دکتر محمد رضا ویژه(سوابق علمی و پژوهشی)

معرفی  :  محمد رضا ویژه استادیار دانشگاه علامه طباطبایی  و استاد دانشکده حقوق تهران مرکز بوده و چند سال است که از  فرانسه دکترای حقوق در شاخه حقوق عمومی را در یافت نموده است. جدید ترین کتابی که از ایشان به بازار آمده کتاب مبانی نظری و ساختار دولت حقوقی که توسط انتشارات جنگل منتشر شده است.

سوابق اجرایی

 ۱۳۸۷- دکترای حقوق عمومی، دانشگاه منتسکیو ( بردو ۴) فرانسه ؛
۱۳۸۲ – دیپلم مطالعات عمیق در رشته‌ی حقوق عمومی و محیط زیست، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه نانت فرانسه؛
۱۳۸۰ – کارشناسی ارشد در رشته‌ی حقوق عمومی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران؛
۱۳۷۶- کارشناسی در رشته‌ی حقوق؛

کتب و مقالات

الف. کتب
– Les juridictions constitutionnelles et l’Etat de droit , Edition Universitaire Européen, 2011.
– مبانی نظری و ساختار دولت حقوقی، تهران، جنگل، 1390؛
– امنیت حقوقی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، تهران، مجد، 1389؛
– نظارت بر کتاب «مرزهای تقنین و اجرا در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»، تهران، معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1389؛
– ترجمه‌ی کتاب « دروس حقوق عمومی» اثر لئون دوگی، تهران، نشر میزان، 1388.

ب. مقاله ها
– « نگرشی تطبیقی بر مبانی و ساختار دولت حقوقی»، مدرس علوم انسانی – پژوهشهای حقوق تطبیقی، دوره 14، شماره 4، زمستان 1389، ص.167؛
– « مراجع صیانت از قانون اساسی و حمایت از مالکیت»، پژوهش حقوق و سیاست، ش.29، 1389، ص.443؛
– « امنیت حقوقی به مثابه شرط تحقق امنیت قضایی»، راهبرد، ش.58، 1390، ص.95؛
– « تاملی بر سلسله مراتب هنجارها در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران»، حقوق در پرتو نظریه و کارکرد، تهران، جنگل/جاودانه، 1389، ص.195؛
– « تحلیلی بر آثار انقلاب اسلامی بر نظام حقوقی ایران»، رهیافت انقلاب اسلامی، ش.13، پاییز و زمستان 1389، ص.65؛
– « مبانی نظری تمرکززدایی»، شوراهای اسلامی نگاهی به یک دهه تجربه، تهران، دادگستر، 1389، ص.15؛
– « مبانی محدودیت‌های آزادی مطبوعات در قانون اساسی و تجلی آنها در قانون مطبوعات»، مجموعه مقالات همایش حقوق مطبوعات، تهران، مرکز مطالعات حقوق بشر و انجمن علمی دانشجویی حقوق دانشگاه تهران، 1389، ص.149؛
– « بازخوانی اصل تفکیک قوا در آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری»، مجله حقوقی دادگستری، ش.67، 1388، ص.39؛
– « ماهیت حقوقی کارکرد مجمع تشخیص مصلحت نظام در حل اختلافات مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان»، حقوق و مصلحت، ش.3، 1388، ص.123 ؛
– « نگرشی تطبیقی بر مالکیت در فقه اسلامی و حقوق غرب»، پژوهش‌های حقوقی، ش.15، 1388، ص.205؛
– « اصل قانون مداری اعمال اداری»، آموزه‌های حقوقی، ش.12، 1388، ص.85؛
– « نظارت مرجع صیانت از قانون اساسی بر کیفیت قوانین – نگرشی تطبیقی بر عملکرد مراجع صیانت از قانون اساسی ایران و فرانسه»، سالنامه حقوق تطبیقی و بین الملل، ش. 3، 1386، ص.153؛
– « تحلیلی بر مفهوم امنیت انسانی و شاخص های آن»، فصلنامه‌ی حقوقی مجد، ش. 7، زمستان 1387، ص. 60؛
– « تاملی بر سلسله مراتب هنجارها در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران»، راهبرد، ش.50، بهار 1388، ص.101؛
– به همراه دکتر عباس کدخدایی، « شورای نگهبان و دعاوی مربوط به ابطال تصمیمات دولتی خلاف قانون اساسی»، دیوان عدالت اداری : صلاحیت قضایی و دادرسی اداری، تهران، معاونت آموزشی پژوهشی دیوان عدالت اداری و دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، 1388، ص.27؛
– « قواعد حاکم بر تفسیر قانون اساسی»، پژوهش حقوق و سیاست، ش.۲۲، بهار و تابستان ۱۳۸۶، ص.۲۶۷؛
– « نگرشی تحلیلی بر عملکرد شورای قانون اساسی فرانسه»، عدالت آراء، ش.۵-۴، تابستان و پاییز ۱۳۸۵، ص.۱۴۶.
– « دگرگونی در مفهوم حاکمیت در حقوق عمومی»، اطلاعات سیاسی اقتصادی، ش. ۲۳۲-۲۳۱، آذر و دی ۱۳۸۵، ص.۳۴؛
– « اصل برابری در حقوق عمومی نوین»، مجله ی حقوق اساسی، شماره ۲،۱۳۸۳، ص.۲۱۳؛
– « مفهوم تعهدات مثبت در رویه‌ی دیوان اروپایی حقوق بشر»، مجله ی الهیات و حقوق، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، شماره ۱۳، پاییز ۱۳۸۳؛
– « اصل امنیت قضایی»، مجله‌ی کانون وکلای دادگستری، شماره ۱۸۳، زمستان ، ۱۳۸۲ ،ص.۱۱۶؛
– « حق دسترسی به اطلاعات محیط زیست»، مجله‌ی محیط شناسی، دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران، ش.۴۰، زمستان ۱۳۸۵، ص.۷۷؛
– « مسئولیت کیفری رییس جمهور در فرانسه»، مجله حقوق اساسی، شماره ۱، ۱۳۸۲، ص.۱۳٩؛
– « بحران دموکراسی : اسطوره یا واقعیت؟»، ژاک شوالیه، حقوق عمومی و حقوق بشر، ش.۲ و ۳، ۱۳۸۵،ص.۱۴۷؛
– « سیر دگرگونی مفهوم قانون در حقوق غرب»، لوییز ماریا دیز پیکازو، مجله‌ی الهیات و حقوق، ش.۲۳ ، بهار ۱۳۸۶، ص. ۱۸۷.
– « نگاهی به دیوان عالی قانون اساسی مصر»، محمد رفعت عبدالوهاب، قوانین اساسی کشورهای عربی ( سمینار بیروت- ۱٩٩۸)، بروکسل، برویانت، ۱٩٩٩، ص. ۲۳۱، مجله حقوق اساسی، شماره ۳ ،۱۳۸۴؛
– به همراه دکتر عباسعلی کدخدایی،« منطق حاکم بر صیانت از قانون اساسی»، میشل تروپه، روح نهادها و توازن قوا- مجموعه ی پییر پکتت، پاریس، دالز،۲۰۰۳، صص ٩۳۵-٩۱۱، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، شماره ۶۶، زمستان ۱۳۸۳.

طرح های پژوهشی؛

– 1388 – « امنیت حقوقی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران»، طرح پژوهشی دانشگاه شهید بهشتی، مجری طرح؛
– ۱۳۸۷- « قانون آیین اداری»، طرح پژوهشی مرکز توسعه قضایی قوه قضاییه، همکار طرح؛
– ۱۳۸۷ – « حدود صلاحیت ها و اختیارات قوه مقننه»، طرح پژوهشی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجری طرح.
– ۱۳۸۷ – پژوهشگر وابسته « مرکز مطالعات و پژوهشهای تطبیقی قوانین اساسی، آزادیها و دولت» CERCCLE وابسته به دانشگاه منتسکیو (بردو ۴)
– ۱۳۸۶- ۱۳۸۴ – پژوهشگر « مرکز مطالعات و پژوهشهای تطبیقی قوانین اساسی، آزادیها و دولت» CERCCLE وابسته به دانشگاه منتسکیو (بردو ۴)
– ۱۳۸۴- عضو انجمن فرانسوی فلسفه‌ی حقوق
– ۱۳۸۳- عضو انجمن فرانسوی حقوق اساسی
– ۱۳۸۴- ۱۳۸۲- ویراستار علمی مجله‌ی حقوق اساسی
رساله‌ها و پایان‌نامه‌ها

– راهنمایی، مشاوره و داوری رساله‌های کارشناسی ارشد و دکتری در دانشگاه‌های علامه طباطبایی، تربیت مدرس، شهید بهشتی و دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی.

کارگاه ها و همایش ها؛

– دبیر علمی همایش «مصلحت و حقوق بشر»، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، 1 آذر 1390؛
– «حاکمیت قانون و حقوق بشر اسلامی»، همایش منطقه‌ای حقوق بشر و کرامت انسانی،
تبریز، 13 مرداد ماه 1390؛
– « مرزهای تقنین و اجراء»، نشست علمی اداره کل پژوهش معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 12 و 24 اسفند ماه 1389؛
– «ارزیابی حق‌های اجتماعی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»، نخستین همایش ملی حقوق شهروندی، معاونت حقوقی ریاست جمهوری و کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی دانشگاه شهید بهشتی، 9 اسفند ماه 1389؛
– « تفکیک حوزه‌های عمومی و خصوصی و آثار آن در نظام حقوقی»، موسسه حقوق عمومی دانشگاه تهران، 29 آذر ماه 1389؛
– « الزامات نفی تبعیض و حاکمیت قانون در حقوق عمومی»، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز، 22 آذر ماه 1389؛
– « صلاحیت‌های هیئت عمومی دیوان عدالت اداری »، همایش نظارت قضایی بر اعمال دولت، کانون وکلای دادگستری کرمانشاه، 8 آذر ماه 1389؛
– « صلاحیت‌های دیوان عدالت اداری»، میزگرد کانون وکلای دادگستری مرکز، 2 آذر ماه 1389؛
– دبیر دوره آموزشی «دیوان عدالت اداری و حقوق شهروندان»، دانشگاه شهید بهشتی، 28 و 29 مهرماه 1389؛
– « چالش‌های فراروی دیوان عدالت اداری و راهکارها»، دوره آموزشی دیوان عدالت اداری و حقوق شهروندان، دانشگاه شهید بهشتی، 29 مهرماه 1389؛
– « تاثیر حقوق بشر مبتنی بر آموزه‌های دینی بر توسعه‌ی کشور»، به مناسبت روز اعلامیه اسلامی حقوق بشر، تالار همایش‌های شهرداری ورامین، 14 مرداد ماه 1389؛
– « مبانی نظری اثبات‌گرایی»، سمینار دوره‌ی آموزشی فلسفه‌ی حقوق بشر، موسسه حقوق عمومی دانشگاه تهران، 22 خرداد ماه 1389؛
– « تفکیک قانون‌گذاری و وضع مقررات اجرایی»، میزگرد دانشگاه شهید بهشتی، 3 خرداد ماه 1389؛
– « تحلیل و بررسی مفهوم حقوق شهروندی»، همایش دانشگاه قم، 13 اردیبهشت ماه 1389؛
– « نگرشی بر قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات»، کارگاه آموزشی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبایی،12 اسفند ماه 1388 و 25 فروردین ماه 1389؛
– دبیر همایش « شوراهای اسلامی : نگاهی به یک دهه تجربه»، دانشگاه شهید بهشتی، 1 آذر ماه 1388؛
– « آزادی عقیده در اسلام و حدود حقوق بشری آن»، دانشگاه شهید بهشتی، شنبه 23 آبان ماه 1388؛
– « قوه مقننه و حقوق شهروندی»، کانون وکلای دادگستری استان اصفهان، پنجشنبه 9 مهر ماه 1388؛
– « تحلیلی بر سلسله مراتب هنجارها در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران»، موسسه‌ی مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران، 5 خرداد 1388؛
– « اصل تفکیک قوا و تجلی آن در رویه‌ی قضایی دیوان عدالت اداری»، تالار همایش‌های مرکز مطالعات عالی بین المللی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، 29 اردیبهشت 1388؛
– « آزادی مطبوعات در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تجلی آن در قانون
مطبوعات»، نخستین همایش حقوق مطبوعات، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، 13 اردیبهشت 1388؛
– « الگوی جهانی حکومت قانون؟»، سمینار دمکراسی جهان شمولی یا نسبیت؟، دانشگاه شهید بهشتی،11 اسفند ۱۳۸۷؛
– « امنیت شخصی در اعلامیه جهانی حقوق بشر»، مراسم بزرگداشت روز جهانی اعلامیه حقوق بشر، دانشگاه آزاد اسلامی دامغان، ۲۱ آذر ماه ۱۳۸۷؛
– « مالکیت : دو مبنای متفاوت؟»، همایش دولت و تضمینات مربوط به حقوق اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران،۲۶آبان ماه ۱۳۸۷؛
– « ایدز و ضرورت توازن میان حریم خصوصی و نظم عمومی»، دومین کنگره بین المللی حقوق پزشکی – ایدز و حقوق بشر، دانشگاه شهر کرد، ۸ و ٩ آبان ماه ۱۳۸۷؛
– « قانون اساسی : مولود ناقص جنبش مشروطیت»، دومین سمینار علمی انجمن
اسلامی دانشجویان ایرانی مقیم فرانسه در علوم انسانی، ۸ مهر ماه ۱۳۸۵، نانت؛
– « شورای نگهبان قانون اساسی ایران و حکومت قانون»، ارائه شده در کارگاه آموزشی « جنبش قانون اساسی: محصولی برای صدور؟» ، ششمین کنگره حقوق اساسی، ٩ تا ۱۱ ژوئن ۲۰۰۵، مون پلیه، فرانسه؛
– « نقش شورای قانون اساسی فرانسه در گسترش تضمین های آزادی‌های عمومی»، نخستین سمینار علمی انجمن اسلامی دانشجویان ایرانی مقیم فرانسه در علوم انسانی، ۱۷
بهمن ماه ۱۳۸۲، یونسکو، پاریس؛
– « تاثیر فرآیند جهانی شدن بر حقوق کار»، 11 دی ماه ۱۳۸۰، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران.
 ارتباط با این استاد:
——————————————————————–
X اساتید حقوق عمومیX استاد محمدرضا ویژهX بیوگرافی دکتر محمدرضا ویژهX دکتر محمدرضا ویژهX سوابق علمی و پژوهشیX سوابق علمی و پژوهشی دکتر ویژهX محمدرضا ویژه-X اساتید حقوق عمومیX استاد محمدرضا ویژهX بیوگرافی دکتر محمدرضا ویژهX دکتر محمدرضا ویژهX سوابق علمی و پژوهشیX سوابق علمی و پژوهشی دکتر ویژهX محمدرضا ویژه-X اساتید حقوق عمومیX استاد محمدرضا ویژهX بیوگرافی دکتر محمدرضا ویژهX دکتر محمدرضا ویژهX سوابق علمی و پژوهشیX سوابق علمی و پژوهشی دکتر ویژهX محمدرضا ویژه-X اساتید حقوق عمومیX استاد محمدرضا ویژهX بیوگرافی دکتر محمدرضا ویژهX دکتر محمدرضا ویژهX سوابق علمی و پژوهشیX سوابق علمی و پژوهشی دکتر ویژهX محمدرضا ویژه-X اساتید حقوق عمومیX استاد محمدرضا ویژهX بیوگرافی دکتر محمدرضا ویژهX دکتر محمدرضا ویژهX سوابق علمی و پژوهشیX سوابق علمی و پژوهشی دکتر ویژهX محمدرضا ویژه-دکتر ویژه-محمدرضا- سوابق علمی پژوهشی- n;jv lpln vqh ,dCi-محمدرضا ویژه- دکتر محمدرضا ویژه- سوابق علمی دکتر ویژه- دکتر ویژه- دکتر محمد رضا ویژه- هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی-
X اساتید حقوق عمومیX استاد محمدرضا ویژهX بیوگرافی دکتر محمدرضا ویژهX دکتر محمدرضا ویژهX سوابق علمی و پژوهشیX سوابق علمی و پژوهشی دکتر ویژهX محمدرضا ویژه-X اساتید حقوق عمومیX استاد محمدرضا ویژهX بیوگرافی دکتر محمدرضا ویژهX دکتر محمدرضا ویژهX سوابق علمی و پژوهشیX سوابق علمی و پژوهشی دکتر ویژهX محمدرضا ویژه-X اساتید حقوق عمومیX استاد محمدرضا ویژهX بیوگرافی دکتر محمدرضا ویژهX دکتر محمدرضا ویژهX سوابق علمی و پژوهشیX سوابق علمی و پژوهشی دکتر ویژهX محمدرضا ویژه-X اساتید حقوق عمومیX استاد محمدرضا ویژهX بیوگرافی دکتر محمدرضا ویژهX دکتر محمدرضا ویژهX سوابق علمی و پژوهشیX سوابق علمی و پژوهشی دکتر ویژهX محمدرضا ویژه-X اساتید حقوق عمومیX استاد محمدرضا ویژهX بیوگرافی دکتر محمدرضا ویژهX دکتر محمدرضا ویژهX سوابق علمی و پژوهشیX سوابق علمی و پژوهشی دکتر ویژهX محمدرضا ویژه-دکتر ویژه-محمدرضا- سوابق علمی پژوهشی- n;jv lpln vqh ,dCi-محمدرضا ویژه- دکتر محمدرضا ویژه- سوابق علمی دکتر ویژه- دکتر ویژه- دکتر محمد رضا ویژه- هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی-

 
X اساتید حقوق عمومیX استاد محمدرضا ویژهX بیوگرافی دکتر محمدرضا ویژهX دکتر محمدرضا ویژهX سوابق علمی و پژوهشیX سوابق علمی و پژوهشی دکتر ویژهX محمدرضا ویژه-X اساتید حقوق عمومیX استاد محمدرضا ویژهX بیوگرافی دکتر محمدرضا ویژهX دکتر محمدرضا ویژهX سوابق علمی و پژوهشیX سوابق علمی و پژوهشی دکتر ویژهX محمدرضا ویژه-X اساتید حقوق عمومیX استاد محمدرضا ویژهX بیوگرافی دکتر محمدرضا ویژهX دکتر محمدرضا ویژهX سوابق علمی و پژوهشیX سوابق علمی و پژوهشی دکتر ویژهX محمدرضا ویژه-X اساتید حقوق عمومیX استاد محمدرضا ویژهX بیوگرافی دکتر محمدرضا ویژهX دکتر محمدرضا ویژهX سوابق علمی و پژوهشیX سوابق علمی و پژوهشی دکتر ویژهX محمدرضا ویژه-X اساتید حقوق عمومیX استاد محمدرضا ویژهX بیوگرافی دکتر محمدرضا ویژهX دکتر محمدرضا ویژهX سوابق علمی و پژوهشیX سوابق علمی و پژوهشی دکتر ویژهX محمدرضا ویژه-دکتر ویژه-محمدرضا- سوابق علمی پژوهشی- n;jv lpln vqh ,dCi-محمدرضا ویژه- دکتر محمدرضا ویژه- سوابق علمی دکتر ویژه- دکتر ویژه- دکتر محمد رضا ویژه- هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی-

 
X اساتید حقوق عمومیX استاد محمدرضا ویژهX بیوگرافی دکتر محمدرضا ویژهX دکتر محمدرضا ویژهX سوابق علمی و پژوهشیX سوابق علمی و پژوهشی دکتر ویژهX محمدرضا ویژه-X اساتید حقوق عمومیX استاد محمدرضا ویژهX بیوگرافی دکتر محمدرضا ویژهX دکتر محمدرضا ویژهX سوابق علمی و پژوهشیX سوابق علمی و پژوهشی دکتر ویژهX محمدرضا ویژه-X اساتید حقوق عمومیX استاد محمدرضا ویژهX بیوگرافی دکتر محمدرضا ویژهX دکتر محمدرضا ویژهX سوابق علمی و پژوهشیX سوابق علمی و پژوهشی دکتر ویژهX محمدرضا ویژه-X اساتید حقوق عمومیX استاد محمدرضا ویژهX بیوگرافی دکتر محمدرضا ویژهX دکتر محمدرضا ویژهX سوابق علمی و پژوهشیX سوابق علمی و پژوهشی دکتر ویژهX محمدرضا ویژه-X اساتید حقوق عمومیX استاد محمدرضا ویژهX بیوگرافی دکتر محمدرضا ویژهX دکتر محمدرضا ویژهX سوابق علمی و پژوهشیX سوابق علمی و پژوهشی دکتر ویژهX محمدرضا ویژه-دکتر ویژه-محمدرضا- سوابق علمی پژوهشی- n;jv lpln vqh ,dCi-محمدرضا ویژه- دکتر محمدرضا ویژه- سوابق علمی دکتر ویژه- دکتر ویژه- دکتر محمد رضا ویژه- هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی-
X اساتید حقوق عمومیX استاد محمدرضا ویژهX بیوگرافی دکتر محمدرضا ویژهX دکتر محمدرضا ویژهX سوابق علمی و پژوهشیX سوابق علمی و پژوهشی دکتر ویژهX محمدرضا ویژه-X اساتید حقوق عمومیX استاد محمدرضا ویژهX بیوگرافی دکتر محمدرضا ویژهX دکتر محمدرضا ویژهX سوابق علمی و پژوهشیX سوابق علمی و پژوهشی دکتر ویژهX محمدرضا ویژه-X اساتید حقوق عمومیX استاد محمدرضا ویژهX بیوگرافی دکتر محمدرضا ویژهX دکتر محمدرضا ویژهX سوابق علمی و پژوهشیX سوابق علمی و پژوهشی دکتر ویژهX محمدرضا ویژه-X اساتید حقوق عمومیX استاد محمدرضا ویژهX بیوگرافی دکتر محمدرضا ویژهX دکتر محمدرضا ویژهX سوابق علمی و پژوهشیX سوابق علمی و پژوهشی دکتر ویژهX محمدرضا ویژه-X اساتید حقوق عمومیX استاد محمدرضا ویژهX بیوگرافی دکتر محمدرضا ویژهX دکتر محمدرضا ویژهX سوابق علمی و پژوهشیX سوابق علمی و پژوهشی دکتر ویژهX محمدرضا ویژه-دکتر ویژه-محمدرضا- سوابق علمی پژوهشی- n;jv lpln vqh ,dCi-محمدرضا ویژه- دکتر محمدرضا ویژه- سوابق علمی دکتر ویژه- دکتر ویژه- دکتر محمد رضا ویژه- هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی-

X اساتید حقوق عمومیX استاد محمدرضا ویژهX بیوگرافی دکتر محمدرضا ویژهX دکتر محمدرضا ویژهX سوابق علمی و پژوهشیX سوابق علمی و پژوهشی دکتر ویژهX محمدرضا ویژه-X اساتید حقوق عمومیX استاد محمدرضا ویژهX بیوگرافی دکتر محمدرضا ویژهX دکتر محمدرضا ویژهX سوابق علمی و پژوهشیX سوابق علمی و پژوهشی دکتر ویژهX محمدرضا ویژه-X اساتید حقوق عمومیX استاد محمدرضا ویژهX بیوگرافی دکتر محمدرضا ویژهX دکتر محمدرضا ویژهX سوابق علمی و پژوهشیX سوابق علمی و پژوهشی دکتر ویژهX محمدرضا ویژه-X اساتید حقوق عمومیX استاد محمدرضا ویژهX بیوگرافی دکتر محمدرضا ویژهX دکتر محمدرضا ویژهX سوابق علمی و پژوهشیX سوابق علمی و پژوهشی دکتر ویژهX محمدرضا ویژه-X اساتید حقوق عمومیX استاد محمدرضا ویژهX بیوگرافی دکتر محمدرضا ویژهX دکتر محمدرضا ویژهX سوابق علمی و پژوهشیX سوابق علمی و پژوهشی دکتر ویژهX محمدرضا ویژه-دکتر ویژه-محمدرضا- سوابق علمی پژوهشی- n;jv lpln vqh ,dCi-محمدرضا ویژه- دکتر محمدرضا ویژه- سوابق علمی دکتر ویژه- دکتر ویژه- دکتر محمد رضا ویژه- هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی-

X اساتید حقوق عمومیX استاد محمدرضا ویژهX بیوگرافی دکتر محمدرضا ویژهX دکتر محمدرضا ویژهX سوابق علمی و پژوهشیX سوابق علمی و پژوهشی دکتر ویژهX محمدرضا ویژه-X اساتید حقوق عمومیX استاد محمدرضا ویژهX بیوگرافی دکتر محمدرضا ویژهX دکتر محمدرضا ویژهX سوابق علمی و پژوهشیX سوابق علمی و پژوهشی دکتر ویژهX محمدرضا ویژه-X اساتید حقوق عمومیX استاد محمدرضا ویژهX بیوگرافی دکتر محمدرضا ویژهX دکتر محمدرضا ویژهX سوابق علمی و پژوهشیX سوابق علمی و پژوهشی دکتر ویژهX محمدرضا ویژه-X اساتید حقوق عمومیX استاد محمدرضا ویژهX بیوگرافی دکتر محمدرضا ویژهX دکتر محمدرضا ویژهX سوابق علمی و پژوهشیX سوابق علمی و پژوهشی دکتر ویژهX محمدرضا ویژه-X اساتید حقوق عمومیX استاد محمدرضا ویژهX بیوگرافی دکتر محمدرضا ویژهX دکتر محمدرضا ویژهX سوابق علمی و پژوهشیX سوابق علمی و پژوهشی دکتر ویژهX محمدرضا ویژه-دکتر ویژه-محمدرضا- سوابق علمی پژوهشی- n;jv lpln vqh ,dCi-محمدرضا ویژه- دکتر محمدرضا ویژه- سوابق علمی دکتر ویژه- دکتر ویژه- دکتر محمد رضا ویژه- هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی-

X اساتید حقوق عمومیX استاد محمدرضا ویژهX بیوگرافی دکتر محمدرضا ویژهX دکتر محمدرضا ویژهX سوابق علمی و پژوهشیX سوابق علمی و پژوهشی دکتر ویژهX محمدرضا ویژه-X اساتید حقوق عمومیX استاد محمدرضا ویژهX بیوگرافی دکتر محمدرضا ویژهX دکتر محمدرضا ویژهX سوابق علمی و پژوهشیX سوابق علمی و پژوهشی دکتر ویژهX محمدرضا ویژه-X اساتید حقوق عمومیX استاد محمدرضا ویژهX بیوگرافی دکتر محمدرضا ویژهX دکتر محمدرضا ویژهX سوابق علمی و پژوهشیX سوابق علمی و پژوهشی دکتر ویژهX محمدرضا ویژه-X اساتید حقوق عمومیX استاد محمدرضا ویژهX بیوگرافی دکتر محمدرضا ویژهX دکتر محمدرضا ویژهX سوابق علمی و پژوهشیX سوابق علمی و پژوهشی دکتر ویژهX محمدرضا ویژه-X اساتید حقوق عمومیX استاد محمدرضا ویژهX بیوگرافی دکتر محمدرضا ویژهX دکتر محمدرضا ویژهX سوابق علمی و پژوهشیX سوابق علمی و پژوهشی دکتر ویژهX محمدرضا ویژه-دکتر ویژه-محمدرضا- سوابق علمی پژوهشی- n;jv lpln vqh ,dCi-محمدرضا ویژه- دکتر محمدرضا ویژه- سوابق علمی دکتر ویژه- دکتر ویژه- دکتر محمد رضا ویژه- هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی-

 
X اساتید حقوق عمومیX استاد محمدرضا ویژهX بیوگرافی دکتر محمدرضا ویژهX دکتر محمدرضا ویژهX سوابق علمی و پژوهشیX سوابق علمی و پژوهشی دکتر ویژهX محمدرضا ویژه-X اساتید حقوق عمومیX استاد محمدرضا ویژهX بیوگرافی دکتر محمدرضا ویژهX دکتر محمدرضا ویژهX سوابق علمی و پژوهشیX سوابق علمی و پژوهشی دکتر ویژهX محمدرضا ویژه-X اساتید حقوق عمومیX استاد محمدرضا ویژهX بیوگرافی دکتر محمدرضا ویژهX دکتر محمدرضا ویژهX سوابق علمی و پژوهشیX سوابق علمی و پژوهشی دکتر ویژهX محمدرضا ویژه-X اساتید حقوق عمومیX استاد محمدرضا ویژهX بیوگرافی دکتر محمدرضا ویژهX دکتر محمدرضا ویژهX سوابق علمی و پژوهشیX سوابق علمی و پژوهشی دکتر ویژهX محمدرضا ویژه-X اساتید حقوق عمومیX استاد محمدرضا ویژهX بیوگرافی دکتر محمدرضا ویژهX دکتر محمدرضا ویژهX سوابق علمی و پژوهشیX سوابق علمی و پژوهشی دکتر ویژهX محمدرضا ویژه-دکتر ویژه-محمدرضا- سوابق علمی پژوهشی- n;jv lpln vqh ,dCi-محمدرضا ویژه- دکتر محمدرضا ویژه- سوابق علمی دکتر ویژه- دکتر ویژه- دکتر محمد رضا ویژه- هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی-
 
X اساتید حقوق عمومیX استاد محمدرضا ویژهX بیوگرافی دکتر محمدرضا ویژهX دکتر محمدرضا ویژهX سوابق علمی و پژوهشیX سوابق علمی و پژوهشی دکتر ویژهX محمدرضا ویژه-X اساتید حقوق عمومیX استاد محمدرضا ویژهX بیوگرافی دکتر محمدرضا ویژهX دکتر محمدرضا ویژهX سوابق علمی و پژوهشیX سوابق علمی و پژوهشی دکتر ویژهX محمدرضا ویژه-X اساتید حقوق عمومیX استاد محمدرضا ویژهX بیوگرافی دکتر محمدرضا ویژهX دکتر محمدرضا ویژهX سوابق علمی و پژوهشیX سوابق علمی و پژوهشی دکتر ویژهX محمدرضا ویژه-X اساتید حقوق عمومیX استاد محمدرضا ویژهX بیوگرافی دکتر محمدرضا ویژهX دکتر محمدرضا ویژهX سوابق علمی و پژوهشیX سوابق علمی و پژوهشی دکتر ویژهX محمدرضا ویژه-X اساتید حقوق عمومیX استاد محمدرضا ویژهX بیوگرافی دکتر محمدرضا ویژهX دکتر محمدرضا ویژهX سوابق علمی و پژوهشیX سوابق علمی و پژوهشی دکتر ویژهX محمدرضا ویژه-دکتر ویژه-محمدرضا- سوابق علمی پژوهشی- n;jv lpln vqh ,dCi-محمدرضا ویژه- دکتر محمدرضا ویژه- سوابق علمی دکتر ویژه- دکتر ویژه- دکتر محمد رضا ویژه- هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی-

 
X اساتید حقوق عمومیX استاد محمدرضا ویژهX بیوگرافی دکتر محمدرضا ویژهX دکتر محمدرضا ویژهX سوابق علمی و پژوهشیX سوابق علمی و پژوهشی دکتر ویژهX محمدرضا ویژه-X اساتید حقوق عمومیX استاد محمدرضا ویژهX بیوگرافی دکتر محمدرضا ویژهX دکتر محمدرضا ویژهX سوابق علمی و پژوهشیX سوابق علمی و پژوهشی دکتر ویژهX محمدرضا ویژه-X اساتید حقوق عمومیX استاد محمدرضا ویژهX بیوگرافی دکتر محمدرضا ویژهX دکتر محمدرضا ویژهX سوابق علمی و پژوهشیX سوابق علمی و پژوهشی دکتر ویژهX محمدرضا ویژه-X اساتید حقوق عمومیX استاد محمدرضا ویژهX بیوگرافی دکتر محمدرضا ویژهX دکتر محمدرضا ویژهX سوابق علمی و پژوهشیX سوابق علمی و پژوهشی دکتر ویژهX محمدرضا ویژه-X اساتید حقوق عمومیX استاد محمدرضا ویژهX بیوگرافی دکتر محمدرضا ویژهX دکتر محمدرضا ویژهX سوابق علمی و پژوهشیX سوابق علمی و پژوهشی دکتر ویژهX محمدرضا ویژه-دکتر ویژه-محمدرضا- سوابق علمی پژوهشی- n;jv lpln vqh ,dCi-محمدرضا ویژه- دکتر محمدرضا ویژه- سوابق علمی دکتر ویژه- دکتر ویژه- دکتر محمد رضا ویژه- هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی-

 
X اساتید حقوق عمومیX استاد محمدرضا ویژهX بیوگرافی دکتر محمدرضا ویژهX دکتر محمدرضا ویژهX سوابق علمی و پژوهشیX سوابق علمی و پژوهشی دکتر ویژهX محمدرضا ویژه-X اساتید حقوق عمومیX استاد محمدرضا ویژهX بیوگرافی دکتر محمدرضا ویژهX دکتر محمدرضا ویژهX سوابق علمی و پژوهشیX سوابق علمی و پژوهشی دکتر ویژهX محمدرضا ویژه-X اساتید حقوق عمومیX استاد محمدرضا ویژهX بیوگرافی دکتر محمدرضا ویژهX دکتر محمدرضا ویژهX سوابق علمی و پژوهشیX سوابق علمی و پژوهشی دکتر ویژهX محمدرضا ویژه-X اساتید حقوق عمومیX استاد محمدرضا ویژهX بیوگرافی دکتر محمدرضا ویژهX دکتر محمدرضا ویژهX سوابق علمی و پژوهشیX سوابق علمی و پژوهشی دکتر ویژهX محمدرضا ویژه-X اساتید حقوق عمومیX استاد محمدرضا ویژهX بیوگرافی دکتر محمدرضا ویژهX دکتر محمدرضا ویژهX سوابق علمی و پژوهشیX سوابق علمی و پژوهشی دکتر ویژهX محمدرضا ویژه-دکتر ویژه-محمدرضا- سوابق علمی پژوهشی- n;jv lpln vqh ,dCi-محمدرضا ویژه- دکتر محمدرضا ویژه- سوابق علمی دکتر ویژه- دکتر ویژه- دکتر محمد رضا ویژه- هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی-
No votes yet.
Please wait...

درباره‌ی ابوالقاسم شم آبادی

(حقوق عمومی) -مدرس دانشگاه-صاحب امتیاز انتشارات حقوقی عدلیه-ارتباط با ابوالقاسم شم آبادی: shamabadi.abolghasem@yahoo.com تلفن: ۰۲۱۶۶۹۲۱۰۰۲ ۰۲۱۶۶۵۸۱۷۴۸

همچنین ببینید

سوالات مصاحبه دکتری روابط بین الملل

قابل توجه دوستانی که به مصاحبه ی دانشکده ی روابط بین الملل خواهند رفت،سوالات زیر …