اسامی متقاضیان وکالت در کانون وکلای مرکز (بند د و قضات)

متقاضیان بند”د” و قضات
مجوز قانونی تقاضاآخرین سمتخانوادگینامردیف
قاضیدادیاردادسرای انتظامی قضاتفتاحیمحمد۱
قاضیرییس شعبه۷دادگاه عمومی شهرستان اسلام شهرصدیقی پورعلی اصغر۲
بند”د”کارشناس حقوقی وزارت امورخارجهشوقی بنامحسین۳
قاضیمستشاردادگاه تجدیدنظراستان تهرانغنچه منشادیمحمدرضا۴
قاضیبازپرس دادسرای عمومی وانقلاب تهرانحسنیعباس۵
بند”د”کارشناس حقوقی ناجاابراهیم پورعلی۶
قاضیبازپرس دادسرای عمومی وانقلاب تهرانمحمدزادهعلی اکبر۷
بند”د”کارشناس حقوقی دادگستری استان تهرانبوربورمینا۸
بند”د”کارشناس حقوقی سازمان زندانهاواقدامات تامینی وتربیتی-البرزمقیسهءعباسعلی۹
قاضیسازمان قضایی نیروهای مسلحنورگسترعبدالحسین۱۰
بند”د”کارشناس حقوقی شهرداری تهرانفرامرزیسعید۱۱
بند”د”کارشناس حقوقی وزارت دفاع وپشتیبانی نیروهای مسلحفصیح مارنانیسیدمحمد۱۲
بند”د”کارشناس حقوقی دادگستری استان تهرانسیاه کمریمراد۱۳
قاضیدادیاردادسرای عمومی وانقلاب تهرانکوهستانی جوانلیلی۱۴
قاضیرییس شعبه ۳۵دادگاه تجدیدنظراستان تهراننخجیریحمید۱۵
بند”د”کارشناس حقوقی قوه قضاییهسودیعلی۱۶
قاضیدادرس علی البدل دادگستری شهرستان کرجنوروزیعلی۱۷
بند”د”سازمان عقیدتی سیاسی ارتشغلامزاده علمسپهدار۱۸
قاضیقاضی تحقیق دادگستری شهرستان تایبادرحیمیحبیب اله۱۹
قاضیمستشاردادگاه تجدیدنظراستان هرمزگانعلیمرادیصادق۲۰
بند”د”کارشناس حقوقی ناجابنگریابوالقاسم۲۱
قاضیرییس اداره شعبه۱۱۷۹دادگاه عمومی(جزایی)تهرانموسویسیدعلمدار۲۲
بند”د”کارشناس حقوقی وزارت امورخارجهمصباحعطاء۲۳
بند”د”کارشناس حقوقی وزارت کارواموراجتماعیبحرینیسیامک۲۴
بند”د”کارشناس حقوقی دادگستری استان تهرانبهرام پورناهید۲۵
قاضیرییس شعبه۲دادگاه تجدیدنظراستان چهارمحال وبختیاریجمشیدی فارسانیمحمد۲۶
بند”د”کارشناس حقوقی دادگستری استان تهرانتبریزی متجددمسعود۲۷
قاضیعضومعاون دیوانعالی کشورعزیزمحمدینوراله۲۸
بند”د”کارشناس حقوقی وزارت راه وشهرسازی سازمان ملی زمین ومسکنراثی پارامناصر۲۹
قاضیمستشاردادگاه تجدیدنظراستان سمنانمطلبیسیدمطلب۳۰
بند”د”کارشناس حقوقی قوه قضاییهمینائی نسبفرحناز۳۱
قاضیبازپرس درجه۲دادسرای عمومی وانقلاب یزددهقان بنادکیمحمد۳۲
بند”د”کارشناس حقوقی سپاه پاسداران انقلاب اسلامینظریایرج۳۳
بند”د”کارشناس حقوقی قوه قضاییهحیدری خلفیجلیل۳۴
قاضیرییس شعبه۶دادگاه عمومی شهرستان ساریحسینی سنگریزه ءعزت اله۳۵
بند”د”کارشناس حقوقی قوه قضاییهطهماسبیعلی۳۶
قاضیبازرس قضایی سازمان بازرسی کل کشور-تهرانخانیانمنوچهر۳۷
قاضیرییس دادگستری شهرستان هشتگردمحمدییزدان۳۸
بند”د”کارشناس حقوقی وزارت نیروفضیلتمحمدحسن۳۹
قاضیمعاون قضایی رییس کل دادگستری استان البرزطاهرخانیبهمن۴۰
قاضیمستشاردادگاه تجدیدنظردیوان عدالت ادارینکوناممرتضی۴۱
قاضیرییس شعبه۲۸دیوان عدالت اداریپراینده شهرستانیکامران۴۲
بند”د”کارشناس حقوقی قوه قضاییهعبادیسهراب۴۳
بند”د”کارشناس حقوقی شرکت راه آهن شهری تهران وحومههاشمیفرح روز۴۴
قاضیدادرس علی البدل دادگاه عمومی تهرانجوادیسیدابراهیم۴۵
قاضیبازپرس دادسرای عمومی و انقلاب تهرانعلی اکبریعلیرضا۴۶
بند”د”کارشناس حقوقی شرکت مخابراتحسینی مرامسیدجعفر۴۷
بند”د”کارشناس حقوقی دادگستری استان تهراناعزازیغلامرضا۴۸
بند”د”کارشناس حقوقی سپاه پاسداران انقلاب اسلامیخطیب زادهمحمد۴۹
قاضیرئیس شعبه۱۰۲۹دادگاه عمومی شهرستان تهرانستوده کلاممحمد۵۰
قاضیدادرس علی البدل دادگاه عمومی تهرانرفیعیعلی۵۱
بند”د”کارشناس حقوقی دادگستری استان تهرانبلورچیمحمد۵۲
قاضیمعاون قضایی رییس کل دادگستری استان هرمزگانغلامی بارکوسراییعلی۵۳
قاضیرییس شعبه۴۵دادگاه تجدیدنظراستان تهراناصلانیمحمدرضا۵۴
قاضیرییس شعبه۱۱۵۵دادگاه عمومی(جزایی)تهرانایماندوستمحمد۵۵
قاضیرییس شعبه۱۷۹دادگاه عمومی شهرستان تهرانحاجی محمودیمحمد۵۶
قاضیدادیارآزمایشی درجه سه دادسرای عمومی وانقلاب پاکدشتیاریالیاس۵۷
قاضیرییس شعبه ۱۰۲۸دادگاه عمومی شهرستان تهرانحسینیان بنویدیسیدمنا۵۸
بند”د”کارشناس حقوقی سپاه پاسداران انقلاب اسلامیطباطبائی پورسیدمحمد۵۹
قاضیمستشاردادگاه تجدیدنظراستان تهرانرضاییجواد۶۰

 

No votes yet.
Please wait...

درباره ی ابوالقاسم شم آبادی

(حقوق عمومی) -مدرس دانشگاه-صاحب امتیاز انتشارات حقوقی عدلیه-ارتباط با ابوالقاسم شم آبادی: shamabadi.abolghasem@yahoo.com تلفن: ۰۲۱۶۶۹۲۱۰۰۲ ۰۲۱۶۶۵۸۱۷۴۸

همچنین ببینید

داشتن کتاب در مصاحبه دکتری چند نمره یا امتیاز دارد؟

در نوشته ذیل اطلاعاتی در مورد داشتن کتاب برای مصاحبه دکتری داده شده و اضافه بر آن سوالاتی که ممکن است در روز مصاحبه ازکتاب شما بپرسند؛ توضیح داده شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *