مقاله حقوق خصوصی

ابزارهای دفاعی در دعاوی حقوقی

مشاوره تلفنی: ۰۹۳۶۴۴۶۳۱۴۶
ایمیل:ptsearch11@gmail.com

« باسمه تعالی»

پیام حقوقی شماره5- مردادماه1392- اداره آموزش وپرورش نیشابور

بااهداء سلام وآرزوی توفیق وبهروزی برای همکاران محترم

اگربدون دلیل دعوایی رادردادگستری شروع کنیدفقط وقت وهزینه خودتان را دورریخته اید.ازهمان ابتدا که دادخواست راپرمی کنید، بایددرستون مخصوصی دلایل خودتان رابنویسیدواگرطرف دعوی قرارگرفته اید، بایددراولین جلسه رسیدگی تمامی مستندات ودلایل خودتان رابه همراه ببرید.برای مثال اگرمطالبه نفقه کرده اید، بایدسندرسمی ازدواج رابه عنوان دلیل ارائه کنید.قانون گذاردلیل راهرچیزی می داندکه اصحاب دعوی برای اثبات دعوی یادفاع ازدعوی به آن استنادمی کنند.

بنا براین ملاحظه می شودکه نه تنهاخواهان یا مدعی بایدبااستنادبه دلیل ادعای خودراثابت کند،خوانده یامدعی علیه نیزدرمقام دفاع ازخویش بایدازادله ای که دادگاه می پسندداستفاده کند.اقرار،اسناد،گواهی یاشهادت،امارات وسوگنددلایلی هستندکه دریک دعوای حقوقی می توانیدازآن هااستفاده کنید.

1- اقرارشاه کلیدحل دعوی

ممکن است که یکی ازطرف های دعوی به ضررخودوبه نفع طرف مقابل چیزی بگویدکه ادعای اوراثابت کند.مثلاًشخصی دعوای مطالبه نفقه مطرح کندوشوهرش اقرارکندکه نفقه اوراپرداخت نکرده است.دراین صورت اختلاف حل می شود ودلیلی برای ادامه رسیدگی نیست.اقرارمهم ترین دلیل است ودرصورتی که با واقعیت منطبق باشدبرای صدوررأی قاضی کفایت می کند؛برای همین است که به آن شاه کلید می گویند.ماده202قانون آیین دادرسی مدنی می گوید: « اگرکسی اقراربه امری کندکه دلیل ذی حق بودن طرف مقابل باشد،دلیل دیگری برای ثابت کردن آن لازم نیست».به عبارت دیگراقرارتیرخلاص براقرارکننده است البته اقرارکننده باید بالغ،عاقل ومختار باشد؛بنابراین اگرکودک،مجنون یاکسی که اراده ندارداقرارکند،این اقرارپذیرفته نخواهدشد.البته به خاطرداشته باشیدشرایطی که ازآن نام بردیم برای اقرارکننده شرط است وکسی که به نفع اواقرارشده است لازم نیست دارای این شرایط باشد.

موضوع دیگری که باید به خاطرداشته باشیداین است که نمی توان بعدازاقرار،منکرهمه چیزشدوبه اصطلاح زیرآن زد.البته هیچ قاعده ای نیست که استثنانداشته باشد،دراین خصوص هم اگراقرارکننده ادعاکندکه اقراراوفاسد یا مبتنی براشتباه یا غلط بوده است ودلایل کافی برای آن اقامه کند،پذیرفته می شود.مثلاًاقرارکننده می تواندثابت کندکه اقراربه گرفتن وجه ومبلغی درمقابل سندیا حواله ای بوده که وصول نشده است.یعنی بعدازگرفتن چک اقرارکرده است که پول راگرفتم امابعدمعلوم می شودکه حساب خالی بوده است.دراین صورت می تواندبه ماده70قانون ثبت استنادکند:«هرگاه کسی که به موجب سندرسمی اقراربه اخذ وجه یامالی کرده یاتأدیه وجه یاتسلیم مالی راتعهدکرده مدعی شودکه اقراریاتعهداودرمقابل سندرسمی یا عادی یا حواله یا برات یا فته طلبی بوده است که ازطرف معامله به اوداده وآن تعهدانجام نشده یاحواله بوده است که ازطرف معامله به اوداده وآن تعهدانجام نشده یا حواله یا برات یا چک یا فته طلب پرداخت نگردیده است،این دعوی قابل رسیدگی خواهدبود.»

2- سند،برگ برنده دوم

دومین دلیلی که می توانیددراختلاف ازآن استفاده کنیداسنادهستند.قانون درتعریف سندگفته است:«سند هرنوشته ای است که درمقام دعوی یادفاع قابل استناد باشد.»به زبان ساده ترهرنوشته حتی اگرالکترونیک باشدهم سنداست؛فقط یک شرط اولیه بایدوجودداشته باشدوآن امضای سنداست.پس اگرنوشته ای بدون امضا باشدسندمحسوب نمی شود؛ مثلاًتصورکنیدکه درحال نوشتن سندی،یکی ازطرفین کلمه ای راخط بزندوتغییردهد.بعداًدوطرف آن راامضاکنند؛دراین صورت نمی توانیم بگوییم که جعل سنداتفاق افتاده است چون قبل ازامضا اصلاًسندی وجودنداشته است.

همه اسنادرامی توان به دودسته کلی تقسیم کرد.این دسته بندی براساس شخصی است که سندراتنظیم می کند وآثارزیادی رابه دنبال دارد.

دردسته اول اسنادرسمی قراردارند؛به موجب ماده1287قانون مدنی اسنادی که دراداره ثبت اسنادواملاک یادفاتراسنادرسمی یادرنزدسایرمأموران رسمی،درحدودصلاحیت آنان وبرطبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند،رسمی هستند.

بنابراین اگرسندرامأموررسمی تنظیم کندسندرسمی است به شرط اینکه نخست درحدودصلاحیت تنظیم شودودوم برطبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد.اگردردادگاه دلیل شماسندرسمی باشدکارشمابرای اثبات ادعایتان آسان خواهدبود.حتی گاهی بااستفاده ازسندبدون مراجعه به دادگاه ازطریق دفترخانه تنظیم کننده سندهم می توانیدحقوق خودرابگیرید.

درگروه بعدی اسنادعادی قرارگرفته اند،معمولاًسندعادی به سندی می گویندکه توسط افرادعادی تنظیم می شودومأموران رسمی باشرایطی که قبلاًگفتیم درتنظیم آن دخالتی ندارند.اما به خاطرداشته باشید که اگرسندبه وسیله یکی ازمأموران رسمی تنظیم اسنادتهیه شودولی مأمورصلاحیت تنظیم آن سندرا نداشته باشدیادرتنظیم سندرعایت قانون رانکرده باشد، این سنددرصورتی که دارای امضا یا مهرطرف باشدعادی است.

قبلاًارزش اثباتی سندعادی دردادگاه کم بوداما با اصلاحاتی که درقانون وضع شده است سندعادی ارزش بیشتری یافته است.بااین وجوددرعمل توصیه می کنیم همیشه سندرسمی تنظیم کنیدچون استفاده ازسندعادی دردادگاه بامشکلاتی همراه است.علاوه براین دربرخی معامله ها مثل معامله املاک،دادگاه کسی را مالک می شناسدکه سندرسمی به نام اوباشد.

3- گواهی یا شهادت شهود

به طورمعمول یکی ازدلایلی که استفاده ازآن درجامعه ما رواج زیادی دارد،شهادت است.متأسفانه برخی ازاین ابزاردفاعی هم سوء استفاده می کنندوشاهدان تقلبی برای اثبات ادعای خودبه دادگاه معرفی می کنندکه البته خیلی زود موضوع روشن می شود.اگرشخص یااشخاصی ازماجرا اطلاعاتی داشته باشندکه اظهاراین اطلاعات بتواند برای اثبات حقانیت یکی ازطرفین دعوی مؤثرواقع شود می توانندبه عنوان شاهددردادگاه حاضرشوند.به یقین قاضی ازآنان پرسش هایی خواهدکردتا راستگویی آنان راآزمایش کنداماعلاوه براین،قانون هم 9ویژگی رابرای شاهدنام برده است یعنی شاهدبایدشرایط بلوغ،عقل،ایمان واعتقادبه خداوندوروزرستاخیز،طهارت مولدیعنی حلال زاده بودن،عدالت،نبودانتفاع شخصی برای شاهدیارفع ضررازوی،نبوددشمنی بین شاهدوطرفین دعوی،اشتغال نداشتن به تکدی گری وولگردی وحداقل داشتن 15سال،باشد.اگرشاهداین شرایط راندارد زحمت بردن او به دادگاه را به خودتان ندهید.

علاوه براینکه شاهدبایدازشرایط اولیه برخوردارباشد،شهادت نیزشرایطی دارد،شهادت بایدازروی قطع ویقین ومطابق بادعوی باشدوشهودبایدمفاداً ًمتحدباشند.

4- امارات وقراین

مهمترین دلایلی را که به عنوان ابزاردفاعی دردعوای حقوقی می توانید به آن دل خوش کنیدپیش ازاین بررسی کردیم؛آنچه بعدازاین می آیددلایل ضعیف تری هستندکه به طورمعمول درنبوددلایل یادشده مورداستفاده قرارمی گیرند.قاضی به همه اطلاعات موجودبرای تصمیم گیری دقت می کند.اگرطرف های دعوی هیچ یک ازدلایل سه گانه رااستفاده نکنندیااینکه این دلایل کافی نباشد، برای تقویت آن می توان به قراین وامارات استنادکرد.منظورماازاین ابزاردفاعی، نشانه هایی است که طبق قانون یا به نظردادگاه می تواند صحت ادعاهای یکی ازدوطرف را ثابت کند.

دونوع اماره درنظام قضایی ما مورداستفاده قرارمی گیرد:

1-  اماره قانونی: این ابزاردفاعی نشانه هایی رادربرمی گیردکه قانونگذارآن رادلیل برامری می داند.اماره فراش یکی ازاین اماره هاست که براساس آن تولدطفل بین 6 تا10ماه نشانه تعلق آن به پدراست.

2-  اماره قضایی: اوضاع واحوالی که به نظر قاضی دلیل  برامری محسوب می شود     می تواندتحت عنوان اماره قضایی یکی ازابزارهای دفاعی باشد.مثلاًبه شخصی ضعیف وکم سن قتل مردی قوی بنیه نسبت داده شودآن هم ازراه درگیری فیزیکی وخفه کردن بادست.اگربه نظرقاضی این شخص عقلاً ناتوان ازاین کارباشد ودلیلی هم وجود نداشته باشداین اماره می تواند به داد این شخص برسد.

5- سوگند،آخرین حربه

آخرین دلیل که می توانیددردادگاه به آن دل خوش کنید سوگنداست.سوگندیعنی اظهارمطلبی باگواه قراردادن خداوند، مبنی برصحت ودرستی آن مطلب.به عبارت دیگرشخصی برای اثبات محق بودن خود وصحت اظهاراتش باگواه قراردادن خداوندسوگندیادمی کندوبه این ترتیب ادعای خودراثابت می کندیابرای دفاع ازخودواثبات غیرواقعی بودن ادعای طرف مقابل به آن متوسل می شود.سوگندبه طورمعمول هنگامی استفاده می شودکه مدعی هیچ دلیلی دراختیارندارد وازطرف مقابل می خواهدکه درموردصحت حرف خودسوگند بخورد.دراین صورت اگر وی سوگندخورددادگاه دعوی را فیصله می دهد.

((باآگاهی ازقوانین می توانید وکیل خودباشید))

منبع:

http://eha.razaviedu.ir/

 ———————

—————————————

—————————————————

تملک املاک و اراضی- ستاد اجرایی فرمان امام-دادگاه اصل 44 قانون اساسی-ملی شدن- اراضی ملی شده-نفقه-حق نفقه-دادخواست نفقه-طلاق توافقی-حقوق جزا-اقساط نفقه-تجدیدنظر- اعتراض به تجدیدنظر-ازدواج تجدیدنظر از احکام حضانت فرزند حق الوکاله خلع ید زوج زوجه صداق طریقه پیگیری نفقه طلاق عزل وکیل مشاوره با وکیل مشاوره حقوقی مشاوره حقوقی رایگان مهر مهریه نفقه نفقه زوجه نفقه و دادخواست وکالت وکالت اتفاقی وکیل- واتساپX صیغه 99 سالهX موجر و مستاجرX سوء پیشینهX سند زدن خودروX مطالبه وجه چکX شکایت از شوهرX مهرX مهریهX نفقهX طلاقX طلاق توافقیX طلاق خلعX طلاق مباراتX اعتبار اجاره نامه دست نویسX شاهدX شهادت-X مشاوره حقوقیX مشاوره حقوقی رایگانX شماره تلفن وکیلX مشاوره با وکیلX پاسخگویی به سوالات حقوقیX پرسش و پاسخ حقوقیX رایگانX مزاحمت تلفنیX حضانتX زمین خواریX تجدیدنظرX کلاهبرداریX شکایتX شکواییهX دادخواستX خرید و فروش قولنامه ایX ابطال پروانه مشاورهX آیا می توان از ارسال پیام از طریق تانگو و وی چت و وایبر شکایت کردX وایبرX وی چتX تانگوX لاینX واتساپX صیغه 99 سالهX موجر و مستاجرX سوء پیشینهX سند زدن خودروX مطالبه وجه چکX شکایت از شوهرX مهرX مهریهX نفقهX طلاقX طلاق توافقیX طلاق خلعX طلاق مباراتX اعتبار اجاره نامه دست نویسX شاهدX شهادت-تملک املاک و اراضی- ستاد اجرایی فرمان امام-دادگاه اصل 44 قانون اساسی-ملی شدن- اراضی ملی شده-نفقه-حق نفقه-دادخواست نفقه-طلاق توافقی-حقوق جزا-اقساط نفقه-تجدیدنظر- اعتراض به تجدیدنظر-ازدواج تجدیدنظر از احکام حضانت فرزند حق الوکاله خلع ید زوج زوجه صداق طریقه پیگیری نفقه طلاق عزل وکیل مشاوره با وکیل مشاوره حقوقی مشاوره حقوقی رایگان مهر مهریه نفقه نفقه زوجه نفقه و دادخواست وکالت وکالت اتفاقی وکیل- X وکالت وکالت اتفاقی وکیلX دادخواست وکالتX مهر مهریه نفقه نفقه زوجه نفقهX مشاوره حقوقی مشاوره حقوقی رایگانX طریقه پیگیری نفقه طلاق عزلX تملک اراضیX قرار منع خروج از کشورX اجاز ولی و پدر در خروج از کشور دخترX اجازه خروج از کشور دخترX دخترX اذنX اجازهX دیوان عالی کشورX فسخX اثبات تهمتX پرداخت مهریهX مجازات فحاشیX قولنامه ماشینX ماشین قولنامه ایX تصادفX تفکیک زمینX ضرب و شتمX تهدید به اخراج از خانهX همسرX زوجX زوجهX سوء سابقهX سوء پیشینهX سربازیX مجازات فرار از سربازیX ارثX اعسارX تقسیم ارثX حکم رشدX ممنوع الخروج شدن-X مشاوره با وکیلX چکX پرسش و پاسخX پرسش در مورد چکX پیگیری چکX برگشت چکX راهنمایی در مورد چکX مجازات چک بلامحلX مشاوره با وکیل در تهرانX وکلای تهران-X مشاوره حقوقیX مقالهX مقاله حقوقیX مشاوره حقوقی با وکیلX وکالتX وکالت در دعاویX شماره وکلای تهرانX سوگندX سندX دلیلX شهادتX امارهX اقرارX چگونه در دادگاه دفاع کنیمX در دادگاه چه بگوییم-تملک املاک و اراضی- ستاد اجرایی فرمان امام-دادگاه اصل 44 قانون اساسی-ملی شدن- اراضی ملی شده-نفقه-حق نفقه-دادخواست نفقه-طلاق توافقی-حقوق جزا-اقساط نفقه-تجدیدنظر- اعتراض به تجدیدنظر-ازدواج تجدیدنظر از احکام حضانت فرزند حق الوکاله خلع ید زوج زوجه صداق طریقه پیگیری نفقه طلاق عزل وکیل مشاوره با وکیل مشاوره حقوقی مشاوره حقوقی رایگان مهر مهریه نفقه نفقه زوجه نفقه و دادخواست وکالت وکالت اتفاقی وکیل- واتساپX صیغه 99 سالهX موجر و مستاجرX سوء پیشینهX سند زدن خودروX مطالبه وجه چکX شکایت از شوهرX مهرX مهریهX نفقهX طلاقX طلاق توافقیX طلاق خلعX طلاق مباراتX اعتبار اجاره نامه دست نویسX شاهدX شهادت-X مشاوره حقوقیX مشاوره حقوقی رایگانX شماره تلفن وکیلX مشاوره با وکیلX پاسخگویی به سوالات حقوقیX پرسش و پاسخ حقوقیX رایگانX مزاحمت تلفنیX حضانتX زمین خواریX تجدیدنظرX کلاهبرداریX شکایتX شکواییهX دادخواستX خرید و فروش قولنامه ایX ابطال پروانه مشاورهX آیا می توان از ارسال پیام از طریق تانگو و وی چت و وایبر شکایت کردX وایبرX وی چتX تانگوX لاینX واتساپX صیغه 99 سالهX موجر و مستاجرX سوء پیشینهX سند زدن خودروX مطالبه وجه چکX شکایت از شوهرX مهرX مهریهX نفقهX طلاقX طلاق توافقیX طلاق خلعX طلاق مباراتX اعتبار اجاره نامه دست نویسX شاهدX شهادت-تملک املاک و اراضی- ستاد اجرایی فرمان امام-دادگاه اصل 44 قانون اساسی-ملی شدن- اراضی ملی شده-نفقه-حق نفقه-دادخواست نفقه-طلاق توافقی-حقوق جزا-اقساط نفقه-تجدیدنظر- اعتراض به تجدیدنظر-ازدواج تجدیدنظر از احکام حضانت فرزند حق الوکاله خلع ید زوج زوجه صداق طریقه پیگیری نفقه طلاق عزل وکیل مشاوره با وکیل مشاوره حقوقی مشاوره حقوقی رایگان مهر مهریه نفقه نفقه زوجه نفقه و دادخواست وکالت وکالت اتفاقی وکیل- X وکالت وکالت اتفاقی وکیلX دادخواست وکالتX مهر مهریه نفقه نفقه زوجه نفقهX مشاوره حقوقی مشاوره حقوقی رایگانX طریقه پیگیری نفقه طلاق عزلX تملک اراضیX قرار منع خروج از کشورX اجاز ولی و پدر در خروج از کشور دخترX اجازه خروج از کشور دخترX دخترX اذنX اجازهX دیوان عالی کشورX فسخX اثبات تهمتX پرداخت مهریهX مجازات فحاشیX قولنامه ماشینX ماشین قولنامه ایX تصادفX تفکیک زمینX ضرب و شتمX تهدید به اخراج از خانهX همسرX زوجX زوجهX سوء سابقهX سوء پیشینهX سربازیX مجازات فرار از سربازیX ارثX اعسارX تقسیم ارثX حکم رشدX ممنوع الخروج شدن-X مشاوره با وکیلX چکX پرسش و پاسخX پرسش در مورد چکX پیگیری چکX برگشت چکX راهنمایی در مورد چکX مجازات چک بلامحلX مشاوره با وکیل در تهرانX وکلای تهران-X مشاوره حقوقیX مقالهX مقاله حقوقیX مشاوره حقوقی با وکیلX وکالتX وکالت در دعاویX شماره وکلای تهرانX سوگندX سندX دلیلX شهادتX امارهX اقرارX چگونه در دادگاه دفاع کنیمX در دادگاه چه بگوییم-تملک املاک و اراضی- ستاد اجرایی فرمان امام-دادگاه اصل 44 قانون اساسی-ملی شدن- اراضی ملی شده-نفقه-حق نفقه-دادخواست نفقه-طلاق توافقی-حقوق جزا-اقساط نفقه-تجدیدنظر- اعتراض به تجدیدنظر-ازدواج تجدیدنظر از احکام حضانت فرزند حق الوکاله خلع ید زوج زوجه صداق طریقه پیگیری نفقه طلاق عزل وکیل مشاوره با وکیل مشاوره حقوقی مشاوره حقوقی رایگان مهر مهریه نفقه نفقه زوجه نفقه و دادخواست وکالت وکالت اتفاقی وکیل- واتساپX صیغه 99 سالهX موجر و مستاجرX سوء پیشینهX سند زدن خودروX مطالبه وجه چکX شکایت از شوهرX مهرX مهریهX نفقهX طلاقX طلاق توافقیX طلاق خلعX طلاق مباراتX اعتبار اجاره نامه دست نویسX شاهدX شهادت-X مشاوره حقوقیX مشاوره حقوقی رایگانX شماره تلفن وکیلX مشاوره با وکیلX پاسخگویی به سوالات حقوقیX پرسش و پاسخ حقوقیX رایگانX مزاحمت تلفنیX حضانتX زمین خواریX تجدیدنظرX کلاهبرداریX شکایتX شکواییهX دادخواستX خرید و فروش قولنامه ایX ابطال پروانه مشاورهX آیا می توان از ارسال پیام از طریق تانگو و وی چت و وایبر شکایت کردX وایبرX وی چتX تانگوX لاینX واتساپX صیغه 99 سالهX موجر و مستاجرX سوء پیشینهX سند زدن خودروX مطالبه وجه چکX شکایت از شوهرX مهرX مهریهX نفقهX طلاقX طلاق توافقیX طلاق خلعX طلاق مباراتX اعتبار اجاره نامه دست نویسX شاهدX شهادت-تملک املاک و اراضی- ستاد اجرایی فرمان امام-دادگاه اصل 44 قانون اساسی-ملی شدن- اراضی ملی شده-نفقه-حق نفقه-دادخواست نفقه-طلاق توافقی-حقوق جزا-اقساط نفقه-تجدیدنظر- اعتراض به تجدیدنظر-ازدواج تجدیدنظر از احکام حضانت فرزند حق الوکاله خلع ید زوج زوجه صداق طریقه پیگیری نفقه طلاق عزل وکیل مشاوره با وکیل مشاوره حقوقی مشاوره حقوقی رایگان مهر مهریه نفقه نفقه زوجه نفقه و دادخواست وکالت وکالت اتفاقی وکیل- X وکالت وکالت اتفاقی وکیلX دادخواست وکالتX مهر مهریه نفقه نفقه زوجه نفقهX مشاوره حقوقی مشاوره حقوقی رایگانX طریقه پیگیری نفقه طلاق عزلX تملک اراضیX قرار منع خروج از کشورX اجاز ولی و پدر در خروج از کشور دخترX اجازه خروج از کشور دخترX دخترX اذنX اجازهX دیوان عالی کشورX فسخX اثبات تهمتX پرداخت مهریهX مجازات فحاشیX قولنامه ماشینX ماشین قولنامه ایX تصادفX تفکیک زمینX ضرب و شتمX تهدید به اخراج از خانهX همسرX زوجX زوجهX سوء سابقهX سوء پیشینهX سربازیX مجازات فرار از سربازیX ارثX اعسارX تقسیم ارثX حکم رشدX ممنوع الخروج شدن-X مشاوره با وکیلX چکX پرسش و پاسخX پرسش در مورد چکX پیگیری چکX برگشت چکX راهنمایی در مورد چکX مجازات چک بلامحلX مشاوره با وکیل در تهرانX وکلای تهران-X مشاوره حقوقیX مقالهX مقاله حقوقیX مشاوره حقوقی با وکیلX وکالتX وکالت در دعاویX شماره وکلای تهرانX سوگندX سندX دلیلX شهادتX امارهX اقرارX چگونه در دادگاه دفاع کنیمX در دادگاه چه بگوییم

No votes yet.
Please wait...

درباره‌ی ابوالقاسم شم آبادی

(حقوق عمومی) -مدرس دانشگاه-صاحب امتیاز انتشارات حقوقی عدلیه-ارتباط با ابوالقاسم شم آبادی: shamabadi.abolghasem@yahoo.com تلفن: ۰۲۱۶۶۹۲۱۰۰۲ ۰۲۱۶۶۵۸۱۷۴۸

همچنین ببینید

جزوه ارث دکتر محمد حسین شهبازی(جزوه حقوق مدنی 8- جزوه حقوق مدنی هشت دکتر کاتوزیان/ خلاصه کتاب شفعه وصیت ارث دکتر ناصر کاتوزیان)

نکاتی در خصوص ارث    موجبات ارث : به تصریح ماده 861 ق. م ²موجبات ارث دو …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *