مقاله
مقالات حقوق عمومی

حقوق و مزایا

 

 

تعاریف :

– شرکتهای دولتی : شرکتهای مذکور مشمول مقررات استخدامی شرکتهای دولتی مصوب پنجم خرداد ماه ۵۲ می‌باشند و هر گونه اصلاحا ت بعدی در مقررات مذکور توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور تدوین و جهت تصویب به کمیسیونهای استخدام مجلس تقدیم می‌شود .

– حقوق : شامل حقوق مبناء و افزایش سنواتی می‌باشد.

– حقوق مبنا : براساس مدرک تحصیلی و نظام طبقه‌بندی مشاغل با توجه به ضرایب جدولهای تعیین شده از تاریخ ۱/۱۲/۵۱ تاکنون پرداخت می‌شود.

– افزایش سنواتی : حقوق کارکنان رسمی در ابتدای هر سال با توجه به مدت خدمت آنان در سال قبل بر اساس ارزشیابی سالیانه به میزان ۳% و ۴% و ۵% محاسبه می‌گردد.

– فوق‌العاده شغل : در صورتیکه نوع کار و وظایف و مسئولیتهای بعضی از مشاغل وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی مشمول این قانون اقتضا نماید که مبالغی علاوه بر حقوق به مستخدمین رسمی شاغل آن پرداخت شود مبلغی به عنوان فوق‌العاده شغل به شاغلین أن مشاغل پرداخت خواهد شد تعیین مشاغل مستحق دریافت ، فوق‌العاده مزبور و میزان فوق‌العاده و همچنین ازدیاد یا تقلیل یا حذف این فوق‌العاده در مورد مشاغل مختلف بنا به پیشنهاد سازمان امور اداری و تصویب هیات محترم وزیران صورت خواهد گرفت و فوق‌العاده شغل فقط در مدتی قابل پرداخت است که مستخدم رسمی شغلی که فوق‌العاده مزبور به أن تعلق می‌گیرد انجام وظیفه کند.

– ترمیم حقوق : مابه التفاوت حقوق و مزایای مستخدم تا حداقل حقوق و مزایای تعیین شده توسط هیأت محترم وزیران بعنوان ترمیم حقوق مستخدم پرداخت می گردد، که هر گونه افزایش حقوق و مزایای مستخدم مستهلک می‌شود .

– گروه: مستخدم رسمی به استناد شغلی که برای آن استخدام می‌شود و پایه ، یک گروه مربوطه وارد خدمت می‌شود که مبنأ ان مدرک تحصیلی و شغل مورد تصدی می‌باشد.

با توجه به تعاریف مطروحه نحوه پرداخت حقوق و فوق‌العاده شغل براساس تغییرات قانونی که صورت پذیرفته به ۲ فصل کلی تقسیم می‌شود .

فصل اول : قبل از قانون تطبیق نظام هماهنگ ( از تاریخ ۱/۱۲/۵۱ لغایت ۲۹/۱۲/۶۹ )

فصل دوم : قانون تطبیق نظام هماهنگ ( از ۱/۱/۷۰ تاکنون )

فصل اول :

حقوق و فوق‌العاده شغل براساس عناوین شغلی و گروه فردی پرداخت شده است .

نحوه تغییرات ضریب جدول پرداخت بدین شرح می‌باشد:

از ۱/۲/۵۱ از ۴۰ به ۵۰ ریال

از ۱/۱/۵۳ از ۵۰ به ۶۰ ریال

از ۱/۱/۵۴ از ۶۰ به ۷۰ ریال

از ۱/۱/۵۶ از ۷۰ به ۸۰ ریال

از ۱/۱/۵۸ از ۹۰ به ۱۰۰ ریال

فصل دوم :

الف ) مجوز برقراری فوق‌العاده شغل : مجوز برقراری فوق‌العاده شغل ماده چهارم قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و تبصره های ان می‌باشد که حداقل ۵۰% و حداکثر ۱۹% تعیین گردیده است .

ب ) میزان درصد فوق‌العاده شغل در مشاغل : براساس جدول اعلام شده از طریق سازمان امور اداری و استخدامی کشور از اول سال ۷۱ ( ۱/۱/۷۱ ) میزان درصد فوق‌العاده شغل عمومأ به شرح ذیل است:

۱- حداقل فوق‌العاده شغل مشاغل با گروه ورودی یک و دو ۵۰ درصد ، حقوق گروه مبناء .

۲- حداقل فوق‌العاده شغل مشاغل با گروه ورودی سه وچهار۵۵ درصد ، حقوق گروه مبناء.

۳- حداقل فوق‌العاده شغل مشاغل با گروه ورودی پنج وشش ۶۰ درصد،حقوق گروه مبناء.

۴- حداقل فوق‌العاده شغل مشاغل با گروه ورودی هفت و هشت۹۰ درصد ، حقوق گروه مبناء.

۵- حداقل فوق‌العاده شغل مشاغل با گروه ورودی نه ۱۰۰ درصد ، حقوق گروه مبناء .

۶- حداقل فوق‌العاده شغل مشاغل با گروه ورودی ده ۱۰۰ درصد ، حقوق گروه مبناء .

۷- حداقل فوق‌العاده شغل مشاغل با گروه ورودی یازده ۱۰۰ درصد ، حقوق گروه مبناء.

سال ۷۵ ( اصلاحیه ۲۳۵۳/۴۲ مورخ ۲۶/۱/۷۵ )

۱- حداکثر فوق‌العاده شغل مشاغل که گروه ورودی انها ۳ یا ۴ ۵۰ درصد

۲- حداکثر فوق‌العاده شغل مشاغل که گروه ورودی انها ۵ یا ۶ ۵۵ درصد

۳- حداکثر فوق‌العاده شغل مشاغل که گروه ورودی انها ۷ ۶۰ درصد

۴- حداکثر فوق‌العاده شغل مشاغل که گروه ورودی انها ۸ ۹۰ درصد

۵- حداکثر فوق‌العاده شغل مشاغل که گروه ورودی انها ۹ یا ۱۰ یا ۱۱ ۱۰۰ درصد

ج ) ارتباط مدرک تحصیلی و گروه در سالهای ۷۰ به بعد

سال مدرک تحصی گروه ورودی (باتوجه به شغل)

۷۰ سیکل و کمتر یک

دیپلم سه

فوق‌دیپلم پنج

لیسانس هفت

فوق‌لیسانس نه

دکترا ده

در سال ۷۳ ارتباط مدرک تحصیلی با گروه همانند سال ۷۰ می‌باشد مگر در رابطه با دیپلم که گروه ورودی با توجه به مشاغل مربوط از گروه ورودی ۴ استفاده می کند، ضمنأ گروه ورودی سیکل نیز از ۱ به ۲ افزایش یافت.

سال مدرک تحصیلی گروه ورودی (باتوجه به شغل)

۷۵ کمتر ازسیکل سه

سیکل چهار

دیپلم شش

فوق‌دیپلم هفت

لیسانس هشت

فوق‌لیسانس نه

دکترا ده

در هر مورد گروههای ۱۲ به بالا براساس ارزیابی با طرحهای مربوط می‌باشد و ارتقاء گروه در هر حال منوط به مقررات مربوط به طرح طبقه‌بندی مشاغل می‌باشد.

د ) پرداخت فوق‌العاده شغل براساس نظام هماهنگ پرداخت کارکنان از تاریخ ۱/۱/۷۱ به مورد اجرا گذارده شد و در سال ۷۰ براساس دریافتهای ۲۹/۱۲/۱۳۶۹ برقرار گردیده بود. در صورتیکه فوق‌العاده شغل جدید کمتر از مبلغ فوق‌العاده شغل قبل باشد همان مبلغ قبل قابل پرداخت می‌باشد.

در مورد نحوه پرداخت فوق‌العاده شغل شاغلین با توجه به بخشنامه سازمان امور اداری و استخدامی کشور میتوان براساس مدرک تحصیلی به ۴ گروه اصلی تقسیم بندی نمود:

الف – شاغلین با مدرک تحصیلی سیکل و کمتر

ب – شاغلین با مدرک تحصیلی ‌دیپلم

ج – شاغلین با مدرک تحصیلی فوق‌دیپلم

د – شاغلین با مدرک تحصیلی لیسانس و بالاتر

الف – شاغلین با مدرک تحصیلی سیکل و کمتر :

در مشاغلی که سیکل حداکثر مدرک تحصیلی مورد نیاز است ، میزان فوق‌العاده شغل برابر ۵۰% حقوق مبنا گروه فردی می‌باشد . در موارد زیر پرداختها تغییر می‌نماید.

۱) شورای حقوق و دستمزد با افزایش فوق‌العاده شغل متصدیان شاغل در رشته‌های شغلی راننده وسائط نقلیه تندرو و سنگین و متصدیان پستهای سازمانی جمعدار اموال که به رشته شغلی مسئول خدمات مالی تخصیص می‌یابد از تاریخ ۶/۲/۷۲ به میزان ۱۰% موافقت نموده است .

۲) فوق‌العاده شغلهای رشته‌های شغلی تلفنچی – راننده وسائط نقلیه تندرو و سبک و کمک بهیار به میزان ۱۰% حقوق و مبنا گروه مربوطه از تاریخ ۱/۱/۷۴ افزایش یافت.

۳) فوق‌العاده شغل اپراتور و تلگرافچی با رسته فنی و مهندسی از تاریخ ۱/۱/۷۳ به میزان۱۰% افزایش یافت .

۴) رشته‌های مسئول گزینش و مامور حراست ، از تاریخ ۱/۱/۷۲ به میزان ۲۰% و ازتاریخ ۱/۳/۷۶ به میزان ۱۵% افزایش یافت.

ب – شاغلین با مدرک تحصیلی دیپلم :

· در مشاغلی که دیپلم حداکثر مدرک تحصیلی مورد نیاز است . میزان فوق‌العاده شغل برابر ۵۵% حقوق مبنای گروه فردی می‌باشد و در موارد زیر پرداختها تغییر می‌نماید.

۱) فوق‌العاده شغل پستهای سازمانی جمعدار اموال که به رشته شغلی مسئول خدمات مالی تخصیص می‌یابند از تاریخ ۶/۲/۷۲ به میزان ۱۰% افزایش یافت .

۲) فوق‌العاده شغل رشته‌های شغلی تلفنچی و کمک بهیار به میزان ۱۰% حقوق مبنا گروه مربوطه از تاریخ ۱/۱/۷۴ افزایش یافت.

۳) فوق‌العاده شغل رشته‌های شغلی مامور حراست ، مسئول گزینش از تاریخ ۱/۱/۷۲ به میزان ۲۰% افزایش یافت و رشته‌های مامور حراست از تاریخ ۱/۳/۷۶ به میزان ۱۵% دیگر نیز افزایش یافت همچنین رشته شغلی مسئول گزینش در تاریخ فوق دارای افزایش به شرح ذیل می‌باشد.

الف – متصدیان پستهای رئیس یا سرپرست و یا معاون و یا مسئول دبیرخانه هیئت مرکزی ، و یا سرپرست و یا مسئول هسته مرکزی گزینش و سایر عناوین مشابه حداکثر ۳۰% حقوق مبنای گروه مربوط

ب – متصدیان پستهای کارشناس ، مسئول امور تحقیق ، مسئول امور امتحانات ، مسئول گزینش ، رابط هسته ، روسای ادارات تحقیقات و ارزیابی امتحانات و مصاحبه و سایر عناوین مشابه حداکثر ۲۰% حقوق مبنای گروه مربوط.

ج – متصدیان پستهای کاردان ، مصاحبه گر ، تحقیق گر، کمک کارشناس و سایر عناوین مشابه حداکثر ۱۵% حقوق مبنای گروه مربوط.

۴- حداکثر فوق‌العاده شغل متصدیان مشاغل حسابدار ، کارگزین ، کتابدار ، مترجم ، مامور حراست ، مسئول گزینش ، مربی ورزش ، برنامه‌نویس کاربردی ، بهداشتکار دهان و دندان و مسئول پذیرش مدارک پزشکی که با توجه به طرح طبقه‌بندی مشاغل مصوب به اقتضای پست سازمانی مورد تصدی به گروه‌های ۷ و بالاتر جدول موضوع ماده یک قانون نظام هماهنگ پرداخت تخصیص می‌یابد ۹۰% تعیین می‌گردد. از ابتدای سال ۷۵ فوق‌العاده شغل متصدیان رشته‌های شغلی مذکور با رعایت مفاد ماده ۵ بخشنامه سازمان تعیین می‌گردد.

در اجرای بخشنامه شماره ۱۱۸۲۰/۴۲/۲ مورخ ۵/۴/۷۵ سازمان امور اداری و استخدامی کشور متصدیان مشاغل مزبور از ۲۰% افزایش فوق‌العاده شغل مشاغل تخصصی موضوع تبصره ۲ ماده ۴ قانون نظام هماهنگ با حصول یکی از موارد زیر برخوردار می‌شوند:

الف – دارا بودن مدرک تحصیلی لیسانس و بالاتر

ب – تصدی پست کارشناسی

ج – تصدی پستهای سرپرستی و تخصیص در گروه حداقل

د – دارا بودن سایر عناوین شغلی (مشاغل فوق الذکر) و تخصیص در گروه حداقل ۱۰

۵) شورای حقوق و دستمزد در اجرای تبصره یک ماده ۱۱ آئین نامه اجرایی قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت با افزایش فوق‌العاده شغل متصدیان مشاغل رشته‌های شغلی کارشناس متخصص فرابری داده‌ها ، برنامه‌نویس سیستم ، برنامه‌نویس کاربردی و …. به میزان ۲۰% موافقت نموده است .

۶)فوق‌العاده شغل رشته شغلی مسئول دفتر از تاریخ ۱/۱/۷۴ به میزان ۱۰% افزایش یافت.

۷) فوق‌العاده شغل رشته‌های شغلی تکنسین و نقشه کش در رسته فنی و مهندسی و رشته‌های شغلی تکنسین و بهیار در رسته بهداشتی و درمانی و مسئول امور مشترکین از تاریخ ۱/۱/۷۳ به میزان ۱۰% افزایش یافت.

۸) در مشاغلی که حداقل مدرک تحصیلی ورودی طبقه یک رشته شغلی مربوط به فوق‌دیپلم باشد در صورت تخصیص فرد در گروه ورودی مربوط به فوق‌دیپلم (براساس جدول گروههای ورودی و مدرک تحصیلی) فوق‌العاده شغل دیپلم برابر ۶۰% خواهد بود.

۹) در مشاغلی که حداقل مدرک تحصیلی ورودی طبقه یک و رشته شغلی مربوط به لیسانس باشد چنانچه فرد در گروه ورودی لیسانس قرارگیرد از فوق‌العاده شغل ۹۰% استفاده می‌کند.

۱۰) شورای حقوق و دستمزد در اجرای تبصره یک ماده ۱۱ آئین نامه اجرائی قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت با افزایش فوق‌العاده شغل متصدیان مشاغل رشته‌های شغلی برنامه‌نویس سیستم ، تحلیل‌گر سیستم ، کارشناس جمع‌آوری اطلاعات و برنامه‌نویس کاربردی و …. ( گروه ۷ و بالاتر ) به میزان ۲۰% موافقت نموده است. (لازم به توضیح است که تاریخ اجرای این بخشنامه ۱/۱/۷۳ می‌باشد و با توجه به اصلاحیه ۱/۱/۷۵ شرط گروه تغییر می‌نماید).

۱۱) با افزایش فوق‌العاده شغل نابینایانی که دارای مدرک تحصیلی دیپلم و بالاتر می‌باشند و به رشته شغلی تلفنچی تخصیص یافته‌اند. میزان ۲۰% حقوق مبنای گروه مربوط از تاریخ ۱/۱/۷۴ موافقت شد.

ج – شاغلین با مدرک تحصیلی فوق‌دیپلم :

· در مشاغلی که فوق‌دیپلم حداکثر مدرک تحصیلی مورد نیاز است میزان فوق‌العاده شغل برابر ۶۰% حقوق مبنای گروه فردی می‌باشد و در موارد زیر پرداختها تغییر می‌نماید.

۱- فوق‌العاده شغل رشته‌های شغلی حسابدار ، کارگزین و…. با مدرک تحصیلی فوق‌دیپلم همانند بخشنامه شماره ۲۷۸۵/ د مورخ ۲۴/۵/۷۱ و بخشنامه شماره ۶۷۴۵/د مورخ ۲۰/۱۱/۷۲ سازمان امور اداری و استخدامی کشور قابل پرداخت می‌باشد .

۲- فوق‌العاده شغل رشته‌های شغلی تکنسین و نقشه کش در رسته فنی و مهندسی و رشته‌های شغلی تکنسین در رسته بهداشتی و درمانی از تاریخ ۱/۱/۷۳ به میزان ۱۰% افزایش یافت.

۳- از تاریخ ۱/۱/۷۵ متصدیان مشاغل رشته‌های شغلی موضوع بند (ب) ردیف یک بخشنامه شماره ۲۷۸۵ / د مورخ ۲۴/۵/۷۱ و اصطلاحات آن با رعایت مقررات مربوط می‌توانند از فوق‌العاده شغل به میزان ۹% حقوق مبنای گروه مربوط استفاده نمایند.(بامدرک حداقل فوق‌دیپلم و تخصیص در گروه ۹ جدول حقوق ).

۴- فوق‌العاده شغل رشته شغلی مسئول دفتر از تاریخ ۱/۱/۷۴ به میزان ۱۰% افزایش یافت.

۵- فوق‌العاده شغل رشته‌های شغلی ، برنامه‌نویس سیستم تحلیل‌گر سیستم و… با مدرک تحصیلی فوق‌دیپلم شرط و گروه فردی با توجه به بند ۱۰ قابل پرداخت خواهد بود.

۶- فوق‌العاده شغل رشته‌های شغلی مأمور حراست و مسئول گزینش از تاریخ ۱/۱/۷۲ و نیز ۱/۳/۷۶ طبق دستور العمل بخشنامه های سازمان امور اداری و استخدامی که دربند سه شاغلین با مدرک تحصیلی دیپلم توضیح داده شده قابل پرداخت می‌باشد.

۷- فوق‌العاده شغل مشاغل قابل تخصیص در رشته‌های شغلی کاردان و رسته های اداری و مالی امور اجتماعی ، آموزش و فرهنگی از تاریخ
(۱۰/۷/۷۳ ) ۱۰% افزایش یافت.

۸- با پرداخت فوق‌العاده شغل به دارندگان مدارک تحصیلی فوق‌دیپلم و بالاتر که متصدیان آنان تحت عناوین کارشناس در یکی از مشاغل موضوع مصوبات شورا نظیر حسابدار ، کارگزین و ….. اشتغال دارند و به گروه ۷ و بالاتر تخصیص می‌یابند به میزان ۹۰% موافقت به عمل آمد.

توجه: (شرط گروه در تاریخ ۱/۱/۷۵ اصلاح گردید).

د – شاغلین با مدرک تحصیلی لیسانس و بالاتر :

· در مشاغلی که حداقل مدرک تحصیلی ورودی در طبقه اول و رشته شغلی آنان لیسانس باشد فوق‌العاده شغل به میزان ۹۰% خواهد بود.

۱) با افزایش فوق‌العاده شغل مشاغل تخصصی موضوع تبصره ۲ ماده ۴ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت به متصدیان مشاغل رشته‌های شغلی پیوست مشروط برآنکه متصدیان آن دارای مدرک تحصیلی لیسانس و بالاتر باشند به میزان ۲۰% از تاریخ ۱/۱/۷۴ موافقت شده همترازی سایر رشته‌های شغلی با ردیفهای جدول پیوست با سازمان امور اداری و استخدامی کشور می‌باشد.

۲) در اجرای تبصره ۱ ماده ۱۱ آئین نامه اجرائی قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت از تاریخ ۲۰ /۱/۷۴ فوق‌العاده شغل متصدیان مشاغل رشته‌های شغلی مدیر امور فرابری داده‌ها، کارشناس متخصص فرابری داده‌ها ، ناظر فنی ، تحلیل‌گر سیستم ، برنامه‌نویس کاربردی و ….( درگروه ۷ و بالاتر) به میزان ۳۰% حقوق مبنای گروه مربوط علاوه بر بیست درصد(۲۰%) افزایش فوق‌العاده شغل موضوع بند ۲ بخشنامه شماره ۶۷۴۵/د مورخ ۲۰/۱۱/۷۲ افزایش می‌یابد.

توضیح : بیست درصد (۲۰%) افزایش فوق‌العاده مشاغل تخصصی و تحقیقی موضوع بند ۲ بخشنامه شماره ۳۴۳۳/۴۲ مورخ ۳۰/۷/۷۳ علاوه بر افزایشهای مذکور در فوق قابل پرداخت می‌باشد.

۳- در رسته های فنی و مهندسی ، بهداشتی و درمانی ازتاریخ ۱/۱/۷۳ به میزان ۱۰% افزایش یافت.

۴- شو با افزایش فوق‌العاده شغل نابینایانی که دارای مدرک تحصیلی لیسانس و بالاتر می‌باشند به رشته شغلی اپراتور تخصص یافته‌اند به میزان ۲۰% حقوق مبنای گروه مربوط موافقت نموده است.

۵-فوق‌العاده شغل رشته شغلی مسئول گزینش در پستهای کارشناس ، مسئول امور تحقیق ، مسئول گزینش و …. و سایر عناوین مشابه حداکثر ۲۰% حقوق مبنای گروه مربوطه و رؤسای ادارات یا معاون و یا مسئول دبیرخانه هیأت مرکزی و …. سایر عناوین مشابه حداکثر ۳۰% حقوق مبنای گروه مربوطه از تاریخ ۱/۳/۷۶ افزایش یافت.

– فوق‌العاده شغل رشته شغلی مأمور حراست در پست کارشناس حداکثر تا۲۰% حقوق مبنای گروه مربوطه و در پست رئیس اداره ، کارشناس (گروه ۱۰ و بالاتر) حداکثر تا ۲۵% حقوق مبنای گروه مربوطه از تاریخ ۱/۳/۷۶ افزایش یافت.

لازم به یادآوری است رشته‌های شغلی مأمور حراست و مسئول گزینش از تاریخ ۱/۱/۷۲ دارای افزایشی به میزان ۲۰% نیز می‌باشد.

۶- فوق‌العاده شغل رشته شغلی ذیحساب از تاریخ ۱/۴/۷۳ به میزان ۲۵% افزایش یافت.

 

 

جدول روند ارتقاء گروه طرح طبقه بندی مشاغل

۱۶

۱۵

۱۴

۱۳

۱۲

۱۱

۱۰

۹

۸

۷

۶

۵

۴

۳

گروه

 

 

مدرک تحصیلی

سنوات تجربی به سال

 
        

۲۵

۲۰

۱۵

۱۰

۵

۰

کمتر از سوم راهنمایی

       

۲۴

۲۰

۱۵

۱۰

۵

۰

سوم راهنمایی وکمتر از دیپلم

     

۲۵

۲۰

۱۵

۱۰

۵

۰

دیپلم

    

۲۵

۲۰

۱۵

۱۰

۵

۰

فوق دیپلم

  

۲۴

۲۰

۱۶

۱۲

۸

۴

۰

لیسانس

 

۲۴

۲۰

۱۶

۱۲

۸

۴

۰

فوق لیسانس

۲۴

۲۰

۱۶

۱۲

۸

۴

۰

دکترا

 

روند ارتقاء گروه طرح طبقه بندی مشاغل معلمان

گروه ممتاز

امتیاز لازم

سنوات تجربی

مدرک تحصیلی

 

۱۲

۷۰

۲۵سال

فوق دیپلم

۱۲

۷۰

۱۶ سال

لیسانس

۱۳

۹۰

۲۰ سال

۱۴

۱۱۵

۲۴ سال

۱۳

۷۰

۱۶ سال

فوق لیسانس

۱۴

۹۰

۲۰ سال

۱۵

۱۱۵

۲۴ سال

۱۴

۷۰

۱۶ سال

دکتری

۱۵

۹۰

۲۰ سال

۱۶

۱۱۵

۲۴ سال

No votes yet.
Please wait...

درباره ی ابوالقاسم شم آبادی

(حقوق عمومی) -مدرس دانشگاه-صاحب امتیاز انتشارات حقوقی عدلیه-ارتباط با ابوالقاسم شم آبادی: shamabadi.abolghasem@yahoo.com تلفن: ۰۲۱۶۶۹۲۱۰۰۲ ۰۲۱۶۶۵۸۱۷۴۸

همچنین ببینید

کتاب جامع و کاربردی حقوق اساسی(مخصوص آزمون دکتری ۱۳۹۹)

این کتاب مخصوص آزمون دکتری 99 بوده که در تالیف آن از جزوات و کتب اساتید طراح مانند کتب حقوق اساسی و جزوات دکتری دکتر هاشمی- جزوه حقوق اساسی و کتاب بایسته های حقوق اساسی دکتر قاضی- کتاب مبانی حقوق اساسی و حقوق اساسی تطبیقی دکتر بیژن عباسی- کتاب حقوق اساسی دکتر محمدرضا ویژه- کتاب کلیات حقوق اساسی دکتر خیرالله پروین استفاده شده است. ضمنا جهت به روز بودن کتاب، اکثر مقالات مهم اساتید حقوق عمومی ، نظرات تفسیری شورای نگهبان و جزوه های درسی این اساتید مورد بررسی قرار گرفته است. در نهایت اینکه بهترین راه حل جهت آشنایی با این کتاب مطالعه مقدمه کتاب و یا مشاهده نمونه صفحاتی از این کتاب است که باعث می شود قضاوتی دقیق تر در مورد محتوای این کتاب برای آزمون دکتری حقوق عمومی 99 داشته باشید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *