دفترچه سوالات آزمون‌ ورودی تحصیلات‌ تکمیلی‌ (دوره‌های‌ کارشناسی‌ ارشد ناپیوسته‌ داخل‌) سال‌ ۱۳۹۴

ضمن آرزوی توفیق برای داوطلبان شرکت کننده در آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۳۹۴، به اطلاع می رساند سؤالات هریک از رشته های امتحانی در سایت سازمان قرار داده شد که از طریق لینک های زیر قابل دریافت است:

لینک دانلود دفترچهکد و عنوان رشته امتحانی
دانلود دفترچه شماره ۱
دانلود دفترچه شماره ۲
۱۱۰۱ – مجموعه زبان وادبیات فارسی
دانلود۱۱۰۲ – مجموعه علوم جغرافیایی
دانلود۱۱۰۳ – سنجش ازدور و سیستم اطلاعات جغرافیایی
دانلود۱۱۰۴ – مجموعه زبان عربی
دانلود۱۱۰۵ – مجموعه علوم اقتصادی
دانلود۱۱۰۶ – مجموعه تربیت بدنی وعلوم ورزشی
دانلود۱۱۰۷ – مجموعه تاریخ
دانلود۱۱۰۸ – مجموعه علوم اجتماعی
دانلود۱۱۰۹ – فرهنگ وزبان های باستانی
دانلود
دانلود دفترچه زبان آلمانی و فرانسه
۱۱۱۰ – مجموعه زبان شناسی
دانلود۱۱۱۱ – مجموعه الهیات ومعارف اسلامی /۱
دانلود۱۱۱۲ – مجموعه الهیات ومعارف اسلامی /۲
دانلود۱۱۱۳ – مجموعه الهیات ومعارف اسلامی /۳
دانلود۱۱۱۴ – مجموعه الهیات ومعارف اسلامی /۴
دانلود۱۱۱۵ – مجموعه الهیات ومعارف اسلامی /۵
دانلود۱۱۱۶ – مجموعه فلسفه
دانلود دفترچه شماره ۱
دانلود دفترچه شماره ۲
۱۱۱۷ – مجموعه علوم تربیتی /۱
دانلود۱۱۱۹ – علم اطلاعات ودانش شناسی
دانلود۱۱۲۰ – مجموعه زبان فرانسه
دانلود۱۱۲۱ – مجموعه زبان انگلیسی
دانلود۱۱۲۲ – مجموعه زبان روسی
دانلود۱۱۲۳ – مجموعه علوم تربیتی /۲
دانلود۱۱۲۴ – مجموعه زبان المانی
دانلود۱۱۲۵ – مجموعه مدیریت جهانگردی
دانلود
زبان فرانسه 
۱۱۲۶ – مجموعه حقوق
دانلود۱۱۲۷ – مجموعه ایرانشناسی
دانلود۱۱۲۸-آموزش زبان ژاپنی(بخش کتبی)
دانلود۱۱۲۸-آموزش زبان ژاپنی(بخش شنیداری)
دانلود۱۱۲۹ – زبان وادبیات اردو
دانلود۱۱۳۰ – مجموعه علوم سیاسی وروابط بین الملل
دانلود۱۱۳۱ – مجموعه مطالعات جهان
دانلود۱۱۳۲ – مجموعه باستان شناسی
دانلود۱۱۳۳ – مجموعه روانشناسی
دانلود۱۱۳۴ – مجموعه حسابداری
دانلود۱۱۳۷ – مطالعات زنان
دانلود۱۱۳۸ – مجموعه علوم ارتباطات اجتماعی
دانلود۱۱۳۹ – مددکاری اجتماعی
دانلود۱۱۴۰ – پژوهش علوم اجتماعی
دانلود۱۱۴۲ – مجموعه مدیریت
دانلود دفترچه شماره ۱

دانلود دفترچه شماره ۲

۱۱۴۳-مجموعه روان شناسی (۲)
دانلود دفترچه شماره ۱
دانلود دفترچه شماره ۲
۱۱۴۶ – مجموعه محیط زیست
دانلود دفترچه شماره ۱
دانلود دفترچه شماره ۲
۱۱۴۸ – مجموعه مدیریت اجرایی
دانلود۱۱۵۲ – مجموعه مدرسی معارف اسلامی
دانلود۱۱۵۴ – مطالعات دفاعی -استراتژیک
دانلود۱۱۵۵ – اطلاعات استراتژیک
دانلود۱۱۵۶ – اماد
دانلود۱۱۵۷ – مدیریت بحران
دانلود۱۲۰۱ – مجموعه علوم زمین
دانلود۱۲۰۲ – مجموعه ژئوفیزیک وهواشناسی
دانلود دفترچه شماره ۱
دانلود دفترچه شماره ۲
۱۲۰۳ – مجموعه شیمی
دانلود۱۲۰۴ – مجموعه فیزیک
دانلود دفترچه شماره ۱
دانلود دفترچه شماره ۲
۱۲۰۵ – مجموعه فوتونیک
دانلود۱۲۰۶ – مجموعه زیست شناسی -علوم سلولی ومولکولی
دانلود۱۲۰۷ – اماروکاربردها
دانلود۱۲۰۸ – ریاضیات وکاربردها
دانلود۱۲۰۹ – مجموعه علوم کامپیوتر
دانلود۱۲۱۳ – زیست شناسی -علوم گیاهی
دانلود۱۲۱۴ – زیست شناسی -علوم جانوری
دانلود۱۲۱۵ – محیطزیست دریا
دانلود۱۲۱۶ – مجموعه زیست شناسی دریا
دانلود۱۲۱۷ – اوقیانوس شناسی فیزیکی/فیزیک دریا/
دانلود۱۲۱۸ – مجموعه تاریخ وفلسفه علم
دانلود۱۲۱۹ – مجموعه علوم شناختی
دانلود دفترچه شماره ۱
دانلود دفترچه شماره ۲
۱۲۵۱ – مجموعه مهندسی برق
دانلود۱۲۵۳ – مجموعه مهندسی نفت
دانلود۱۲۵۵ – مجموعه مهندسی پلیمر
دانلود۱۲۵۶ – مجموعه مهندسی معماری کشتی
دانلود۱۲۵۷ – مهندسی شیمی
دانلود۱۲۵۹ – مجموعه مهندسی صنایع
دانلود۱۲۶۲ – مدیریت درسوانح طبیعی
دانلود۱۲۶۳ – مهندسی عمران نقشه برداری
دانلود۱۲۶۴ – مجموعه مهندسی عمران
دانلود۱۲۶۶ – مجموعه دریانوردی
دانلود۱۲۶۷ – مجموعه مهندسی مکانیک
دانلود دفترچه شماره ۱
دانلود دفترچه شماره ۲
۱۲۶۸ – مجموعه مهندسی معدن
دانلود۱۲۷۲ – مجموعه مهندسی مواد
دانلود۱۲۷۳ – نانوفناوری -نانومواد
دانلود۱۲۷۶ – مجموعه مهندسی فناوری اطلاعات
دانلود دفترچه شماره ۱
دانلود دفترچه شماره ۲
۱۲۷۷ – مجموعه مهندسی کامپیوتر
دانلود۱۲۷۹ – مجموعه مهندسی هوافضا
دانلود۱۲۸۳ – مهندسی نساجی -تکنولوژی نساجی
دانلود۱۲۸۴ – مهندسی نساجی -شیمی نساجی وعلوم الیاف
دانلود۱۲۸۵ – مجموعه بیوتکنولوژی وداروسازی
دانلود۱۲۸۶ – مجموعه مهندسی پلیمر-صنایع رنگ
دانلود۱۲۸۷ – مهندسی طراحی محیطزیست
دانلود۱۲۸۸ – مدیریت نساجی
دانلود۱۲۸۹ – مهندسی فراوری وانتقال گاز
دانلود۱۲۹۰ – مهندسی ابزاردقیق واتوماسیون درصنایع نفت
دانلود۱۲۹۲ – مهندسی ایمنی وبازرسی فنی
دانلود۱۲۹۳ – مهندسی شیمی -بهداشت -ایمنی ومحیطزیست
دانلود۱۲۹۴ – مجموعه ایمنی صنعتی
دانلود۱۳۰۱ – مجموعه مهندسی منابع طبیعی مرتع وابخیزداری
دانلود۱۳۰۲ – مجموعه مهندسی کشاورزی اب
دانلود۱۳۰۳ – مجموعه مهندسی کشاورزی زراعت واصلاح نباتات
دانلود۱۳۰۴ – مهندسی کشاورزی -اقتصادکشاورزی
دانلود۱۳۰۵ – مهندسی کشاورزی -علوم باغبانی
دانلود۱۳۰۶ – مهندسی کشاورزی -ترویج واموزش کشاورزی
دانلود۱۳۰۷ – مهندسی منابع طبیعی -جنگلداری
دانلود۱۳۰۸ – مهندسی کشاورزی -علوم خاک
دانلود۱۳۰۹ – مجموعه مهندسی کشاورزی دام وطیور
دانلود۱۳۱۰ – مهندسی تولیدات گیاهی
دانلود۱۳۱۱ – مجموعه مهندسی منابع طبیعی شیلات
دانلود۱۳۱۲ – مجموعه مهندسی منابع طبیعی چوب
دانلود۱۳۱۳ – مهندسی کشاورزی -علوم ومهندسی صنایع غذایی
دانلود۱۳۱۴ – مهندسی کشاورزی -حشره شناسی کشاورزی
دانلود۱۳۱۵ – مهندسی کشاورزی -بیماری شناسی گیاهی
دانلود۱۳۱۷ – مهندسی منابع طبیعی -محیط زیست
دانلود۱۳۱۹ – مجموعه مهندسی مکانیک بیوسیستم
دانلود۱۳۲۱ – مجموعه مهندسی منابع طبیعی مدیریت وهمزیستی بابیابان
دانلود۱۳۲۲ – مجموعه مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی
دانلود۱۳۲۳ – مهندسی منابع طبیعی -بیابان زدایی
دانلود۱۳۲۴ – مهندسی کشاورزی -بیوتکنولوژی درکشاورزی
دانلود۱۳۲۵ – مهندسی کشاورزی -توسعه روستایی
دانلود۱۳۲۶ – مهندسی کشاورزی -شناسایی ومبارزه باعلف های هرز
دانلود۱۳۲۷ – مدیریت کشاورزی
دانلود۱۳۲۸ – مهندسی فضای سبز
دانلود۱۳۵۰ – مجموعه برنامه ریزی شهری -منطقه ای ومدیریت شهری
دانلود۱۳۵۱ – طراحی شهری
دانلود۱۳۵۲ – مجموعه معماری
دانلود۱۳۵۳ – مرمت واحیای ابنیه وبافت های تاریخی
دانلود۱۳۵۶ – نمایش عروسکی
دانلود۱۳۵۷ – مجموعه هنرهای نمایشی وسینما
دانلود۱۳۵۸ – مجموعه هنرهای تصویری وطراحی
دانلود دفترچه شماره ۱
دانلود دفترچه شماره ۲
۱۳۵۹ – مجموعه هنرهای پژوهشی وصنایع دستی
دانلود۱۳۶۰ – مجموعه هنرهای موسیقی
دانلود۱۳۶۱ – مجموعه هنرهای ساخت ومعماری
دانلود۱۳۶۲ – طراحی صنعتی
دانلود۱۳۶۳ – فرش
دانلود۱۳۶۴ – طراحی پارچه ولباس
دانلود۱۵۰۱ – انگل شناسی دامپزشکی
دانلود۱۵۰۲ – فیزیولوژی دامپزشکی
دانلود۱۵۰۴ – بافت شناسی دامپزشکی
دانلود۱۵۰۵ – باکتری شناسی دامپزشکی
دانلود۱۵۰۶ – ایمنی شناسی دامپزشکی
دانلود۱۵۰۷ – بهداشت وکنترل کیفی موادغذایی
دانلود۱۵۰۹ – بیوشیمی بالینی
دانلود۱۵۱۰-سم شناسی
دانلودزبان فرانسه و زبان آلمانی – صبح چهارشنبه
دانلودزبان فرانسه و زبان آلمانی – عصر چهارشنبه
دانلودزبان فرانسه و زبان آلمانی – صبح پنجشنبه
دانلودزبان فرانسه و زبان آلمانی – عصر پنجشنبه
دانلودزبان فرانسه برای کد رشته ۱۱۱۷ و ۱۱۴۳ – عصر پنجشنبه
دانلودزبان فرانسه و زبان آلمانی – صبح جمعه
دانلودزبان فرانسه و زبان آلمانی – عصر جمعه

 

روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور
No votes yet.
Please wait...

درباره ی ابوالقاسم شم آبادی

(حقوق عمومی) -مدرس دانشگاه-صاحب امتیاز انتشارات حقوقی عدلیه-ارتباط با ابوالقاسم شم آبادی: shamabadi.abolghasem@yahoo.com تلفن: ۰۲۱۶۶۹۲۱۰۰۲ ۰۲۱۶۶۵۸۱۷۴۸

همچنین ببینید

منابع دکتری حقوق بین الملل نیمه متمرکز ۹۹

منابع دکترای حقوق بین الملل نیمه متمرکز ۹۹ حقوق بین الملل عمومی به مجموعه قواعد …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *