اسامی پذیرفته شدگان در آزمون کارشناسی ارشد حقوق دانشگاه آزاد

 


 

الهام سادات مرتضوی
الهام سادات مرتضویواحد علوم وتحقیقات – حقوق خصوصی
توسکا قوامی طهرانی
توسکا قوامی طهرانیواحد تهران شمال – حقوق بین الملل
مهدیه قابل
مهدیه قابلواحد تهران شمال – حقوق خصوصی
نوید روحی پرکوهی
نوید روحی پرکوهیواحد علوم و تحقیقات – حقوق جزا و جرم شناسی
مریم رحمانی
مریم رحمانیواحد نراق – حقوق خصوصی
نوشاد نهضتی
نوشاد نهضتیواحد علوم و تحقیقات – حقوق خصوصی
حسن رئیسی
حسن رئیسیواحد دامغان – حقوق تجارت بین الملل
شیرین ولیان
شیرین ولیانواحد علوم و تحقیقات – حقوق جزا و جرم شناسی
حمید رنگریز
حمید رنگریزواحد تهران شمال – حقوق خصوصی
مهرنوش ضیایی
مهرنوش ضیاییمرکز بین المللی کیش – حقوق خصوصی
میلاد امیری
میلاد امیریواحد تهران مرکز – حقوق خصوصی
ماندانا جعفری
ماندانا جعفریواحد تهران شمال – حقوق خصوصی
انور مفاخری
انور مفاخریواحد علوم و تحقیقات کرمانشاه – حقوق خصوصی
یاسمن اعتمادی نیا
یاسمن اعتمادی نیاواحد دامغان – حقوق تجارت بین الملل
محمد حسین کیانی
محمد حسین کیانیواحد دامغان – حقوق تجارت بین الملل
محبوبه یعقوبی
محبوبه یعقوبیواحد تهران شمال – حقوق خصوصی
مهری نبی الهی نجف آبادی
مهری نبی الهی نجف آبادیپردیس علوم و تحقیقات زنجان – حقوق خصوصی
امیر صادقی درین قلعه
امیر صادقی درین قلعهپردیس علوم و تحقیقات آذربایجان غربی – حقوق جزا و جرم شناسی
محمدجواد کجوری
محمدجواد کجوریواحد تهران مرکز – حقوق عمومی
دینا نیک سیرت
دینا نیک سیرتواحد دماوند – حقوق خصوصی
آزیتا ملاحی
آزیتا ملاحیواحد دامغان – حقوق تجارت بین الملل
مسعود علیجانی
مسعود علیجانیواحد تهران مرکز – حقوق خصوصی
هادی نوری ناورود
هادی نوری ناورودپردیس علوم و تحقیقات گیلان – حقوق خصوصی
علیرضا عالی زاده
علیرضا عالی زادهواحد اصفهان (خوراسگان) – حقوق خصوصی
سیدشهرام شریعت پناهی
سیدشهرام شریعت پناهیواحد تهران شمال – حقوق خصوصی
منا امجدیان
منا امجدیانواحد علوم و تحقیقات کرمانشاه – حقوق خصوصی
مرضیه علی محمدی
مرضیه علی محمدیواحد تهران شمال – حقوق بین الملل
مصطفی محمدپور
مصطفی محمدپورمرکز بین المللی آموزش الکترونیکی قشم – حقوق خصوصی
روناک روشنی
روناک روشنیواحد تهران مرکز – حقوق بین الملل
معصومه رضائی
معصومه رضائیواحد تهران مرکز – حقوق جزا و جرم شناسی
وحید سپاسی
وحید سپاسیپردیس علوم و تحقیقات دامغان – علوم اسلامی – حقوق خصوصی
پرویز آذرفر
پرویز آذرفرواحد تهران مرکز – حقوق خصوصی
بهناز فرخی
بهناز فرخیواحد تهران مرکز – حقوق خصوصی
مریم نیاکان
مریم نیاکانپردیس علوم و تحقیقات البرز – حقوق خصوصی
سیدمهدی سیف اله پورلداری
سیدمهدی سیف اله پورلداریواحد لبنان – حقوق بین الملل
شهناز علی شهباز پوری
شهناز علی شهباز پوریواحد تهران مرکز – حقوق خصوصی
محمد محمدعلی زاده
محمد محمدعلی زادهواحد تهران مرکز – حقوق خصوصی
وجیهه ایزدپناه
وجیهه ایزدپناهواحد علوم و تحقیقات – حقوق جزا و جرم شناسی
ریحانه ذبحی نجف آبادی
ریحانه ذبحی نجف آبادیواحد تهران مرکز – حقوق جزا و جرم شناسی
سمیرا فتحی زره شوران
سمیرا فتحی زره شورانپردیس علوم و تحقیقات البرز – حقوق خصوصی
مریم دیانی پناه
مریم دیانی پناهپردیس علوم و تحقیقات سمنان – حقوق خصوصی
زهرا بختیاری گرگری
زهرا بختیاری گرگریواحد تسوج – حقوق خصوصی
مریم خلیلی دلیجانی
مریم خلیلی دلیجانیمرکز بین المللی کیش – حقوق خصوصی
محمدرضا شریفی
محمدرضا شریفیواحد دامغان – حقوق تجارت بین الملل
زهرا داداشی
زهرا داداشیپردیس علوم و تحقیقات مازندران – حقوق جزا و جرم شناسی
زهرا موسوی
زهرا موسویپردیس علوم و تحقیقات دماوند – حقوق جزا و جرم شناسی
نازنین محمدیان فرد
نازنین محمدیان فردواحد نراق – حقوق خصوصی
نیما چراغی
نیما چراغیپردیس علوم و تحقیقات البرز – حقوق خصوصی
مرضیه احتشامی
مرضیه احتشامیواحد علوم و تحقیقات آیت اله آملی – حقوق خصوصی
مسعود عالی دایی احمدی
مسعود عالی دایی احمدیپردیس علوم و تحقیقات شهرقدس – حقوق خصوصی
فائزه افضلی
فائزه افضلیمرکز بین المللی آموزش الکترونیکی قشم – حقوق خصوصی
علی عباسی نظرزاده
علی عباسی نظرزادهواحد خرم آباد – حقوق جزا و جرم شناسی
محمد مرتضی پور قاین
محمد مرتضی پور قاینواحد مشهد – حقوق خصوصی
سرور صفوی
سرور صفویواحد علوم وتحقیقات کرمان – حقوق خصوصی
سکینه مولائی گرمجانی
سکینه مولائی گرمجانیپردیس علوم و تحقیقات شهرقدس – حقوق خصوصی
الهه رضایی لویه
الهه رضایی لویهپردیس علوم وتحقیقات دامغان – حقوق تجارت بین الملل
المیرا آسائی
المیرا آسائیمرکزبین المللی کیش – حقوق جزا و جرم شناسی
ناهید همزله
ناهید همزلهمرکز بین المللی بندر انزلی – حقوق خصوصی
فرزاد نوری
فرزاد نوریواحد زنجان – حقوق خصوصی
فاطمه سادات جعفری
فاطمه سادات جعفریپردیس علوم و تحقیقات البرز – حقوق جزا و جرم شناسی
سارا جعفری گرکانی
سارا جعفری گرکانیپردیس علوم و تحقیقات البرز – حقوق جزا و جرم شناسی
محمدصالح جوربنیان
محمدصالح جوربنیانپردیس علوم و تحقیقات دماوند – حقوق خصوصی
سحر  سجده
سحر سجدهپردیسعلوم وتحقیقات شهرقدس – حقوق جزا و جرم شناسی
وانتا سلطانی
وانتا سلطانیپردیس علوم و تحقیقات البرز – حقوق خصوصی
زینب کنگرلو
زینب کنگرلومرکز بین المللی کیش – حقوق خصوصی
شهرام گچی لو
شهرام گچی لوپردیس علوم و تحقیقات قزوین – حقوق خصوصی
پریسا شجاعی
پریسا شجاعیپردیس علوم و تحقیقات شهرقدس – حقوق جزا و جرم شناسی
پریسا نیلی
پریسا نیلیمرکز آموزش بین المللی قشم – حقوق جزا و جرم شناسی
حسن فرجی
حسن فرجیپردیس علوم و تحقیقات قزوین – حقوق جزا و جرم شناسی
مریم مرشدی
مریم مرشدیپردیس علوم و تحقیقات یزد – حقوق خصوصی
مریم سمنانی
مریم سمنانیپردیس علوم و تحقیقات ساوه – حقوق خصوصی
الهام آریا خواه
الهام آریا خواهپردیس علوم و تحقیقات گیلان – حقوق خصوصی
علی خوش بین
علی خوش بینپردیس علوم و تحقیقات ساوه – حقوق جزا و جرم شناسی
سمیرا سجادی نیا
سمیرا سجادی نیاپردیس علوم و تحقیقات شهرقدس – حقوق جزا و جرم شناسی
محمد نجاتی
محمد نجاتیواحد دماوند – حقوق خصوصی
نیلوفر بذرافشان قاسم آبادی
نیلوفر بذرافشان قاسم آبادیپردیس علوم و تحقیقات گیلان – حقوق خصوصی
سیما ایرانی
سیما ایرانیواحد امارات متحده – حقوق خصوصی
فائزه سادات امینی
فائزه سادات امینیمرکز بین المللی کیش – حقوق جزا و جرم شناسی
شهناز اسدی اسدآباد
شهناز اسدی اسدآبادپردیس علوم و تحقیقات سمنان – حقوق خصوصی
آزاده حاج رستم
آزاده حاج رستمواحد دماوند – حققو خصوصی
محمد عسلی ملکشاه
محمد عسلی ملکشاهواحد علوم و تحقیقات آیت اله آملی – حقوق خصوصی
نرگس نازنینی
نرگس نازنینیواحد علوم و تحقیقات اصفهان – حقوق خصوصی
زهرا زینلی
زهرا زینلیمرکز بین المللی کیش – حقوق خصوصی
مجتبی توده خیل
مجتبی توده خیلپردیس علومو تحقیقات زنجان – حقوق خصوصی
فاطمه طالب نخجوان
فاطمه طالب نخجوانپردیس علوم و تحقیقات قزوین – حقوق خصوصی
محمدهادی عبداله پور
محمدهادی عبداله پورپردیس علوم و تحقیقات دماوند – حقوق خصوصی
ندا حسین آبادی
ندا حسین آبادیپردیس علوم و تحقیقات دامغان – حقوق خصوصی
محسن رضائیان مفید
محسن رضائیان مفیدپردیس علوم و تحقیقات قم – حقوق خصوصی
محبوبه یاریبان کوپایی
محبوبه یاریبان کوپاییواحد علوم و تحقیقات اصفهان – حقوق خصوصی
فاطمه علی عموئی لاله
فاطمه علی عموئی لالهپردیس علوم و تحقیقات قم – حقوق خصوصی
شروین صدیق شهبازی
شروین صدیق شهبازیواحد علوم و تحقیقات سیرجان – حقوق جزا و جرم شناسی
ناهید شهریاری دوست
ناهید شهریاری دوستپردیس علوم و تحقیقات البرز – حقوق خصوصی
مهدی امینیان
مهدی امینیانواحد دامغان – حقوق خصوصی
سمانه بخشی
سمانه بخشیواحد نراق – حقوق خصوصی
احسان نورانی سیدبیگلو
احسان نورانی سیدبیگلوپردیس علوم و تحقیقات شهرقدس – حقوق خصوصی
محمد حسین صادق زاده
محمد حسین صادق زادهپردیس علوم و تحقیقات البرز – حقوق خصوصی
محسن چهرقانی
محسن چهرقانیواحد نراق – حقوق خصوصی
حمید اکبری
حمید اکبریپردیس علوم و تحقیقات شهرقدس – حقوق جزا و جرم شناسی
فاطمه دباغیان امیری
فاطمه دباغیان امیریواحد دامغان – حقوق خصوصی
بهنام بختیار جم
بهنام بختیار جمپردیس علوم و تحقیقات قزوین – حقوق جزا و جرم شناسی
فریده مهرالحسنی
فریده مهرالحسنیپردیس علوم و تحقیقات قزوین – حقوق جزا و جرم شناسی
علیرضا فوقی
علیرضا فوقیپردیس علوم وتحقیقات شاهرود – حقوق خصوصی
حمیدرضا قارایی
حمیدرضا قاراییواحد میبد – حقوق خصوصی
شارمین نیکنام
شارمین نیکنامواحد دامغان – حقوق جزا و جرم شناسی
نزهت الملوک رستمی راد
نزهت الملوک رستمی رادپردیس علوم و تحقیقات بروجرد – حقوق جزا و جرم شناسی
نسرین نظری گنجه
نسرین نظری گنجهپردیس علوم و تحقیقات دماوند – حقوق جزا و جرم شناسی
مهدی رضایی نور
مهدی رضایی نورپردیس علوم و تحقیقات دامغان – حقوق خصوصی
مجتبی اطمینان تقوا
مجتبی اطمینان تقواپردیس علوم و تحقیقات دامغان – حقوق خصوصی
نصیر خیام باشی
نصیر خیام باشیردیس علوم و تحقیقات سمنان – حقوق خصوصی
بهاره لطیفی دماوندی
بهاره لطیفی دماوندیپردیس علوم و تحقیقات دامغان – حقوق خصوصی
بهزاد نظری
بهزاد نظریپردیس علوم و تحقیقات ساوه – حقوق جزا و جرم شناسی
مهسا اسفندیاری مقدم
مهسا اسفندیاری مقدمپردیس علوم و تحقیقات دامغان – حقوق جزا و جرم شناسی
فاطمه رفیقی
فاطمه رفیقیواحد تهران مرکز – حقوق خصوصی
ریحانه ابراهیمی
ریحانه ابراهیمیپردیس علوم و تحقیقات البرز – حقوق خصوصی

منبع: موسسه داد آفرین

No votes yet.
Please wait...

درباره ی ابوالقاسم شم آبادی

(حقوق عمومی) -مدرس دانشگاه-صاحب امتیاز انتشارات حقوقی عدلیه-ارتباط با ابوالقاسم شم آبادی: shamabadi.abolghasem@yahoo.com تلفن: ۰۲۱۶۶۹۲۱۰۰۲ ۰۲۱۶۶۵۸۱۷۴۸

همچنین ببینید

آشنایی با رشته های دکتری دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

همانطور که قول داده بودم قرار بود رشته های دکتری دایر در دانشکده های حقوق …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *