اسامی متقاضیان وکالت در کانون وکلای مرکز (بند د و قضات)

متقاضیان بند”د” و قضات
مجوز قانونی تقاضاآخرین سمتخانوادگینامردیف
قاضیدادیاردادسرای انتظامی قضاتفتاحیمحمد1
قاضیرییس شعبه7دادگاه عمومی شهرستان اسلام شهرصدیقی پورعلی اصغر2
بند”د”کارشناس حقوقی وزارت امورخارجهشوقی بنامحسین3
قاضیمستشاردادگاه تجدیدنظراستان تهرانغنچه منشادیمحمدرضا4
قاضیبازپرس دادسرای عمومی وانقلاب تهرانحسنیعباس5
بند”د”کارشناس حقوقی ناجاابراهیم پورعلی6
قاضیبازپرس دادسرای عمومی وانقلاب تهرانمحمدزادهعلی اکبر7
بند”د”کارشناس حقوقی دادگستری استان تهرانبوربورمینا8
بند”د”کارشناس حقوقی سازمان زندانهاواقدامات تامینی وتربیتی-البرزمقیسهءعباسعلی9
قاضیسازمان قضایی نیروهای مسلحنورگسترعبدالحسین10
بند”د”کارشناس حقوقی شهرداری تهرانفرامرزیسعید11
بند”د”کارشناس حقوقی وزارت دفاع وپشتیبانی نیروهای مسلحفصیح مارنانیسیدمحمد12
بند”د”کارشناس حقوقی دادگستری استان تهرانسیاه کمریمراد13
قاضیدادیاردادسرای عمومی وانقلاب تهرانکوهستانی جوانلیلی14
قاضیرییس شعبه 35دادگاه تجدیدنظراستان تهراننخجیریحمید15
بند”د”کارشناس حقوقی قوه قضاییهسودیعلی16
قاضیدادرس علی البدل دادگستری شهرستان کرجنوروزیعلی17
بند”د”سازمان عقیدتی سیاسی ارتشغلامزاده علمسپهدار18
قاضیقاضی تحقیق دادگستری شهرستان تایبادرحیمیحبیب اله19
قاضیمستشاردادگاه تجدیدنظراستان هرمزگانعلیمرادیصادق20
بند”د”کارشناس حقوقی ناجابنگریابوالقاسم21
قاضیرییس اداره شعبه1179دادگاه عمومی(جزایی)تهرانموسویسیدعلمدار22
بند”د”کارشناس حقوقی وزارت امورخارجهمصباحعطاء23
بند”د”کارشناس حقوقی وزارت کارواموراجتماعیبحرینیسیامک24
بند”د”کارشناس حقوقی دادگستری استان تهرانبهرام پورناهید25
قاضیرییس شعبه2دادگاه تجدیدنظراستان چهارمحال وبختیاریجمشیدی فارسانیمحمد26
بند”د”کارشناس حقوقی دادگستری استان تهرانتبریزی متجددمسعود27
قاضیعضومعاون دیوانعالی کشورعزیزمحمدینوراله28
بند”د”کارشناس حقوقی وزارت راه وشهرسازی سازمان ملی زمین ومسکنراثی پارامناصر29
قاضیمستشاردادگاه تجدیدنظراستان سمنانمطلبیسیدمطلب30
بند”د”کارشناس حقوقی قوه قضاییهمینائی نسبفرحناز31
قاضیبازپرس درجه2دادسرای عمومی وانقلاب یزددهقان بنادکیمحمد32
بند”د”کارشناس حقوقی سپاه پاسداران انقلاب اسلامینظریایرج33
بند”د”کارشناس حقوقی قوه قضاییهحیدری خلفیجلیل34
قاضیرییس شعبه6دادگاه عمومی شهرستان ساریحسینی سنگریزه ءعزت اله35
بند”د”کارشناس حقوقی قوه قضاییهطهماسبیعلی36
قاضیبازرس قضایی سازمان بازرسی کل کشور-تهرانخانیانمنوچهر37
قاضیرییس دادگستری شهرستان هشتگردمحمدییزدان38
بند”د”کارشناس حقوقی وزارت نیروفضیلتمحمدحسن39
قاضیمعاون قضایی رییس کل دادگستری استان البرزطاهرخانیبهمن40
قاضیمستشاردادگاه تجدیدنظردیوان عدالت ادارینکوناممرتضی41
قاضیرییس شعبه28دیوان عدالت اداریپراینده شهرستانیکامران42
بند”د”کارشناس حقوقی قوه قضاییهعبادیسهراب43
بند”د”کارشناس حقوقی شرکت راه آهن شهری تهران وحومههاشمیفرح روز44
قاضیدادرس علی البدل دادگاه عمومی تهرانجوادیسیدابراهیم45
قاضیبازپرس دادسرای عمومی و انقلاب تهرانعلی اکبریعلیرضا46
بند”د”کارشناس حقوقی شرکت مخابراتحسینی مرامسیدجعفر47
بند”د”کارشناس حقوقی دادگستری استان تهراناعزازیغلامرضا48
بند”د”کارشناس حقوقی سپاه پاسداران انقلاب اسلامیخطیب زادهمحمد49
قاضیرئیس شعبه1029دادگاه عمومی شهرستان تهرانستوده کلاممحمد50
قاضیدادرس علی البدل دادگاه عمومی تهرانرفیعیعلی51
بند”د”کارشناس حقوقی دادگستری استان تهرانبلورچیمحمد52
قاضیمعاون قضایی رییس کل دادگستری استان هرمزگانغلامی بارکوسراییعلی53
قاضیرییس شعبه45دادگاه تجدیدنظراستان تهراناصلانیمحمدرضا54
قاضیرییس شعبه1155دادگاه عمومی(جزایی)تهرانایماندوستمحمد55
قاضیرییس شعبه179دادگاه عمومی شهرستان تهرانحاجی محمودیمحمد56
قاضیدادیارآزمایشی درجه سه دادسرای عمومی وانقلاب پاکدشتیاریالیاس57
قاضیرییس شعبه 1028دادگاه عمومی شهرستان تهرانحسینیان بنویدیسیدمنا58
بند”د”کارشناس حقوقی سپاه پاسداران انقلاب اسلامیطباطبائی پورسیدمحمد59
قاضیمستشاردادگاه تجدیدنظراستان تهرانرضاییجواد60

 

No votes yet.
Please wait...

درباره‌ی ابوالقاسم شم آبادی

(حقوق عمومی) -مدرس دانشگاه-صاحب امتیاز انتشارات حقوقی عدلیه-ارتباط با ابوالقاسم شم آبادی: shamabadi.abolghasem@yahoo.com تلفن: ۰۲۱۶۶۹۲۱۰۰۲ ۰۲۱۶۶۵۸۱۷۴۸

همچنین ببینید

داشتن کتاب در مصاحبه دکتری چند نمره یا امتیاز دارد؟

در نوشته ذیل اطلاعاتی در مورد داشتن کتاب برای مصاحبه دکتری داده شده و اضافه بر آن سوالاتی که ممکن است در روز مصاحبه ازکتاب شما بپرسند؛ توضیح داده شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *