مقاله حاضر تحت عنوان حفاظت قانونی از قنوات و منابع آبهای زیر زمینی که برای ارائه به کنفرانس بین المللی قنات در ۱/۹/۱۳۸۴ در شهر کرمان برگزار گردید توسط اینجانب به صورت حضوری ارائه و بیان گردید. این مقاله آن قدر در بین حاضرین مورد اقبال قرار گرفت که در کنفرانس مورد تشویق قرار گرفت و در مجموعه مقالات کنفرانس چاپ گردید. اینک لینک مقاله ارائه می گردد.

http://www.dezco.ir/maghalat/mad.htm