آموزش الکترونیکی(مجازی) دانشگاه پیام نور

آموزش الکترونیکی:منظور از E‐Learning یا آموزش الکترونیکی بهرهگیری از سیستمهای الکترونیکی مثل کامپیوتر، اینترنت، دیسکهای چندرسانهای، نشریههای الکترونیکی و خبرنامههای الکترونیکی نظایر اینهاست که با هدف کاستن از رفت و آمدهاش و صرفهجویی در وقت و هزینه و بهرهبرداری از یادگیری بهتر و آسانتر صورت میگیرد. سیستمهایی که تحت E‐learning قرار میگیرند و امکان یادگیری از راه دور را فراهم میکنند بسیار متنوع هستند، اما آنچه که مهم است آگاهی کاربران از نوع این سیستمها و انتخاب صحیح و نحوه استفاده درست از آنهاست. این سیستمها گاهی میتوانند جایگزین کلاسهای حضوری هم باشند. در عین حال برای افراد علاقهمند میتواند مکمل کتاب و کلاس باشد. در یک جمله میتوان گفت E‐Learning آوردن یادگیری برای مردم به جای آوردن مردم برای یادگیری است. قطب آموزش الکترونیکی: قطب آموزش الکترونیکی استانی است که مسئول برگزاری کلاسهای الکترونیکی می باشد. همه دانشجویان الکترونیکی و آن دسته از دانشجویان سنتی که یک یا چند درسخود را به صورت الکترونیکی انتخاب واحد نموده اند، برای مسائل مربوط به برگزاری کلاسهای الکترونیکی و سامانه مدیریت یادگیری با این استان در ارتباط هستند. دانشجویان با دریافت برنامه کلاسی از سامانه مدیریت یادگیری(lms) با توجه به رشته و مرکز خود از قطب آموزش الکترونیکی خود مطلع می شوند. نماینده قطب آموزش الکترونیکی: فردی که از سوی رئیس استان به سازمان مرکزی معرفی میشود و در راستای سیاستهای سازمان مرکزی اقدامات مرتبط با حوزه آموزش الکترونیکی را هماهنگ و اجرا مینماید. ١٣۶ راھنمای دانشجویان ورودی جدید مرکز/واحد مجری آموزش الکترونیکی: یکی از مراکز/واحدهای استان قطب آموزش الکترونیکی که با نظارت استان، مجری برگزاری یک یا چند درس به صورت الکترونیکی است. نماینده مرکز/واحد مجری آموزش الکترونیکی: فردی که از سوی رئیس مرکز/واحد به رئیس استان و سازمان مرکزی معرفی میشود و در راستای سیاستهای سازمان مرکزی اقدامات مرتبط با حوزه آموزش الکترونیکی را اجرا مینماید. مرکز/ واحد پذیرش آموزش الکترونیکی: مرکز/واحدی که طبق دفترچه سازمان سنجش، متولی پذیرش دانشجوی الکترونیکی در یک یا چند رشته میباشد. محتوای الکترونیکی: تمام یا بخشی از کتاب که توسط استاد تولید محتوای الکترونیکی تحت عنوان سناریو آماده میشود. مطالب و مفاهیم کتاب در قالب رسانههای متن، تصویر، صوت، فیلم و پویانمائی که به صورت قطعات آموزشی (Learning Objects ) مستقل با قابلیت پیوند ( Link ) بین درسها،فصلها و بخشها ارائه میشود. این محتوا برای ارائه و بارگزاری بر روی سامانه مدیریت یادگیری به استاندارد قابل ارائه بر روی این سامانه (LMS) تبدیل میشود. استاد ارائه درس: استاد دانشگاه پیام نور یا استاد دانشگاههای دیگر که توسط مرکز/واحد مجری آموزش الکترونیکی معرفی میشود. دانشجویان آموزش الکترونیکی: شامل دو گروه هستند: دانشجوی الکترونیکی: دانشجویی که در یکی از رشته های الکترونیکی دفترچه سازمان سنجش پذیرفته شده است. دانشجوی سنتی با دروس الکترونیکی: دانشجویی که در یکی از رشته های عادی (غیرالکترونیکی) دفترچه سازمان سنجش پذیرفته شده است و یک یا تعدادی از دروس خود را به صورت الکترونیکی انتخاب واحد نموده است. سامانه مدیریت یادگیری(LMS) : سامانهای است برای برگزاری دورههای آموزش الکترونیکی کاربران که با وارد کردن رمز کاربری خود می توانند وارد سامانه شوند. این سامانه شامل مجموعهای از امکانات و توابع می باشد که برای تحویل، ١٣٧ راھنمای دانشجویان ورودی جدید ردیابی، گزارشگیری و مدیریت محتوای آموزشی، پیشرفت دانشجو و تعامل با دانشجو طراحی شدهاست که شامل تعامل بین اساتید و دانشجویان می شود. دستهبندی کلی ابزارهای سامانه مدیریت یادگیری( LMS )به صورت زیر است: صفحه شخصی:یک فضای کاری شخصی در اختیار هر یک از کاربران قرار می- گیرد. در این صفحه شخصی امکانات دروس و ابزارهای برقراری ارتباط با سایر کاربران قابل مشاهده است. آزمون: در انتهای هر فصل محتوای الکترونیکی، آزمونی برای سنجش میزان یادگیری دانشجو از مطالعه محتوا تهیه شده است. خودآزمایی: با توجه به صلاحدید استاد، خودآزمایی به این منظور طراحی میشود که در طول برگزاری دوره دانشجو بتواند میزان یادگیری خود را ارزیابی نماید، اما نتیجه آن تأثیری در نمرات دانشجو نخواهد داشت. آزمون Online (برخط): ابزاری مناسب برای برگزاری امتحان میانترم است. در زمان تعیین شده این آزمون توسط استاد فعال شده و دانشجو موظف است در مدت زمان آزمون به سوالات پاسخ دهد. گزارشگیری: سابقه فعالیت درسی دانشجو شامل استفاده از ابزارهای مختلف سامانه و مشاهده محتواهای الکترونیکی است. همه فعالیتهای دانشجو در سامانه ثبت میشود و استاد میتواند نوع فعالیت و میزان آن را مشاهده نماید. نتیجه کلی آن نیز با توجه به نظر استاد در نمره دانشجو تأثیرگذار خواهد بود. ابزارهای ارتباطی:گستره ابزارهای ارتباط الکترونیکی سبب میشود شکاف ایجاد شده به دلیل فاصله زمانی و مکانی بین استاد و دانشجو کم شده و فضای رسمی یادگیری الکترونیکی به یک فضای غیر رسمی و فعال تبدیل شده است. به تعدادی از ابزارهای ارتباطی موجود اشاره میکنیم: کلاس الکترونیکی(virtual class): این کلاس با حضور استاد و دانشجویان در محدوده زمانی مشخص، بهطور زنده برگزار میشود. کلاس الکترونیکی ابزارهای متنوعی برای شبیهسازی کلاس درس معمولی دارد. ارتباط صوتی و تصویری بین استاد و دانشجویان، گفتگوی نوشتاری، تخته سفید، ١٣٨ راھنمای دانشجویان ورودی جدید به اشتراک گذاری انواع فایل، دسترسی از راه دور به رایانه دانشجویان Desktop) (Sharing از ابزارهای اصلی کلاس الکترونیکی است. همه ابزارها تحت کنترل استاد است و درصورت صدور اجازه از سوی استاد، برای دانشجویان فعال و قابل استفاده خواهد بود. ارتباط صوتی و تصویری: با توجه به نظر استاد، امکان پخش تصویر استاد در حین تدریس فراهم است. صدای استاد برای همه دانشجویان پخش میشود و دانشجویان هم با اجازه استاد میتوانند نظرات و سوالات خود را در کلاس مطرح کنند. تخته سفید: استاد میتواند علاوه بر استفاده از این ابزار بهعنوان تخته کلاس، فایلهای کمک درسی (مانند اسلایدهای آموزشی) که برای تدریس فراهم شده را در این صفحه نمایش دهد. ضبط کلاس: دانشجویانی که امکان حضور در کلاس را ندارند، میتوانند فایل ضبط شده کلاس را دریافت و استفاده نمایند. تالار گفتگو (Chat Room): فضایی است که امکان گفتگوی نوشتاری بهطور همزمان استاد و دانشجویان را فراهم میکند. انجمن: فضایی برای بحث و تبادل نظر علمی است. طرح سوالات مناسب از سوی استاد و مشارکت دانشجویان باعث پاسخ به بسیاری از سوالات علمی دانشجویان می شود. ایمیل: یک ایمیل داخلی است که برای سهولت ارتباط استاد و دانشجویان در سامانه طراحی شده است. سوالات احتمالی: دانشجو پاسخ سؤالاتی که بین بسیاری از دانشجویان مشترک است را از این طریق دریافت مینماید. به اشتراکگذاری انواع فایلهای آموزشی: دانشجو میتواند از انواع محتوای کمکآموزشی تهیه شده (علاوه بر محتوای اصلی درس) استفاده نماید. روند کار دانشجویان الکترونیکی از بدو ورود به دانشگاه ثبت نام : پس از قبولی دانشجو در آزمونورودی، مانند سایر دانشجویان با مراجعه به سامانه گلستان اقدام به ثبت نام اولیه و ارسال مدارک به صورت الکترونیکی می- ١٣٩ راھنمای دانشجویان ورودی جدید نماید. پس از تایید مدارک، شماره دانشجویی وی فعال و امکان ثبت نام و انتخاب واحد ایجاد میشود. تطبیق مدارک با اصل آنها پس از فرآیند ثبت نام به صورت حضوری انجام میگردد. انتخاب واحد: پس از انتخاب واحد دانشجوی الکترونیکی در گلستان، اطلاعات وی به LMS منتقل میگردد. فایل راهنمای استفاده از LMS نیز در سامانه قرار دارد. آموزش : دانشجو پس از ورود به LMS قادر به مشاهده نام درسهای انتخابی خود در گلستان خواهد بود. دانشجو میتواند از انواع امکانات موجود در LMS که در بخش پیش معرفی شدند استفاده نماید. اطلاع رسانی به دانشجو و راههای ارتباطی در طول ترم از روشهای زیر امکانپذیر است: تابلوی اعلانات LMS پست الکترونیکی: پست الکترونیکی نمایندگان آموزش الکترونیکی در صفحه اول سامانه LMS قابل مشاهده است. صندوق پستی: یک پست الکترونیکی داخلی سامانه LMS است که دانشجویان با نمایندگان و اساتید ارتباط برقرار می کنند. تالار بحث و تبادل نظر: دانشجویان می توانند باتوجه به دسته بندی و قوانین بخش تالار بحث و تبادل نظر مشکلات و نظرات خود را مطرح نمایند. سامانه اطلاع رسانی از طریق پیامک اخبار و اطلاعیه های عمومی LMS: دانشجویان می بایست در طول ترم اخبار و اطلاعیه ها را بررسی نموده تا از آخرین وضعیت باخبر باشند. ارزیابی دانشجو برای ارزیابی دانشجو در طول ترم ۶ نمره از نمره پایان ترم به فعالیتهای کلاسی اختصاص مییابد. بدین صورت که بنا به صلاحدید استاد موارد زیر برای محاسبه ۶ نمره مدنظر قرار میگیرد: آزمون میان ترم، حضور در کلاس، حل تمرین، تهیه مقاله، ترجمه این موارد با استفاده از ابزار گزارشگیری در LMS محاسبه شده و به منظور ١۴٠ راھنمای دانشجویان ورودی جدید محاسبه نمره پایان ترم به سامانه گلستان منتقل میشود. پایان ترم: دانشجوی الکترونیکی مانند سایر دانشجویان می تواند محل آزمون پایان ترم خود را از طریق سامانه گلستان انتخاب کرده و طبق برنامه امتحانی خود به مرکز / واحد مربوطه مراجعه نماید. نکات: به دانش آموختگان این دانشگاه مدرک رسمی مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با قید آموزش الکترونیکی اعطا خواهد شد. منابع درسی دانشجویان همانند سایر دانشجویان دانشگاه پیام نور می باشد. برای اطلاع از این منابع به سایت دانشگاه پیام نور مراجعه شود. امور دانشجویی مانند تشکیل پرونده، تطبیق واحد، حذف و اضافه، برگزاری امتحان و … کاملاً مشابه دانشجویان سنتی در مرکز/ واحد پذیرش صورت می پذیرد. کلیه دروس عملی-نظری، عملی، کارگاهی و سمینار به صورت سنتی و با دانشجویان حضوری در مرکز پذیرش دانشجو برگزار می شود.

No votes yet.
Please wait...

درباره ی ابوالقاسم شم آبادی

(حقوق عمومی) -مدرس دانشگاه-صاحب امتیاز انتشارات حقوقی عدلیه-ارتباط با ابوالقاسم شم آبادی: shamabadi.abolghasem@yahoo.com تلفن: ۰۲۱۶۶۹۲۱۰۰۲ ۰۲۱۶۶۵۸۱۷۴۸

همچنین ببینید

شرایط پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی در دانشگاه پیام نور

مدارک تحصیلی لازم برای ثبت نام در کنکور سراسری و بدون آزمون عبارتند از: دیپلم …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *