عدل ایران(درگاه خدمات الکترونیک قضایی قوه قضاییه)

 

برای ورود به این وبسایت اینجا کلیک کنید

 

ارایه خدمات الکترونیک قضایی، از طرح‌های بزرگ و مهم دستگاه قضایی می‌باشد که مورد توجه و تاکید مدیران عالی دستگاه قضایی است.
بی‌ تردید اجرای این طرح، گامی مهم در توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در دستگاه قضایی و توسعه حکومت الکترونیک در کشور، به شمار می‌آید. امروزه آمادگی الکترونیک مردم و نیز ارتقای سطح دسترسی آنان به امکانات و تسهیلات فناوری اطلاعات و ارتباطات نسبت به گذشته، امکان کاهش مراجعات مردم به مراجع قضایی را تسهیل نموده است و آنها می توانند جهت طرح دعوا بدون مراجعه به محاکم یا دادسراها به صورت الکترونیکی و به دو طریق اقدام نمایند: ۱- درگاه خدمات الکترونیکی:
در این روش مراجعه کننده پس از ورود به درگاه خدمات الکترونیک قضایی (به آدرس: www.adliran.ir) جهت ثبت دادخواست/شکواییه اقدام می¬نماید و پس از تکمیل اطلاعات مورد نظر کد رهگیری دریافت نموده و به نزدیکترین دفتر خدمات قضایی مراجعه می نماید و پس از احراز هویت ، ارائه مدارک و منضمات و پرداخت هزینه های مربوطه دادخواست یا شکواییه به مرجع صالح ارسال می گردد.
۲- دفاتر خدمات الکترونیک قضایی: در این روش مراجعه کنندگان پس از انتخاب نزدیکترین دفتر خدمات قضایی با ارائه اطلاعات و مدارک مورد نیاز دادخواست/شکواییه خود را طرح می¬نمایند. متصدی دفتر، مدارک و اطلاعات مربوط را از شخص دریافت کرده و به طور مثال در بخش «ثبت دادخواست جدید»، اطلاعات مربوط به موضوع خواسته و بهای آن، مشخصات کامل خواهان، خوانده، وکیل/ نماینده (در صورت وجود)، متن دادخواست را ثبت می¬نماید. پس از وارد نمودن تمامی اطلاعات فوق¬الذکر و محاسبه هزینه دادرسی متصدی دفتر از دادخواست نهایی شده، چاپ تهیه نموده و به تایید شخص می-رساند و پس از پرداخت هزینه دادرسی به مرجع قضائی صالح رسیدگی کننده به دادخواست، ارسال می نماید. در این راستا در مرحله اول ارایه خدمات الکترونیک قضایی، خدمات الکترونیک قضایی زیر به تدریج از طریق این درگاه ارایه خواهد شد:

ارائه و پیگیری دادخواست
ارائه و پیگیری شکواییه
ارائه و پیگیری اظهارنامه
ارایه لایحه

ارایه مدارک و مستندات پرونده

 

 

درگاه خدمات الکترونیک

اطلاع‌رسانی پرونده

 اطلاع از آخرین وضعیت پرونده
 رویت خلاصه موضوعات پرونده
مشاهده روندکار پرونده
 مشاهده ردیفهای فرعی پرونده
 رویت آخرین موضوع پرونده (عنوان خواسته / اتهام)
محاسبه هزینه دادرسی

 

 

 

 

 

 

X خدمات الکترونیکX استفاده از خدمات الکترونیکX وبسایتX سایتX پایگاهX پایگاه خدمات الکترونیکX درگاه خدمات الکترونیکX پایگاه الکترونیکی قوه قضاییهX قوه قضاییهX ثبت دادخواستX هزینه های واریزیX پیگیری دادخواست هاX دادگاهX قضاX قضاییهX سایت عدل ایرانX عدل ایرانX ایرانX عدالX برای ثبت الکترونیکی چه سایتی باید رقتX ثبت آنلاین پروندهX پرونده آنلاینX آنلاینX اینترنتX shdjX shdj ung hdvhkX ung hdvhkX \hd’hi onlhj hg;jvX kd;dX onlhj hg;jvX kd;d ung hdvhkX \vX kni ihdX efjX ارایه لایحهX ارایه مدارک و مستندات پرونده به صورت الکترونیکیX مشاهده روندکار پروندهX مروندکار پروندهX رویت آخرین موضوع پروندهX محاسبه هزینه دادرسیX ارائه و پیگیری دادخواستX ارائه و پیگیری شکواییهX درگاه خدمات الکترونیک قضایی-X خدمات الکترونیکX استفاده از خدمات الکترونیکX وبسایتX سایتX پایگاهX پایگاه خدمات الکترونیکX درگاه خدمات الکترونیکX پایگاه الکترونیکی قوه قضاییهX قوه قضاییهX ثبت دادخواستX هزینه های واریزیX پیگیری دادخواست هاX دادگاهX قضاX قضاییهX سایت عدل ایرانX عدل ایرانX ایرانX عدالX برای ثبت الکترونیکی چه سایتی باید رقتX ثبت آنلاین پروندهX پرونده آنلاینX آنلاینX اینترنتX shdjX shdj ung hdvhkX ung hdvhkX \hd’hi onlhj hg;jvX kd;dX onlhj hg;jvX kd;d ung hdvhkX \vX kni ihdX efjX ارایه لایحهX ارایه مدارک و مستندات پرونده به صورت الکترونیکیX مشاهده روندکار پروندهX مروندکار پروندهX رویت آخرین موضوع پروندهX محاسبه هزینه دادرسیX ارائه و پیگیری دادخواستX ارائه و پیگیری شکواییهX درگاه خدمات الکترونیک قضایی-X خدمات الکترونیکX استفاده از خدمات الکترونیکX وبسایتX سایتX پایگاهX پایگاه خدمات الکترونیکX درگاه خدمات الکترونیکX پایگاه الکترونیکی قوه قضاییهX قوه قضاییهX ثبت دادخواستX هزینه های واریزیX پیگیری دادخواست هاX دادگاهX قضاX قضاییهX سایت عدل ایرانX عدل ایرانX ایرانX عدالX برای ثبت الکترونیکی چه سایتی باید رقتX ثبت آنلاین پروندهX پرونده آنلاینX آنلاینX اینترنتX shdjX shdj ung hdvhkX ung hdvhkX \hd’hi onlhj hg;jvX kd;dX onlhj hg;jvX kd;d ung hdvhkX \vX kni ihdX efjX ارایه لایحهX ارایه مدارک و مستندات پرونده به صورت الکترونیکیX مشاهده روندکار پروندهX مروندکار پروندهX رویت آخرین موضوع پروندهX محاسبه هزینه دادرسیX ارائه و پیگیری دادخواستX ارائه و پیگیری شکواییهX درگاه خدمات الکترونیک قضایی-X خدمات الکترونیکX استفاده از خدمات الکترونیکX وبسایتX سایتX پایگاهX پایگاه خدمات الکترونیکX درگاه خدمات الکترونیکX پایگاه الکترونیکی قوه قضاییهX قوه قضاییهX ثبت دادخواستX هزینه های واریزیX پیگیری دادخواست هاX دادگاهX قضاX قضاییهX سایت عدل ایرانX عدل ایرانX ایرانX عدالX برای ثبت الکترونیکی چه سایتی باید رقتX ثبت آنلاین پروندهX پرونده آنلاینX آنلاینX اینترنتX shdjX shdj ung hdvhkX ung hdvhkX \hd’hi onlhj hg;jvX kd;dX onlhj hg;jvX kd;d ung hdvhkX \vX kni ihdX efjX ارایه لایحهX ارایه مدارک و مستندات پرونده به صورت الکترونیکیX مشاهده روندکار پروندهX مروندکار پروندهX رویت آخرین موضوع پروندهX محاسبه هزینه دادرسیX ارائه و پیگیری دادخواستX ارائه و پیگیری شکواییهX درگاه خدمات الکترونیک قضایی-X خدمات الکترونیکX استفاده از خدمات الکترونیکX وبسایتX سایتX پایگاهX پایگاه خدمات الکترونیکX درگاه خدمات الکترونیکX پایگاه الکترونیکی قوه قضاییهX قوه قضاییهX ثبت دادخواستX هزینه های واریزیX پیگیری دادخواست هاX دادگاهX قضاX قضاییهX سایت عدل ایرانX عدل ایرانX ایرانX عدالX برای ثبت الکترونیکی چه سایتی باید رقتX ثبت آنلاین پروندهX پرونده آنلاینX آنلاینX اینترنتX shdjX shdj ung hdvhkX ung hdvhkX \hd’hi onlhj hg;jvX kd;dX onlhj hg;jvX kd;d ung hdvhkX \vX kni ihdX efjX ارایه لایحهX ارایه مدارک و مستندات پرونده به صورت الکترونیکیX مشاهده روندکار پروندهX مروندکار پروندهX رویت آخرین موضوع پروندهX محاسبه هزینه دادرسیX ارائه و پیگیری دادخواستX ارائه و پیگیری شکواییهX درگاه خدمات الکترونیک قضایی-
X خدمات الکترونیکX استفاده از خدمات الکترونیکX وبسایتX سایتX پایگاهX پایگاه خدمات الکترونیکX درگاه خدمات الکترونیکX پایگاه الکترونیکی قوه قضاییهX قوه قضاییهX ثبت دادخواستX هزینه های واریزیX پیگیری دادخواست هاX دادگاهX قضاX قضاییهX سایت عدل ایرانX عدل ایرانX ایرانX عدالX برای ثبت الکترونیکی چه سایتی باید رقتX ثبت آنلاین پروندهX پرونده آنلاینX آنلاینX اینترنتX shdjX shdj ung hdvhkX ung hdvhkX \hd’hi onlhj hg;jvX kd;dX onlhj hg;jvX kd;d ung hdvhkX \vX kni ihdX efjX ارایه لایحهX ارایه مدارک و مستندات پرونده به صورت الکترونیکیX مشاهده روندکار پروندهX مروندکار پروندهX رویت آخرین موضوع پروندهX محاسبه هزینه دادرسیX ارائه و پیگیری دادخواستX ارائه و پیگیری شکواییهX درگاه خدمات الکترونیک قضایی-X خدمات الکترونیکX استفاده از خدمات الکترونیکX وبسایتX سایتX پایگاهX پایگاه خدمات الکترونیکX درگاه خدمات الکترونیکX پایگاه الکترونیکی قوه قضاییهX قوه قضاییهX ثبت دادخواستX هزینه های واریزیX پیگیری دادخواست هاX دادگاهX قضاX قضاییهX سایت عدل ایرانX عدل ایرانX ایرانX عدالX برای ثبت الکترونیکی چه سایتی باید رقتX ثبت آنلاین پروندهX پرونده آنلاینX آنلاینX اینترنتX shdjX shdj ung hdvhkX ung hdvhkX \hd’hi onlhj hg;jvX kd;dX onlhj hg;jvX kd;d ung hdvhkX \vX kni ihdX efjX ارایه لایحهX ارایه مدارک و مستندات پرونده به صورت الکترونیکیX مشاهده روندکار پروندهX مروندکار پروندهX رویت آخرین موضوع پروندهX محاسبه هزینه دادرسیX ارائه و پیگیری دادخواستX ارائه و پیگیری شکواییهX درگاه خدمات الکترونیک قضایی-X خدمات الکترونیکX استفاده از خدمات الکترونیکX وبسایتX سایتX پایگاهX پایگاه خدمات الکترونیکX درگاه خدمات الکترونیکX پایگاه الکترونیکی قوه قضاییهX قوه قضاییهX ثبت دادخواستX هزینه های واریزیX پیگیری دادخواست هاX دادگاهX قضاX قضاییهX سایت عدل ایرانX عدل ایرانX ایرانX عدالX برای ثبت الکترونیکی چه سایتی باید رقتX ثبت آنلاین پروندهX پرونده آنلاینX آنلاینX اینترنتX shdjX shdj ung hdvhkX ung hdvhkX \hd’hi onlhj hg;jvX kd;dX onlhj hg;jvX kd;d ung hdvhkX \vX kni ihdX efjX ارایه لایحهX ارایه مدارک و مستندات پرونده به صورت الکترونیکیX مشاهده روندکار پروندهX مروندکار پروندهX رویت آخرین موضوع پروندهX محاسبه هزینه دادرسیX ارائه و پیگیری دادخواستX ارائه و پیگیری شکواییهX درگاه خدمات الکترونیک قضایی-X خدمات الکترونیکX استفاده از خدمات الکترونیکX وبسایتX سایتX پایگاهX پایگاه خدمات الکترونیکX درگاه خدمات الکترونیکX پایگاه الکترونیکی قوه قضاییهX قوه قضاییهX ثبت دادخواستX هزینه های واریزیX پیگیری دادخواست هاX دادگاهX قضاX قضاییهX سایت عدل ایرانX عدل ایرانX ایرانX عدالX برای ثبت الکترونیکی چه سایتی باید رقتX ثبت آنلاین پروندهX پرونده آنلاینX آنلاینX اینترنتX shdjX shdj ung hdvhkX ung hdvhkX \hd’hi onlhj hg;jvX kd;dX onlhj hg;jvX kd;d ung hdvhkX \vX kni ihdX efjX ارایه لایحهX ارایه مدارک و مستندات پرونده به صورت الکترونیکیX مشاهده روندکار پروندهX مروندکار پروندهX رویت آخرین موضوع پروندهX محاسبه هزینه دادرسیX ارائه و پیگیری دادخواستX ارائه و پیگیری شکواییهX درگاه خدمات الکترونیک قضایی-X خدمات الکترونیکX استفاده از خدمات الکترونیکX وبسایتX سایتX پایگاهX پایگاه خدمات الکترونیکX درگاه خدمات الکترونیکX پایگاه الکترونیکی قوه قضاییهX قوه قضاییهX ثبت دادخواستX هزینه های واریزیX پیگیری دادخواست هاX دادگاهX قضاX قضاییهX سایت عدل ایرانX عدل ایرانX ایرانX عدالX برای ثبت الکترونیکی چه سایتی باید رقتX ثبت آنلاین پروندهX پرونده آنلاینX آنلاینX اینترنتX shdjX shdj ung hdvhkX ung hdvhkX \hd’hi onlhj hg;jvX kd;dX onlhj hg;jvX kd;d ung hdvhkX \vX kni ihdX efjX ارایه لایحهX ارایه مدارک و مستندات پرونده به صورت الکترونیکیX مشاهده روندکار پروندهX مروندکار پروندهX رویت آخرین موضوع پروندهX محاسبه هزینه دادرسیX ارائه و پیگیری دادخواستX ارائه و پیگیری شکواییهX درگاه خدمات الکترونیک قضایی

Rating: 1.0/5. From 1 vote.
Please wait...

درباره ی ابوالقاسم شم آبادی

(حقوق عمومی) -مدرس دانشگاه-صاحب امتیاز انتشارات حقوقی عدلیه-ارتباط با ابوالقاسم شم آبادی: shamabadi.abolghasem@yahoo.com تلفن: ۰۲۱۶۶۹۲۱۰۰۲ ۰۲۱۶۶۵۸۱۷۴۸

همچنین ببینید

کتاب جامع و کاربردی حقوق تعهدات(مخصوص آزمون دکتری نفت و گاز)

کتاب حقوق تعهدات مخصوص آزمون دکتری نفت و گاز 1399 به بعد کار شده است. این کتاب در 3 آزمون سالهای 98-97 و 96 نزدیک به 90 درصد سوالات دکتری را در بر داشته و فوق العاده کتاب موفقی بوده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *