۱۴۴ لایحه اصلاح قانون تجارت ۱۳۴۷ می‌باشند.

۲) آیین‌نامه اجرایی قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ۱۳۷۲ می‌باشند.

۳) موارد ۱ و ۲ می‌باشند.

۴) قانون تجارت ۱۳۱۱ می‌باشند.

  کدام عبارت صحیح است؟

۱) مدیرعامل شرکت تنها با مصوبه مجمع عمومی عادی حق اخذ وام از شرکت برای خود دارد.

۲) مدیرعامل در حدود اختیارات تفویضی توسط مجمع عمومی عادی نماینده شرکت محسوب شده و حق امضا دارد.

۳) در صورتی که شخصی مدیریت عاملی بیش از یک شرکت را عهده‌دار باشد به حکم دادگاه از سمت خود عزل و کلیه اقدامات او ابطال می‌گردد.

۴) مدیرعامل شرکت در صورت از مقررات قانونی و اساسنامه در مقابل شرکت و اشخاص ثالث حسب مورد مسئولیت انفرادی و اشتراکی دارد. 

  مدیر یک شرکت با مسئولیت محدود که به موجب اساسنامه، بدون تصویب مجمع عمومی شرکا مجاز به انجام عمل حقوقی بیش از پانصد میلیون ریال نبوده است، باعث انعقاد قراردادی به نمایندگی از شرکت تعهد به پرداخت مبلغ یک میلیارد ریال نموده است:

۱) شرکت در برابر متعهدله هیچ مسئولیتی ندارد.

۲) مدیرعامل شخصاً مسئول پرداخت مبلغ مورد تعهد می‌باشد.

۳) شرکت نسبت به کل مبلغ قرارداد در برابر متعهدله مسئول پرداخت است.

۴) شرکت تا میزان پانصد میلیون ریال مسئول بوده و نسبت به مازاد آن معامله غیرنافذ است.

۵۳  در صورت صدور چک از حساب مشترک، کلیه صادرکنندگان:

۱) بر پایه توافق میان خود مسئول پرداخت می‌باشند.

۲) بالمناصفه  بالسویه دارای مسئولیت هستند.

۳) بر اساس قرارداد گشایش حساب با بانک مسئولیت دارند.

۴) به صورت تضامنی و هر یک نسبت به کل مبلغ چک مسئولیت دارند.

  مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه چک از تاریخ ………. می‌باشد.

۱) صدور چک

۲) ثبت دادخواست مطالبه وجه

۳) صدور گواهینامه عدم پرداخت

۴) مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی

   اوراق مشارکت:

۱) تنها در نظریه شورای نگهبان پذیرفته شده و به صورت رویه بانک‌ها در آمده است.

۲) در کنار اوراق قرضه و به موجب قانون خاص جزء ابزارهای مالی محسوب می‌شود.

۳) در قانون خاص پیش‌بینی شده و در صورت تعارض، مقررات اوراق قرضه را نسخ نموده است.

۴) در لایحه اصلاح قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ پیش‌بینی و جایگزین اوراق قرضه شده است.

   واخواست (اعتراض عدم پرداخت) برات ظرف مدت ………. از تاریخ سررسید بایستی صورت گیرد.

۱) ۱۰ روز

۲) ۱۵ روز

۳) ۱۰ ماه

۴) در خارج ۶ ماه و در ایران ۳۰ روز

  دارنده چک برای وصول وجه آن از طریق اجرای ثبت علیه ………. می‌تواند اقدام نماید.

۱) فقط صادر کننده

۲) صادر کننده و ضامن

۳) صادر کننده و ظهرنویسان

۴) صادر کننده و ظهرنویس و ضامن

   در صورتی که تاجر ورشکسته اقرار به وقفیت مال خود نماید:

۱) وقف قابل فسخ است.

۲) اقرار او نافذ است.

۳) وقف غیرنافذ است.

۴) اقرار او نافذ نیست.

  به محض صدور حکم توقف تاجر:

۱) دعاوی علیه تاجر به طرفیت مدیر تصفیه اقامه و دعوای موجود نیز به طرفیت شخص اخیر ادامه خواهد یافت.

۲) دعاوی علیه تاجر به طرفیت ناظر تصفیه اقامه ولی دعوای موجود به طرفیت مدیر تصفیه ادامه می‌یابد.

۳) دعاوی علیه تاجر به طرفیت مدعی‌العموم اقامه ولی دعوای موجود به طرفیت خود تاجر پیگیری خواهد شد.

۴) دعاوی علیه تاجر به طرفیت مدیر تصفیه اقامه ولی دعوای موجود به طرفیت خود تاجر ادامه خواهد یافت.

   مرور زمان دعاوی راجع به چک که از طرف تجار یا برای امور تجارتی صادر شده باشد ……….

۱) پس از انقضای پنج سال از تاریخ صدور چک است.

۲) پس از انقضای ده سال از تاریخ صدور گواهینامه عدم پرداخت است.

۳) پس از انقضای ده سال از تاریخ آخرین تعقیب قضایی است.

۴) پس از انقضای پنج سال از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت است مگر اینکه ظرف این مدت رسماً اقرار به دین شود.

No votes yet.
Please wait...

درباره‌ی ابوالقاسم شم آبادی

(حقوق عمومی) -مدرس دانشگاه-صاحب امتیاز انتشارات حقوقی عدلیه-ارتباط با ابوالقاسم شم آبادی: shamabadi.abolghasem@yahoo.com تلفن: ۰۲۱۶۶۹۲۱۰۰۲ ۰۲۱۶۶۵۸۱۷۴۸

همچنین ببینید

داشتن کتاب در مصاحبه دکتری چند نمره یا امتیاز دارد؟

در نوشته ذیل اطلاعاتی در مورد داشتن کتاب برای مصاحبه دکتری داده شده و اضافه بر آن سوالاتی که ممکن است در روز مصاحبه ازکتاب شما بپرسند؛ توضیح داده شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *