اساتید دانشکده حقوق شهید بهشتی

گروه حقوق اسلامی

ردیف

نام و نام خانوادگی

مرتبه

دروس ارائه شده

۱

دکتر سید مصطفی محقق داماد

استاد

فقه استدلالی- اصول فقه پیشرفته- حقوق بین الملل اسلامی- حقوق بشر در اسلام- قواعد فقه- حقوق اسلامی تطبیقی

پیوسته

مدیر گروه

۲

دکتر قاسم محمدی

استادیار

متون فقه جزایی – اصول فقه- قواعد فقه کیفری

پیوسته

معاون

۳

دکتر عباس قاسمی حامد

دانشیار

اصول فقه

وابسته

۴

دکتر میر قاسم جعفر زاده

استادیار

قواعد فقه – متون فقه

وابسته

۵

دکتر یداله دادگر

استادیار

اقتصاد اسلامی

پیوسته

۶

دکتر سید محمد قاری سید فاطمی

دانشیار

اصول فقه پیشرفته- حقوق عمومی در اسلام

وابسته

۷

دکتر حسین مهرپور

استاد

متون فقه جزایی- متون فقه خصوصی

پیوسته

۸

دکتر هادی وحید

استادیار

اصول فقه

وابسته

۹

دکتر امیر نیک پی

استادیار

انسان شناسی – جامعه شناسی

پیوسته

۱۰

دکتر رحیم نوبهار

استادیار

متون فقه- اصول فقه- قواعد فقه

وابسته

گروه حقوق اقتصادی

ردیف

نام و نام خانوادگی

مرتبه

دروس ارائه شده

۱

عباس قاسمی حامد

دانشیار

حقوق خصوصی اقتصادی ۱- حقوق مصرف

پیوسته

مدیر گروه

۲

سعید رضا ابدی

استادیار

حقوق مالی- حقوق کار

وابسته

۳

نجات الله ابراهیمیان

استادیار

مقدمه حقوق اقتصادی- اقتصاد حقوق

مدعو

۴

مسعود اربابی

استادیار

حقوق حمل و نقل

وابسته

۵

محمد علی بهمئی

استادیار

حقوق انرژی-

وابسته

۶

سید قاسم جعفرزاده

استادیار

حقوق مالکیت فکری- حقوق تجارت بین الملل

وابسته

۷

یدالله دادگر

استادیار

اقتصاد خرد- اقتصاد کلان

وابسته

۸

محمد حسین زارعی

استادیار

متون حقوقی- حقوق عمومی اقتصادی

وابسته

۹

عبدالرسول قدک

استادیار

حقوق تجارت- حقوق قابت و توزیع

وابسته

۱۰

دکتر محمد جعفر قنبری جهرمی

استادیار

حقوق بین الملل اقتصادی

وابسته

۱۱

محسن عبدالهی

استادیار

کلیات حقوق محیط زیست

وابسته

۱۲

پرویز ساورایی

استادیار

متون حقوقی

وابسته

۱۳

غلامعلی سیفی زیناب

استادیار

روش تحقیق

وابسته

۱۴

علی حسین نجفی ابرندآبادی

استاد

حقوق کیفری اقتصادی

وابسته

۱۵

عبدالهادی وحیدی فردوسی

استادیار

حقوق انرژی- حقوق خصوصی اقتصادی ۲

وابسته

گروه حقوق بشر

ردیف

نام و نام خانوادگی

مرتبه

دروس ارائه شده

۱

با قر شاملو

دانشیار

پیوسته

مدیر گروه

۲

ابراهیم بیگ زاده

دانشیار

حقوق بشردوستانه-

وابسته

۳

محمد حسین زارعی

استادیار

دولت و حقوق بشر

وابسته

۴

هدایت الله فلسفی

استاد

نقد مبانی فلسفی حقوق بشر-

وابسته

۵

امیر نیک پی

استادیار

مبانی انسان شناختی حقوق بشر-

وابسته

۶

ژانت الیزابت بلیک

استادیار

متون حقوقی

وابسته

۷

باقر انصاری

استادیار

آزادی بیان و اجتماعات و تشکلات- حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی

وابسته

۸

محمد راسخ

استاد

دادرسی عادلانه

وابسته

۹

هومن موثق

استادیار

متون حقوقی – نهادها و سازگارهای منطقه ای حمایت از حقوق بشر- نهاد ها و سازکارهای جهانی حمایت از حقوق بشر

وابسته

۱۰

علی حسین نجفی ابرندآبادی

استاد

دادرسی عادلانه

وابسته

۱۱

محمد رضا دولت رفتار حقیقی

مربی

حقوق کودک- حقوق زن – سمینار

وابسته

۱۲

رضا اسلامی

استادیار

حقوق مدنی سیاسی، حقوق اقلیت ها- آموزش حقوق بشر –

وابسته

گروه حقوق جزا و جرمشناسی

ردیف

نام و نام خانوادگی

مرتبه

دروس ارائه شده

۱

حسین میرمحمد صادقی

دانشیار

حقوق جزای اختصاصی – حقوق بین الملل کیفری

پیوسته

مدیر گروه

۲

محمد علی اردبیلی

استاد

جرم شناسی – حقوق جزای عمومی – حقوق بین الملل کیفری – سمینار

پیوسته

۳

لمیاء رستمی تبریزی

استادیار

متون حقوقی – حقوق جزای عمومی – بزه کاری اطفال

پیوسته

۴

باقر شاملو

دانشیار

حقوق جزای عمومی – بزه کاری اطفال– سیاست جنایی – حقوق جزای اختصاصی – تاریخ تحولات کیفری

پیوسته

۵

علی صفاری

استادیار

جرم شناسی – کیفر شناسی – متون حقوقی

پیوسته

۶

جعفر کوشا

دانشیار

حقوق جزای اختصاصی

پیوسته

۷

رجب گلدوست جویباری

استادیار

آیین دادرسی کیفری

پیوسته

۸

نسرین مهرا

دانشیار

حقوق کیفر کامن لا – متون حقوقی

پیوسته

۹

علی حسین نجفی ابرند آبادی

استاد

جرم شناسی – تاریخ حقوق کیفری – سیاست جنایی – جامعه شناسی کیفری

پیوسته

۱۰

رحیم نوبهار

استادیار

متون فقه جزایی – حقوق جزای عمومی – حقوق بشر در اسلام

پیوسته

۱۱

امیر حسن نیاز پور

استادیار

جرم شناسی – آیین دادرسی کیفری – بزه کاری اطفال – کیفر شناسی

پیوسته

گروه حقوق خصوصی

ردیف

نام و نام خانوادگی

مرتبه

دروس ارائه شده

۱

دکتر گودرز افتخار جهرمی

استاد

کار تحقیقی ۲- تاریخ حقوق – حقوق ثبت – سمینار-

پیوسته

مدیر گروه

۲

دکتر منصور امینی

دانشیار

حقوق مدنی ۳ “کلیات و قراردادها”- حقوق مدنی ۶ “عقود معین قسمت الف “- حقوق ثبت-حقوق مدنی ۱-حقوق مدنی ۴ “الزامات خارج از قراردادها”- مسئولیت مدنی- حقوق مدنی تطبیقی – حقوق بیمه

پیوسته

معاون

۳

دکتر مسعود اربابی

استادیار

حقوق حمل و نقل دریایی کالا- متون حقوقی ۱- متون پیشرفته حقوقی- حقوق حمل و نقل هوایی و زمینی کالا در بازرگانی بین المللی – متون حقوقی ۲

پیوسته

۴

دکتر باقر انصاری

استادیار

حقوق همبستگی – کلیات حقوق – حقوق اطلاعات – حقوق ارتباطات – حقوق مالکیت فکری و محصولات بیولوژیک و بیو – حقوق بشر در اسلام آزادی بیان و اجتماعات و تشکیلات

پیوسته

۵

دکتر محمد علی بهمئی

استادیار

حقوق نفت و گاز- حقوق انرژی- داوری بین المللی- داوری های تجاری بین المللی- حقوق مالکیت های فکری و تعارض قوانین-

پیوسته

۶

دکتر سید قاسم جعفر زاده

استادیار

مالکیت معنوی- متون حقوقی ۱- کلیات حقوق مالکیت فکری- حقوق تجارت بین الملل- حقوق مالکیت فکری و تجارت بین الملل- -متون حقوقی ۲- حقوق مالکیت های صنعتی

پیوسته

۷

دکتر فرهاد خمامی زاده

استادیار

حقوق تطبیقی-حقوق بین الملل خصوصی ۱- حقوق بین الملل خصوصی ۲-

پیوسته

۸

دکتر مهراب داراب پور

دانشیار

حقوق مدنی۲″اموال و مالکیت”- حقوق مدنی ۴ “الزامات خارج از قراردادها”- متون حقوقی ۱- حقو ق تجارت ۳ “اسناد تجاری” – متون حقوقی ۱ به زبان خارجی- بیع بین الملل ۲ – مسئولیت مدنی در تجارت بین المللی- حقوق بازرگانی-

پیوسته

۹

دکتر پرویز ساورایی

استادیار

متون حقوقی ۳- حقوق و کامپیوتر- متون حقوقی ۱- حقوق تجارت الکترونیک- سمینار- حقوق اینترنت

پیوسته

۱۰

دکتر غلامعلی سیفی زیناب

استادیار

حقو ق مدنی ۱ “اشخاص و حمایت از محجورین”- مقدمه علم حقوق – روش تحقیق- حقوق مدنی ۶ عقود معین قسمت الف – حقوق مدنی ۲″ اموال و مالکیت- آئین دادرسی مدنی

پیوسته

۱۱

دکتر محمد جواد صفار

استادیار

حقوق مدنی ۴ الزامات خارج از قراردادها- حقوق مدنی ۵″ خانواده”- حقوق مدنی ۲ ا”موال و مالکیت”- ادله اثبات دعوا

پیوسته

۱۲

دکتر عباس قاسمی حامد

دانشیار

حقوق شهری و روستایی- اصول فقه ۱ – حقوق مصرف- حقوق مدنی ۳″کلیات قراردادها-حقوق خصوصی اقتصادی۱- حقوق مدنی ۱

پیوسته

۱۳

دکتر عبدالرسول قدک

استادیار

حقوق تجارت تطبیقی- حقوق تجارت ۲ ” شرکتها” – حقوق تجارت- حقوق بانکی- حقوق علائم و نامهای تجاری و نشانهای جغرافیایی – حقوق تجارت ۱″ اشخاص”

پیوسته

۱۴

دکتر سید محمود کاشانی

استاد

حقوق مدنی ۷ ” عقود معین قسمت ب”- حقوق مدنی ۲

پیوسته

۱۵

دکتر حسین مهرپور محمد آبادی

استاد

متون فقه جزایی- متون فقه خصوصی

پیوسته

۱۶

دکتر حمید رضا نیکبخت فینی

استاد

داوری بازرگانی بین المللی- تعارض قوانین تطبیقی و صلاحیت بین المللی- حقوق بین المللی خصوصی

پیوسته

۱۷

دکتر عبدالهادی وحید فردوسی

استادیار

مبانی نظری مالکیت های فکری- جامعه شناسی حقوقی- حقوق انرژی- حقوق مالکیتهای ادبی و هنری و حقوق مرتبط ۱- مقدمه علم حقوق-سمینار-حقوق خصوصی اقتصادی۲- فلسفه حقوق – کلیات حقوق مالکیت فکری- حقوق مدنی ۲ موال و مالکیت

پیوسته

گروه حقوق عمومی و بین الملل
گروه حقوق عمومی و بین الملل

ردیف

نام و نام خانوادگی

مرتبه

دروس ارائه شده

۱

سید محمد قاری سید فاطمی

دانشیار

حقوق بشر، حقوق بین الملل در اسلام- مکاتب فلسفی کلامی- حقوق عمومی در اسلام- متون حقوقی- نظام بین المللی حقوق بشر

پیوسته

سرپرست گروه

۲

سعید رضا ابدی

استادیار

حقوق بین الملل کار

پیوسته

۳

رضا اسلامی

استادیار

متون حقوقی – نظام بین المللی حقوق بشر

پیوسته

۴

ابراهیم بیگ زاده

دانشیار

حقوق بین الملل دریا-حقوق بین الملل کیفری – روش های حقوقی حل و فصل مسالمت آمیز مخصاصمات بین المللی- حقوق بین الملل کیفری حقوق بین الملل عمومی

پیوسته

۵

محمد جلالی

استادیار

حقوق اساسی تطبیقی-

مدعو

۶

سید جمال سیفی

دانشیار

مسئولیت بین المللی-

پیوسته

۷

محمد راسخ

استاد

مبانی حقوق عمومی – فلسفه حقوق – حقوق اساسی ۱- حقوق مالی- سمینار – مکاتب کلامی و فلسفی -حقوق اساسی تطبیقی – نظامهای انتخاباتی -نظارت بر اعمال حکومت – مقدمه علم حقوق -دادرسی عادلانه -متون حقوقی

پیوسته

۸

محمد حسین رمضانی قوام آبادی

دانشیار

سازمانهای غیر دولتی- حقوق محیط زیست- حقوق مخاصمات مسلحانه- متون حقوقی به زبان فرانسوی

پیوسته

۹

محمد حسین زارعی

استادیار

قراردادهای اداری- حقوق اداری ایران- حقوق اداری تطبیقی- حقوق عمومی اقتصادی- دولت و نظریه های سیاسی- اشکال حقوقی دولت

پیوسته

۱۰

محسن عبدالهی

استادیار

تحلیل عملکرد بین المللی دولتها و وقایع – بررسی تفضیلی مسائل حقوق بین الملل و مسائل روز – مسئولیت بین المللی دولتها- حقوق بین الملل عمومی ۲ حقوق تطبیقی- حقوق هوایی

پیوسته

۱۱

هدایت الله فلسفی

استاد

حقوق معاهدات – نقد مبانی فلسفی حقوق بشر- نقد و بررسی مکاتب فلسفی در حقوق بین الملل

پیوسته

۱۲

محمد جعفر قنبری جهرمی

استادیار

متون حقوقی پیشرفته- حقوق بین المل اقتصادی- حقوق بین الملل عمومی

پیوسته

۱۳

علی اکبر گرجی

استادیار

حقوق اداری ۱ – حقوق اساسی – مبانی حقوق عمومی – نظارت بر اعمال حکومت – حقوق اساسی تطبیقی

۱۴

سید علی هنجنی

استادیار

حقوق مخاصمات مسلحانه- حقوق بین الملل عمومی

پیوسته

۱۵

اسدالله یاوری

استادیار

نظام های انتخاباتی- حقوق اداری تطبیقی- حقوق اداری- تحقیق در متون و اسناد حقوق عمومی و تحلیل محتوای دیوان عدالت

مدعو

گروه حقوق مالکیت فکری
گروه حقوق مالکیت فکری

ردیف

نام و نام خانوادگی

مرتبه

دروس ارائه شده

۱

میر قاسم جعفر زاده

استادیار

متون حقوقی- حقوق مالکیت فکری وتجارت بین الملل- کلیات حقوق مالکیت فکری =حقوق مالکیت های صنعتی

پیوسته

مدیر گروه

۲

گودرز افتخارجهرمی

استاد

حقوق ثبت

وابسته

۳

منصور امینی

دانشیار

حقوق مدنی (۱) -حقوق ثبت

وابسته

۴

باقر انصاری

استاد یار

حقوق اطلاعات -حقوق مالکیت فکری و محصولات بیو لوژیک وبیو تکنولوژیک

وابسته

۵

محمد علی بهمئی

استاد یار

حقوق مالکیت فکری و تعارض قوانین

وابسته

۶

پرویز ساورایی

استاد یار

حقوق تجارت الکترونیک-حقوق اینترنت

وابسته

۷

دکتر قاری سید فاطمی

دانشیار

حقوق مالکیت فکری و حقوق بشر

وابسته

۸

عبد الهادی وحید فردوسی

استاد یار

مبانی نظری مالکیت فکری- حقوق مالکیت های ادبی و هنری (۱)-سمینار –

وابسته

گروه حقوق محیط زیست

ردیف

نام و نام خانوادگی

مرتبه

دروس ارائه شده

۱

محمد حسین رمضانی قوام آبادی

دانشیار

متون حقوقی (۱) انگلیسی یا فرانسوی -حفاظت از محیط زیست در مخاصمات مسلحانه بین المللی -متون حقوقی(۲) انگلیسی یا فرانسوی -سازمانهای داخلی مسئول حفاظت از محیط زیست -حقوق حفاظت از پوشش گیاهی -کلیات حقوق محیط زیست -حقوق تجارت بین الملل و محیط زیست

پیوسته

مدیر گروه

۲

ژانت الیزابت بلیک

استاد یار

متون حقوقی (۱) انگلیسی یا فرانسوی -متون حقوقی (۲) انگلیسی یا فرانسوی -متون حقوقی (۳) حقوق حفاظت از جانوران

وابسته

۳

محسن عبدالهی

استاد یار

حقوق حفاظت از هوا -حقوق بین الملل عمومی -مسئولیت بین المللی ناشی از خسارت های زیست محیطی

وابسته

۴

اسد الله یاوری

استاد یار

حقوق اداری

مدعو

 

No votes yet.
Please wait...

درباره ی ابوالقاسم شم آبادی

(حقوق عمومی) -مدرس دانشگاه-صاحب امتیاز انتشارات حقوقی عدلیه-ارتباط با ابوالقاسم شم آبادی: shamabadi.abolghasem@yahoo.com تلفن: ۰۲۱۶۶۹۲۱۰۰۲ ۰۲۱۶۶۵۸۱۷۴۸

همچنین ببینید

آشنایی با رشته های دکتری دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

همانطور که قول داده بودم قرار بود رشته های دکتری دایر در دانشکده های حقوق …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *