رقابت مکارانه یا نامشروع

رایی شایسته بر پایان یک رقابت ناشایست تجاری * 

شیرزاد اسلامی وکیل دادگستری 

 

مقدمه

 

رقابت مکارانه یا نامشروع تجاری یکی از مباحث مهم حقوق تجارت و حقوق مالکیت صنعتی است.

متاسفانه؛ علیرغم اثرات مخربی که رقابت مکارانه تجاری بر سرمایه گذاری، نوآوری و حتی بهداشت و سلامت جامعه دارد، تاکنون قانون مستقل و مشخصی در این خصوص تصویب نشده است.

رقابت مکارانه، مصادیق گوناگونی دارد. یکی از مصادیق بارز آن تقلید از اسامی و علایم تجاری و به اصطلاح نقض حقوق انحصاری است.

 

 

در مقالات قبلی که تحت عناوین « افشاء و سرقت علامت تجاری » و « وجوه افتراق نام تجاری و علامت تجاری » منتشر شد، وعده داده بودم، نمونه ای از آرای شاخص قضایی را جهت تبادل افکار و غنا بخشیدن به حوز حقوق مالکیت صنعتی، به علاقمندان عرضه نمایم .

 

رایی که در ادامه خواهد آمد؛ اخیراً از شعبات دادگاه بدوی و تجدیدنظر تهران صادر شده است که هم از منظر آیین دادرسی ( مرور زمان و اعتبار امر مختومه ) و هم از منظر ماهوی ( رقابت مکارانه تجاری ) به لحاظ استدلالی یکی از کم نظیرترین آرایی است که تاکنون در خصوص علایم و اسامی تجاری صادر شده است.

امیدوارم انتشار این آرا، ضمن فواید علمی، مشوقی نیز برای انتشار آرای شاخص قضایی در سایت اتحادیه، باشد.

 

« رای بدوی »

مرجع رسیدگی : شعبه ۳دادگاه حقوقی تهران

شماره و تاریخ دادنامه : ۸۱۱ – ۲۵/۹/۸۸

در خصوص دعوای آقای ….. به وکالت از شرکت «فاراب» به طرفیت ۱- شرکت « فاراب شیر» با وکالت آقایان ….. ۲- اداره ثبت علائم تجاری به خواست ابطال نام تجاری فاراب شیر و علامت تجاری فاراب به شماره ۸۰۹۹۱و الزام خوانده دوم به ثبت علامت فارآب موضوع اظهارنامه ۸۷۰۷۱۰۶۸جهت انواع شیر آلات صنعتی، لوله و اتصالات فلزی در طبقات ۶،۱۱، ۳۵و ۳۹به این خلاصه که وکیل خواهان با استناد به گواهی تاسیس شرکت خواهان و گواهی نامه های وزارت نیرو و انجمن صنعت ریخته گری و انجمن تاسیسات و استشهادیه کسبه بازار به شرح دادخواست توضیح داده است موکل با نام تجاری فاراب در سال ۱۳۶۵تاسیس شده و در صنعت ریخته گری، خصوصا تولید لوله، اتصالات و شیرآلات صنعتی از شهرت فراوانی برخوردار است متاسفانه شرکت خوانده که رقیب تجاری شرکت خواهان می باشد با هدف سوء استفاده از اعتبار و شهرت نام تجاری «فاراب» در سال ۱۳۷۳اقدام به تاسیس شرکتی با نام مشابه «فارآب شیر» نموده و آن را به عنوان علامت تجاری هم، ثبت کرده است. بنابراین به لحاظ سابقه ثبت نام تجاری موکل و رقابت نامشروع خوانده و ایجاد اشتباه مصرف کنندگان درخواست صدور رای به شرح خواسته را دارد وکلای خوانده دوم طی لایحه ای که ثبت و ضمیمه پرونده است و نیز صورت جلسه دادرسی در پاسخ به دعوا اظهار داشتند موکل در تولید شیرآلات صنعتی دارای شهرت است و از طرفی دعوای حاضر به لحاظ سابقه رسیدگی و صدور دادنامه قطعی به شماره ۸۹۲مورخ ۲۵/۷/۱۳۷۹شعبه ۲۵دادگاه تجدیدنظر از اعتبار امر مختومه برخوردار است و نیز مشمول مرور زمان مقرر در ماده ۲۲قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب ۱۳۱۰با توجه به حکومت قانون مذکور در زمان ثبت علامت می باشد. مضافاً اینکه، نام شرکت با نام تجاری متفاوت است و موکل مبادرت به ثبت نام تجاری نکرده تا مشمول دعوای ابطال گردد. بنا به مراتب، تقاضای رد دعوا را نموده اند دادگاه از توجه به اظهارات و مدافعات طرفین و مستندات ابرازی خواهان و توجهاً به مفاد دادنامه های مستند وکلای خوانده، نظر به اینکه سبب طرح دعوای سابق، سابقه استعمال علامت متنازع فیه بوده و حال آنکه سبب طرح دعوای فعلی، تقدم ثبت نام تجاری فارآب و منع رقابت نامشروع می باشد که متفاوت از یکدیگر است و نظر به اینکه از جمله ارکان شمول و حاکمیت اعتبار امر قضاوت شده، وحدت اسباب دعوا است که در مانحن فیه به لحاظ فقدان وحدت اسباب، موضوع مشمول قضیه امر مختومه نیست. همچنین نظر به اینکه به موجب مفاد بند ۳ماده ۶مکرر و ماده ۸و ۱۰مکرر کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی که با توجه به الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به آن در سال ۱۳۳۷در زمان ثبت علامت خوانده به عنوان قانون حاکم، لازم الرعایه بوده است، ابطال و حذف یا منع استعمال علائمی که با سوء نیت به ثبت رسیده در هر زمان امکان پذیر است، مع هذا؛ قطع نظر از نسخ قانون قدیم ( قانون ثبت علائم مصوب ۱۳۱۰ ) به موجب قانون جدید مصوب ۱۳۸۶و حذف مرور زمان در قانون فعلی، ایرادات معنونه غیر وارد تشخیص و مردود اعلام می گردد. اما در ماهیت، نظر به اینکه کلمه فارآب بعنوان اسم تجاری شرکت خواهان در سال ۱۳۶۵به ثبت رسیده و به دلالت گواهی عده ای از توزیع کنندگان شیر آلات به شرح استشهادیه پیوست و نیزگواهی انجمن صنعت تاسیسات و انجمن صنعت ریخته گری که پیوست دادخواست می باشد خواهان از ابتدای ثبت در سال ۱۳۶۵از علامت فاراب استفاده میکرده و به دلیل مشابهتی که نام دو شرکت دارد امکان تمیز محصولات آنها ممکن نبوده و موجب گمراهی مصرف کنندگان میگردد، بنابراین به نظر دادگاه، ثبت موخر عین اسم تجاری خواهان با تغییر جزئی ( الحاق کلمه شیر ) موجب تضییع حقوق مکتسبه ی خواهان و باعث وقوع اشتباه مصرف کنندگان در استفاده از محصولات و مراجعه به شرکتهای مزبور خواهد شد و از مصادیق رقابت نامشروع موضوع ماده ۱۰مکرر کنوانسیون پاریس و مخالف مواد ۴۶و۴۷قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب ۱۳۸۶میباشد. بنابراین ضمن رد مدافعات وکلای خوانده، دعوای خواهان را ثابت تشخیص داده، مستنداً به بند۳ماده ۶مکرر و مواد ۸و۱۰مکرر کنوانسیون پاریس با لحاظ ماده ۹قانون مدنی و بند ج ماده ۳۰و بند های «&#۶۵۲۵۹; » و «ز» ماده ۳۲و مواد۴۱،۴۶،۴۷و۶۲از قانون ثبت علائم تجاری مصوب ۱۳۸۶حکم به ابطال نام تجاری خوانده و نیز ابطال علامت تجاری وی به شماره ۸۰۹۹۱و الزام خوانده دوم به ثبت علامت موضوع اظهارنامه ۸۷۰۷۱۰۶۸به نفع خواهان صادر و اعلام می گردد. رای صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظراستان تهران است.

رئیس دادگاه

 

 

« رای تجدیدنظر »

 

مرجع رسیدگی : شعبه۱۲دادگاه تجدیدنظر استان تهران

شماره و تاریخ دادنامه : ۴۶۵- ۲۲/۴/۸۹

« شرکت فاراب شیر» با وکالت آقایان …… به طرفیت «شرکت فارآب» با وکالت آقای ….نسبت به دادنامه شماره ۸۱۱-۲/۱۰/۸۸شعبه سوم دادگاه حقوقی تهران تجدیدنظرخواهی کرده است به موجب دادنامه موصوف، دعوای تجدیدنظرخوانده به خواسته ابطال نام و علامت تجاری تجدیدنظرخواه به شماره ثبت ۸۰۹۹۱-۱۵/۵/۷۶و الزام اداره ثبت علائم تجاری به ثبت علامت موضوع اظهار نامه شماره ۸۷۰۷۱۰۶۸جهت انواع شیر آلات صنعتی، لوله و اتصالات فلزی در طبقات ۶،۱۱،۳۵و۳۹از جدول طبقه بندی علائم تجاری به شرح استدلال منعکس در رای مورد پذیرش قرار گرفته، حکم بر محکومیت تجدیدنظرخواه و اداره ثبت علائم تجاری وفق خواسته صادر شده است اینک با بررسی محتویات و مستندات پرونده و مطالعه لوایح ابرازی وکلای طرفین نظر به اینکه اولاً) در این مرحله ایراد موجه ومدللی که با یکی از جهات تجدید نظر خواهی منطبق بوده و موثر در نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه گردد اقامه نشده است؛ ثانیاً) به موجب مفاد ماده ۱۹۶قانون آئین دادرسی مدنی قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب ۱۳۸۶قانون حاکم بر دعوای حاضر می باشد و قانون ثبت علائم تجاری سابق که منسوخ گردیده حاکمیتی بر دعوی مطروحه ندارد و در قانون فعلی نیز برای اقامه دعاوی ابطال نام و علامت تجاری مرور زمان پیش بینی نگردیده و مطابق بند ۳ماده ۶مکرر کنوانسیون پاریس هم، ابطال و حذف یا منع استعمال علائمی را که با سوءنیت به ثبت رسیده یا استعمال شده اند در هر موقع می توان تقاضا کرد. فلذا؛ ایراد مرور زمان، وارد نمی باشد؛ ثالثاً) دعوی ابطال نام تجاری (فاراب شیر) مسبوق به سابقه رسیدگی و صدور حکم نمی باشد. فلذا ایراد اعتبارامر مختومه در خصوص دعوای مذکور قابل پذیرش نیست و ایراد و اعتبار امر مختومه در مورد دعوی ابطال علامت تجاری (فاراب) نیز وارد نمی باشد زیرا سبب دعوی قبلی که منتهی به صدور حکم قطعی گردیده سبق استعمال علامت متنازع فیه بوده لیکن سبب دعوی حاضر تشابه علامت تجاری با نام تجاری مسبوق الثبت و نیز منع رقابت مکارانه ( نامشروع) می باشد بنابراین به لحاظ تفاوت اسباب دو دعوی،رسیدگی به دعوای حاضر صحیح و قانونی است؛ رابعاً) مشابهت اسامی مورد بحث (فاراب و فاراب شیر) واضح و آشکار است و با توجه به اینکه حوزه فعالیت هر دو شرکت در زمینه شیرآلات صنعتی است، الحاق کلیه شیر به فاراب نمی تواند نام تجاری دو شرکت را از یکدیگر متمایز سازد و قطعاً مصرف کننده در تشخیص شخصیت شرکت های مذکور دچار اشتباه و گمراهی خواهد شد؛ خامساً) مطابق مفاد ماده ۴۷قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب ۱۳۸۶هر گونه استفاده از نام تجاری توسط اشخاص به صورت نام تجاری یا علامت که عرفاً باعث فریب عمومی شود غیر قانونی تلقی می گردد. ماده ۸کنوانسیون پاریس نیز موید همین معناست و بر اساس مفاد ماده ۱۰مکرر کنوانسیون پاریس هر عملی که ایجاد اشتباه به نحوی از انحا با موسسه یا محصولات یا فعالیت صنعتی یا تجارتی رقیب بنماید از مصادیق رقابت نا مشروع ( رقابت مکارانه ) تلقی گردیده و ممنوع می باشد؛ سادساً ) اقدام تجدید نظرخوانده در ثبت نام تجاری «فاراب شیر» و نیز ثبت علامت تجاری « فاراب» باتوجه به ثبت مقدم کلمه «فاراب» به عنوان نام تجاری تجدیدنظر خوانده، مغایر حق مکتسب شرکت اخیرالذکر بوده و از مصادیق بارز رقابت مکارانه محسوب می شود؛ سابعاً) رای دادگاه بدوی با توجه به مبانی و مستندات و استدلال منعکس درآن موافق موازین قانونی و با رعایت اصول دادرسی صادر شده است بنا به مراتب مذکور به تجویز ماده ۳۵۸قانون آئین دادرسی مدنی ضمن رد اعتراض، دادنامه تجدید نظر خواسته، تائید و استوار می گردد. این رای قطعی است .

منبع: وبلاگ حقوق ایران

No votes yet.
Please wait...

درباره ی حسن غفوری فرد

پاسخ گویی به سوالات حقوقی و تحصیلی ptsearch11@gmail.com

همچنین ببینید

خلاصه کتاب حقوق تجارت دکتر نصیری

با سلام- این جزوه و خلاصه کتاب برای دوستانی که صرفا می خواهند بیانات نصیری …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *