دانلود دفترچه سوالات آزمون‌ ورودی دکتری (نیمه متمرکز) داخل سال ۹۳

با سلام

کلید سوالات  سازمان  سنجش نیز پنج شنبه در این سایت منتشر خواهد شد.

ضمن آرزوی توفیق برای داوطلبان شرکت کننده در آزمون ورودی دکتری (نیمه متمرکز) داخل سال ۹۳، به اطلاع می رساند سؤالات هریک از رشته های امتحانی در سایت سازمان قرار داده شد که از طریق لینک های زیر قابل دریافت است:

کد و عنوان رشته امتحانی(دفترچه شماره ۱)
دانلود۲۲۱۱ – مجموعه شیمی /۱
دانلود۲۲۱۲ – مجموعه شیمی /۲
دانلود۲۲۱۳ – مجموعه شیمی /۳
دانلود۲۲۱۴ – مجموعه شیمی /۴
دانلود۲۲۱۵ – مجموعه شیمی /۵
دانلود۲۲۱۹ – هواشناسی
دانلود۲۲۳۲ – امار
دانلود۲۲۳۳ – مجموعه ریاضی /۱
دانلود۲۲۳۴ – مجموعه ریاضی /۲
دانلود۲۲۳۷ – نانوفیزیک
دانلود۲۲۳۸ – مجموعه فیزیک
دانلود۲۲۳۹ – فوتونیک
دانلود۲۲۴۰ – ژئوفیزیک /۱
دانلود۲۲۴۴ – نانوشیمی
دانلود۲۲۴۶ – بیوانفورماتیک
دانلود۲۲۴۷ – علوم کامپیوتر
دانلود۲۲۱۸ – فیتوشیمی
دانلود۲۲۰۱ – علوم زمین /۱
دانلود۲۲۰۲ – علوم زمین /۲
دانلود۲۲۰۳ – علوم زمین /۳
دانلود۲۲۰۴ – علوم زمین /۴
دانلود۲۲۰۵ – علوم زمین /۵
دانلود۲۲۰۶ – علوم زمین /۶
دانلود۲۲۰۸ – علوم زمین /۷
دانلود۲۲۰۹ – علوم زمین /۸
دانلود۲۲۱۰ – علوم زمین /۹
دانلود۲۲۲۰ – زیست شناسی /۱
دانلود۲۲۲۱ – زیست شناسی /۲
دانلود۲۲۲۲ – زیست شناسی /۳
دانلود۲۲۲۳ – علوم جانوری /۱
دانلود۲۲۲۵ – علوم جانوری /۳
دانلود۲۲۲۶ – زیست شناسی /۴
دانلود۲۲۲۷ – بیوشیمی
دانلود۲۲۲۸ – زیست شناسی /۵
دانلود۲۲۲۹ – زیست شناسی /۶
دانلود۲۲۳۱ – زیست فناوری میکروبی
دانلود۲۲۳۶ – زیست شناسی دریا
دانلود۲۲۴۵ – ریززیست فناوری /نانوبیوتکنولوژی /
دانلود۲۲۴۸ – مجموعه علوم شناختی
دانلود۲۳۰۱ – مجموعه مهندسی برق /۱
دانلود۲۳۰۲ – مجموعه مهندسی برق /۲
دانلود۲۳۰۳ – مجموعه مهندسی برق /۳
دانلود۲۳۰۴ – مجموعه مهندسی برق /۴
دانلود۲۳۰۵ – مجموعه مهندسی برق /۵
دانلود۲۳۰۶ – مجموعه مهندسی برق /۶
دانلود۲۳۰۷ – مجموعه مهندسی عمران /۱
دانلود۲۳۰۸ – مجموعه مهندسی عمران /۲
دانلود۲۳۰۹ – مجموعه مهندسی عمران /۳
دانلود۲۳۱۰ – مجموعه مهندسی عمران /۴
دانلود۲۳۱۱ – مجموعه مهندسی عمران /۵
دانلود۲۳۱۲ – مجموعه مهندسی عمران /۶
دانلود۲۳۱۳ – مجموعه مهندسی عمران /۷
دانلود۲۳۱۴ – مجموعه مهندسی عمران /۸
دانلود۲۳۱۶ – مجموعه مهندسی عمران /۱۰
دانلود۲۳۲۰ – مهندسی نقشه برداری /۴
دانلود۲۳۲۱ – مجموعه مهندسی مکانیک /۱
دانلود۲۳۲۲ – مجموعه مهندسی مکانیک /۲
دانلود۲۳۲۳ – مجموعه مهندسی مکانیک /۳
دانلود۲۳۲۴ – مجموعه مهندسی مکانیک /۴
دانلود۲۳۲۸ – مجموعه مهندسی مکانیک /۸
دانلود۲۳۳۲ – مهندسی هوا-فضا/۲
دانلود۲۳۳۴ – مهندسی هوا-فضا/۴
دانلود۲۳۳۵ – مهندسی معدن /۱
دانلود۲۳۳۶ – مهندسی معدن /۲
دانلود۲۳۳۷ – مهندسی معدن /۳
دانلود۲۳۳۸ – مهندسی معدن /۴
دانلود۲۳۳۹ – مجموعه مهندسی پلیمر/۱
دانلود۲۳۴۳ – مهندسی محیطزیست /۱
دانلود۲۳۴۴ – مهندسی محیطزیست /۲
دانلود۲۳۴۵ – مهندسی محیطزیست /۳
دانلود۲۳۴۷ – مهندسی پزشکی /۱
دانلود۲۳۴۸ – مهندسی پزشکی /۲
دانلود۲۳۴۹ – مهندسی پزشکی /۳
دانلود۲۳۵۰ – مجموعه مهندسی صنایع
دانلود۲۳۵۳ – مهندسی نفت -مخازن
دانلود۲۳۵۴ – مهندسی کامپیوتر/۱
دانلود۲۳۵۵ – مهندسی کامپیوتر/۲
دانلود۲۳۵۶ – مهندسی کامپیوتر/۳
دانلود۲۳۵۹ – مهندسی موادومتالورژی
دانلود۲۳۶۰ – مهندسی شیمی /۱
دانلود۲۳۶۱ – مهندسی شیمی /۲
دانلود۲۳۶۲ – مهندسی شیمی /۳
دانلود۲۳۶۳ – علوم وفناوری نانو/۱
دانلود۲۳۶۴ – علوم وفناوری نانو/۲
دانلود۲۳۶۵ – مهندسی هسته ای /۱
دانلود۲۳۶۷ – مهندسی هسته ای /۳
دانلود۲۳۷۲ – مهندسی فناوری اطلاعات
دانلود۲۳۷۳ – مهندسی سیستمهای انرژی
دانلود۲۱۰۱ – علوم جغرافیایی /۱
دانلود۲۱۰۲ – علوم جغرافیایی /۲
دانلود۲۱۰۳ – علوم جغرافیایی /۳
دانلود۲۱۰۴ – علوم جغرافیایی /۴
دانلود۲۱۰۵ – علوم جغرافیایی /۵
دانلود۲۱۰۶ – مجموعه علوم اقتصادی
دانلود۲۱۰۷ – مجموعه علوم تاریخی /۱
دانلود۲۱۰۸ – مجموعه علوم تاریخی /۲
دانلود۲۱۱۰ – مجموعه علوم اجتماعی /۱
دانلود۲۱۱۳ – حقوق عمومی
دانلود۲۱۱۴ – حقوق جزاوجرم شناسی فقه وحقوق جزا
دانلود۲۱۱۵ – حقوق بین الملل عمومی
دانلود۲۱۱۶ – حقوق خصوصی فقه وحقوق خصوصی
دانلود۲۱۱۷ – مجموعه علوم سیاسی
دانلود۲۱۱۸ – مجموعه مدیریت
دانلود۲۱۱۹ – حسابداری
دانلود۲۱۲۰ – علم اطلاعات ودانش شناسی
دانلود۲۱۲۱ – مجموعه فلسفه
دانلود۲۱۲۲ – مجموعه علوم تربیتی /۱
دانلود۲۱۲۳ – مجموعه علوم تربیتی /۲
دانلود۲۱۲۴ – مجموعه علوم تربیتی /۳
دانلود۲۱۲۵ – مجموعه علوم تربیتی /۴
دانلود۲۱۲۶ – مجموعه علوم تربیتی /۵
دانلود۲۱۲۷ – مجموعه علوم تربیتی /۶
دانلود۲۱۲۸ – مجموعه علوم تربیتی /۷
دانلود۲۱۳۰ – مجموعه علوم تربیتی /۸
دانلود۲۱۳۱ – مجموعه علوم ارتباطات
دانلود۲۱۳۲ – سنجش واندازه گیری
دانلود۲۱۳۳ – مجموعه روان شناسی
دانلود۲۱۳۴ – مجموعه باستان شناسی
دانلود۲۱۳۵ – محیطزیست
دانلود۲۱۳۶ – مجموعه کارافرینی
دانلود۲۱۳۷ – اینده پژوهی
دانلود۲۱۳۸ – مجموعه الهیات /۱
دانلود۲۱۳۹ – مجموعه الهیات /۲
دانلود۲۱۴۰ – مجموعه الهیات /۳
دانلود۲۱۴۱ – مجموعه الهیات /۴
دانلود۲۱۴۳ – مجموعه کلام
دانلود۲۱۴۶ – حقوق نفت وگاز
دانلود۲۱۴۷ – اقتصادنفت وگاز
دانلود۲۱۴۸ – سنجش ازدوروسامانه اطلاعات جغرافیایی
دانلود۲۱۴۹ – مجموعه مالی
دانلود۲۱۵۰ – مطالعات زنان
دانلود۲۱۵۱ – مجموعه مدرسی معارف اسلامی
دانلود۲۱۵۲ – مجموعه تربیت بدنی /۱
دانلود۲۱۵۳ – مجموعه تربیت بدنی /۲
دانلود۲۱۵۴ – مجموعه تربیت بدنی /۳
دانلود۲۱۵۵ – مجموعه تربیت بدنی /۴
دانلود۲۱۵۶ – مجموعه تربیت بدنی /۵
دانلود۲۴۰۱ – مجموعه محیطزیست /۱
دانلود۲۴۰۲ – مجموعه محیطزیست /۲
دانلود۲۴۰۳ – مجموعه محیطزیست /۳
دانلود۲۴۰۴ – مجموعه مهندسی مکانیک بیوسیستم
دانلود۲۴۰۶ – مجموعه علوم باغبانی وفضای سبز/۱
دانلود۲۴۰۷ – مجموعه علوم باغبانی وفضای سبز/۲
دانلود۲۴۰۸ – مجموعه علوم باغبانی وفضای سبز/۳
دانلود۲۴۰۹ – مجموعه علوم باغبانی وفضای سبز/۴
دانلود۲۴۱۱ – بیوتکنولوژی وژنتیک ملکولی محصولات باغبانی
دانلود۲۴۱۲ – مجموعه علوم وصنایع غذایی /۱
دانلود۲۴۱۳ – مجموعه علوم وصنایع غذایی /۲
دانلود۲۴۱۴ – مجموعه علوم وصنایع غذایی /۳
دانلود۲۴۱۵ – مجموعه علوم وصنایع غذایی /۴
دانلود۲۴۱۶ – اقتصادکشاورزی
دانلود۲۴۱۹ – مجموعه چوب شناسی وصنایع چوب /۲
دانلود۲۴۲۰ – مجموعه علوم خاک /۱
دانلود۲۴۲۱ – مجموعه علوم خاک /۲
دانلود۲۴۲۲ – مجموعه علوم خاک /۳
دانلود۲۴۲۳ – مجموعه علوم خاک /۴
دانلود۲۴۲۴ – مجموعه علوم دامی /۱
دانلود۲۴۲۵ – مجموعه علوم دامی /۲
دانلود۲۴۲۶ – مجموعه علوم دامی /۳
دانلود۲۴۲۷ – مجموعه علوم ومهندسی اب /۱
دانلود۲۴۲۸ – مجموعه علوم ومهندسی اب /۲
دانلود۲۴۲۹ – مجموعه علوم ومهندسی اب /۳
دانلود۲۴۳۱ – مجموعه زراعت -اصلاح نباتات /۱
دانلود۲۴۳۲ – مجموعه زراعت -اصلاح نباتات /۲
دانلود۲۴۳۴ – مجموعه زراعت -اصلاح نباتات /۳
دانلود۲۴۳۵ – مجموعه بیوتکنولوژی کشاورزی
دانلود۲۴۳۶ – مجموعه زراعت -اصلاح نباتات /۴
دانلود۲۴۳۷ – مجموعه ترویج واموزش کشاورزی وتوسعه روستایی /۱
دانلود۲۴۳۸ – مجموعه ترویج واموزش کشاورزی وتوسعه روستایی /۲
دانلود۲۴۳۹ – حشره شناسی کشاورزی
دانلود۲۴۴۰ – بیماری شناسی گیاهی
دانلود۲۴۴۱ – مجموعه علوم جنگل /۱
دانلود۲۴۴۲ – مجموعه علوم جنگل /۳
دانلود۲۴۴۴ – مجموعه شیلات /۱
دانلود۲۴۴۸ – مجموعه مرتع داری وابخیزداری وبیابان زدایی /۱
دانلود۲۴۵۰ – مجموعه مرتع داری وابخیزداری وبیابان زدایی /۳
دانلود۲۴۵۱ – کشاورزی هسته ای /کشاورزی هسته ای /اصلاح نباتات وبی
دانلود۲۵۰۱ – مدیریت پروژه وساخت
دانلود۲۵۰۲ – معماری
دانلود۲۵۰۳ – شهرسازی
دانلود۲۵۰۴ – پژوهش هنرتاریخ تطبیقی وتحلیلی هنر
دانلود۲۵۰۵ – مرمت /۱
دانلود۲۵۰۶ – مرمت /۲
دانلود۲۶۰۹ – فیزیک پزشکی
دانلود۲۶۰۲ – اموزش بهداشت
دانلود۲۶۰۳ – انگل شناسی پزشکی
دانلود۲۶۰۴ – ایمنی شناسی پزشکی
دانلود۲۶۰۵ – بیوشیمی بالینی
دانلود۲۶۰۶ – ژنتیک پزشکی
دانلود۲۶۱۰ – ویروس شناسی پزشکی
دانلود۲۶۱۲ – زیست فناوری پزشکی
دانلود۲۶۱۳ – بهداشت حرفه ای
دانلود۲۶۱۵ – پرستاری
دانلود۲۶۱۶ – بهداشت محیط
دانلود۲۶۱۷ – باکتری شناسی پزشکی
دانلود۲۶۱۸ – هماتولوژی ازمایشگاهی وبانک خون
دانلود۲۶۱۹ – قارچ شناسی پزشکی
دانلود۲۷۰۱ – جراحی دامپزشکی
دانلود۲۷۰۴ – بیماریهای داخلی دام های بزرگ
دانلود۲۷۰۵ – رادیولوژی دامپزشکی
دانلود۲۷۰۸ – بهداشت وبیماریهای طیور
دانلود۲۷۱۰ – بهداشت ابزیان
دانلود۲۷۱۱ – بهداشت موادغذایی
دانلود۲۷۱۴ – انگل شناسی دامپزشکی
دانلود۲۷۱۵ – باکتری شناسی
دانلود۲۷۱۹ – بیوتکنولوژی /زیست فناوری /
دانلود۲۷۲۲ – فارماکولوژی دامپزشکی
دانلود۲۷۲۵ – بافت شناسی مقایسه ای دامپزشکی
دانلود۲۸۰۱ – زبان وادبیات فارسی
دانلود۲۸۱۱ – فرهنگ وزبانهای باستانی
دانلود۲۸۰۲ – زبان وادبیات عرب
دانلود۲۸۰۳ – مجموعه زبان فرانسه /۱
دانلود۲۸۰۴ – مجموعه زبان فرانسه /۲
دانلود۲۸۰۵ – مجموعه زبان روسی
دانلود۲۸۰۷ – اموزش زبان انگلیسی
دانلود۲۸۰۸ – زبان وادبیات انگلیسی
دانلود۲۸۰۹ – ترجمه
دانلود۲۸۱۰ – مجموعه زبان شناسی
دانلود۲۲۳۵ – فیزیک دریا
دانلود۲۲۴۱ – ژئوفیزیک /۲
دانلود۲۲۳۰ – بیوفیزیک
دانلود۲۲۲۴ – علوم جانوری /۲
دانلود۲۳۱۵ – مجموعه مهندسی عمران /۹
دانلود۲۳۱۷ – مهندسی نقشه برداری /۱
دانلود۲۳۱۸ – مهندسی نقشه برداری /۲
دانلود۲۳۱۹ – مهندسی نقشه برداری /۳
دانلود۲۳۲۵ – مجموعه مهندسی مکانیک /۵
دانلود۲۳۲۶ – مجموعه مهندسی مکانیک /۶
دانلود۲۳۲۹ – مجموعه مهندسی مکانیک /۹
دانلود۲۳۳۱ – مهندسی هوا-فضا/۱
دانلود۲۳۳۳ – مهندسی هوا-فضا/۳
دانلود۲۳۴۱ – مجموعه مهندسی پلیمر/۲
دانلود۲۳۴۶ – مهندسی محیطزیست /۴
دانلود۲۳۶۶ – مهندسی هسته ای /۲
دانلود۲۳۷۰ – مهندسی نساجی /۱
دانلود۲۳۷۱ – مهندسی نساجی /۲
دانلود۲۱۰۹ – مجموعه علوم تاریخی /۳
دانلود۲۱۱۱ – مجموعه علوم اجتماعی /۲
دانلود۲۱۴۵ – مدیریت قراردادهای بین المللی نفت وگاز
دانلود۲۴۰۵ – مکانیزاسیون کشاورزی
دانلود۲۴۱۸ – مجموعه چوب شناسی وصنایع چوب /۱
دانلود۲۴۳۰ – هواشناسی کشاورزی
دانلود۲۴۴۳ – مجموعه علوم جنگل /۲
دانلود۲۴۵۲ – مجموعه علوم طیور
دانلود۲۶۱۴ – علوم تشریحی
دانلود۲۷۰۲ – مامائی وبیماریهای تولیدمثل دام
دانلود۲۷۰۳ – بیماریهای داخلی دام های کوچک
دانلود۲۷۰۶ – کلینیکال پاتولوژی دامپزشکی
دانلود۲۷۰۷ – پاتولوژی دامپزشکی
دانلود۲۷۰۹ – بیوشیمی
دانلود۲۷۱۶ – ویروس شناسی
دانلود۲۷۱۸ – ایمنی شناسی
دانلود۲۷۲۳ – فیزیولوژی
دانلود۲۸۰۶ – زبان المانی
دانلود۲۳۶۹ – مهندسی هسته ای /۴
دانلود۲۶۰۸ – فیزیولوژی
دانلود۲۳۲۷ – مجموعه مهندسی مکانیک /۷
دانلود۲۴۵۳ – مجموعه چوب شناسی وصنایع چوب /۳
دانلود۲۷۲۴ – اناتومی وجنین شناسی مقایسه ای دامپزشکی
دانلود۲۱۴۴ – فقه شافعی
دانلود۲۶۰۱ – امارزیستی
دانلود۲۴۴۷ – مجموعه شیلات /۲
دانلود۲۴۴۹ – مجموعه مرتع داری وابخیزداری وبیابان زدایی /۲
دانلود۲۴۴۵ – مجموعه شیلات /۳
دانلود۲۲۴۲ – ژئوفیزیک /۳
دانلود۲۳۳۰ – مهندسی دریا
دانلود۲۲۴۳ – ژئوفیزیک /۴

 

دفترچه شماره ۲
دانلودگروه آزمایشی علوم پایه (۱)
دانلودگروه آزمایشی علوم پایه (۲)
دانلودگروه آزمایشی علوم پایه (۳)
دانلودگروه آزمایشی علوم پایه (۴)
دانلودکلیه رشته های گروه آزمایشی فنی-مهندسی
دانلودکلیه رشته های گروه آزمایشی علوم انسانی
دانلودکلیه رشته های گروه آزمایشی کشاورزی و منابع طبیعی
دانلودکلیه رشت های گروه آزمایشی هنر
دانلودگروه آْزمایشی علوم پزشکی (۱)
دانلودگروه آزمایشی علوم پزشکی (۲)
دانلودکلیه رشته های گروه آزمایشی دامپزشکی
دانلودگروه آزمایشی زبان – کدرشته ۲۸۰۱ و ۲۸۱۱
دانلودگروه آزمایشی زبان عربی
دانلودگروه آزمایشی زبان فرانسه
دانلودگروه آزمایشی زبان روسی
دانلودگروه آزمایشی زبان آلمانی
دانلودگروه آزمایشی زبان – کد رشته های ۲۸۰۷ و ۲۸۰۸ و ۲۸۰۹ و ۲۸۱۰
روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور
No votes yet.
Please wait...

درباره ی ابوالقاسم شم آبادی

(حقوق عمومی) -مدرس دانشگاه-صاحب امتیاز انتشارات حقوقی عدلیه-ارتباط با ابوالقاسم شم آبادی: shamabadi.abolghasem@yahoo.com تلفن: ۰۲۱۶۶۹۲۱۰۰۲ ۰۲۱۶۶۵۸۱۷۴۸

همچنین ببینید

کتاب جامع و کاربردی حقوق تعهدات(مخصوص آزمون دکتری نفت و گاز)

کتاب حقوق تعهدات مخصوص آزمون دکتری نفت و گاز 1399 به بعد کار شده است. این کتاب در 3 آزمون سالهای 98-97 و 96 نزدیک به 90 درصد سوالات دکتری را در بر داشته و فوق العاده کتاب موفقی بوده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *